ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

set apart

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -set apart-, *set apart*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
set apart[PHRV] วางแยกจาก, See also: วางห่างจาก, Syn. put apart

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I felt set apart from everyone, like I watching other normal people go on with their lives.ฉันรู้สึกแปลกแยกจากคนอื่น เหมือนกำลังเฝ้าดูคนปกติำคนอื่น ดำเนินชีวิตต่อไป I've Got You Under Your Skin (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัน[v.] (kan) EN: set aside ; set apart ; reserve ; lay by ; lay aside ; save   FR: réserver ; mettre de côté
สงวน[v.] (sa-ngūan) EN: preserve ; conserve ; save ; keep ; reserve ; store up ; set apart for   FR: préserver ; réserver ; garder précautionneusement

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
选派[xuǎn pài, ㄒㄩㄢˇ ㄆㄞˋ, / ] set apart, #19,285 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り除く(P);取除く[とりのぞく, torinozoku] (v5k,vt) to remove; to deinstall; to take away; to set apart; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
取り除く[とりのぞく, torinozoku] to deinstall, to remove, to take away, to set apart [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 set apart
   v 1: select something or someone for a specific purpose; "The
      teacher assigned him to lead his classmates in the
      exercise" [syn: {assign}, {specify}, {set apart}]
   2: set apart from others; "The dentist sequesters the tooth he
     is working on" [syn: {sequester}, {sequestrate}, {keep
     apart}, {set apart}, {isolate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top