Search result for

northern

(105 entries)
(0.0335 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -northern-, *northern*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
northern[ADJ] ทางทิศเหนือหรือภาคเหนือ, See also: ทางเหนือ, เกี่ยวกับทางเหนือ, Syn. northerly, northward
northern[N] คนเหนือ
northerner[N] คนที่อาศัยอยู่ทางทิศหรือภาคเหนือ
northernmost[ADJ] ซึ่งตั้งอยู่ไกลที่สุดทางทิศเหนือ, See also: ซึ่งอยู่เหนือสุด
Northern Hemisphere[N] ซีกโลกทางด้านเหนือเส้นศูนย์สูตรขึ้นไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
northern(นอร์ธ'เธิร์น) adj. เกี่ยวกับทิศเหนือ. n. คนเหนือ, See also: northernness n.
northernmost(นอร์ธ'เธิร์นโมสทฺ) adj. เหนือสุด

English-Thai: Nontri Dictionary
northern(adj) อยู่ทางทิศเหนือ,เกี่ยวกับทิศเหนือ
northernmost(adj) เหนือสุด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Northern Thai (Southeast Asian people)ชาวไทเหนือ [TU Subject Heading]
Northern Thai languageภาษาไทยเหนือ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When I was a boy, my village was attacked by raiders from the northern plains.ตอนที่ผมเป็นเด็ก หมู่บ้านของผมถูกพวกโจรป่าจากทางเหนือบุกเข้ามา Lancelot (2008)
Northern isle, northbound platform. 10:30 sharp.เกาะกลางทางเหนือ ชานชาลาสายเหนือ 10 โมงครึ่ง The Bank Job (2008)
A revelation predicted that the owner of this sword would rule the northern lands.คำทำนายบอกว่าผู้ที่่ครอบครองดาบนี้จะครอบครองแผ่นดินทางเหนือด้วยเช่นกัน The Kingdom of the Winds (2008)
You just said he who holds this will rule the northern lands.ท่านบอกว่า ใครก็ตามที่ได้ครอบครองดาบเล่มนี้ จะได้ครองดินแดนทางเหนือด้วย The Kingdom of the Winds (2008)
The supreme ruler of our northern lands will not need this sword.ผู้ครอบครองดินแดนสูงสุดไม่ได้ต้องการดาบนี้ The Kingdom of the Winds (2008)
That is exactly the sorceress's revelation, that whoever holds this sword will control the northern lands.แน่นอน \ข้าจะเปิดเผยความลับนี้ ผู้ใดก็ตามที่ได้ครอบครองดาบนี้ \จะสามารถปกครองดินแดนทางเหนือได้ The Kingdom of the Winds (2008)
It was a revelation from the sorceress living during the former king's rule, so wouldn't this be the reason he was able to defeat King Daeso... and become the leading force in the northern lands?มันเป็นความลับ ของกษัตริย์องค์ก่อนๆ ดังนั้น นั่นไม่ใช่เหตุผลที่กษัตริย์แดโซจะพ่ายแพ้ และกลายกองทัพชั้นนำ\ ในดินแดนทางเหนือ The Kingdom of the Winds (2008)
Control the northern lands? !ปกครองดินแดนทางเหนือ The Kingdom of the Winds (2008)
What King Daeso is trying to do is controlling the northern lands, with the help of this sword.สิ่งที่กษัตริย์แทโซกำลังพยายามจะทำ\คือเข้าปกครองดินแดนทางเหนือ ด้วยความช่วยเหลือของดาบเล่มนี้ The Kingdom of the Winds (2008)
This sword can make you the ruler of these northern lands.ดาบเล่มนี้สามารถทำให้ท่านเป็นผู้ครอบครองดินแดนทางเหนือได้ The Kingdom of the Winds (2008)
I shall pierce your flesh with its blade, and become the ruler of these northern lands!ข้าน่าจะแทงเจ้าด้วยคมดาบนี้ซะ, และกลายเป็นผู้ครอบครองดินแดนทางเหนือนั่นซะ! The Kingdom of the Winds (2008)
My mother was a Black Dwarf from the Northern Mountains.แม่ของข้าเป็นคนแคระเพอลิงก้า แห่งหุบเขาด้านเหนือ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
northernCanada borders the northern part of the United States.
