Search result for

ธาตุ

(90 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ธาตุ-, *ธาตุ*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
้ัhydrogen (n ) ธาตุไฮโดรเจน ที่เป็นองค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งของน้ำ น้ำประกอบด้วยธาตุไฮโดรเจนสองส่วน ธาตุออกซิเจนหนึ่งส่วน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธาตุ    [N] substance, See also: nature, essence, reality, Example: คาร์บอนเป็นธาตุชนิดหนึ่ง, Count unit: ธาตุ, Thai definition: สารเนื้อเดียวล้วนซึ่งประกอบด้วยบรรดาอะตอมที่มีโปรตอนจำนวนเดียวกันในนิวเคลียส, Notes: (บาลี)
ธาตุ    [N] element, See also: essence, component, constituent, factor, Example: คนทั่วไปเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตในโลกประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟอยู่ภายในร่างกาย, Count unit: ธาตุ, Thai definition: สิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่คุมกันเป็นร่างของสิ่งทั้งหลาย โดยทั่วๆ ไปเชื่อว่ามี 4 ธาตุ ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม, Notes: (บาลี)
ธาตุแท้    [N] element, See also: pure substance, Syn. ธาตุบริสุทธิ์, Count unit: ก้อน
ธาตุแท้    [N] nature, See also: essence, reality, substance, Syn. เนื้อแท้, สันดานเดิม, สันดาน, Example: อีกไม่นานเราทุกคนจะได้เห็นธาตุแท้ของเขา, Thai definition: อุปนิสัยใจคอที่แท้จริง
ธาตุครรภ    [N] important part of a stupa, Syn. ครรธาตุ, เรือนธาตุ, Example: ธาตุครรภเป็นส่วนสำคัญของพระสถูป, Thai definition: ส่วนสำคัญของพระสถูปหรือพระปรางค์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุไว้ภายใน
ธาตุสถูป    [N] relies pagoda, See also: stupa or chedi containing relics, reliquary stupa, receptacle for relies, phochadee, Syn. ธาตุเจดีย์, Count unit: องค์, Thai definition: เจดีย์บรรจุพระธาตุ, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ธาตุหนัก    [ADJ] constipated, See also: costiveness, Thai definition: ที่ต้องกินยาถ่ายมากๆ ถึงจะถ่าย
ธาตุอาหาร    [N] nutrient, Example: พืชโดยทั่วไปต้องการธาตุอาหารที่จำเป็นในการเจริญเติบโต, Count unit: อย่าง, ชนิด, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ธาตุเหล็ก    [N] iron
ธาตุเจดีย์    [N] pagoda for remains, See also: stupa containing relies, receptacle for relics, Syn. ธาตุสถูป, ธาตุสตูป, Count unit: องค์, Thai definition: เจดีย์บรรจุพระธาตุ, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ธาตุ ๑, ธาตุ-(ทาด, ทาตุ-) น. สิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่คุมกันเป็นร่างของสิ่งทั้งหลาย โดยทั่ว ๆ ไปเชื่อว่ามี ๔ ธาตุ ได้แก่ ธาตุดิน (ปฐวีธาตุ) ธาตุนํ้า (อาโปธาตุ) ธาตุไฟ (เตโชธาตุ) ธาตุลม (วาโยธาตุ) แต่ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าสิ่งที่มีชีวิตเพิ่มอีก ๒ ธาตุ คือ อากาศธาตุ (ที่ว่าง) และวิญญาณธาตุ (ธาตุรู้).
ธาตุ(ทาด, ทาตุ-) น. กระดูกของพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต์ โดยทั่ว ๆ ไปเรียกรวม ๆ ว่า พระธาตุ, ถ้าเป็นกระดูกของพระพุทธเจ้า เรียก พระบรมธาตุ หรือ พระบรมสารีริกธาตุ, ถ้าเป็นกระดูกส่วนใดส่วนหนึ่งของพระพุทธเจ้า ก็เรียกตามความหมายของคำนั้น ๆ เช่น พระอุรังคธาตุ พระทันต-ธาตุ, ถ้าเป็นผมของพระพุทธเจ้า เรียกว่า พระเกศธาตุ, ถ้าเป็นกระดูกของพระอรหันต์ เรียกว่า พระธาตุ
ธาตุชื่อคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาซึ่งว่าด้วยธาตุ เช่น ธาตุกถา ธาตุปาฐ. (ป., ส.)
