ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -涼-, *涼*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[涼, liáng, ㄌㄧㄤˊ] cool, cold; disheartened
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  京 (jīng ㄐㄧㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] water

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liáng, ㄌㄧㄤˊ, / ] cool; cold; the five Liang of the Sixteen Kingdoms, namely Former Liang 前 (314-376), Later Liang 後 (386-403), Northern Liang 北 (398-439), Southern Liang 南 (397-414), Western Liang 西 (400-421), #3,664 [Add to Longdo]
凄凉[qī liáng, ㄑㄧ ㄌㄧㄤˊ, / ] desolate; cold and lonely, #14,459 [Add to Longdo]
凄凉[qī liáng, ㄑㄧ ㄌㄧㄤˊ, / ] desolate, #14,459 [Add to Longdo]
冰凉[bīng liáng, ㄅㄧㄥ ㄌㄧㄤˊ, / ] ice-cold, #15,047 [Add to Longdo]
凉爽[liáng shuǎng, ㄌㄧㄤˊ ㄕㄨㄤˇ, / ] cool and refreshing, #19,555 [Add to Longdo]
凉水[liáng shuǐ, ㄌㄧㄤˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] cool water; unboiled water, #20,481 [Add to Longdo]
荒凉[huāng liáng, ㄏㄨㄤ ㄌㄧㄤˊ, / ] desolate, #21,252 [Add to Longdo]
凉拌[liáng bàn, ㄌㄧㄤˊ ㄅㄢˋ, / ] salad with dressing; cold vegetables dressed with sauce (e.g. cole slaw), #24,440 [Add to Longdo]
凉鞋[liáng xié, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄝˊ, / ] sandal, #25,180 [Add to Longdo]
凉茶[liáng chá, ㄌㄧㄤˊ ㄔㄚˊ, / ] Chinese herb tea, #26,321 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
しい[すずしい, suzushii] (adj) เย็น (ใช้กับอากาศ เช่น อากาศในฤดูใบไม้ร่วง)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しい[すずしい, suzushii] (adj-i) (1) cool; refreshing; (2) clear (e.g. eyes); bright; (3) clear; distinct; (4) (See しい顔・すずしいかお) composed (facial expression); unruffled; unconcerned; (5) (arch) pure; upright; innocent; (P) [Add to Longdo]
しい顔[すずしいかお, suzushiikao] (n) nonchalant (unruffled) air [Add to Longdo]
しき道[すずしきみち, suzushikimichi] (n) (arch) (See しき方) the path to Sukhavati (Amitabha's Pure Land) [Add to Longdo]
しき方[すずしきかた, suzushikikata] (n) (arch) (See 極楽浄土) Sukhavati (Amitabha's Pure Land) [Add to Longdo]
しさ[すずしさ, suzushisa] (n) coolness [Add to Longdo]
[すずみ, suzumi] (n) cooling oneself; enjoying the cool air [Add to Longdo]
み客[すずみきゃく, suzumikyaku] (n) people out enjoying the cool breezes [Add to Longdo]
み台;台(io)[すずみだい, suzumidai] (n) outdoor bench (placed under the eaves of a house and used for cooling off during the summer) [Add to Longdo]
[すずむ, suzumu] (v5m,vi) to cool oneself; to cool off; to enjoy evening cool; (P) [Add to Longdo]
やか[すずやか, suzuyaka] (adj-na) refreshing; clear [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"The weather forecast says it's cool today." "On the contrary I feel hot."「天気予報では今日はしいそうよ」「反対に、暑い気がする」
Once the Japanese built their houses so as to be cool in summer.かつて、日本人は、夏にしいように家を建てた。
The climate of Canada is cooler than that of Japan.カナダの気候は、日本のそれよりしい。
Coke has always been the top dog when it comes to soft drinks.コカ・コーラは清飲料水ではいつも最有力会社だ。
It is nice and cool here.ここはとてもしくていい。
It is nice and cool here.ここはしくていい。
This is the best soda to drink this summer.この新しい清飲料水は、この夏の一押しです。
Spaniards love to stroll around in the evening cool.スペイン人は夜のしさの中を散歩するのが大好きだ。
Keep it in a cool place.それはしい所に保存しなさい。
It is getting cooler and cooler.だんだんしくなっていきます。
But it's a typical savanna country, and we enjoy cooler temperatures.でも典型的なサバンナ気候の国で、しい気温に恵まれているのです。
It is cool after the rain.雨上がりはしい。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It might help a little.[JA] ちょっとでも しくなんじゃない? Byrnes Sandwich (2016)
"I'm thinking of the rivulet with its cool and silvery flow[CN] 我在想著小河清地流過古老的石頭 East of Eden (1955)
Pretty cool house, huh?[JA] しい家だな? Crickets (2015)
Well, I'm not so sure that married life in some godforsaken farm is a life for me either.[CN] 但是,我也不能確定 在淒的農場裡的婚姻生活就是我想要的 Applause (1929)
A wheel broke from the wagon loaded with wine. But I know of a cool brook nearby![CN] 運酒的車,車輪壞了 不過我知道有個地方有冰的泉水 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
-Oh, it feels cooler! -No, really?[JA] あっ しい (勇気)ウソ Byrnes Sandwich (2016)
This thing is way cooler than the machete.[JA] このことは、マチェーテよりずっとしいです。 Independence Day: Resurgence (2016)
Your sandal is torn, Khuki[CN] 鞋都破了啊,昆奇 The Cloud-Capped Star (1960)
You didn't buy sandals, did you?[CN] 你沒有買席,是嗎? The Cloud-Capped Star (1960)
How'd you always make it look so easy?[JA] どんな時も しい顔してたよね? Feed (2017)
O, that we were on the cool, green Rhine![CN] 我們現在倍感清,綠色的萊茵河啊! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
It's cooler.[JA] しい Bye Bye Terrace House in the City (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
しい[すずしい, suzushii] -kuehl, -frisch, erfrischend [Add to Longdo]
[すずむ, suzumu] sich_draussen_erfrischen (an der frischen Luft), frische_Luft_schoepfen [Add to Longdo]
[りょうみ, ryoumi] -Kuehle, -Frische [Add to Longdo]
[りょうふう, ryoufuu] kuehle_Brise, frische_Brise [Add to Longdo]
[りょうふう, ryoufuu] kuehle_Brise, frische_Brise [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top