Search result for

mineral

(131 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mineral-, *mineral*
English-Thai: Longdo Dictionary
mineral oil(n phrase) ขี้ผึ้งหรือแวกซ์เหลวที่เหลือจากการกลั่นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mineral[N] แร่, See also: สินแร่, แร่ธาตุ, ชั้นแร่, Syn. inorganic material, earth's crust, rock deposit
mineral[ADJ] ที่เป็นแร่, See also: ที่มีแร่, ที่ผสมด้วยแร่, ซึ่งประกอบด้วยแร่, Syn. geologic, metalluric
minerals[N] น้ำแร่
mineralogist[N] ผู้ศึกษาเกี่ยวกับแร่
mineral water[N] น้ำแร่, See also: น้ำเกลือแร่
mineralogical[ADJ] เกี่ยวกับการศึกษาแร่
mineral spring[N] น้ำแร่ธรรมชาติ
mineralogically[ADV] ทางการศึกษาแร่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mineral(มิน'เนเริล) n. แร่,ชั้นแร่ adj. เกี่ยวกับแร่, See also: minerals n.,pl. ถ่านหิน.
mineral springn. น้ำแร่ตามธรรมชาติ
mineralocorticidดูที่ adrenal gland
mineralogist(มินนะรอล'ละจิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญในแร่วิทยา

