ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คำเมือง

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำเมือง-, *คำเมือง*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา คำเมือง มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *คำเมือง*)
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
เมือง (jargon ) คำที่คนเหนือใช้เรียกสิ่งที่มาจากวัฒนธรรมของตัวเอง เช่น คำเมือง คนเมือง อาหารเมือง เป็นต้น ดังนั้น ในภาษาเหนือ คำว่า “คนเมือง” จะไม่ได้หมายถึงเป็นคนที่โตมาในเมืองหรือทำงานในเมือง แต่หมายถึงคนที่มาจากภาคเหนือหรือโตมากับวัฒนธรรมของชาวเหนือ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำเมือง[N] Northern Thai dialect, Example: พ่อก๋องอ่านและเขียนหนังสือไม่ได้ และต้องพูดคำเมืองเป็นพื้น, Thai definition: ภาษาถิ่นของคนในถิ่นพายัพของประเทศไทย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คำเมืองน. ภาษาถิ่นของคนในถิ่นพายัพของประเทศไทย.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
LANNA (n) ล้านนา คือดินแดนที่มีจำนวนที่นานับล้าน เป็นอาณาจักรที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ได้แก่จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน แพร่ พะเยา น่าน ลำพูน และ ลำปาง โดยมีเมืองเชียงใหม่ เป็นราชธานี มีภาษาที่เรียกว่า คำเมือง หรือภาษาเหนือ ตัวหนังสือ ตัวเมือง วัฒนธรรม และ ประเพณี เป็นของตนเอง ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง เป็นระบอบมณฑลเทศาภิบาล ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมี พระเจ้าอินทวิชยานนท์, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 เป็นพระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ในฐานะราชอาณาจักรพระองค์สุดท้าย และ เจ้าแก้วนวรัฐ, เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 9 เป็นเจ้าผู้ปกครองนครองค์สุดท้าย ปัจจุบันเจ้านายฝ่ายเหนือและเชื้อสาย "ราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ (เจ้าเจ็ดตน)" อยู่ในราชตระกูล ณ เชียงใหม่ ณ ลำพูน ณ ลำปาง และ ณ น่าน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top