Search result for

croak

(44 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -croak-, *croak*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
croak[VT] ฆ่า (คำสแลง)
croak[VI] ตาย (คำสแลง), Syn. die, expire, pass away
croak[VI] พูดด้วยเสียงต่ำ
croak[VT] พูดด้วยเสียงต่ำ
croak[VI] ร้องเสียงต่ำๆ (เช่น เสียงร้องของกบ)
croak[SL] ตาย
croak[SL] ฆ่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
croak(โครค) {croaked,croaking,croaks} vi. ร้องเสียงแหบแห้ง,ร้องเสียงอย่างกบ,ตาย. vt. ออกเสียงหรือพูดเสียงแหบแห้ง n. การร้องเสียงหรือออกเสียงดังกล่าว
croaky(โคร'คี่) adj. มีเสียงแหบแห้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
croak(n) การบ่น,การทำนาย,เสียงร้องของกบหรืออีกา
croak(vi) บ่น,ทำนาย,ร้องอย่างกบหรืออีกา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You have to relieve the pressure so that she doesn't croak before you put the chest tube in.คุณไม่เคยทำมาก่อน\คุณใส่ท่อ I Saw What I Saw (2009)
I'm not gonna croak from carrying a lamp and an empty suitcase.ผมไม่ตายด้วยการถือตะเกียงกับกระเป๋าเสื้อผ้าเปล่าๆหรอกฮะ The Haunting in Connecticut (2009)
♪ It's a little like a... ♪ ♪ Croak# ฟังๆแล้วก็เหมือน... # # บ่น # Duets (2010)
Here, you like croaker and stir-fried pork.ที่นี่แม่ชอบกินปลากับหมูทอด My Mom (2010)
You've gone all croaky. Are you getting a cold?เสียงนายแปลกๆไปนะ เป็นหวัดรึเปล่า? The Blind Banker (2010)
Unfortunately for them but fortunately for us, it disappeared from a French farmer's cellar after he croaked.โชคไม่ดีสำหรับมัน แต่โชคดีสำหรับเรา มันหายไปจากห้องเก็บไวร์ของชาวนาฝรั่งเศส หลังจากเขาตาย Sketchy (2010)
After the King croaked, she, uh--หลังจากที่กษัตริย์ตาย เขา.. BrotherFae of the Wolves (2011)
- I have bad news. My grandma croaked.- จริงๆฉันมีข่าวร้าน ย่าฉันเสียชีวิตแล้ว A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
Shouldn't they be croaking or something?มันต้องร้องอ๊บๆไม่ใช่หรอ Witch's Lament (2011)
# Ernest, Ernest, Miserable Ernest # If I remain broke, I'll probably croakเออร์เนสท์ ชื่อของฉันคือ เออร์เนสท์ Ernest & Celestine (2012)
The black chick from the serial killer killers. She fought good, but she's the next to croak.สาวผิวดำที่อยู่กับฆาตกรต่อเนื่อง เธอสู้เก่ง แต่เธอก็เป็นรายต่อไป Seven Psychopaths (2012)
Made an impressive list of bad life decisions before he croaked, included but not limited to...ตัดสินใจผิดพลาดในชีวิตเยอะแยะมากมาย ก่อนที่จะตาย ซึ่งนั่นรวมทั้ง...  ()

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
croakLet's return when the frog croaks.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัดป่า[n. exp.] (kat pā) EN: striped croaking gourami   
ซี้[v.] (sī) EN: die ; pass away ; perish ; croak   FR: mourir ; périr
ตาย[v.] (tāi) EN: die ; pass away ; decease ; perish ; expire ; be dead ; croak ; kick the bucket ; peg out ; breathe one's last   FR: mourir ; périr ; décéder ; disparaître ; s”éteindre ; partir ; succomber ; trépasser (vx – litt.) ; clamser (pop.) ; claquer (fam.) ; calancher (vx – pop.) ; caner (fig.) ; crever ; crever (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
CROAK    K R OW1 K
CROAKER    K R OW1 K ER0
CROAKING    K R OW1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
croak    (v) (k r ou1 k)
croaks    (v) (k r ou1 k s)
croaked    (v) (k r ou1 k t)
croaking    (v) (k r ou1 k i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]
カーカー[, ka-ka-] (n) caw (sound made by crows); croak [Add to Longdo]
ゲロゲロ鳴く[ゲロゲロなく, gerogero naku] (exp,v5k) to croak (e.g. like a frog) [Add to Longdo]
石持;石首魚[いしもち;イシモチ, ishimochi ; ishimochi] (n) (uk) white croaker; blue drum (Pennahia argentata) [Add to Longdo]
白口[しろぐち;シログチ, shiroguchi ; shiroguchi] (n) (uk) white croaker (Pennahia argentata) [Add to Longdo]
腹赤[ハラアカ;はらあか;ハラカ;はらか, haraaka ; haraaka ; haraka ; haraka] (n) (1) (obsc) trout; (2) (はらあか only) Japanese dace (Tribolodon hakonensis); (3) (はらか only) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Croak \Croak\, v. t.
   To utter in a low, hoarse voice; to announce by croaking; to
   forebode; as, to croak disaster.
   [1913 Webster]
 
      The raven himself is hoarse,
      That croaks the fatal entrance of Duncan. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Two ravens now began to croak
      Their nuptial song.           --Wordsworth.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Croak \Croak\, n.
   The coarse, harsh sound uttered by a frog or a raven, or a
   like sound.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Croak \Croak\ (kr[=o]k), v. i. [imp. & p. p. {Croaked}.
   (kr[=o]kt); p. pr. & vb. n. {Croaking}.] [From the primitive
   of AS. cracettan to croak as a raven; akin to G. kr[aum]chzen
   to croak, and to E. creak, crake.]
   1. To make a low, hoarse noise in the throat, as a frog, a
    raven, or a crow; hence, to make any hoarse, dismal sound.
    [1913 Webster]
 
       Loud thunder to its bottom shook the bog,
       And the hoarse nation croaked.    --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To complain; especially, to grumble; to forebode evil; to
    utter complaints or forebodings habitually.
    [1913 Webster]
 
       Marat . . . croaks with reasonableness. --Carlyle.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 croak
   n 1: a harsh hoarse utterance (as of a frog) [syn: {croak},
      {croaking}]
   v 1: pass from physical life and lose all bodily attributes and
      functions necessary to sustain life; "She died from
      cancer"; "The children perished in the fire"; "The patient
      went peacefully"; "The old guy kicked the bucket at the age
      of 102" [syn: {die}, {decease}, {perish}, {go}, {exit},
      {pass away}, {expire}, {pass}, {kick the bucket}, {cash in
      one's chips}, {buy the farm}, {conk}, {give-up the ghost},
      {drop dead}, {pop off}, {choke}, {croak}, {snuff it}] [ant:
      {be born}]
   2: utter a hoarse sound, like a raven [syn: {croak}, {cronk}]
   3: make complaining remarks or noises under one's breath; "she
     grumbles when she feels overworked" [syn: {murmur}, {mutter},
     {grumble}, {croak}, {gnarl}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top