Search result for

สับเปลี่ยน

(53 entries)
(0.0282 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สับเปลี่ยน-, *สับเปลี่ยน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สับเปลี่ยน[V] take turns, See also: one by one, Syn. เปลี่ยน, ผลัดกัน, Example: เขาและหล่อนสับเปลี่ยนกันขุดดินอยู่นานจนเหนื่อยหอบ
สับเปลี่ยน[V] change, See also: switch, alter, Syn. เปลี่ยน, Example: ข้อมูลของคุณที่เก็บไว้จะไม่ถูก สับเปลี่ยน หรือ แก้ไข โดยไม่รู้ตัว
สับเปลี่ยน[V] change, See also: switch, alter, Syn. เปลี่ยน, Example: ข้อมูลของคุณที่เก็บไว้จะไม่ถูก สับเปลี่ยน หรือ แก้ไข โดยไม่รู้ตัว
สับเปลี่ยน[V] take turns, See also: one by one, Syn. เปลี่ยน, ผลัดกัน, Example: เขาและหล่อนสับเปลี่ยนกันขุดดินอยู่นานจนเหนื่อยหอบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สับเปลี่ยนก. เปลี่ยนแทนที่กัน เช่น สับเปลี่ยนตำแหน่ง.
สลับสับเปลี่ยน เช่น สลับคู่.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interchangeสับเปลี่ยน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ahhh... we just changed shift, so I don't know the reason.อา... พวกเราเพิ่งมาสับเปลี่ยน, ดังนั้นข้าไม่รู้เหตุผล The Kingdom of the Winds (2008)
At the Roosevelt when Whistler made off with Lief's card?ที่ Roosevelt ตอนที่วิสท์เลอร์ สับเปลี่ยนการ์ดได้ไหม The Price (2008)
We'll borrow a power converter from Jaybo and reprogram it to feed ourเราจะขอยืมเครื่องสับเปลี่ยนพลังงานมาจากเจย์โบ แล้วก็ปรับโปรแกรมให้มันกระตุ้น... Mystery of a Thousand Moons (2009)
During that time, the shooter took the guitar case that had been left in the outer room and switched it with the one that had the rifle in it.ในตึกเดียวกับที่คนร้ายอยู่ ซึ่งได้รับการยืนยันแล้ว และตอนที่พวกเขาคุยกันอยู่นั้น ดูเหมือนคนร้ายจะสับเปลี่ยน กระเป๋าที่มีปืนอยู่ข้างในตรงประตูทางเข้า Episode #1.7 (2009)
After every shift on the job, two tours in Iraq, he always came home.ทุกครั้งที่มีการสับเปลี่ยนงาน สองรอบในอิรัก เขากลับบ้านเสมอ Fracture (2009)
And north of this section, there are multiple switch points where the tracks branch out into dozens of other lines.และทางเหนือของส่วนนี้ มีจุดสับเปลี่ยนหลายจุดที่ ซึ่งเส้นทาง ขยายออกไปได้หลายเส้นทาง The Plain in the Prodigy (2009)
They hit the power converters, so we can't go into hyperspace.พวกมันโจมตีเครื่องสับเปลี่ยนพลังงาน ตอนนี้เราเข้าสู่ไฮเปอร์สเปซไม่ได้แล้ว Holocron Heist (2009)
Without their visits, you cannot hope to shun the path I've tread.เจ้าจงอย่าเลิกล้มความตั้งใจ ที่จะสับเปลี่ยนบาทวิถีให้กับข้า A561984 (2009)
Invert mode. Secret code: "The Beast"!สับเปลี่ยนโหมด โค้ดลับ "บีสต์"! Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
From your switch with Dr. Perry.จากการสับเปลี่ยนร่างกับดร.แพรี่ Sabotage (2010)
Telford's still on active rotation with the stones, yeah?เทลฟอร์ดยังคงรอการสับเปลี่ยนของหินอยู่ใช่มั้ย ? Subversion (2010)
The switch.การสับเปลี่ยน Slight of Hand (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สับเปลี่ยน[v.] (sapplīen) EN: change ; switch ; alter   FR: permuter ; échanger

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commute for[PHRV] แลกเปลี่ยนเพื่อ, See also: สับเปลี่ยน
interchange[VT] สับกัน, See also: สับเปลี่ยน, Syn. exchange, swap, switch
interchange[VI] สับกัน, See also: สับเปลี่ยน, Syn. exchange, swap, switch
invert[VT] สับเปลี่ยนที่กัน, See also: คว่ำ, พลิกกลับ, Syn. overturn, reverse, transpose
ping-pong[VI] เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว, See also: สับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
rotate[VT] สับเปลี่ยน, See also: ทำให้หมุนเวียน, Syn. alternate, switch, take turns
rotate[VI] สับเปลี่ยน, See also: หมุนเวียน, Syn. alternate, switch, take turns
shunt[VI] สับเปลี่ยน, See also: สับราง, เปลี่ยนเส้นทาง, Syn. avert, divert, turn
shunt[VT] สับเปลี่ยน, See also: สับราง, เปลี่ยนเส้นทาง, Syn. avert, divert, turn
switch[VT] เปลี่ยน, See also: สับเปลี่ยน, Syn. change, shift, substitute