northernEspecially over the last 20 years, the purported link between progressive welfare policies and economic failure in the Northern European countries seems to point to the difficulty of sustaining both full social welfare and international competitivity.
northernIn the north, there's Scotland; in the south, England; in the west, Wales; and further west, Northern Ireland.
northernIn the OECD survey, northern European countries are keeping their high ranking in tax-rates.
northernJapan claims the Northern Territories for its own.
northernJapan is located in the Northern Hemisphere.
northernMore people live in the northern part of the city.
northernOur office is on the northern side of the building.
northernThe Amazon River meanders through northern Brazil.
northernThe northernmost part of the city is a maze of alleys.
northernThe United States is in the Northern Hemisphere.
northernThey say that as it was bitterly cold in Northern Europe that winter, many people were frozen to death.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โยน[N] northern Thai people, See also: Yonok, Syn. โยนก, ยวน, เยาวนะ, Thai definition: ชื่อเรียกชาวไทยทางล้านนา
ค่าว[N] northern rhyme, See also: northern poetry, Thai definition: กลอนหรือกวีนิพนธ์แบบหนึ่ง มักใช้แต่งรำพันความรักหรือแต่งเป็นเรื่อง, Notes: (ถิ่นพายัพ)
คำเมือง[N] Northern Thai dialect, Example: พ่อก๋องอ่านและเขียนหนังสือไม่ได้ และต้องพูดคำเมืองเป็นพื้น, Thai definition: ภาษาถิ่นของคนในถิ่นพายัพของประเทศไทย
สายเหนือ[N] northern trail, See also: north, Example: เส้นทางที่จะไปยังสายเหนือไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่, Thai definition: เส้นทางที่ไปทางตอนเหนือ
สาวเหนือ[N] northern girl, Example: แฟนเขาเป็นสาวเหนือ ผิวขาวน่ารักเชียวแหละ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้หญิงที่เกิดและเติบโตอยู่ที่จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศ
ตอนเหนือ[N] northern part, Syn. ภาคเหนือ, Ant. ตอนใต้, ภาคใต้, Example: ชาวทามังที่อยู่ทางตอนเหนือมีหลักยึดตามคัมภีร์ทางศาสนา
ทางเหนือ[N] northern part, See also: the north, Syn. ตอนเหนือ, Ant. ทางใต้, Example: เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวมากจังหวัดหนึ่งในทางเหนือของไทย
ชาวเหนือ[N] northerner, See also: northern people, Syn. คนเหนือ, Example: ตายายของเขาเป็นชาวเหนือ อยู่จังหวัดเชียงใหม่
ซึง[N] northern Thai musical instrument, See also: stringed instrument, Example: เขาจัดให้มีการฟ้อนเล็บและเล่นซึงสลับฉาก, Count unit: คัน, Thai definition: เครื่องดนตรีพื้นเมืองของไทยภาคเหนือ รูปร่างคล้ายกระจับปี่
เจียว[N] northern curry, Syn. แกง, Notes: (ถิ่นพายัพ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอฟริกาเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
แอฟริกาตอนเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Tøn Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
เหนือ[n. prop.] (Ailaēn Neūa) EN: Northern Ireland   FR: Irlande du Nord [f]
ชาวไทยใหญ่[n. prop.] (Chāo Thaiyai) EN: ethnic tribe in northern Thailand   
ก้อ[n. prop.] (Kø ) EN: name of a hill tribe in the northern Thailand   
กระแตหางหนู[n. exp.] (krataē hāng nū) EN: Northern Smooth-tailed Treeshrew   
กระแตเหนือ[n. exp.] (krataē neūa) EN: Northern Treeshrew   
เมืองเหนือ[n. exp.] (meūang neūa) EN: northland ; northern town   FR: région nord [f]
น้ำพริกอ่อง[xp] (nāmphrik ǿng) EN: Thai Northern Style Pork and Tomato Relish   
เหนือ[X] (neūa) EN: north ; northern   FR: nord