English-Thai: Nontri Dictionary
mineral(n) แร่,ชั้นแร่
mineralogy(n) แร่วิทยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mineralแร่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mineral charcoalแร่ถ่านสุก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mineral depositแหล่งแร่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mineral fillerแร่ตัวเติม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mineral fuelแร่เชื้อเพลิง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mineral leaseประทานบัตรเหมืองแร่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mineral royaltyค่าภาคหลวงแร่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mineral soilดินอนินทรีย์, ดินแร่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mineral waxไขแร่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mineralogyวิทยาแร่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mineralแร่ [เศรษฐศาสตร์]
Mineral แร่
ธาตุหรือสารประกอบอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นตาม ธรรมชาติ มีโครงสร้างภายในที่เป็นระเบียบ มีสูตรเคมีและสมบัติอื่น ๆ ที่แน่นอน หรือเปลี่ยนแปลงได้ในวงจำกัด [สิ่งแวดล้อม]
mineralแร่, สารอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติซึ่งแต่ละชนิดมีสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีเฉพาะตัว แร่บางอย่างประกอบขึ้นด้วยธาตุเพียงอย่างเดียว เช่น แร่ทองคำ(Au) แร่บางอย่างประกอบด้วยธาตุหลายอย่างรวมกันอยู่ในสภาพสารประกอบเช่น แร่ดีบุก (SnO2) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
mineral acidกรดแร่, ดู inorganic acid [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mineral Acidsกรดที่เป็นพวกอนินทรีย์, กรดแร่ [การแพทย์]
Mineral Deposit แหล่งแร่
มวลของสารแร่ที่เกิดตามธรรมชาติ เช่น สินแร่โลหะหรืออโลหะ โดยไม่คำนึงถึงลักษณะการกำเนิดของแร่ โดยปกติ เป็นแหล่งที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ คำนี้อาจหมายรวมถึงแหล่งสะสมของถ่านหินและปิโตรเลียมด้วยก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Mineral dustsฝุ่นแร่ [TU Subject Heading]
Mineral Fuels and Energy กลุ่มแร่เชื้อเพลิงและพลังงาน
เป็นสารประกอบอินทรีย์แต่เกิดเองตามธรรมชาติ จึงอนุโลมเข้าเป็นแร่ ซึ่งได้แก่ - แร่แอนทราไซต์ พบในจังหวัดเลย - แร่ลิกไนต์ พบในจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน ตาก กระบี่ [สิ่งแวดล้อม]
Mineral industriesอุตสาหกรรมแร่ [TU Subject Heading]
Mineral industryอุตสาหกรรมแร่ [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mineral mine concession certificateประทานบัตรทำเหมืองแร่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They're indicator minerals.พวกมันเป็นตัวชี้วัดระดับแร่ฐาต The Itch (2008)
You can't see diamonds so you look for the indicator minerals.คุณไม่สามารถเห็นเพชร ดังนั้นคุณกำลังหาตัวชี้วัดแร่ฐาต The Itch (2008)
The rivers tore minerals from the rocks and gradually added them to the fresh water of the ocean.แม่น้ำเซาะแร่ธาตุจากหิน, และเติมมันลงไปในมหาสมุทรน้ำจืด Home (2009)
They store it and feed off it, turning it into wood and leaves, which then decompose into a mixture of water, mineral, vegetable and living matter.พวกมันกักเก็บและปรุงอาหาร แล้วเปลี่ยนเป็นเนื้อไม้และใบไม้ ซึ่งต่อมาย่อยสลายกลายเป็นน้ำ แร่ธาตุ Home (2009)
Minerals.นั่นคือ แร่ธาตุ Home (2009)
As a privilege of power, 80% of this mineral wealth is consumed by 20% of the world's population.คือของกำนัลจากพลังงาน, 80% ของแร่ธาตุอันมีคุณค่า ถูกใช้ไปโดย 20% ของประชากรโลก Home (2009)
Almost the same mineral composition as the Icarus planet.เกือบจะใกล้เคียงกับองค์ประกอบแร่ธาตุ ของดาวอิคารัส Life (2009)
- And? It was sodium,and the mineral content suggests it was sea salt.มันเป็นโซเดียมและสารเกลือแร่ จากน้ำทะเล Hostile Takeover (2009)
The lubricant in the fracture contains hexane silicone, mineral oil and propellant.สารหล่อลื่ืนที่ว่า ประกอบด้วยเฮ็กเซน ซิลิกอน น้ำมันแร่ สารเร่งการขับเคลื่อน The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Animal, vegetable and mineral.สัตว์ ผัก และแร่ธาตุ A Night at the Bones Museum (2009)
Actually, that would be two animals and a vegetable, because bone is organic, not a mineral.จริงๆ แล้วนั่นคงมีแค่สัตว์ 2 ชนิดและผัก เพราะกระดูกคือวัตถุอินทรีย์ ไม่ใช่แร่ธาตุ A Night at the Bones Museum (2009)
A mineral of some sort?เป็นพวกแร่ธาตุ บางจำพวกรึเปล่า? A Night at the Bones Museum (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mineralAustralia is abundant in minerals.
mineralI always carry a bottle of mineral water with me.
mineralRocks and minerals are useful for us in many ways.
mineralThat country is rich in mineral resources.
mineralThat country is rich in minerals.
mineralThe province is relatively rich in mineral resources.
mineralThe province is rich in mineral resources.
mineralThe region is relatively rich in mineral resources.
mineralThis food contains all the minerals without which our bodies would not function.
mineralWater, forests, and minerals are important natural resources.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แร่ธาตุ[N] mineral, Syn. แร่, ธาตุ, Count unit: ชนิด
เกลือแร่[N] mineral, Example: อาหารหมู่ผักและผลไม้ นอกจากจะให้เกลือแร่และวิตามินสูงแล้ว ยังให้กากหรือใยพืชสูงอีกด้วย
