ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

patent

P AE1 T AH0 N T   
122 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -patent-, *patent*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
patentability [พาเทนท์ไลบิลิตี้] สิทธิบัตร

English-Thai: Longdo Dictionary
patently(adv) อย่างชัดเจน อย่างเห็นๆ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
patent[N] สิทธิบัตร, See also: เอกสารสิทธิ์, Syn. grant, brevet
patent[VT] จดสิทธิบัตร, See also: ได้รับสิทธิบัตร
patent[ADJ] ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร, See also: เกี่ยวกับสิทธิบัตร, Syn. controlled, monopolized, patented, licensed
patent[ADJ] ที่แพร่ขยาย, Syn. expanded, spreading
patent[ADJ] ซึ่งเปิดโล่ง, See also: ซึ่งเห็นได้ชัด, ซึ่งเปิดเผย, Syn. clear, conspicuous, obvious, palpable, unconcealed, Ant. dim, hidden, obscure
patentee[N] ผู้ได้รับสิทธิบัตร, Syn. donee, grantee
patentor[N] ผู้ออกสิทธิบัตรให้
patent right[N] สิทธิบัตร, See also: สิทธิคุ้มครอง
patent leather[N] หนังสีดำลื่น แข็งและเป็นมัน
patent medicine[N] ยาที่ขายได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์, Syn. trademarked medicine, drugs, nostrum, panacea

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
patent(แพท'ทันทฺ) n. สิทธิบัตร adj. ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร,ได้รับประโยชน์เฉพาะตัว, See also: patentability n.
patent anchorn. สมอเรือที่ไม่มีคานจับ
patent flourn. แป้งชั้นด'
patent medicinen. ยาที่ขายได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์
patent officen. สำนักงานจดทะเบียนสิทธิบัตร
patent rightn. สิทธิคุ้มครองที่ได้รับจากสิทธิบัตร
patent rollsn. สมุดจดทะเบียนสิทธิบัตร
patentee(แพท'ทันที) n. ผู้ได้รับสิทธิบัตร
patentor(แพท'ทันเทอะ) n. ผู้ออกสิทธิบัตรให้

English-Thai: Nontri Dictionary
patent(n) สิทธิบัตร,เครื่องหมาย,เอกสารสิทธิ
patent(vt) ได้สิทธิบัตร,จดทะเบียน,ให้สิทธิบัตร
patentee(n) ผู้ได้รับสิทธิบัตร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
patentยังเปิด, โล่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patentสิทธิบัตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
patentสิทธิบัตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patent medicineยาตำรับสงวนสิทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patent, infringement ofการละเมิดสิทธิบัตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patent, revocation ofการเพิกถอนสิทธิบัตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patent; spreadingกาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
patenteeเจ้าของสิทธิบัตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Patentสิทธิบัตร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Patentสิทธิบัตร, หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention)การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) หรือผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (Utility Model)ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Patentสิทธิบัตร, หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) หรือผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (Util

สิทธิบัตร หรืออีกความหมายหนึ่งคือ เอกสารที่รัฐบาลให้แก่ผู้ได้รับสิทธิผูกขาดการใช้สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ตามที่กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศกำหนดไว้ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรยอมเปิดเผยรายละเอียดของการประดิษฐ์นั้นไว้ในเอกสารสิทธิบัตร

สิ่งที่ขอจดสิทธิบัตรได้

1. การประดิษฐ์ที่เป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีที่ไม่เคยมีมาก่อน (Novelty)

2. การประดิษฐ์ที่มีขั้นตอนการประดิษฐ์สูงขึ้น ซึ่งไม่อาจทำโดยบุคคลที่มีความรู้ในระดับธรรมดา (Inventive Step)