CMU English Pronouncing Dictionary
NORTHERN    N AO1 R DH ER0 N
NORTHERN'S    N AO1 R DH ER0 N Z
NORTHERNER    N AO1 R DH ER0 N ER0
NORTHERNERS    N AO1 R DH ER0 N ER0 Z
NORTHERNMOST    N AO1 R DH ER0 N M OW2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
northern    (j) (n oo1 dh @ n)
northerner    (n) (n oo1 dh @ n @ r)
northerners    (n) (n oo1 dh @ n @ z)
northernmost    (j) (n oo1 dh @ n m ou s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nordhalbkugel {f}northern hemisphere [Add to Longdo]
Nordlicht {n}; Polarlicht {n}northern lights; polar lights [Add to Longdo]
nördlich {adj} | nördlicher | am nördlichstennorthern | more northern | most northern [Add to Longdo]
Baßtölpel {m} [ornith.]Northern Gannet (Morus bassanus) [Add to Longdo]
Eissturmvogel {m} [ornith.]Northern Fulmar (Fulmarus glacialis) [Add to Longdo]
Habicht {m} [ornith.]Northern Goshawk (Accipiter gentilis) [Add to Longdo]
Kiebitz {m} [ornith.]Northern Lapwing (Vanellus vanellus) [Add to Longdo]
Löffelente {f} [ornith.]Northern Shoveler (Anas clypeata) [Add to Longdo]
Meisenwaldsänger {m} [ornith.]Northern Parula (Parula americana); Parula Warbler [Add to Longdo]
Sperber {m} [ornith.]Northern Sparrow Hawk [Add to Longdo]
Spießente {f} [ornith.]Northern Pintail (Anas acuta) [Add to Longdo]
Steinschmätzer {m} [ornith.]Northern Wheatear (Oenanthe oenanthe) [Add to Longdo]
Weißwangen-Wehrvogel {m} [ornith.]Northern Screamer [Add to Longdo]
Virginiawachtel {f} [ornith.]Northern Bobwhite [Add to Longdo]
Gelbstirn-Blatthühnchen {n} [ornith.]Northern Jacana [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かまくら[, kamakura] (n) mid-January festival in northern Japan, with snow huts in which children play house; (P) [Add to Longdo]
めじ[, meji] (n) young tuna (esp. northern bluefin tuna under 1 meter) [Add to Longdo]
アウロノカラエテルヴァイナエ[, auronokaraeteruvainae] (n) Chitande aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara ethelwynnae); Northern Aulonocara [Add to Longdo]
アケボノヒメオオトカゲ[, akebonohimeootokage] (n) northern ridge-tailed monitor (Varanus primordius, species of carnivorous monitor lizard native to the Northern Territory of Australia); blunt-spined goanna [Add to Longdo]
ウネウ[, uneu] (n) fur seal (esp. the northern fur seal, Callorhinus ursinus) (ain [Add to Longdo]
カムルチー;カムルチイ[, kamuruchi-; kamuruchii] (n) (See 雷魚) northern snakehead (species of fish, Channa argus) (kor [Add to Longdo]
スカラップ・ボンネットヘッド;スカラップボンネットヘッド[, sukarappu . bonnettoheddo ; sukarappubonnettoheddo] (n) scalloped bonnethead (Sphyrna corona, little-known species of hammerhead shark found in the eastern Pacific from southern Mexico to northern Peru) [Add to Longdo]
スペンサーオオトカゲ[, supensa-ootokage] (n) Spencer's monitor (Varanus spenceri, species of carnivorous monitor lizard native to northern Australia); Spencer's goanna [Add to Longdo]
スレッドフィンスキャット[, sureddofinsukyatto] (n) threadfin scat (Rhinoprenes pentanemus, species of Western Pacific spadefish found from Papua New Guinea to northern Australia) [Add to Longdo]
ツマグロカジカ属[ツマグロカジカぞく, tsumagurokajika zoku] (n) Gymnocanthus (genus of northern demersal fish in the Cottidae family) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
北山[Běi shān, ㄅㄟˇ ㄕㄢ, ] northern mountain; refers to Mt Mang 邙山 at Luoyang in Henan [Add to Longdo]
北爱尔兰[Běi Ài ěr lán, ㄅㄟˇ ㄞˋ ㄦˇ ㄌㄢˊ, / ] Northern Ireland [Add to Longdo]
北方民族大学[Běi fāng Mín zú Dà xué, ㄅㄟˇ ㄈㄤ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Northern Nationalities University NNU at Yingchuan, Ningxia (former Northwestern Second College for Nationalities) [Add to Longdo]
北凉[běi liáng, ㄅㄟˇ ㄌㄧㄤˊ, / ] Northern Liang of the Sixteen Kingdoms (398-439) [Add to Longdo]
北燕[běi yān, ㄅㄟˇ ㄧㄢ, ] Northern Yan of the Sixteen Kingdoms (409-436) [Add to Longdo]
北部[běi bù, ㄅㄟˇ ㄅㄨˋ, ] northern part; Tonkin (region in Vietnam) [Add to Longdo]
北部地区[běi bù dì qū, ㄅㄟˇ ㄅㄨˋ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] Northern Areas [Add to Longdo]
北面[běi miàn, ㄅㄟˇ ㄇㄧㄢˋ, ] northern side; north [Add to Longdo]
北领地[Běi lǐng dì, ㄅㄟˇ ㄌㄧㄥˇ ㄉㄧˋ, / ] Northern Territory, sparsely populated federal territory extending from center to north of Australia [Add to Longdo]
北马里亚纳[Běi mǎ lǐ yà nà, ㄅㄟˇ ㄇㄚˇ ㄌㄧˇ ㄧㄚˋ ㄋㄚˋ, / ] Northern Mariana Islands [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ノーザンテレコム[のーざんてれこむ, no-zanterekomu] Northern Telecom [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Northern \North"ern\, a. [AS. nor[eth]erne.]
   1. Of or pertaining to the north; being in the north, or
    nearer to that point than to the east or west.
    [1913 Webster]
 