แร่[N] mineral, See also: ore, Example: ผู้ใดจะสำรวจแร่จะต้องได้รับอาชญาบัตรสำรวจแร่จากกรมทรัพยากรธรณี, Thai definition: ธาตุหรือสารประกอบอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีสูตรเคมีและสมบัติอื่นๆ ที่แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงได้ในวงจำกัด
ทรัพยากรธรณี[N] underground resource, See also: mineral resource, Syn. ทรัพย์ในดิน, Example: แร่คือทรัพยากรธรณี ที่เป็นอนินทรีย์วัตถุ, Thai definition: ทรัพย์อันอยู่ใต้แผ่นดิน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชญาบัตร[n.] (ātyābat) EN: license for prospecting for minerals, fising, slaughtering animals   
อาชญาบัตรผูกขาด[n. exp.] (ātyābat phūkkhāt) EN: exclusive prospecting license for minerals   
บ่อน้ำแร่[n. exp.] (bø nāmraē) EN: mineral spring ; spa   FR: source minérale [f]
เกลือแร่[n. exp.] (kleūa raē) EN: mineral   FR: sels minéraux [mpl]
กรดแร่[n. exp.] (krot raē) EN: mineral acid   
น้ำมันแร่[n. exp.] (nāmman raē) EN: mineral oil   FR: huile minérale [f]
น้ำแร่[n. exp.] (nāmraē) EN: mineral water   FR: eau minérale [f]
แผ่นเลขหมายรถยนต์ [n. exp.] (phaen lēk māi rot yon) EN: number plate ; license plate   FR: plaque d'immatriculation [f] ; plaque minéralogique [m]
แร่[n.] (raē) EN: mineral ; ore ; mineral ore   FR: minéral [m] ; minerai [m]
ทรัพยากรธรณี[n. exp.] (sapphayākøn thøranī ) EN: underground resource ; mineral resource   FR: ressources du sous-sol [fpl] ; ressources minières [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
MINERAL    M IH1 N ER0 AH0 L
MINERAL    M IH1 N R AH0 L
MINERALS    M IH1 N ER0 AH0 L Z
MINERALS    M IH1 N R AH0 L Z
MINERAL'S    M IH1 N R AH0 L Z
MINERAL'S    M IH1 N ER0 AH0 L Z
MINERALS'    M IH1 N ER0 AH0 L Z
MINERALS'    M IH1 N R AH0 L Z
MINERALOGY    M IH2 N ER0 AA1 L AH0 JH IY0
MINERALIZE    M IH1 N ER0 AH0 L AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mineral    (n) (m i1 n @ r @ l)
minerals    (n) (m i1 n @ r @ l z)
mineralogy    (n) (m i2 n @ r a1 l @ jh ii)
mineralogist    (n) (m i2 n @ r a1 l @ jh i s t)
mineralogists    (n) (m i2 n @ r a1 l @ jh i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heilquelle {f}mineral spring [Add to Longdo]
Mineral {n} | Mineralien {pl}mineral | minerals [Add to Longdo]
Mineralaufbereitung {f}mineral processing [Add to Longdo]
Mineralfaser {f}mineral fibre; mineral fiber [Am.] [Add to Longdo]
Mineralfasermatte {f}mineral fibre mat [Add to Longdo]
Mineralisation {f}; Mineralisierung {f}mineralization [Add to Longdo]
Mineralocorticoid {n} [chem.]mineralocorticoid [Add to Longdo]
Mineraloge {m}mineralogist [Add to Longdo]
Mineralogie {f}mineralogy [Add to Longdo]
Mineralquelle {f}mineral spring [Add to Longdo]
Mineralsalz {n}mineral salt [Add to Longdo]
Mineralwasser {n}mineral water; minerals [Add to Longdo]
mineralisch {adv}minerally [Add to Longdo]
mineralogischmineralogical [Add to Longdo]
mineralogisch {adv}mineralogically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクアミネラル[, akuamineraru] (n) mineral water (wasei [Add to Longdo]
コロンバイト[, koronbaito] (n) columbite (mineral combining niobite and tantalite) [Add to Longdo]
タンタライト[, tantaraito] (n) tantalite (mineral containing tantalum and niobium) [Add to Longdo]
ミネラル[, mineraru] (n) mineral; (P) [Add to Longdo]
ミネラルウォーター;ミネラルウォータ;ミネラルウォタ[, mineraruuo-ta-; mineraruuo-ta ; mineraruuota] (n) mineral water [Add to Longdo]
ミネラルウオーター[, mineraruuo-ta-] (n) mineral water [Add to Longdo]
ミネラルコルチコイド[, minerarukoruchikoido] (n) mineral corticoid [Add to Longdo]
仮色[かしょく, kashoku] (n) (See 他色) discolouration of a mineral due to impurities (discoloration) [Add to Longdo]
灰分[かいぶん, kaibun] (n) (1) ash; (2) (nutritional) mineral content [Add to Longdo]
含有量[がんゆうりょう, ganyuuryou] (n) content (of a mineral, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
矿水[kuàng shuǐ, ㄎㄨㄤˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] mineral water [Add to Longdo]
矿泉[kuàng quán, ㄎㄨㄤˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] mineral spring [Add to Longdo]
矿泉水[kuàng quán shuǐ, ㄎㄨㄤˋ ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] mineral spring water [Add to Longdo]
矿物[kuàng wù, ㄎㄨㄤˋ ˋ, / ] mineral [Add to Longdo]
矿物学[kuàng wù xué, ㄎㄨㄤˋ ˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] mineralogy [Add to Longdo]
矿物质[kuàng wù zhì, ㄎㄨㄤˋ ˋ ㄓˋ, / ] mineral, esp. dietary mineral [Add to Longdo]
矿产[kuàng chǎn, ㄎㄨㄤˋ ㄔㄢˇ, / ] minerals [Add to Longdo]
矿产资源[kuàng chǎn zī yuán, ㄎㄨㄤˋ ㄔㄢˇ ㄗ ㄩㄢˊ, / ] mineral resources [Add to Longdo]
矿藏[kuàng cáng, ㄎㄨㄤˋ ㄘㄤˊ, / ] mineral resources [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
鉱物[こうぶつ, koubutsu] Mineral [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mineral \Min"er*al\, n. [F. min['e]ral, LL. minerale, fr. minera
   mine. See {Mine}, v. i.]
   [1913 Webster]
   1. An inorganic species or substance occurring in nature,
    having a definite chemical composition and usually a
    distinct crystalline form. Rocks, except certain glassy
    igneous forms, are either simple minerals or aggregates of
    minerals.
    [1913 Webster]
 
