ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concession

K AH0 N S EH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concession-, *concession*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concession(n) การยอมให้, Syn. yielding, granting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concession(คันเซส'เชิน) n. การยินยอม, การยอมอ่อนข้อให้, สิ่งที่ยินยอม, เรื่องที่ยินยอม, สัมปทาน, สิ่งที่ยอมยกให้หรือโอนให้, เขตเช่า, Syn. yielding, compromise, admission
concessionaire(คันเซส'เชินแนร์') n. ผู้ได้รับสัมปทาน, ผู้รับโอน, ผู้ได้รับการยกให้., Syn. concessioner
concessionary(คันเซส'เชินนะรี) adj. เกี่ยวกับการยกหรือโอนให้, เกี่ยวกับสัมปทาน. n. ผู้รับโอน, ผู้รับสัมปทาน

English-Thai: Nontri Dictionary
concession(n) การยอมให้, การยินยอม, การยอมรับ, การให้เช่าที่, สัมปทาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
concessionสัมปทาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
concessionสัมปทาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concession of public serviceสัมปทานบริการสาธารณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concession of public serviceสัมปทานบริการสาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
concessionaireผู้รับสัมปทาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concessions, extra statutoryการผ่อนปรนการบังคับ (ตามกฎหมายภาษีอากร) (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concessionสิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง, สิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ที่รัฐอนุญาตให้เอกชนมาดำเนินการได้ภายใต้สัญญาสัมปทาน [ปิโตรเลี่ยม]
Concessionสัมปทาน [เศรษฐศาสตร์]
Concessionsสัมปทาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Malcolm, Malcolm, I got him! Molly, why don't you take your brother and sister down to the concession stand... and get em some ice cream?มอลลี่ พาน้อง ๆไปซื้อ ไอศกรีมกินที่ร้านขนมนะ Big Momma's House 2 (2006)
After I got concessions from the union, หลังจากที่ผมได้รับการยินยอมจากสหภาพ Home Is the Place (2009)
Sue, we're in a recession, and concessions must be made. I've laid off half the janitorial staff.เราต้องลดรายจ่าย ผมปลดภารโรงออกไปครึ่งนึง Showmance (2009)
The movie starts in 17 minutes, which means we'll need to make all the lights on Colorado Boulevard, plus skip the concession stand, and preshow urination.หนังจะฉายในอีก 17 นาที ซึ่งหมายถึงเราจะต้องไม่ติดไฟแดง บนถนนโคโรลลาโด แถมห้ามซื้อขนม The Guitarist Amplification (2009)
They're desperate to get any concessions they can out of us.มันกำลังกระเสือกกระสนที่จะพยายาม ทำสัญญากับเราให้ได้ Shanghai (2010)
Oh, well, I'll have you know that I've actually made the very painful concession of wearing pajamas.เออรู้หล่ะว่าแกหมายถึงอะไร ฉันก็โคตรรำคาญเวลาใส่ชุดนอนนอน Chuck Versus the Role Models (2010)
Well, that would be quite a concession on our part.นั่นเป็นความเห็นข้างเดียว Samaritan (2010)
What concessions will Cenred insist on?แล้วข้อเสนอของเซนเดร็ดมันคืออะไรกันล่ะ? The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)
I don't want to make concessions to you...ผมไม่อยากอ่อนข้อให้คุณหรอก. Limitless (2011)
But SyCorps, Andine and others are jockeying for the same industrial concessions in Libya that both our companies are pretending we're not sniffing out.อาลี กับ ดีน่า จากไซคอร์ป กำลังตื่นตัว. . ในข้อต่อรองอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่ลิเบีย Limitless (2011)
How's the concession speech going?หรือจะฮึดในเฮือกสุดท้าย เรื่องคำกล่าวตอนหาเสียงเป็นไงบ้าง I Kissed a Girl (2011)
Well, the vaults below are secure, but we handle millions in cash from concessions every game.ครับ ผมได้ป้องกันพวกห้องใต้ดินไว้แล้ว แต่เราก็มีหน้าที่ต้องคอยดูแลเงินจำนวนมากจากการแข่ง ที่เราได้รับสัมปทานมา Stealing Home (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
concessionJapan's ODA largely consists of concessionary yen credit repayable in 30 years, carrying an interest rate of 2% or so.
concessionPlease let us know your conditions for making the concession.
concessionWe believe that you will be able to make a price concession.
concessionWe solved the problem by mutual concessions.
concessionWe would appreciate it if you grant us this concession.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัมปทาน(n) concession, See also: franchise, Example: บริษัทได้รับสัมปทานก่อสร้างทางรถไฟและถนนยกระดับมูลค่าประมาณ 8 หมื่นล้านบาท, Thai Definition: การที่รัฐอนุญาตให้เอกชนจัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำประโยชน์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่รัฐกำหนด, Notes: (กฎหมาย)
เจ้าภาษี(n) concessionaire, See also: tax farmer, holder of a government monopoly, Syn. นายอากร, Example: เจ้าภาษีหรือนายอากรส่วนใหญ่มักจะเป็นชาวจีน, Thai Definition: ผู้ผูกขาดตัดตอนจากรัฐบาลไปเรียกเก็บภาษีบางอย่างจากราษฎร, Notes: (โบราณ)
ประทานบัตร(n) patent permit, See also: concession, Syn. สัมปทาน, ใบอนุญาต, Example: บริษัทได้ยื่นเรื่องของประทานบัตรเพื่อทำเหมืองแร่, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หนังสือสำคัญที่ออกให้ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ เพื่อทำเหมืองแร่ภายในเขตที่กำหนดในหนังสือสำคัญนั้น
เขตอนุรักษ์ป่าไม้(n) concession area