3. การประดิษฐ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือหัตถกรรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Patentสิทธิบัตร [การบัญชี]
Patent Agentบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ยื่นขอจดสิทธิบัตร
เพื่อจัดทำร่างเอกสารคำยื่นขอ และทำการยื่นตามขั้นตอนของสำนักงานสิทธิบัตรเพื่อให้ได้รับสิทธิคุ้มครอง [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Patent Co-operation Treaty ระบบข้อตกลงสนธิสัญญาสิทธิบัตร PCT, ระบบข้อตกลงสนธิสัญญาสิทธิบัตร PCT
เพื่อร่วมมือกันในการเป็นศูนย์กลางในการรับยื่นขอจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง ในหลาย ๆ ประเทศโดยการยื่นเพียงครั้งเดียว โดยในลำดับต้นยื่นในระดับนานาชาติก่อนที่ WO จากนั้นจึงขอยื่นต่อในแต่ละประเทศที่ต้องการขอความคุ้มครองต่อไป ทั้งนี้เป็นความตกลงระหว่างประเทศสำหรับการขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ในประเทศที่เป็นสมาชิก 142 ประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระของผู้ขอรับสิทธิบัตร โดยสามารถที่จะยืนคำขอที่สำนักงานสิทธิบัตรภายในประเทศของตน ซึ่งสำนักงานสิทธิบัตรจะส่งคำขอไปดำเนินการตามขั้นตอนของระบบ PCT ที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Patent Co-operation Treaty (1970)สนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางด้านสิทธิบัตร (ค.ศ.1970) [TU Subject Heading]
Patent documentationเอกสารสิทธิบัตร [TU Subject Heading]
Patent infringementการละเมิดสิทธิบัตร

การละเมิดสิทธิบัตร (Patent infringement) คือ การที่บุคคลใด บุคคลหนึ่งกระทำการใด ๆ ให้ผู้ทรงสิทธิบัตรเสียหาย โดยกระทบต่อสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรข้างต้น เช่น ปลอม ทำซ้ำ ดัดแปลง โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของสิทธิบัตร ซึ่งการละเมิดสิทธิบัตรนั้น มีความผิดทั้งในทางอาญาและทางแพ่ง

ความรับผิดชอบทางอาญาตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 เป็นโทษจำคุก ปรับ ริบ ทรัพย์สิน

ความรับผิดชอบทางแพ่ง อาจต้องชดใช้ค่าเสียหายจากความเสียหายที่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับ โดยคำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหาย รวมทั้งการสูญเสียประโยชน์และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการบังคับตามสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตร

