Search result for

mine

(168 entries)
(0.0086 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mine-, *mine*
Possible hiragana form: みね
English-Thai: Longdo Dictionary
mineral oil(n phrase) ขี้ผึ้งหรือแวกซ์เหลวที่เหลือจากการกลั่นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
nominee(n) ตัวแทน เช่น ตัวแทนหุ้น เป็นผู้รับถือหุ้นให้บุคคลอื่นที่ไม่ต้องการจะเปิดเผยตัวตน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mine[N] เหมืองแร่, See also: บ่อแร่, Syn. shaft, diggings, well, pit
mine[N] แหล่งอุดมสมบูรณ์, See also: แหล่งที่มีมากมาย, Syn. abundance, cornupopia, Ant. scarcity
mine[N] ระเบิด, See also: ลูกระเบิด, Syn. landmine, ambush
mine[VI] ขุดเหมือง
mine[VT] ขุดเหมือง, See also: ขุดแร่, Syn. excavate, stope, drill
mine[VT] วางระเบิด, See also: วางระเบิด, ทำลายด้วยทุ่นระเบิด
mine[VT] ขุดอุโมงค์, See also: ขุดโพรง, Syn. tunnel
mine[PRON] ของฉัน, See also: ซึ่งเป็นของฉัน
miner[N] คนงานเหมือง
mine as[PHRV] ขุดแร่จากดิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mine(ไมนฺ) pron. ของฉัน n. เหมือง,บ่อแร่,แหล่งที่อุดมสมบูรณ์,ทุ่นระเบิด,ระเบิดที่ซ่อนไว้. vi. ขุด,ขุดแร่,ขุดใต้ดิน,ทำทาง,โจมตี,ทำลายหรือทำให้เสื่อมเสียโดยวิธีลับหรือวิธีช้า ๆ ,วางทุ่นระเบิด., See also: mineable adj. minable adj.
minefield(ไมนฺ'ฟีลดฺ) n. บริเวณที่มีทุนระเบิด
minelayer(ไมนฺ'เลเออะ) n. เรือวางทุ่นระเบิด
miner(ไม'เนอะ) n. ผู้ทำงานในเหมือง,ผู้วางทุนระเบิด
mineral(มิน'เนเริล) n. แร่,ชั้นแร่ adj. เกี่ยวกับแร่, See also: minerals n.,pl. ถ่านหิน.
mineral springn. น้ำแร่ตามธรรมชาติ
mineralocorticidดูที่ adrenal gland
mineralogist(มินนะรอล'ละจิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญในแร่วิทยา
minerology(มินนะรอล'ละจี) n. แร่วิทยา,, See also: minerologic adj. minerological adj. mineologist n
minerva(มิเนอ'วะ) n. เทพธิดาแห่งปัญญาและศิลปะ

