ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mineral oil

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mineral oil-, *mineral oil*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
mineral oil(n, phrase) ขี้ผึ้งหรือแวกซ์เหลวที่เหลือจากการกลั่นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mineral Oilน้ำมันแร่, น้ำมันที่ขุดเจาะจากพื้นดิน, น้ำมัน [การแพทย์]
Mineral Oil, Medicinalน้ำมันแร่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The lubricant in the fracture contains hexane silicone, mineral oil and propellant.สารหล่อลื่ืนที่ว่า ประกอบด้วยเฮ็กเซน ซิลิกอน น้ำมันแร่ สารเร่งการขับเคลื่อน The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำมันแร่[nāmman raē] (n, exp) EN: mineral oil  FR: huile minérale [ f ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鉱物油[こうぶつゆ, koubutsuyu] (n) mineral oil [Add to Longdo]
鉱油[こうゆ, kouyu] (n) mineral oil [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mineral \Min"er*al\, a.
   1. Of or pertaining to minerals; consisting of a mineral or
    of minerals; as, a mineral substance.
    [1913 Webster]
 
   2. Impregnated with minerals; as, mineral waters.
    [1913 Webster]
 
   {Mineral acids} (Chem.), inorganic acids, as sulphuric,
    nitric, phosphoric, hydrochloric, acids, etc., as
    distinguished from the {organic acids}.
 
   {Mineral blue}, the name usually given to azurite, when
    reduced to an impalpable powder for coloring purposes.
 
   {Mineral candle}, a candle made of paraffin.
 
   {Mineral caoutchouc}, an elastic mineral pitch, a variety of
    bitumen, resembling caoutchouc in elasticity and softness.
    See {Caoutchouc}, and {Elaterite}.
 
   {Mineral chameleon} (Chem.) See {Chameleon mineral}, under
    {Chameleon}.
 
   {Mineral charcoal}. See under {Charcoal}.
 
   {Mineral cotton}. See {Mineral wool} (below).
 
   {Mineral green}, a green carbonate of copper; malachite.
 
   {Mineral kingdom} (Nat. Sci.), that one of the three grand
    divisions of nature which embraces all inorganic objects,
    as distinguished from plants or animals.
 
   {Mineral oil}. See {Naphtha}, and {Petroleum}.
 
   {Mineral paint}, a pigment made chiefly of some natural
    mineral substance, as red or yellow iron ocher.
 
   {Mineral patch}. See {Bitumen}, and {Asphalt}.
 
   {Mineral right}, the right of taking minerals from land.
 
   {Mineral salt} (Chem.), a salt of a mineral acid.
 
   {Mineral tallow}, a familiar name for {hatchettite}, from its
    fatty or spermaceti-like appearance.
 
   {Mineral water}. See under {Water}.
 
   {Mineral wax}. See {Ozocerite}.
 
   {Mineral wool}, a fibrous wool-like material, made by blowing
    a powerful jet of air or steam through melted slag. It is
    a poor conductor of heat.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Naphtha \Naph"tha\ (n[a^]f"th[.a] or n[a^]p"th[.a]), n. [L.
   naphtha, Gr. na`fqa, fr.Ar. nafth, nifth.]
   1. (Chem.) The complex mixture of volatile, liquid,
    inflammable hydrocarbons, occurring naturally, and usually
    called {crude petroleum}, {mineral oil}, or {rock oil}.
    Specifically: That portion of the distillate obtained in
    the refinement of petroleum which is intermediate between
    the lighter gasoline and the heavier benzine, and has a
    specific gravity of about 0.7, -- used as a solvent for
    varnishes, as a carburetant, illuminant, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem.) One of several volatile inflammable liquids
    obtained by the distillation of certain carbonaceous
    materials and resembling the naphtha from petroleum; as,
    Boghead naphtha, from Boghead coal (obtained at Boghead,
    Scotland); crude naphtha, or light oil, from coal tar;
    wood naphtha, from wood, etc.
    [1913 Webster]
 
   Note: This term was applied by the earlier chemical writers
      to a number of volatile, strong smelling, inflammable
      liquids, chiefly belonging to the ethers, as the
      sulphate, nitrate, or acetate of ethyl. --Watts.
      [1913 Webster]
 
   {Naphtha vitrioli} [NL., naphtha of vitriol] (Old Chem.),
    common ethyl ether; -- formerly called {sulphuric ether}.
    See {Ether}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mineral oil
   n 1: a distillate of petroleum (especially one used medicinally
      as a laxative or stool softener)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top