ดังนั้นหากบุคคลใดที่ไม่ใช่เจ้าของสิทธิบัตร นำการประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ของผู้ทรงสิทธิไปทำการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือใช้คำว่า “สิทธิบัตรไทย” หรืออักษรต่างประเทศที่มีความหมายเช่นเดียวกัน ให้ปรากฏที่ผลิตภัณฑ์ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อของผลิตภัณฑ์ หรือในการประกาศโฆษณาการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิบัตรหรือผู้ทรงสิทธิบัตรที่ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรไว้แล้ว โดยเป็นความผิดต่อกฏหมายพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ที่ได้กำหนดโทษให้การกระทำความผิดดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิบัตร และเป็นความผิดในทางอาญา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Patent law and legislationกฎหมายสิทธิบัตร [เทคโนโลยีการศึกษา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But it was a 26-year-old Swiss patent clerk, doing physics in his spare time, who changed the world.แต่รู้ไหม เสมียนชาวสวิสท์อายุ 26 เสมียนเขียนบัตรโรงพยาบาล ใช้เวลาว่างทำงานเป็นผู้เปลี่ยนโลก Good Will Hunting (1997)
He's a patent clerk, not a bookkeeper.เขาเป็นเสมียนต่างหาก The Time Machine (2002)
A patent number.เบอร์ลิขสิทธิ์ Inspector Gadget 2 (2003)
General Electric and Professor Chakrabarty went to the patent office with a little microbe that eats up oil spills.บริษัทเจเนรัลอิเล็กทริคกับศาสตราจารย์จักราบาร์ตี ไปที่สำนักงานสิทธิบัตรพร้อมกับจุลินทรีย์เล็ก ๆ ชนิดหนึ่ง ซึ่งกินคราบน้ำมัน The Corporation (2003)
The patent office and the U.S. Government took a look at this quote invention;พิจารณ์ดูสิ่งประดิษฐ์ที่ว่านี้ The Corporation (2003)
The patent statures don't cover living things. This is not an invention.นี่ไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ The Corporation (2003)
And to everyone's surprise by a three to two decision they overrode the patent office.และการตัดสินสร้างความประหลาดใจแก่ทุกคน ด้วยมติ 3-2 ศาลเพิกถอนคำตัดสินของสำนักงานสิทธิบัตร The Corporation (2003)
Had it had an antenna or eyes or wings or legs it would never have crossed their table and been patented.มันคงไม่มีวันผ่านคำตัดสินและจดสิทธิบัตรได้ ทางฝ่ายสำนักงานสิทธิบัตรก็อุทธรณ์ The Corporation (2003)
Then the patent office appealed.และสิ่งที่สาธารณชนควรรับรู้ก็คือ The Corporation (2003)
And what the public should realize now is the patent office was very clear that you cant patent life.ตอนนั้นสำนักงานสิทธิบัตรมีความชัดเจนมาก ว่าคุณจดสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิตไม่ได้ The Corporation (2003)
My organization provided the main amicus curiae brief if you allow the patent on this microbe we argued it means that without any congressional guidance or public discussion corporations will own the blueprints of life.องค์กรของผมยื่นสำนวนคำร้องต่อศาลว่า ถ้าศาลยอมให้มีการจดสิทธิบัตรจุลินทรีย์ตัวนี้ หมายความว่าโดยไม่ได้ผ่านสภาคองเกรส The Corporation (2003)
Seven years later the U.S. Patent office issued a one sentence decree you can patent anything in the world that's alive except a full birth human being.7 ปีต่อมา สำนักงานสิทธิบัตรสหรัฐฯ ออกกฤษฎีกาประโยคเดียวว่า คุณสามารถจดสิทธิบัตรอะไรก็ได้ในโลกที่มีชีวิต The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
patentA patent right is an important property.
patentSell the patent to a company.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิทธิบัตร[N] patent
สิทธิบัตร[N] patent, See also: letter patent, Example: ตอนนี้ทางบริษัทรอจดสิทธิบัตรอยู่ ถ้ามีผลคุ้มครองคงนำสินค้าออกจำหน่ายได้, Count unit: ใบ, ฉบับ, Thai definition: หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการผลิตหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์, Notes: (กฎหมาย)
ประทานบัตร[N] patent permit, See also: concession, Syn. สัมปทาน, ใบอนุญาต, Example: บริษัทได้ยื่นเรื่องของประทานบัตรเพื่อทำเหมืองแร่, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หนังสือสำคัญที่ออกให้ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ เพื่อทำเหมืองแร่ภายในเขตที่กำหนดในหนังสือสำคัญนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจ่งแจ้ง[adj.] (jōngjaēng) EN: frank ; open ; apparent, obvious, patent ; undisguised   FR: clair et net ; franc ; évident
จดทะเบียนสิทธิบัตร[v. exp.] (jotthabīen sitthibat) EN: take out a patent   
การละเมิดสิทธิบัตร[n. exp.] (kān lamoēt sitthibat) EN: infrigement of patent   
กฎหมายสิทธิบัตร[n. exp.] (kotmāi sitthibat) EN: patent law   
กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิบัตร[n. exp.] (kotmāi wādūay kān jotthabīen sitthibat) EN: patent law   