English-Thai: Nontri Dictionary
mine(n) เหมืองแร่,บ่อแร่,ทุ่นระเบิด
mine(pro) ของฉัน
miner(n) คนงานเหมืองแร่,คนขุดแร่,คนวางทุ่นระเบิด
mineral(n) แร่,ชั้นแร่
mineralogy(n) แร่วิทยา
carmine(adj,n) สีแดง,สีแดงเลือดนก
coalmine(n) เหมืองถ่านหิน
crossexamine(vt) ไต่สวน,ถามค้าน,ซักถาม
determine(vi,vt) ตกลงใจ,ตัดสินใจ,ตั้งใจ,กำหนด,แสดงผล
determined(adj) มั่นคง,แน่นอน,ซึ่งตัดสินใจแล้ว,ซึ่งตกลงแล้ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mineralแร่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mineral charcoalแร่ถ่านสุก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mineral depositแหล่งแร่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mineral fillerแร่ตัวเติม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mineral fuelแร่เชื้อเพลิง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mineral leaseประทานบัตรเหมืองแร่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mineral royaltyค่าภาคหลวงแร่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mineral soilดินอนินทรีย์, ดินแร่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mineral waxไขแร่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mineralogyวิทยาแร่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mine Ban Conventionอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล [การทูต]
Mine surveyingการสำรวจเหมืองแร่ [TU Subject Heading]
Mineralแร่ [เศรษฐศาสตร์]
Mineral แร่
ธาตุหรือสารประกอบอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นตาม ธรรมชาติ มีโครงสร้างภายในที่เป็นระเบียบ มีสูตรเคมีและสมบัติอื่น ๆ ที่แน่นอน หรือเปลี่ยนแปลงได้ในวงจำกัด [สิ่งแวดล้อม]
mineralแร่, สารอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติซึ่งแต่ละชนิดมีสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีเฉพาะตัว แร่บางอย่างประกอบขึ้นด้วยธาตุเพียงอย่างเดียว เช่น แร่ทองคำ(Au) แร่บางอย่างประกอบด้วยธาตุหลายอย่างรวมกันอยู่ในสภาพสารประกอบเช่น แร่ดีบุก (SnO2) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
mineral acidกรดแร่, ดู inorganic acid [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mineral Acidsกรดที่เป็นพวกอนินทรีย์, กรดแร่ [การแพทย์]
Mineral Deposit แหล่งแร่
มวลของสารแร่ที่เกิดตามธรรมชาติ เช่น สินแร่โลหะหรืออโลหะ โดยไม่คำนึงถึงลักษณะการกำเนิดของแร่ โดยปกติ เป็นแหล่งที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ คำนี้อาจหมายรวมถึงแหล่งสะสมของถ่านหินและปิโตรเลียมด้วยก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Mineral dustsฝุ่นแร่ [TU Subject Heading]
Mineral Fuels and Energy กลุ่มแร่เชื้อเพลิงและพลังงาน
เป็นสารประกอบอินทรีย์แต่เกิดเองตามธรรมชาติ จึงอนุโลมเข้าเป็นแร่ ซึ่งได้แก่ - แร่แอนทราไซต์ พบในจังหวัดเลย - แร่ลิกไนต์ พบในจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน ตาก กระบี่ [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mineral mine concession certificateประทานบัตรทำเหมืองแร่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mine!ของฉัน Swing Girls (2004)
You can have mine.เอาของฉันไปเลย Crime Doesn't Pay (2009)
♪ She's mine# เธอเป็นของฉัน # Diva (2013)
I have mine.ผมก็มีเหมือนกัน Invisible Leash (2013)
He's mine!It is mineThe Purge: Anarchy (2014)
There's no way I would step on that particular land mine.และมันไม่มีทาง ที่หนูจะเหยียบลงบนกับระเบิดนั่น New Haven Can Wait (2008)
Oh, this must be mine.โอ้ นี่มันต้องเป็นของแม่ซิ New Haven Can Wait (2008)
Yale is mine.Yale เป็นของฉัน! New Haven Can Wait (2008)