   2. In a direction toward the north; as, to steer a northern
    course; coming from the north; as, a northern wind.
    [1913 Webster]
 
   {Northern diver}. (Zool.) See {Loon}.
 
   {Northern lights}. See {Aurora borealis}, under {Aurora}.
 
   {Northern spy} (Bot.), an excellent American apple, of a
    yellowish color, marked with red.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 northern
   adj 1: in or characteristic of a region of the United States
       north of (approximately) the Mason-Dixon line; "Northern
       liberals"; "northern industry"; "northern cities" [ant:
       {southern}]
   2: situated in or oriented toward the north; "the northern
     suburbs"; "going in a northerly direction" [syn: {northerly},
     {northern}]
   3: coming from the north; used especially of wind; "the north
     wind doth blow"; "a northern snowstorm"; "the winds are
     northerly" [syn: {northerly}, {northern}]
   4: situated in or coming from regions of the north; "the
     northern hemisphere"; "northern autumn colors" [ant:
     {southern}]
   n 1: a dialect of Middle English that developed into Scottish
      Lallans

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 n
 
 1. (kıs.) Nationalist Navy, New, Noon, Norse, North, Northern, November.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 n
 
 1. (kıs.) nephew, neuter, new, nominative, noon, north, northern, noun, number.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 n
 
 1. (kıs.)nitrogen, north, northern.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top