หมายเลขสิทธิบัตร[n. exp.] (māilēk sitthibat) EN: patent number   
พระราชหัตถเลขา[n.] (phrarātchahatthalēkhā) EN: letters patent ; royal writing   
สิทธิบัตร[n.] (sitthibat) EN: patent ; letter patent   FR: brevet [m] ; patente [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PATENT    P AE1 T AH0 N T
PATENTS    P AE1 T AH0 N T S
PATENTED    P AE1 T AH0 N T AH0 D
PATENTED    P AE1 T AH0 N T IH0 D
PATENTLY    P AE1 T AH0 N T L IY0
PATENTING    P AE1 T AH0 N T IH0 NG
PATENTABLE    P AE1 T AH0 N T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
patent    (v) pˈɛɪtnt (p ei1 t n t)
patents    (v) pˈɛɪtnts (p ei1 t n t s)
patented    (v) pˈɛɪtntɪd (p ei1 t n t i d)
patentee    (n) pˌɛɪtntˈiː (p ei2 t n t ii1)
patently    (a) pˈɛɪtntliː (p ei1 t n t l ii)
patentees    (n) pˌɛɪtntˈiːz (p ei2 t n t ii1 z)
patenting    (v) pˈɛɪtntɪŋ (p ei1 t n t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
专利[zhuān lì, ㄓㄨㄢ ㄌㄧˋ, / ] patent, #3,815 [Add to Longdo]
专利权[zhuān lì quán, ㄓㄨㄢ ㄌㄧˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] patent right, #23,277 [Add to Longdo]
专利法[zhuān lì fǎ, ㄓㄨㄢ ㄌㄧˋ ㄈㄚˇ, / ] patent law, #40,776 [Add to Longdo]
成药[chéng yào, ㄔㄥˊ ㄧㄠˋ, / ] patent medicine; medicine already made up, #51,931 [Add to Longdo]
专利局[zhuān lì jú, ㄓㄨㄢ ㄌㄧˋ ㄐㄩˊ, / ] patent office [Add to Longdo]
专利药品[zhuān lì yào pǐn, ㄓㄨㄢ ㄌㄧˋ ㄧㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] patent drugs [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lackleder {n}patent leather [Add to Longdo]
Markenartikel {m}patent article [Add to Longdo]
Patentochter {f} | Patentöchter {pl}goddaughter | goddaughters [Add to Longdo]
Patent {n} | Patente {pl} | abhängiges Patent | angemeldetes Patent | erloschenes Patent | unabhängiges Patent | Anwendung eines Patentes | Gegenstand des Patentes | ein Patent anmelden | ein Patent erteilen | ein Patent auf etw. erhalten | ein Patent abtreten | ein Patent verletzen | Patent angemeldetpatent | patents | dependent patent | patent applied for | expired patent | independent patent | implementation of a patent | patent subject matter | to file a patent application | to grant a patent | to take out a patent on sth. | to assign a patent | to infringe a patent | patent pending; patent applied for [Add to Longdo]
Patentamt {n}patent office [Add to Longdo]
Patentanmelder {m}; Patentanmelderin {f}applicant for a patent [Add to Longdo]
Patentanmeldung {f} | nationale Phase einer Patentanmeldungpatent application; application for a patent; caveat [Am.] | national stage application for a patent [Add to Longdo]
Patentanspruch {m}claim in patent; patent claim [Add to Longdo]
Patentanwalt {m}; Patentanwältin {f}patent attorney [Am.]; patent agent [Add to Longdo]
Patentanwaltsbüro {n}patent attorney's office [Am.] [Add to Longdo]
Patentdauer {f}term of the patent [Add to Longdo]
Patenterteilungsverfahren {n}patent granting procedure [Add to Longdo]
Patentgesetz {n}Patents Act [Add to Longdo]
Patentierbarkeit {f} | der Patentierbarkeit entgegenstehenpatentability | to exclude patentability [Add to Longdo]
Patentierung {f}; Patenterteilung {f}grant of a patent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パテント[, patento] (n) patent [Add to Longdo]
異議申立[いぎもうしたて, igimoushitate] (n,adj-f) objection; opposition (e.g. to a patent) [Add to Longdo]
実施例[じっしれい, jisshirei] (n) example of execution (e.g. in patents); practical example; working example; embodiment [Add to Longdo]
出願書類[しゅつがんしょるい, shutsuganshorui] (n) file wrapper (patents) [Add to Longdo]
審査官[しんさかん, shinsakan] (n) examiner (e.g. patent examiner) [Add to Longdo]
審判官[しんぱんかん, shinpankan] (n) administrative law judge; appeal examiner (e.g. in patents) [Add to Longdo]
新案特許[しんあんとっきょ, shin'antokkyo] (n) patent on a new device [Add to Longdo]
新規性[しんきせい, shinkisei] (n) novelty (patentability requirement) [Add to Longdo]
請求項;請求頂(iK)[せいきゅうこう, seikyuukou] (n) claim (esp. in a patent) [Add to Longdo]
赤玉[あかだま, akadama] (n) (1) red ball; amber; jasper; (2) (arch) patent medicine; (3) brand of sweet wine [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
特許[とっきょ, tokkyo] patent, special permission, concession, , proprietary (a-no) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
特許法[とっきょほう, tokkyohou] Patentgesetz, Patentrecht [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Patent \Pat"ent\ (p[a^]t"ent or p[=a]t"ent), a. [L. patens,
   -entis, p. pr. of patere to be open: cf. F. patent. Cf.
   {Fathom}.]
   1.
 