But it's not in mine. Do ever get tired of carrying aroundแต่ต้องไม่ใช่ ชื่อฉัน/ นายเคยเหนื่อยบ้างมั้ยเนี่ยที่ต้องแบก New Haven Can Wait (2008)
It looks like the answer is all mine.ซึ่งดูเหมือนว่าคำตอบจะเป็นของฉันล่ะ New Haven Can Wait (2008)
The watching out for every possible land mine.ติดตามทุกๆการเคลื่อนไหวที่เป็นไปได้ New Haven Can Wait (2008)
You live your life. I'll live mine.เธออยู่ส่วนเธอ.ฉันอยู่ส่วนฉัน New Haven Can Wait (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mineYour purse is similar to mine.
mineI ran into an old friend of mine outside the station.
mineI know a woman whose first and last names are the same as mine.
mineYour house is three times as large as mine.
mineHis income is three times large than mine.
mineI still correspond with an old friend of mine from time to time.
mineIt is not mine to foretell the future.
mineYour watch is similar to mine in shape and color.
mineThe watch on the compact disk is mine.
mineHer idea is very similar to mine.
mineAll these books are mine.
mineA friend of mine is studying abroad.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แร่ธาตุ[N] mineral, Syn. แร่, ธาตุ, Count unit: ชนิด
เกลือแร่[N] mineral, Example: อาหารหมู่ผักและผลไม้ นอกจากจะให้เกลือแร่และวิตามินสูงแล้ว ยังให้กากหรือใยพืชสูงอีกด้วย
แร่[N] mineral, See also: ore, Example: ผู้ใดจะสำรวจแร่จะต้องได้รับอาชญาบัตรสำรวจแร่จากกรมทรัพยากรธรณี, Thai definition: ธาตุหรือสารประกอบอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีสูตรเคมีและสมบัติอื่นๆ ที่แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงได้ในวงจำกัด
ทรัพยากรธรณี[N] underground resource, See also: mineral resource, Syn. ทรัพย์ในดิน, Example: แร่คือทรัพยากรธรณี ที่เป็นอนินทรีย์วัตถุ, Thai definition: ทรัพย์อันอยู่ใต้แผ่นดิน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กระสะ[N] mine tailings, See also: ore dirt, mine washing, mine refuse, Syn. ขี้ผงแร่, Count unit: ผง, ก้อน, Thai definition: ดินหรือหินหรือทรายเป็นต้นที่อยู่ในบ่อแร่ซึ่งให้ผลเป็นสินค้าแก่ผู้ทำแร่
กับระเบิด[N] mine, See also: hidden bomb, Example: ทหารเหยียบโดนกับระเบิด, Count unit: อัน, Thai definition: วัตถุระเบิดที่วางดักไว้ เมื่อไปเหยียบหรือกระทบเข้าก็จะระเบิดทันที
เหมือง[N] mine, Syn. เหมืองแร่, บ่อแร่, Example: พ่อของเขาทำเหมืองแร่อยู่ที่ภาคใต้, Count unit: เหมือง, แห่ง, Thai definition: แหล่งขุดค้นหาแร่ธาตุ
เหมืองแร่[N] mine, See also: ore mine, Syn. เหมือง, บ่อแร่, Example: เหมืองแร่ที่เขาทำอยู่นั้นทับเขตพื้นที่ป่าสงวน, Count unit: เหมือง, แห่ง, Thai definition: แหล่งขุดค้นหาแร่ธาตุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชญาบัตร[n.] (ātyābat) EN: license for prospecting for minerals, fising, slaughtering animals   
อาชญาบัตรผูกขาด[n. exp.] (ātyābat phūkkhāt) EN: exclusive prospecting license for minerals   
อาชญากร[n.] (ātyākøn = ātchayākøn) EN: criminal ; perpetrator   FR: criminel [m]
อาชญากรสงคราม[n. exp.] (ātyākøn songkhrām = ātchayākøn songkhrām) EN: war criminal   FR: criminel de guerre [m]
อวสาน[v.] (awasān) EN: end ; terminate ; come to an end ; be over   FR: terminer
อาญา[adj.] (āyā) EN: penal ; criminal   FR: pénal ; criminel
บ่อน้ำแร่[n. exp.] (bø nāmraē) EN: mineral spring ; spa   FR: source minérale [f]
บ่อนทำลาย[v.] (bǿnthamlāi) EN: undermine ; subvert   FR: saboter
บ่อแร่[n. exp.] (bø raē) FR: puits de mine [m]
บดเอื้อง[v.] (bot-eūang) EN: chew the cud   FR: ruminer

