Search result for

ธาตุ

(102 entries)
(0.0379 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ธาตุ-, *ธาตุ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
้ัhydrogen (n ) ธาตุไฮโดรเจน ที่เป็นองค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งของน้ำ น้ำประกอบด้วยธาตุไฮโดรเจนสองส่วน ธาตุออกซิเจนหนึ่งส่วน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธาตุ[N] substance, See also: nature, essence, reality, Example: คาร์บอนเป็นธาตุชนิดหนึ่ง, Count unit: ธาตุ, Thai definition: สารเนื้อเดียวล้วนซึ่งประกอบด้วยบรรดาอะตอมที่มีโปรตอนจำนวนเดียวกันในนิวเคลียส, Notes: (บาลี)
ธาตุ[N] element, See also: essence, component, constituent, factor, Example: คนทั่วไปเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตในโลกประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟอยู่ภายในร่างกาย, Count unit: ธาตุ, Thai definition: สิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่คุมกันเป็นร่างของสิ่งทั้งหลาย โดยทั่วๆ ไปเชื่อว่ามี 4 ธาตุ ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม, Notes: (บาลี)
ธาตุแท้[N] element, See also: pure substance, Syn. ธาตุบริสุทธิ์, Count unit: ก้อน
ธาตุแท้[N] nature, See also: essence, reality, substance, Syn. เนื้อแท้, สันดานเดิม, สันดาน, Example: อีกไม่นานเราทุกคนจะได้เห็นธาตุแท้ของเขา, Thai definition: อุปนิสัยใจคอที่แท้จริง
ธาตุครรภ[N] important part of a stupa, Syn. ครรธาตุ, เรือนธาตุ, Example: ธาตุครรภเป็นส่วนสำคัญของพระสถูป, Thai definition: ส่วนสำคัญของพระสถูปหรือพระปรางค์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุไว้ภายใน
ธาตุสถูป[N] relies pagoda, See also: stupa or chedi containing relics, reliquary stupa, receptacle for relies, phochadee, Syn. ธาตุเจดีย์, Count unit: องค์, Thai definition: เจดีย์บรรจุพระธาตุ, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ธาตุหนัก[ADJ] constipated, See also: costiveness, Thai definition: ที่ต้องกินยาถ่ายมากๆ ถึงจะถ่าย
ธาตุอาหาร[N] nutrient, Example: พืชโดยทั่วไปต้องการธาตุอาหารที่จำเป็นในการเจริญเติบโต, Count unit: อย่าง, ชนิด, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ธาตุเหล็ก[N] iron
ธาตุเจดีย์[N] pagoda for remains, See also: stupa containing relies, receptacle for relics, Syn. ธาตุสถูป, ธาตุสตูป, Count unit: องค์, Thai definition: เจดีย์บรรจุพระธาตุ, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ธาตุ ๑, ธาตุ-(ทาด, ทาตุ-) น. สิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่คุมกันเป็นร่างของสิ่งทั้งหลาย โดยทั่ว ๆ ไปเชื่อว่ามี ๔ ธาตุ ได้แก่ ธาตุดิน (ปฐวีธาตุ) ธาตุนํ้า (อาโปธาตุ) ธาตุไฟ (เตโชธาตุ) ธาตุลม (วาโยธาตุ) แต่ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าสิ่งที่มีชีวิตเพิ่มอีก ๒ ธาตุ คือ อากาศธาตุ (ที่ว่าง) และวิญญาณธาตุ (ธาตุรู้).
ธาตุ(ทาด, ทาตุ-) น. กระดูกของพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต์ โดยทั่ว ๆ ไปเรียกรวม ๆ ว่า พระธาตุ, ถ้าเป็นกระดูกของพระพุทธเจ้า เรียก พระบรมธาตุ หรือ พระบรมสารีริกธาตุ, ถ้าเป็นกระดูกส่วนใดส่วนหนึ่งของพระพุทธเจ้า ก็เรียกตามความหมายของคำนั้น ๆ เช่น พระอุรังคธาตุ พระทันต-ธาตุ, ถ้าเป็นผมของพระพุทธเจ้า เรียกว่า พระเกศธาตุ, ถ้าเป็นกระดูกของพระอรหันต์ เรียกว่า พระธาตุ
ธาตุชื่อคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาซึ่งว่าด้วยธาตุ เช่น ธาตุกถา ธาตุปาฐ. (ป., ส.)
ธาตุเจดีย์ที่บรรจุกระดูกคนที่เผาแล้ว.
ธาตุ(ทาด) น. สารเนื้อเดียวล้วนซึ่งประกอบด้วยบรรดาอะตอมที่มีโปรตอนจำนวนเดียวกันในนิวเคลียส เช่น ธาตุออกซิเจน ธาตุคาร์บอน.
