ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不信任

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不信任-, *不信任*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不信任[bù xìn rèn àn, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ ㄢˋ, ] no-confidence motion, #77,145 [Add to Longdo]
不信任[bù xìn rèn, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ, ] mistrust [Add to Longdo]
不信任动议[bù xìn rèn dòng yì, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄧˋ, / ] motion of no confidence (against the government, in parliamentary debates) [Add to Longdo]
不信任投票[bù xìn rèn tóu piào, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ, ] vote of no-confidence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不信任[ふしんにん, fushinnin] (n) non-confidence; lack of confidence; (P) [Add to Longdo]
不信任[ふしんにんあん, fushinnin'an] (n) no-confidence motion [Add to Longdo]
不信任決議[ふしんにんけつぎ, fushinninketsugi] (n) censure vote [Add to Longdo]
不信任投票[ふしんにんとうひょう, fushinnintouhyou] (n) nonconfidence vote [Add to Longdo]
不信任動議[ふしんにんどうぎ, fushinnindougi] (n) censure motion [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wouldn't trust anything he says.[CN] 我不信任他说的话 Lifeboat (1944)
He often fails, Dad does not trust him.[CN] 他常拍不好,爸爸不信任 The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
Why won't you believe in me, Dev?[CN] 你干嘛不信任我 德弗林 Notorious (1946)
It's my own fault if you can't believe me now.[CN] 如果你不信任我的话,都是我的错 The Maltese Falcon (1941)
I don't trust a man who says he's not.[CN] 我不信任自称不自私的人 The Maltese Falcon (1941)
I forgot to tell you, I don't trust anybody, especially women.[CN] 我忘了告诉你 我不信任任何人 尤其女人 Dead Reckoning (1947)
Don't you trust me, Julie?[CN] Don't you trust me, Julie? 你不信任我,朱莉? Strange Cargo (1940)
Better and better. I distrust a close mouthed man.[CN] 我越来越欣赏你 我不信任守口如瓶的人 The Maltese Falcon (1941)
You could call for a vote of no confidence... in Chancellor Valorum.[JA] 正義をもたらす 人物を選ぶのです ヴァローラム議長の... 不信任案を協議されては? Star Wars: The Phantom Menace (1999)
I move for a vote of no confidence... in Chancellor Valorum's leadership.[JA] ヴァローラム議長に対し 不信任案を動議します Star Wars: The Phantom Menace (1999)
I'm afraid Hildy'll feel ashamed to think she hasn't trusted you.[CN] 我觉得恐怕海蒂会觉得 因为不信任你而非常不好意思 His Girl Friday (1940)
It's not that I don't trust you, but when you're in love at my age, every man who looks at your woman is a menace.[CN] 不是我不信任你 到我这岁数 有人看你一眼 就我都是威胁 Notorious (1946)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top