ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

panacea

P AE2 N AH0 S IY1 AH0   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -panacea-, *panacea*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
panacea[N] ยารักษาสารพัดโรค, See also: ยาครอบจักรวาล, Syn. miracle drug, universal cure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
panacea(แพนนะเซีย) n. ยาแก้สารพัดโรค

English-Thai: Nontri Dictionary
panacea(n) ยาสรรพคุณ,ยาเอนกประสงค์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
panacea; panchrestยาแก้สรรพโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is not, though, the panacea.ยังไงก็ตาม มันไม่เป็นยาแก้สารพัดโรค In the Valley of Elah (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
PANACEA    P AE2 N AH0 S IY1 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
panacea    (n) pˌænəsˈɪəʴ (p a2 n @ s i@1)
panaceas    (n) pˌænəsˈɪəʴz (p a2 n @ s i@1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圣药[shèng yào, ㄕㄥˋ ㄧㄠˋ, / ] panacea, #94,040 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
仙薬[せんやく, senyaku] (n) panacea; elixir (of life) [Add to Longdo]
万能薬[ばんのうやく;まんのうやく, bannouyaku ; mannouyaku] (n) cure-all; panacea [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Panacea \Pan`a*ce"a\, n. [L., fr. Gr. pana`keia fr. panakh`s
   all-healing; pa^s pa^n, all + 'akei^sqai to heal.]
   [1913 Webster]
   1. A remedy for all diseases; a universal medicine; a
    cure-all; catholicon; hence, a relief or solace for
    affliction.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) The herb allheal.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Panacea
   n 1: (Greek mythology) the goddess of healing; daughter of
      Aesculapius and sister of Hygeia
   2: hypothetical remedy for all ills or diseases; once sought by
     the alchemists [syn: {panacea}, {nostrum}, {catholicon},
     {cure-all}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top