CMU English Pronouncing Dictionary
MINE    M AY1 N
MINEO    M IH1 N IY0 OW0
MINES    M AY1 N Z
MINET    M AY1 N AH0 T
MINED    M AY1 N D
MINER    M AY1 N ER0
MINET    M IH1 N EH0 T
MINEA    M IH2 N IY1 AH0
MINEAU    M IH2 N OW1
MINE'S    M AY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mine    (v) (m ai n)
mined    (v) (m ai1 n d)
miner    (n) (m ai1 n @ r)
mines    (v) (m ai1 n z)
miners    (n) (m ai1 n @ z)
mineral    (n) (m i1 n @ r @ l)
Minehead    (n) (m ai1 n h e d)
minerals    (n) (m i1 n @ r @ l z)
minefield    (n) (m ai1 n f ii l d)
minelayer    (n) (m ai1 n l ei @ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
Prominente(n) |der/die, pl. Prominente| บุคคลที่มีชื่อเสียง คนดัง , See also: ein Prominenter

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Mine (n) ลูกระเบิดชนิดหนึ่งทถูกี่ใช้ใต้น้ำ หรือในดิน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mine {f} [mil.]mine [Add to Longdo]
Minenräumen {n}minesweeping; mine sweeping [Add to Longdo]
Minenbombe {f}; große Bombe {f} [mil.] | Minenbomben {pl}blockbuster | blockbusters [Add to Longdo]
Minenfeld {n} [mil.]minefield [Add to Longdo]
Minenleger {m} [mil.]minelayer [Add to Longdo]
Minensuchgerät {n} [mil.]mine-detector [Add to Longdo]
Mineral {n} | Mineralien {pl}mineral | minerals [Add to Longdo]
Mineralaufbereitung {f}mineral processing [Add to Longdo]
Mineralfaser {f}mineral fibre; mineral fiber [Am.] [Add to Longdo]
Mineralfasermatte {f}mineral fibre mat [Add to Longdo]
Mineralisation {f}; Mineralisierung {f}mineralization [Add to Longdo]
Mineralocorticoid {n} [chem.]mineralocorticoid [Add to Longdo]
Mineraloge {m}mineralogist [Add to Longdo]
Mineralogie {f}mineralogy [Add to Longdo]
Mineralquelle {f}mineral spring [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
cheminée(n) n.f. เตาผิง, ปล่องไฟ
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ずり, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.) [Add to Longdo]
EDTA[イーディーティーエー, i-dei-tei-e-] (n) (See エチレンジアミン四酢酸) ethylenediaminetetraacetic acid; EDTA [Add to Longdo]
あっての[, atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P) [Add to Longdo]
お凸(P);御凸[おでこ, odeko] (n) (1) (uk) (sens) (See 凸・でこ) brow; forehead; (2) (uk) prominent forehead; beetle brow; (3) (uk) (col) not catching anything (in fishing); (P) [Add to Longdo]
きつい[, kitsui] (adj-i) (1) (sometimes written 緊い) intense; severe; hard; (2) determined; forceful; formidable; (3) strong; (4) tight; close; (P) [Add to Longdo]
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate [Add to Longdo]
ずば抜ける[ずばぬける, zubanukeru] (v1,vi) to tower above the rest; to be by far the best; to be prominent; to be outstanding; to be a cut above [Add to Longdo]
つかつか[, tsukatsuka] (adv,adv-to) (on-mim) walking briskly; determinedly [Add to Longdo]
にょっきり[, nyokkiri] (adv) sticking out prominently (usu. something long and thin); rising up [Add to Longdo]
やえやま型掃海艦[やえやまがたそうかいかん, yaeyamagatasoukaikan] (n) Yaeyama class minesweeper [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
布雷舰[bù léi jiàn, ㄅㄨˋ ㄌㄟˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] minelayer (ship) [Add to Longdo]
扫雷[sǎo léi, ㄙㄠˇ ㄌㄟˊ, / ] minesweeper (computer game) [Add to Longdo]
排雷[pái léi, ㄆㄞˊ ㄌㄟˊ, ] mine clearance [Add to Longdo]
矿坑[kuàng kēng, ㄎㄨㄤˋ ㄎㄥ, / ] mine; mine shaft [Add to Longdo]
矿山[kuàng shān, ㄎㄨㄤˋ ㄕㄢ, / ] mine [Add to Longdo]
矿工[kuàng gōng, ㄎㄨㄤˋ ㄍㄨㄥ, / ] miner [Add to Longdo]
矿水[kuàng shuǐ, ㄎㄨㄤˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] mineral water [Add to Longdo]
矿泉[kuàng quán, ㄎㄨㄤˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] mineral spring [Add to Longdo]
矿泉水[kuàng quán shuǐ, ㄎㄨㄤˋ ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] mineral spring water [Add to Longdo]
矿灯[kuàng dēng, ㄎㄨㄤˋ ㄉㄥ, / ] miner's lamp; mine light [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
つまみねじ[つまみねじ, tsumamineji] thumbscrew [Add to Longdo]
ターミネータ[たーみねーた, ta-mine-ta] terminator [Add to Longdo]
有数[ゆうすう, yuusuu] prominent, leading [Add to Longdo]
コッパーマイン[こっぱーまいん, koppa-main] Coppermine [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[みね, mine] Gipfel [Add to Longdo]
鉱物[こうぶつ, koubutsu] Mineral [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mine \Mine\, v. i. [F. miner, L. minare to drive animals, in LL.
   also, to lead, conduct, dig a mine (cf. E. lode, and lead to
   conduct), akin to L. minari to threaten; cf. Sp. mina mine,
   conduit, subterraneous canal, a spring or source of water,
   It. mina. See {Menace}, and cf. {Mien}.]
   [1913 Webster]
   1. To dig a mine or pit in the earth; to get ore, metals,
    coal, or precious stones, out of the earth; to dig in the
    earth for minerals; to dig a passage or cavity under
    anything in order to overthrow it by explosives or
    otherwise.
    [1913 Webster]
 
