ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -雛-, *雛*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[雛, chú, ㄔㄨˊ] chick, fledging; infant, toddler
Radical: Decomposition: 芻 (chú ㄔㄨˊ)  隹 (zhuī ㄓㄨㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] bird

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chú, ㄔㄨˊ, / ] chick; young bird, #11,930 [Add to Longdo]
雏形[chú xíng, ㄔㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] embryonic form; fledgling stage; prototype, #21,313 [Add to Longdo]
雏鸡[chú jī, ㄔㄨˊ ㄐㄧ, / ] chick; newly hatched chicken, #24,671 [Add to Longdo]
雏儿[chú ér, ㄔㄨˊ ㄦˊ, / ] newly hatched bird; fig. inexperienced person; fig. chick (slighting term for young woman); bimbo, #108,222 [Add to Longdo]
雏凤[chú fèng, ㄔㄨˊ ㄈㄥˋ, / ] lit. phoenix in embryo; fig. young talent; budding genius, #140,835 [Add to Longdo]
雏妓[chú jì, ㄔㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] prostitution of children [Add to Longdo]
雏燕[chú yàn, ㄔㄨˊ ㄧㄢˋ, / ] swallow chick [Add to Longdo]
雏菊[chú jú, ㄔㄨˊ ㄐㄩˊ, / ] daisy [Add to Longdo]
雏鸽[chú gē, ㄔㄨˊ ㄍㄜ, / 鴿] squab; nestling pigeon [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ひな, hina] (n) ลูกไก่

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひな(P);ひよこ(P), hina (P); hiyoko (P)] (n) (1) young bird; chick; (2) (ひな only) doll; (3) (ひよこ only) green; wet behind the ears; juvenile; (P) [Add to Longdo]
の錫杖[ひなのしゃくじょう;ヒナノシャクジョウ, hinanoshakujou ; hinanoshakujou] (n) (uk) Burmannia championii (species of flowering plant) [Add to Longdo]
菓子[ひながし, hinagashi] (n) sweets for offering at the Dolls' Festival [Add to Longdo]
鑑別者[ひなかんべつしゃ, hinakanbetsusha] (n) chicken sexer [Add to Longdo]
[すうぎ, suugi] (n) (See 半玉) child geisha; geisha apprentice [Add to Longdo]
菊;ひな菊[ひなぎく, hinagiku] (n) daisy [Add to Longdo]
型;形;ひな型;ひな形[ひながた, hinagata] (n) (1) model; miniature; pattern; (2) sample; specimen; (3) prescribed form [Add to Longdo]
祭(P);祭り;ひな祭り[ひなまつり, hinamatsuri] (n) (See 三月の節句) Girls' Festival (March 3rd); Dolls' Festival; (P) [Add to Longdo]
諸子[ひなもろこ;ヒナモロコ, hinamoroko ; hinamoroko] (n) (uk) Chinese bleak (Aphyocypris chinensis) [Add to Longdo]
人形[ひなにんぎょう, hinaningyou] (n) doll [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Unlike birds, which feed and shelter their young, fish abandon their eggs.鳥が自分のに餌をやったり守ったりするのとは違って、魚は卵を産みっぱなしにする。
She stopped picking daisies.彼女は菊を摘むのをやめた。
The mother bird brought a worm for her young ones.母鳥がに虫を持ってきた。
The chicks hatched in April have also become 5 months old. Their bodies are about the same size as their parents, about the only difference is that the roosters have smaller crests than their father.4月に孵化したも5ヶ月になった。身体の大きさは親鳥とほぼ同じ、オス鳥のとさかが少し小さいぐらいか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Another historical moment, a window into reality... an event never attempted live on television before... and coming to you on The Crazy Daisy Show.[CN] 288)}又一個歷史性的一刻 一扇通往現實的窗戶 288)}一個從來沒有在電視上直播的事件 288)}將在"狂野菊秀"中為您展現 Sweet Movie (1974)
They've got the models, the components, the paper operation.[JA] 形 部品も 書類の偽造も Serpent's Tooth (2011)
I'm just a whore. I'm just a little whore.[CN] 我只是個妓女,只是個小 Spartan (2004)
finesse. like getting a chick off. we went over this! - engine rewing - all right, you fellas.[CN] 涴喃辦覜ㄛ扂蠅婌佽腔 Lucky Numbers (2000)
This baby killed Qhorin Halfhand.[JA] この鳥がクォーリン・ハーフハンドを殺した Valar Dohaeris (2013)
I don't know. She's got rage.[CN] 涴褫帤斛ㄛ坴傳赽埳ァ Miss Congeniality (2000)
--and chicks of his own.[JA] そして自身も Stoker (2013)
And when they hatch, what do they do?[JA] 誕生したは まずどうする? 3 Idiots (2009)
She's a Carpenters kind of chick for sure.[JA] カーペンターばかり聞くッ子よ Dark Shadows (2012)
All you have to do is show up at the Progressive Energies conference tomorrow, go up on the dais, and present this technology as your own.[JA] あなたがするべき事は 明日のプログレッシブエナジー の会議の出席して 壇に上がり 自分の技術として これを提示することです この賭けに失敗したら VS. (2009)
Changewing. Even newly hatched dragons can spray acid. Kill on sight.[JA] "チェンジウイング でも 毒を吹き付ける 見つけ次第殺せ" How to Train Your Dragon (2010)
and both parents shared the job.[JA] 二羽はたちの世話をした Siegfried (1980)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top