ธาตุเจดีย์ที่บรรจุกระดูกคนที่เผาแล้ว.
ธาตุ(ทาด) น. สารเนื้อเดียวล้วนซึ่งประกอบด้วยบรรดาอะตอมที่มีโปรตอนจำนวนเดียวกันในนิวเคลียส เช่น ธาตุออกซิเจน ธาตุคาร์บอน.
ธาตุ(ทาตุ-, ทาด) น. รากศัพท์ของคำบาลีสันสกฤตเป็นต้น เช่น ธาตุ มาจาก ธา ธาตุ ในความว่า ทรงไว้ สาวก มาจาก สุ ธาตุ ในความว่า ฟัง กริยา มาจาก กฤ ธาตุ ในความว่า กระทำ.
ธาตุครรภ(ทาตุคับ) น. ส่วนสำคัญของพระสถูปหรือพระปรางค์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุไว้ภายใน, ครรภธาตุ หรือ เรือนธาตุ ก็ว่า.
ธาตุสถูป(ทาดสะถูบ) น. ธาตุเจดีย์.
ธาตุหนัก(ทาด-) ว. ที่ต้องกินยาถ่ายมาก ๆ จึงจะถ่าย.
ธาตุเจดีย์(ทาตุ-, ทาด-) น. เจดีย์บรรจุพระธาตุ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
elementธาตุ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
elementธาตุ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
radioactive element; radioelementธาตุกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioelement; radioactive elementธาตุกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
essential elementธาตุจำเป็น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
native elementธาตุธรรมชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dyspepsiaธาตุพิการ, อาหารไม่ย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trace elementธาตุส่วนน้อย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
benefit elementธาตุเสริม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
humoursธาตุเหลว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Radioactive elementธาตุกัมมันตรังสี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Elementธาตุ , สารที่ประกอบด้วยอะตอมที่มีเลขเชิงอะตอมเดียวกัน และไม่สามารถแบ่งแยกเป็นสารอื่นได้ด้วยวิธีทางเคมี เช่น ไฮโดรเจน ตะกั่ว ยูเรเนียม [นิวเคลียร์]
Uraniumยูเรเนียม, ธาตุกัมมันตรังสีที่เป็นโลหะหนัก มีเลขเชิงอะตอมเท่ากับ 92 มีน้ำหนักเชิงอะตอมเฉลี่ยประมาณ 238 ไอโซโทปที่พบในธรรมชาติ ได้แก่ ยูเรเนียม-235 ยูเรเนียม-238 และ ยูเรเนียม-234 [นิวเคลียร์]
Transuranic elementธาตุหลังยูเรเนียม, ธาตุในตารางพีริออดิกที่อยู่หลังธาตุยูเรเนียม มีเลขเชิงอะตอมมากกว่า 92 เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่มนุษย์ผลิตขึ้น เช่น เนปทูเนียม พลูโทเนียม อะเมริเซียม คูเรียม เบอร์คีเลียม แคลิฟอร์เนียม ไอน์สไตเนียม เฟอร์เมียม เมนเดลีเวียม โนเบเลียม และลอว์เรนเซียม [นิวเคลียร์]
Transuranium elementธาตุหลังยูเรเนียม, ธาตุในตารางพีริออดิกที่อยู่หลังธาตุยูเรเนียม มีเลขเชิงอะตอมมากกว่า 92 เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่มนุษย์ผลิตขึ้น เช่น เนปทูเนียม พลูโทเนียม อะเมริเซียม คูเรียม เบอร์คีเลียม แคลิฟอร์เนียม ไอน์สไตเนียม เฟอร์เมียม เมนเดลีเวียม โนเบเลียม และลอว์เรนเซียม [นิวเคลียร์]