   2. To form subterraneous tunnel or hole; to form a burrow or
    lodge in the earth; as, the mining cony.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mine \Mine\ (m[=e]n), n. [F.]
   See {Mien}. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mine \Mine\ (m[imac]n), pron. & a. [OE. min, fr. AS. m[imac]n;
   akin to D. mijn, OS., OFries., & OHG. m[imac]n, G. mein, Sw.
   & Dan. min, Icel. minn, Goth. meins my, mine, meina of me,
   and E. me. [root]187. See {Me}, and cf. {My}.]
   Belonging to me; my. Used as a pronominal to me; my. Used as
   a pronominal adjective in the predicate; as, "Vengeance is
   mine; I will repay." --Rom. xii. 19. Also, in the old style,
   used attributively, instead of my, before a noun beginning
   with a vowel.
   [1913 Webster]
 
      I kept myself from mine iniquity.    --Ps. xviii.
                          23.
   [1913 Webster]
 
   Note: Mine is often used absolutely, the thing possessed
      being understood; as, his son is in the army, mine in
      the navy.
      [1913 Webster]
 
         When a man deceives me once, says the Italian
         proverb, it is his fault; when twice, it is mine.
                          --Bp. Horne.
      [1913 Webster]
 
         This title honors me and mine.   --Shak.
      [1913 Webster]
 
         She shall have me and mine.    --Shak.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mine \Mine\, v. t. [imp. & p. p. {Mined}; p. pr. & vb. n.
   {Mining}.]
   [1913 Webster]
   1. To dig away, or otherwise remove, the substratum or
    foundation of; to lay a mine under; to sap; to undermine;
    hence, to ruin or destroy by slow degrees or secret means.
    [1913 Webster]
 
       They mined the walls.         --Hayward.
    [1913 Webster]
 
       Too lazy to cut down these immense trees, the
       spoilers . . . had mined them, and placed a quantity
       of gunpowder in the cavity.      --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. To dig into, for ore or metal.
    [1913 Webster]
 
       Lead veins have been traced . . . but they have not
       been mined.              --Ure.
    [1913 Webster]
 
   3. To get, as metals, out of the earth by digging.
    [1913 Webster]
 
       The principal ore mined there is the bituminous
       cinnabar.               --Ure.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mine \Mine\, n. [F., fr. LL. mina. See {Mine}, v. i.]
   [1913 Webster]
   1. A subterranean cavity or passage; especially:
    (a) A pit or excavation in the earth, from which metallic
      ores, precious stones, coal, or other mineral
      substances are taken by digging; -- distinguished from
      the pits from which stones for architectural purposes
      are taken, and which are called quarries.
    (b) (Mil.) A cavity or tunnel made under a fortification
      or other work, for the purpose of blowing up the
      superstructure with some explosive agent.
      [1913 Webster]
 
   2. Any place where ore, metals, or precious stones are got by
    digging or washing the soil; as, a placer mine.
    [1913 Webster]
 
   3. (Fig.): A rich source of wealth or other good. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mil.) An explosive device placed concealed in a location,
    on land or at sea, where an enemy vehicle or enemy
    personnel may pass through, having a triggering mechanism
    which detects people or vehicles, and which will explode
    and kill or maim personnel or destroy or damage vehicles.
    A mine placed at sea (formerly called a {torpedo}, see
    {torpedo}[2]
    (a) ) is also called an marine mine and underwater mine
      and sometimes called a floating mine, even though it
      may be anchored to the floor of the sea and not
      actually float freely. A mine placed on land (formerly
      called a {torpedo}, see {torpedo}[3]), usually buried,
      is called a land mine.
      [PJC]
 
   {Mine dial}, a form of magnetic compass used by miners.
 
   {Mine pig}, pig iron made wholly from ore; in distinction
    from {cinder pig}, which is made from ore mixed with forge
    or mill cinder.
 
   {gold mine}
    (a) a mine where gold is obtained.
    (b) (Fig.) a rich source of wealth or other good; same as
      {Mine} 3. --Raymond.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mine
   n 1: excavation in the earth from which ores and minerals are
      extracted
   2: explosive device that explodes on contact; designed to
     destroy vehicles or ships or to kill or maim personnel
   v 1: get from the earth by excavation; "mine ores and metals"
   2: lay mines; "The Vietnamese mined Cambodia"

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 mine
   my
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 mine [min]
   expression
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 enamel
 
 1. emay, mine
 2. emay gibi şey
 3. diş minesi
 4. emay işi. enamelware emay işi.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top