   Note: (Oftener pronounced p[=a]t"ent in this sense) Open;
      expanded; evident; apparent; unconcealed; manifest;
      public; conspicuous.
      [1913 Webster]
 
         He had received instructions, both patent and
         secret.              --Motley.
      [1913 Webster]
 
   2. Open to public perusal; -- said of a document conferring
    some right or privilege; as, letters patent. See {Letters
    patent}, under 3d {Letter}.
    [1913 Webster]
 
   3. Appropriated or protected by letters patent; secured by
    official authority to the exclusive possession, control,
    and disposal of some person or party; patented; as, a
    patent right; patent medicines.
    [1913 Webster]
 
       Madder . . . in King Charles the First's time, was
       made a patent commodity.       --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
   4. (Bot.) Spreading; forming a nearly right angle with the
    steam or branch; as, a patent leaf.
    [1913 Webster]
 
   {Patent leather}, a varnished or lacquered leather, used for
    boots and shoes, and in carriage and harness work.
 
   {Patent office}, a government bureau for the examination of
    inventions and the granting of patents.
 
   {Patent right}.
    (a) The exclusive right to an invention, and the control
      of its manufacture.
    (b) (Law) The right, granted by the sovereign, of
      exclusive control of some business of manufacture, or
      of the sale of certain articles, or of certain offices
      or prerogatives.
 
   {Patent rolls}, the registers, or records, of patents.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Patent \Pat"ent\, n. [Cf. F. patente. See {Patent}, a.]
   1. A letter patent, or letters patent; an official document,
    issued by a sovereign power, conferring a right or
    privilege on some person or party. Specifically:
    (a) A writing securing to an invention.
    (b) A document making a grant and conveyance of public
      lands.
      [1913 Webster]
 
         Four other gentlemen of quality remained
         mentioned in that patent.     --Fuller.
      [1913 Webster]
 
   Note: In the United States, by the act of 1870, patents for
      inventions are issued for seventeen years, without the
      privilege of renewal except by act of Congress.
      [1913 Webster]
 
   2. The right or privilege conferred by such a document;
    hence, figuratively, a right, privilege, or license of the
    nature of a patent.
    [1913 Webster]
 
       If you are so fond over her iniquity, give her
       patent to offend.           --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Patent \Pat"ent\, v. t. [imp. & p. p. {Patented}; p. pr. & vb.
   n. {Patenting}.]
   To grant by patent; to make the subject of a patent; to
   secure or protect by patent; as, to patent an invention; to
   patent public lands.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 patent
   adj 1: (of a bodily tube or passageway) open; affording free
       passage; "patent ductus arteriosus"
   2: clearly revealed to the mind or the senses or judgment; "the
     effects of the drought are apparent to anyone who sees the
     parched fields"; "evident hostility"; "manifest disapproval";
     "patent advantages"; "made his meaning plain"; "it is plain
     that he is no reactionary"; "in plain view" [syn: {apparent},
     {evident}, {manifest}, {patent}, {plain}, {unmistakable}]
   n 1: a document granting an inventor sole rights to an invention
      [syn: {patent}, {patent of invention}]
   2: an official document granting a right or privilege [syn:
     {patent}, {letters patent}]
   v 1: obtain a patent for; "Should I patent this invention?"
   2: grant rights to; grant a patent for
   3: make open to sight or notice; "His behavior has patented an
     embarrassing fact about him"

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 patent
  patent

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Patent /patɛnt/ 
  patent

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 patent /patɛnt/
  patent

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 patent
  patent

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top