ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

croak

K R OW1 K   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -croak-, *croak*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
croak[VT] ฆ่า (คำสแลง)
croak[VI] ตาย (คำสแลง), Syn. die, expire, pass away
croak[VI] พูดด้วยเสียงต่ำ
croak[VT] พูดด้วยเสียงต่ำ
croak[VI] ร้องเสียงต่ำๆ (เช่น เสียงร้องของกบ)
croak[SL] ตาย
croak[SL] ฆ่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
croak(โครค) {croaked,croaking,croaks} vi. ร้องเสียงแหบแห้ง,ร้องเสียงอย่างกบ,ตาย. vt. ออกเสียงหรือพูดเสียงแหบแห้ง n. การร้องเสียงหรือออกเสียงดังกล่าว
croaky(โคร'คี่) adj. มีเสียงแหบแห้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
croak(n) การบ่น,การทำนาย,เสียงร้องของกบหรืออีกา
croak(vi) บ่น,ทำนาย,ร้องอย่างกบหรืออีกา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And no sidewinder, bushwhacking, hornswoggling cracker croaker, is going to ruin my biscuit-cutter!ไม่มีทางที่ไอ้วายร้าย ไอ้หมาลอบกัด ไอ้ขี้โกง... จะมาพังหม้อข้าวหม้อแกงข้า Blazing Saddles (1974)
If she croaks on me, I am a fucking grease spot!ถ้าเธอ croaks ที่ฉันฉันจุดไขมันร่วมเพศ! Pulp Fiction (1994)
She croaked like a dead fishเธอร้องเหมือนปลาตายเลย Oldboy (2003)
He croaked.ร้อง อ๊บ อ๊บ. Shrek 2 (2004)
Give us some money before you croak!ให้เงินเราเถอะ ก่อนที่พี่จะตาย! Windstruck (2004)
Should I just croak over?ฉันก็แค่เสียงแหบเอง? Jenny, Juno (2005)
He couldn't take it, and he croaked to his friend that he was finished.มันไม่สามารถทนว่ายต่อไปได้ แล้วมันก้ร้องกับเพื่อนของมัน ว่ามันจะตายแล้ว Loving Annabelle (2006)
He really croaked.มันได้ตายจริงๆ Loving Annabelle (2006)
changelings can drain them for a few weeks before mom finally croaks.เชนจลิงค์จะดูดกินสารนั้นได้ 2-3 อาทิตย์ ก่อนที่แม่เด็กจะตายในที่สุด The Kids Are Alright (2007)
Australian wine will make you croak?ไวน์ออสเตรเลียเหรอ Unstoppable Marriage (2007)
Yep. Somebody croaked our snitch.รู้ ขโมยไปจากเหยื่อของเรา ...And the Bag's in the River (2008)
Key lime pie. And what do I get when I'm about to croak?พายมะนาว Sí se puede (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
croakLet's return when the frog croaks.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัดป่า[n. exp.] (kat pā) EN: striped croaking gourami   
ซี้[v.] (sī) EN: die ; pass away ; perish ; croak   FR: mourir ; périr
ตาย[v.] (tāi) EN: die ; pass away ; decease ; perish ; expire ; be dead ; croak ; kick the bucket ; peg out ; breathe one's last   FR: mourir ; périr ; décéder ; disparaître ; s”éteindre ; partir ; succomber ; trépasser (vx – litt.) ; clamser (pop.) ; claquer (fam.) ; calancher (vx – pop.) ; caner (fig.) ; crever ; crever (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
CROAK    K R OW1 K
CROAKER    K R OW1 K ER0
CROAKING    K R OW1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
croak    (v) krˈouk (k r ou1 k)
croaks    (v) krˈouks (k r ou1 k s)
croaked    (v) krˈoukt (k r ou1 k t)
croaking    (v) krˈoukɪŋ (k r ou1 k i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]
カーカー[, ka-ka-] (n) caw (sound made by crows); croak [Add to Longdo]
ゲロゲロ鳴く[ゲロゲロなく, gerogero naku] (exp,v5k) to croak (e.g. like a frog) [Add to Longdo]
石持;石首魚[いしもち;イシモチ, ishimochi ; ishimochi] (n) (uk) white croaker; blue drum (Pennahia argentata) [Add to Longdo]
白口[しろぐち;シログチ, shiroguchi ; shiroguchi] (n) (uk) white croaker (Pennahia argentata) [Add to Longdo]
腹赤[ハラアカ;はらあか;ハラカ;はらか, haraaka ; haraaka ; haraka ; haraka] (n) (1) (obsc) trout; (2) (はらあか only) Japanese dace (Tribolodon hakonensis); (3) (はらか only) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Croak \Croak\, v. t.
   To utter in a low, hoarse voice; to announce by croaking; to
   forebode; as, to croak disaster.
   [1913 Webster]
 
      The raven himself is hoarse,
      That croaks the fatal entrance of Duncan. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Two ravens now began to croak
      Their nuptial song.           --Wordsworth.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Croak \Croak\, n.
   The coarse, harsh sound uttered by a frog or a raven, or a
   like sound.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Croak \Croak\ (kr[=o]k), v. i. [imp. & p. p. {Croaked}.
   (kr[=o]kt); p. pr. & vb. n. {Croaking}.] [From the primitive
   of AS. cracettan to croak as a raven; akin to G. kr[aum]chzen
   to croak, and to E. creak, crake.]
   1. To make a low, hoarse noise in the throat, as a frog, a
    raven, or a crow; hence, to make any hoarse, dismal sound.
    [1913 Webster]
 
       Loud thunder to its bottom shook the bog,
       And the hoarse nation croaked.    --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To complain; especially, to grumble; to forebode evil; to
    utter complaints or forebodings habitually.
    [1913 Webster]
 
       Marat . . . croaks with reasonableness. --Carlyle.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 croak
   n 1: a harsh hoarse utterance (as of a frog) [syn: {croak},
      {croaking}]
   v 1: pass from physical life and lose all bodily attributes and
      functions necessary to sustain life; "She died from
      cancer"; "The children perished in the fire"; "The patient
      went peacefully"; "The old guy kicked the bucket at the age
      of 102" [syn: {die}, {decease}, {perish}, {go}, {exit},
      {pass away}, {expire}, {pass}, {kick the bucket}, {cash in
      one's chips}, {buy the farm}, {conk}, {give-up the ghost},
      {drop dead}, {pop off}, {choke}, {croak}, {snuff it}] [ant:
      {be born}]
   2: utter a hoarse sound, like a raven [syn: {croak}, {cronk}]
   3: make complaining remarks or noises under one's breath; "she
     grumbles when she feels overworked" [syn: {murmur}, {mutter},
     {grumble}, {croak}, {gnarl}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top