ธาตุ(ทาตุ-, ทาด) น. รากศัพท์ของคำบาลีสันสกฤตเป็นต้น เช่น ธาตุ มาจาก ธา ธาตุ ในความว่า ทรงไว้ สาวก มาจาก สุ ธาตุ ในความว่า ฟัง กริยา มาจาก กฤ ธาตุ ในความว่า กระทำ.
ธาตุครรภ(ทาตุคับ) น. ส่วนสำคัญของพระสถูปหรือพระปรางค์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุไว้ภายใน, ครรภธาตุ หรือ เรือนธาตุ ก็ว่า.
ธาตุสถูป(ทาดสะถูบ) น. ธาตุเจดีย์.
ธาตุหนัก(ทาด-) ว. ที่ต้องกินยาถ่ายมาก ๆ จึงจะถ่าย.
ธาตุเจดีย์(ทาตุ-, ทาด-) น. เจดีย์บรรจุพระธาตุ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
elementธาตุ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
elementธาตุ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
radioactive element; radioelementธาตุกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioelement; radioactive elementธาตุกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
essential elementธาตุจำเป็น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
native elementธาตุธรรมชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dyspepsiaธาตุพิการ, อาหารไม่ย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trace elementธาตุส่วนน้อย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
benefit elementธาตุเสริม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
humoursธาตุเหลว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Radioactive elementธาตุกัมมันตรังสี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Elementธาตุ , สารที่ประกอบด้วยอะตอมที่มีเลขเชิงอะตอมเดียวกัน และไม่สามารถแบ่งแยกเป็นสารอื่นได้ด้วยวิธีทางเคมี เช่น ไฮโดรเจน ตะกั่ว ยูเรเนียม [นิวเคลียร์]
Uraniumยูเรเนียม, ธาตุกัมมันตรังสีที่เป็นโลหะหนัก มีเลขเชิงอะตอมเท่ากับ 92 มีน้ำหนักเชิงอะตอมเฉลี่ยประมาณ 238 ไอโซโทปที่พบในธรรมชาติ ได้แก่ ยูเรเนียม-235 ยูเรเนียม-238 และ ยูเรเนียม-234 [นิวเคลียร์]
Transuranic elementธาตุหลังยูเรเนียม, ธาตุในตารางพีริออดิกที่อยู่หลังธาตุยูเรเนียม มีเลขเชิงอะตอมมากกว่า 92 เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่มนุษย์ผลิตขึ้น เช่น เนปทูเนียม พลูโทเนียม อะเมริเซียม คูเรียม เบอร์คีเลียม แคลิฟอร์เนียม ไอน์สไตเนียม เฟอร์เมียม เมนเดลีเวียม โนเบเลียม และลอว์เรนเซียม [นิวเคลียร์]
Transuranium elementธาตุหลังยูเรเนียม, ธาตุในตารางพีริออดิกที่อยู่หลังธาตุยูเรเนียม มีเลขเชิงอะตอมมากกว่า 92 เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่มนุษย์ผลิตขึ้น เช่น เนปทูเนียม พลูโทเนียม อะเมริเซียม คูเรียม เบอร์คีเลียม แคลิฟอร์เนียม ไอน์สไตเนียม เฟอร์เมียม เมนเดลีเวียม โนเบเลียม และลอว์เรนเซียม [นิวเคลียร์]
Transplutonium elementธาตุหลังพลูโทเนียม, ธาตุในตารางพีริออดิกที่อยู่หลังธาตุพลูโทเนียม มีเลขเชิงอะตอมมากกว่า 94 (ดู transuranium element ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Thoriumทอเรียม, ธาตุกัมมันตรังสีที่มีเลขเชิงอะตอมเท่ากับ 90 มีน้ำหนักเชิงอะตอมประมาณ 232 ไอโซโทปที่มีอยู่ในธรรมชาติ คือ ทอเรียม-232 แปรธาตุเป็นยูเรเนียม-233 ได้ด้วยการอาบนิวตรอน (ดู fertile material, fissile material, transmutation ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Radonเรดอน, ธาตุกัมมันตรังสีที่เป็นแก๊สที่หนักที่สุดในธรรมชาติ มีเลขเชิงอะตอมเท่ากับ 86 มีน้ำหนักเชิงอะตอมเท่ากับ 222 เป็นนิวไคลด์ลูกของเรเดียมในอนุกรมยูเรเนียม รังสีพื้นหลังในธรรมชาติเกิดจากการแผ่รังสีของเรดอนเป็นส่วนใหญ่ [นิวเคลียร์]