ผู้รับสัมปทาน(n) concessionaire, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำประโยชน์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่รัฐกำหนด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะลุ้มอล่วย[alum-alūay] (v) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession  FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
การอำนวยความสะดวกทางการค้า[kān amnūay khwām sadūak thāng kānkhā] (n, exp) EN: trade facilitation ; trade concessions  FR: facilitation du commerce [ f ]
อ่อนข้อ[ønkhø] (v) EN: yield ; relent ; submit ; capitulate ; make a concession
ผ่อนหนักผ่อนเบา[phǿnnakphǿnbao] (v, exp) EN: be accomodating ; make concessions ; compromise
ผ่อนปรน[phǿnpron] (v) EN: lessen ; reduce ; ease ; relieve ; alleviate ; be lenient  FR: faire des concessions
ผู้รับสัมปทาน[phūrapsampathān] (n) EN: concessionaire ; licensee  FR: concessionnaire [ m ]
รอมชอม[rømchøm] (v) EN: compromise ; reach a compromise ; come to an agreement ; settle ; reach an agreement ; come to terms ; make concessions  FR: s'arranger à l'amiable ; faire un compromis ; trouver un compromis
สัมปทาน[sampathān] (n) EN: concession ; franchise ; monopoly  FR: concession [ f ] ; licence [ f ] ; franchise [ f ] ; monopole [ m ]
สิทธิประโยชน์[sitthi prayōt] (n, exp) EN: privilege ; right ; advantage ; concession ; prerogative  FR: privilège [ m ] ; prérogative [ f ] ; droit [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONCESSION K AH0 N S EH1 SH AH0 N
CONCESSIONS K AH0 N S EH1 SH AH0 N Z
CONCESSIONAL K AH0 N S EH1 SH AH0 N AH0 L
CONCESSIONARY K AH0 N S EH1 SH AH0 N EH2 R IY0
CONCESSIONAIRE K AH0 N S EH2 SH AH0 N EH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concession (n) kˈənsˈɛʃən (k @1 n s e1 sh @ n)
concessions (n) kˈənsˈɛʃənz (k @1 n s e1 sh @ n z)
concessionaire (n) kˈənsˌɛʃənˈɛəʳr (k @1 n s e2 sh @ n e@1 r)
concessionaires (n) kˈənsˌɛʃənˈɛəʳz (k @1 n s e2 sh @ n e@1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
租借地[zū jiè dì, ㄗㄨ ㄐㄧㄝˋ ㄉㄧˋ,   ] concession (territory) #136,113 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bergwerkskonzession { f }concession of a mine [Add to Longdo]
Konzession { f }; Zugeständnis { n } | Konzessionen { pl }; Zugeständnisse { pl }concession | concessions [Add to Longdo]
Snacktheke { f }; Erfrischungsbar { f }concession stand [Add to Longdo]
Zugeständnis { n } | Zugeständnisse { pl }concession | concessions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
特許[とっきょ, tokkyo] (n, adj-no) (1) patent; special permission; licence (license); concession; franchise; charter; (adj-f) (2) proprietary; (P) #4,747 [Add to Longdo]
てもいい;ていい[temoii ; teii] (exp, adj-i) (1) (after the ren'youkei form of a verb) indicates concession or compromise; (2) indicates permission [Add to Longdo]
コンセ[konse] (n, adj-f) (1) (abbr) (See コンセッショナリー) concessionary; (2) (abbr) (See コンセッション) concession [Add to Longdo]
コンセショナリーチェーン[konseshonari-chie-n] (n) concessionary chain [Add to Longdo]
コンセッショナリー;コンセショナリー[konsesshonari-; konseshonari-] (n, adj-f) concessionary [Add to Longdo]
コンセッション[konsesshon] (n, adj-f) concession [Add to Longdo]
居留地[きょりゅうち, kyoryuuchi] (n) (1) foreign settlement; concession; (2) reservation (e.g. American Indian) [Add to Longdo]
共同居留地[きょうどうきょりゅうち, kyoudoukyoryuuchi] (n) (obsc) (See 共同租界) jointly held concession in China (e.g. Shanghai International Settlement) [Add to Longdo]
共同租界[きょうどうそかい, kyoudousokai] (n) (See 専管租界) jointly held concession in China (e.g. Shanghai International Settlement) [Add to Longdo]
交譲[こうじょう, koujou] (n) concession; compromise [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
特許[とっきょ, tokkyo] patent, special permission, concession, , proprietary (a-no) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concession \Con*ces"sion\, n. [L. concessio, fr. concedere: cf.
   F. concession. See {Concede}.]
   1. The act of conceding or yielding; usually implying a
    demand, claim, or request, and thus distinguished from
    giving, which is voluntary or spontaneous.
    [1913 Webster]
 
       By mutual concession the business was adjusted.
                          --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   2. A thing yielded; an acknowledgment or admission; a boon; a
    grant; esp. a grant by government of a privilege or right
    to do something; as, a concession to build a canal.
    [1913 Webster]
 
       This is therefore a concession, that he doth . . .
       believe the Scriptures to be sufficiently plain.
                          --Sharp.
    [1913 Webster]
 
       When a lover becomes satisfied by small compliances
       without further pursuits, then expect to find
       popular assemblies content with small concessions.
                          --Swift.
    [1913 Webster] Concessionaire

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 concession
   n 1: a contract granting the right to operate a subsidiary
      business; "he got the beer concession at the ball park"
      [syn: {concession}, {grant}]
   2: the act of conceding or yielding [syn: {concession},
     {conceding}, {yielding}]
   3: a point conceded or yielded; "they won all the concessions
     they asked for"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top