   2. A mine. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything which is neither animal nor vegetable, as in the
    most general classification of things into three kingdoms
    (animal, vegetable, and mineral).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mineral \Min"er*al\, a.
   1. Of or pertaining to minerals; consisting of a mineral or
    of minerals; as, a mineral substance.
    [1913 Webster]
 
   2. Impregnated with minerals; as, mineral waters.
    [1913 Webster]
 
   {Mineral acids} (Chem.), inorganic acids, as sulphuric,
    nitric, phosphoric, hydrochloric, acids, etc., as
    distinguished from the {organic acids}.
 
   {Mineral blue}, the name usually given to azurite, when
    reduced to an impalpable powder for coloring purposes.
 
   {Mineral candle}, a candle made of paraffin.
 
   {Mineral caoutchouc}, an elastic mineral pitch, a variety of
    bitumen, resembling caoutchouc in elasticity and softness.
    See {Caoutchouc}, and {Elaterite}.
 
   {Mineral chameleon} (Chem.) See {Chameleon mineral}, under
    {Chameleon}.
 
   {Mineral charcoal}. See under {Charcoal}.
 
   {Mineral cotton}. See {Mineral wool} (below).
 
   {Mineral green}, a green carbonate of copper; malachite.
 
   {Mineral kingdom} (Nat. Sci.), that one of the three grand
    divisions of nature which embraces all inorganic objects,
    as distinguished from plants or animals.
 
   {Mineral oil}. See {Naphtha}, and {Petroleum}.
 
   {Mineral paint}, a pigment made chiefly of some natural
    mineral substance, as red or yellow iron ocher.
 
   {Mineral patch}. See {Bitumen}, and {Asphalt}.
 
   {Mineral right}, the right of taking minerals from land.
 
   {Mineral salt} (Chem.), a salt of a mineral acid.
 
   {Mineral tallow}, a familiar name for {hatchettite}, from its
    fatty or spermaceti-like appearance.
 
   {Mineral water}. See under {Water}.
 
   {Mineral wax}. See {Ozocerite}.
 
   {Mineral wool}, a fibrous wool-like material, made by blowing
    a powerful jet of air or steam through melted slag. It is
    a poor conductor of heat.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mineral
   adj 1: relating to minerals; "mineral elements"; "mineral
       deposits"
   2: composed of matter other than plant or animal; "the inorganic
     mineral world"
   n 1: solid homogeneous inorganic substances occurring in nature
      having a definite chemical composition

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 mineral
   mineral
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 mineral
   mineral
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 mineral
   mineral
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 mineral
 
 1. madensel, madeni
 2. madenli, mineral
 3. maden, mineral
 4. maden filizi
 5. madensel madde
 6. (çoğ.), ing., (k. dili) sodalı içecekler mineral. kingdom madenler sınıfı. mineral oil madeni yağ . mineral water maden suyu. mineral wool amyant, ak asbest.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Mineral [miːnəraːl] (n) , s.(n )
   mineral
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 mineral
   mineral
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top