Radiumเรเดียม, ธาตุกัมมันตรังสีที่เป็นโลหะ มีเลขเชิงอะตอมเท่ากับ 88 ไอโซโทปที่พบมากที่สุดในธรรมชาติ คือ เรเดียม- 226 เกิดปนอยู่เล็กน้อยในสินแร่ยูเรเนียม เช่น แร่พิตช์เบลนด์ และคาร์โนไทต์ เรเดียม-226 เกิดจากการสลายของทอเรียม-230 ในอนุกรมยูเรเนียม (ดู decay, radioactive และ uranium series ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Plutoniumพลูโทเนียม, ธาตุหนักที่เป็นโลหะและเป็นธาตุกัมมันตรังสี มีเลขเชิงอะตอมเท่ากับ 94 ซึ่งมนุษย์ผลิตขึ้นจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ ไอโซโทปสำคัญ คือ พลูโทเนียม-239 มีครึ่งชีวิต 24,000 ปีสามารถแบ่งแยกนิวเคลียสได้ จึงใช้เป็นเชื้อเพลิงเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือทำอาวุธนิวเคลียร์ [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Something in the air brings out the true colors in everyone.แต่ยังเป็นเวลาที่อากาศจะดึงเอาธาตุแท้ของคนออกมาด้วย Chuck in Real Life (2008)
Trust the elements that are at your command.จงใจเชื่อใจในพลังของธาตุที่เจ้าควบคุมได้ The Mark of Nimueh (2008)
Elements?พลังธาตุThe Mark of Nimueh (2008)
- A book on elements.หนังสือเรื่องธาตุ The Mark of Nimueh (2008)
- Elements?- ธาตุThe Mark of Nimueh (2008)
Most of them. The study of base elements is at the heart of scientific process.เกือบทั้งหมดแหละ เรื่องการศึกษาธาตุพื้นฐานเป็นหัวใจของวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว The Mark of Nimueh (2008)
- that's two of the 4 base elements.นั่นคือ 2 ใน 4 ของธาตุหลัก The Mark of Nimueh (2008)
Tauren's experiment bears all the hallmarks of alchemy.การทดลองของทอเรน มันแสดงถึงการแปรธาตุ To Kill the King (2008)
But alchemy's impossible, isn't it?แต่การแปรธาตุมันเป็นไปไม่ได้ To Kill the King (2008)
The power of alchemy.พลังในการเล่นแร่แปรธาตุ To Kill the King (2008)
With it a man can alter the very essence of things.หินนี่สามารถเปลี่ยนแปลง ธาตุแท้ของสิ่งต่างๆได้ To Kill the King (2008)
He's a visiting professor at Empire City University where he's working with the rare element cerillium.เขาเป็น ศาสตราจารย์รับเชิญ มาที่ มหาลัย เอ็มไพร์ซิตี้ เพื่อมาทำงานเกี่ยวกับ ธาตุ เซลิเรียม Superhero Movie (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ธาตุ[n.] (thāt) EN: element ; essence ; component ; constituent ; factor   FR: élément [m] ; constituant [f] ; facteur [m]
ธาตุ[n.] (thāt) EN: element ; simple substance [f]   FR: élément (chimique) [m] ; substance simple [f]
ธาตุ[n.] (thāt) EN: nature ; character ; substance ; essence ; reality   FR: nature [f] ; caractère [m] ; essence [f]
ธาตุ[n.] (thāt) EN: relic of the Buddha ; reliquary ; pagoda containing relics ; stupa containing relics   FR: relique du Bouddha [f] ; reliquaire [m] ; stupa contenant des reliques [m] ; pagode contenant des reliques [f]
ธาตุกึ่งโลหะ[n. exp.] (thāt keung-lōha) EN: metalloid   FR: métalloïde [m]
ธาตุที่สำำคัญ[n. exp.] (thāt thī samkhan) EN: essential factor ; key element   FR: élément essentiel [m]
ธาตุอโลหะ[n. exp.] (thāt alōha) EN: non-metal   FR: non-métal [m]
ธาตุเคมี[n.] (thāt khēmī) EN: element   FR: élément (chimique) [m]
ธาตุเจดีย์[n. exp.] (thāt jēdī) EN: pagoda containing Buddha's relics ; stupa containing Buddha's relics   