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
american standard code foรหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า แอสกี (ASCII) เป็นรหัสมาตรฐานแบบหนึ่งที่ใช้แทนตัวอักขระต่าง ๆ เรียกว่า "รหัส แอสกี "
anagram(แอน' นะแกรม) n. การสับเปลี่ยนพยัญชนะของคำหรือวลีเพื่อให้ได้คำหรือวลีใหม่ -anagrammatic (al) adj. (transposition)
changeling(เชนจ'ลิง) n. เด็กถูกสับเปลี่ยน,คนทรยศ,คนโง่,เด็กหลงจากพ่อแม่
chequer(เชค'เคอะ) {chequered,chequering,chequers} n. หมากรุก (หนึ่งเม็ด) ,ตาหมากรุก,ลายตาหมากรุก -vt. สับเปลี่ยน,กลับกัน, Syn. checker)
chop(ชอพ) v.ตัด,ผ่า,สับ,โค่น,ฟัน,ถาง,ฟัน,ตัดขาด,เปลี่ยนทิศทางอย่างฉับพลัน,โต้เถียง -n. การตัด,การผ่า,ชิ้นที่ตัดออก,ชิ้นเนื้อ,การสับเปลี่ยน -Phr. (chop chop adv.,interj. เร็ว !.เร็วเข้า !)
commutate(คอม'มิวเทท) vt. เปลี่ยนแปลงทิศทาง,เปลี่ยนเป็นกระแสตรง,เปลี่ยนแทน,สับเปลี่ยน, Syn. substitute,replace
commutative(คะมิว'ทะทิฟว) adj. เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง (การสับเปลี่ยน การแลกเปลี่ยน)
commutator(คอม'ยะเทเทอะ) n. เครื่องเปลี่ยนทิศทางของกระแสไฟฟ้า,เครื่อง สับเปลี่ยน,เครื่องแลกเปลี่ยน
commute(คะมิวทฺ') {commuted,commuting,commutes} vt. เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น,แลกเปลี่ยน,สับเปลี่ยน,เปลี่ยนเป็นนักโทษที่เบากว่า vi. เปลี่ยนแทน,ไป ๆ มา ๆ เสมอ, See also: commuter n., Syn. exchange,alter
dynamic data exchangeการสับเปลี่ยนข้อมูลแบบพลวัตใช้ตัวย่อว่า DDE (อ่านว่า ดีดีอี) คำนี้ใช้ในระบบไมโครซอฟต์วินโดว์และโอเอส/ทู หมายถึงการทำให้สองโปรแกรมบนวินโดว์ สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ เป็นต้นว่า การนำตัวเลขที่อยู่ในโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) มาใช้ในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ตัวเลขเหล่านั้นใหม่ นอกจากนั้น หากมีการแก้ไขตัวเลขในตารางจัดการ ตัวเลขในโปรแกรมประมวลผลคำ ก็จะได้รับการแก้ไขไปด้วยโดยอัตโนมัติ

English-Thai: Nontri Dictionary
changeling(n) เด็กที่ถูกสับเปลี่ยนกับเด็กอื่น
commutate(vt) เปลี่ยน,สับเปลี่ยน,แปลงกระแส
commutation(n) การสับเปลี่ยน,การแลกเปลี่ยน,การลดโทษ,เงินชดเชย
commutator(n) เครื่องเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า,เครื่องสับเปลี่ยน
commute(vt) แลกเปลี่ยน,สับเปลี่ยน,เปลี่ยน,ลดโทษ
exchange(vt) แลกเปลี่ยน,ปริวรรต,สับเปลี่ยน,โต้ตอบ
interchange(n) การสับเปลี่ยน,การแลกเปลี่ยน,การเปลี่ยนที่
interchange(vt) สับเปลี่ยนกัน,แลกเปลี่ยนกัน,เปลี่ยนที่กัน
interchangeable(adj) สับเปลี่ยนกันได้,แลกเปลี่ยนกัน,แลกกันได้
invert(vt) หกกลับ,กลับกัน,คว่ำ,พลิกกลับ,สับเปลี่ยน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
入れ代わる[いれかわる, irekawaru] สับเปลี่ยน,สลับกัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
置き換える[おきかえる, okikaeru] Thai: สับเปลี่ยนแทนที่ English: to replace
切り替える[きりかえる, kirikaeru] Thai: สับเปลี่ยน English: to change

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top