Transplutonium elementธาตุหลังพลูโทเนียม, ธาตุในตารางพีริออดิกที่อยู่หลังธาตุพลูโทเนียม มีเลขเชิงอะตอมมากกว่า 94 (ดู transuranium element ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Thoriumทอเรียม, ธาตุกัมมันตรังสีที่มีเลขเชิงอะตอมเท่ากับ 90 มีน้ำหนักเชิงอะตอมประมาณ 232 ไอโซโทปที่มีอยู่ในธรรมชาติ คือ ทอเรียม-232 แปรธาตุเป็นยูเรเนียม-233 ได้ด้วยการอาบนิวตรอน (ดู fertile material, fissile material, transmutation ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Radonเรดอน, ธาตุกัมมันตรังสีที่เป็นแก๊สที่หนักที่สุดในธรรมชาติ มีเลขเชิงอะตอมเท่ากับ 86 มีน้ำหนักเชิงอะตอมเท่ากับ 222 เป็นนิวไคลด์ลูกของเรเดียมในอนุกรมยูเรเนียม รังสีพื้นหลังในธรรมชาติเกิดจากการแผ่รังสีของเรดอนเป็นส่วนใหญ่ [นิวเคลียร์]
Radiumเรเดียม, ธาตุกัมมันตรังสีที่เป็นโลหะ มีเลขเชิงอะตอมเท่ากับ 88 ไอโซโทปที่พบมากที่สุดในธรรมชาติ คือ เรเดียม- 226 เกิดปนอยู่เล็กน้อยในสินแร่ยูเรเนียม เช่น แร่พิตช์เบลนด์ และคาร์โนไทต์ เรเดียม-226 เกิดจากการสลายของทอเรียม-230 ในอนุกรมยูเรเนียม (ดู decay, radioactive และ uranium series ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Plutoniumพลูโทเนียม, ธาตุหนักที่เป็นโลหะและเป็นธาตุกัมมันตรังสี มีเลขเชิงอะตอมเท่ากับ 94 ซึ่งมนุษย์ผลิตขึ้นจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ ไอโซโทปสำคัญ คือ พลูโทเนียม-239 มีครึ่งชีวิต 24,000 ปีสามารถแบ่งแยกนิวเคลียสได้ จึงใช้เป็นเชื้อเพลิงเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือทำอาวุธนิวเคลียร์ [นิวเคลียร์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ธาตุ[n.] (thāt) EN: element ; essence ; component ; constituent ; factor   FR: élément [m] ; constituant [f] ; facteur [m]
ธาตุ[n.] (thāt) EN: element ; simple substance [f]   FR: élément (chimique) [m] ; substance simple [f]
ธาตุ[n.] (thāt) EN: nature ; character ; substance ; essence ; reality   FR: nature [f] ; caractère [m] ; essence [f]
ธาตุ[n.] (thāt) EN: relic of the Buddha ; reliquary ; pagoda containing relics ; stupa containing relics   FR: relique du Bouddha [f] ; reliquaire [m] ; stupa contenant des reliques [m] ; pagode contenant des reliques [f]
ธาตุกึ่งโลหะ[n. exp.] (thāt keung-lōha) EN: metalloid   FR: métalloïde [m]
ธาตุที่สำำคัญ[n. exp.] (thāt thī samkhan) EN: essential factor ; key element   FR: élément essentiel [m]
ธาตุอโลหะ[n. exp.] (thāt alōha) EN: non-metal   FR: non-métal [m]
ธาตุเคมี[n.] (thāt khēmī) EN: element   FR: élément (chimique) [m]
ธาตุเจดีย์[n. exp.] (thāt jēdī) EN: pagoda containing Buddha's relics ; stupa containing Buddha's relics   
ธาตุแท้[n. exp.] (thāt thaē) EN: chemical element ; pure substance   FR: élément chimique [m] ; substance pure [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
magnesium(n) ธาตุแม็กนีเซียม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ferrate[เฟอเรท] (n ) ธาตุ เหล็ก (Fe) เวลาอ่านในสารประกอบเชิงซ้อนจะ อ่านว่า ferrate