ธาตุแท้[n. exp.] (thāt thaē) EN: chemical element ; pure substance   FR: élément chimique [m] ; substance pure [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
magnesium(n) ธาตุแม็กนีเซียม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
americium[N] ธาตุกัมมันตรังสีที่เกิดจากการยิงธาตุฮีเลียมด้วยธาตุยูเรเนียมและพลูโตเนียม
barium[N] แบเรียม, See also: ธาตุแบเรียม
being[N] ธรรมชาติ, See also: ธาตุแท้, มีตัวมีตน
bismuth[N] ธาตุบิสมัท
bromine[N] ธาตุโบรมีน
cadmium[N] แคดเมียม, See also: ธาตุทางเคมีชนิดหนึ่งมีสัญลักษณ์ Cd
calcium[N] ธาตุชนิดหนึ่งมีสีขาวเงิน สัญลักษณ์ Ca
carbon[N] คาร์บอน, See also: ธาตุทางเคมีชนิดหนึ่ง มีสัญลักษณ์ C
cerium[N] ธาตุซีเรียม, Syn. atomic number 58, Ce
curium[N] คูเรียม, See also: ธาตุชนิดหนึ่งมีสีขาวเงิน มีสัญลักษณ์ Cm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
actinide series(แอค' ทิไนดฺ) chem. อนุกรมของธาตุกัมมันตภาพรังสีที่เริ่มจากธาตุ Actinium จนถึงธาตุ Lawrencium
actinium(แอคทิน' เนียม) n. ธาตุกัมมันตภาพรังสีที่มีสัญลักษณ์ AC; at. no, :89; at. wt.: 227; half life: 13.5 years
actionon(แอค' ทินอน) n. ธาตุเฉื่อยที่เป็นแก๊สและมีสัญลักษณ์ An; at. no. : 86; at. wt. : 219 (achievement, deed, exploit, feat)
aerify(แอ' ริไฟ) vt. อัดอากาศเข้า, เผยกับอากาศ, เปลี่ยนเป็นลักษณะอากาศธาตุ., Syn. aerify
aerostatics(แอโรสแทท' ทิคซฺ) n. สถิติศาสตร์ที่เกี่ยวกับแก๊สหรืออากาศธาตุ, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับยานที่เบากว่าอากาศ -aerostatic , aerostatical adj. (of lighter-than-air craft)
agabbr. Latin argentum ธาตุเงิน
albite(แอล' ไบทฺ) n. แร่จำพวก Feldspar ที่มีธาตุโซเดียมผสมอยู่ -albitic adj.
alchemise(แอล' คิไมซ) แปรธาตุโดยขบวนการ alchemy. -alchemist n.
alchemy(แอล' คะมี) n. การเล่นแปรธาตุใสยุคสมัยกลางเพื่อหากรรมวิธีเปลี่ยนโลหะให้เป็นทองและการหาน้ำอมฤต. -alchemic, alchemical, alchemistic, alchemistical adj. -alchemist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
aether(n) ท้องฟ้าโปร่ง,อากาศธาตุ,เขตเหนือโลก
albumin(n) ธาตุโปรตีนชนิดหนึ่ง
alchemist(n) นักเล่นแร่แปรธาตุ
alchemy(n) การเล่นแร่แปรธาตุ
alkaloid(n) วัตถุธาตุคล้ายด่าง
calcium(n) ธาตุแคลเซียม
decompose(vt) แยกธาตุ,จำแนก,แยกแยะ,ทำให้เน่าเปื่อย
decomposition(n) การแยกธาตุ,การจำแนก,ความเน่าเปื่อย,การผุพัง
dyspepsia(n) โรคธาตุพิการ,อาการอาหารไม่ย่อย
dyspeptic(adj) เป็นโรคธาตุพิการ,เกี่ยวกับอาหารไม่ย่อย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ferrate[เฟอเรท] (n ) ธาตุ เหล็ก (Fe) เวลาอ่านในสารประกอบเชิงซ้อนจะ อ่านว่า ferrate
radiator[เรดิเอเตอร์] (n ) ธาตุกัมมันตรังสี, ธาตุที่สามารถแผ่รังสีได้ (ธาตุสุดท้ายของแต่ละหมู่ของตารางธาตุและธาตุที่ไม่เสถียรต่างๆ)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
元素[げんそ, genso] (n ) ธาตุ (เคม๊) , See also: R. element

German-Thai: Longdo Dictionary
Wasserstoff(techn.) |der, nur Sg.| ธาตุไฮโดรเจน (เคมี)
Sauerstoff(techn.) |der, nur Sg.| ธาตุออกซิเจน (เคมี)
Kohlenstoff(techn.) |der , nur Sg.| ธาตุคาร์บอน (เคมี)
Stickstoff(techn.) |der, nur Sg.| ธาตุไนโตรเจน (เคมี)
Brom(n uniq) |das, nur Sg.| โบรมีน ตัวย่อ Br เป็นธาตุทางเคมี เป็นของเหลวสีน้ำตาลแดง มีกลิ่นเฉพาะตัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top