ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unconcealed

AH2 N K AH0 N S IY1 L D   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unconcealed-, *unconcealed*, unconceal, unconceale
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unconcealed[ADJ] ซึ่งเปิดเผย, See also: ซึ่งไม่ปกปิด, ซึ่งไม่ปิดบัง, ซึ่งไม่ซุ่มซ่อนไว้, Syn. discovered, disclosed, open, Ant. concealed

CMU English Pronouncing Dictionary
UNCONCEALED    AH2 N K AH0 N S IY1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unconcealed    (j) ˌʌnkənsˈiːld (uh2 n k @ n s ii1 l d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
露;露わ(io);顕[あらわ, arawa] (adj-na) (1) exposed; scanty; bare; unconcealed; naked; (2) public; open [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unconcealed \Unconcealed\
   See {concealed}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unconcealed
   adj 1: not concealed or hidden; "her unconcealed hostility
       poisoned the atmosphere"; "watched with unconcealed
       curiosity" [ant: {concealed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top