radiator[เรดิเอเตอร์] (n ) ธาตุกัมมันตรังสี, ธาตุที่สามารถแผ่รังสีได้ (ธาตุสุดท้ายของแต่ละหมู่ของตารางธาตุและธาตุที่ไม่เสถียรต่างๆ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
americium    [N] ธาตุกัมมันตรังสีที่เกิดจากการยิงธาตุฮีเลียมด้วยธาตุยูเรเนียมและพลูโตเนียม
barium    [N] แบเรียม, See also: ธาตุแบเรียม
being    [N] ธรรมชาติ, See also: ธาตุแท้, มีตัวมีตน
bismuth    [N] ธาตุบิสมัท
bromine    [N] ธาตุโบรมีน
cadmium    [N] แคดเมียม, See also: ธาตุทางเคมีชนิดหนึ่งมีสัญลักษณ์ Cd
calcium    [N] ธาตุชนิดหนึ่งมีสีขาวเงิน สัญลักษณ์ Ca
carbon    [N] คาร์บอน, See also: ธาตุทางเคมีชนิดหนึ่ง มีสัญลักษณ์ C
cerium    [N] ธาตุซีเรียม, Syn. atomic number 58, Ce
curium    [N] คูเรียม, See also: ธาตุชนิดหนึ่งมีสีขาวเงิน มีสัญลักษณ์ Cm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
actinide series(แอค' ทิไนดฺ) chem. อนุกรมของธาตุกัมมันตภาพรังสีที่เริ่มจากธาตุ Actinium จนถึงธาตุ Lawrencium
actinium(แอคทิน' เนียม) n. ธาตุกัมมันตภาพรังสีที่มีสัญลักษณ์ AC; at. no, :89; at. wt.: 227; half life: 13.5 years
actionon(แอค' ทินอน) n. ธาตุเฉื่อยที่เป็นแก๊สและมีสัญลักษณ์ An; at. no. : 86; at. wt. : 219 (achievement, deed, exploit, feat)
aerify(แอ' ริไฟ) vt. อัดอากาศเข้า, เผยกับอากาศ, เปลี่ยนเป็นลักษณะอากาศธาตุ., Syn. aerify
aerostatics(แอโรสแทท' ทิคซฺ) n. สถิติศาสตร์ที่เกี่ยวกับแก๊สหรืออากาศธาตุ, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับยานที่เบากว่าอากาศ -aerostatic , aerostatical adj. (of lighter-than-air craft)
agabbr. Latin argentum ธาตุเงิน
albite(แอล' ไบทฺ) n. แร่จำพวก Feldspar ที่มีธาตุโซเดียมผสมอยู่ -albitic adj.
alchemise(แอล' คิไมซ) แปรธาตุโดยขบวนการ alchemy. -alchemist n.
alchemy(แอล' คะมี) n. การเล่นแปรธาตุใสยุคสมัยกลางเพื่อหากรรมวิธีเปลี่ยนโลหะให้เป็นทองและการหาน้ำอมฤต. -alchemic, alchemical, alchemistic, alchemistical adj. -alchemist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
aether(n) ท้องฟ้าโปร่ง,อากาศธาตุ,เขตเหนือโลก
albumin(n) ธาตุโปรตีนชนิดหนึ่ง
alchemist(n) นักเล่นแร่แปรธาตุ
alchemy(n) การเล่นแร่แปรธาตุ
alkaloid(n) วัตถุธาตุคล้ายด่าง
calcium(n) ธาตุแคลเซียม
decompose(vt) แยกธาตุ,จำแนก,แยกแยะ,ทำให้เน่าเปื่อย
decomposition(n) การแยกธาตุ,การจำแนก,ความเน่าเปื่อย,การผุพัง
dyspepsia(n) โรคธาตุพิการ,อาการอาหารไม่ย่อย
dyspeptic(adj) เป็นโรคธาตุพิการ,เกี่ยวกับอาหารไม่ย่อย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
元素[げんそ, genso] (n ) ธาตุ (เคม๊) , See also: R. element

German-Thai: Longdo Dictionary
Wasserstoff(techn.) |der, nur Sg.| ธาตุไฮโดรเจน (เคมี)
Sauerstoff(techn.) |der, nur Sg.| ธาตุออกซิเจน (เคมี)
Kohlenstoff(techn.) |der , nur Sg.| ธาตุคาร์บอน (เคมี)
Stickstoff(techn.) |der, nur Sg.| ธาตุไนโตรเจน (เคมี)
Brom(n uniq) |das, nur Sg.| โบรมีน ตัวย่อ Br เป็นธาตุทางเคมี เป็นของเหลวสีน้ำตาลแดง มีกลิ่นเฉพาะตัว

Are you satisfied with the result?

Go to Top