ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

modest

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -modest-, *modest*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
modest(adj) ไม่ใหญ่โตโอ่อ่า, See also: ค่อนข้างเล็ก, พอประมาณ, ปานกลาง, ไม่มากมาย, Syn. plain, moderate, proper, small
modest(adj) ถ่อมตัว, See also: ไม่คุยโม้โอ้อวด, สงบเสงี่ยม, Syn. humble, Ant. vain, proud, showy
modest(adj) เรียบร้อย, See also: สุภาพ, เรียบง่าย, เรียบๆ, Syn. decent, demure, simple, Ant. immodest, loose
modesty(n) ความพอประมาณ, See also: ความไม่หรูหรา, Syn. restraint, Ant. showiness
modesty(n) ความถ่อมตัว, See also: ความอ่อนน้อม, ความสงบเสงี่ยม, Syn. humbleness, Ant. immodesty, boastfulness
modesty(n) ความเรียบร้อย, See also: ความสุภาพ, ความเรียบง่าย
modestly(adv) โดยพอประมาณ, See also: โดยปานกลาง, Syn. resonably, sensibly
modestly(adv) อย่างถ่อมตัว, See also: อย่างไม่คุยโม้โอ้อวด, อย่างสงบเสงี่ยม, Syn. humbly, Ant. boldly, boastfully
modestly(adv) อย่างเรียบร้อย, See also: อย่างสุภาพ, อย่างเรียบง่าย, อย่างเรียบๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
modest(มอด'ดิสทฺ) adj. ถ่อมตัว, ไม่รุนแรง, พอประมาณ, เรียบ ๆ , สุภาพ, สงบเสงี่ยม., See also: modestly adv., Syn. backward
modesty(มอด'ดิสที) n. ความถ่อมตัว, ความไม่รุนแรง, ความพอประมาณ, ความไม่หรูหรา

English-Thai: Nontri Dictionary
modest(adj) สุภาพ, ถ่อมตัว, สงบเสงี่ยม, ไม่รุนแรง, ขี้อาย, พอประมาณ
modesty(n) ความสุภาพ, ความพอดี, ความสงบเสงี่ยม, ความถ่อมตัว
immodest(adj) ไม่สุภาพ, ทะลึ่ง, ก๋ากั่น, หยาบโลน, ไม่เรียบร้อย, ไร้ยางอาย
immodesty(n) ความไม่สุภาพ, ความทะลึ่ง, ความก๋ากั่น, ความหยาบโลน, ความไม่เรียบร้อยร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Modestly successful.- ก็พอตัว Schindler's List (1993)
- Now, don't be modest.-อย่าถ่อมตัวน่า The Nightmare Before Christmas (1993)
A modest man who listens to reason.A modest man who listens to reason. The Godfather (1972)
He's too modest.He's too modest. The Godfather (1972)
I'm far too modest for such a display.ห่างไกลจากวิธีของคุณโขเลย Gandhi (1982)
Would you honor us by sharing our modest supper?ท่านจะกรุณาให้เกียรติ อยู่ทานมื้อเย็นกับเราหน่อยได้ไหมครับ The Red Violin (1998)
Delay your windy departure until this evening so that I may match this formidable feast with a modest meal of my own; the victor be determined by the eminent culinary critic Alexis Chandler Weinberg whose impeccable taste has only grown more precise and unforgiving over the years.เลื่อนเวลาที่เธอคิดจะไปซะ ข้างนอกลมแรง อย่างน้อยก็คืนนี้ แข่งกันด้วยอาหาร ว่าจะเป็นมื้อยุ่งยากของเธอ กับอาหารง่ายๆของฉัน ผู้ชนะจะถูกตัดสินโดย Dark Harbor (1998)
You're being far too modest.เธอก็คิดมากไปแล้ว Sweet 18 (2004)
Oh, you are so modest.โอ้ คุณช่างถ่อมตัวจริงๆ Mr. Monk and the Game Show (2004)
He's modest, clever and so smartเขาเป็นคนสุภาพ, ฉลาด และเท่มาก Charlie and the Chocolate Factory (2005)
I'm modest about some things, but not this.ฉันอาจจะถ่อมตัวในบางเรื่อง แต่ไม่ใช่เรื่องนี้แน่ The Perfect Man (2005)
He's far too modest. We were fighting in Manchuria together, and there was an explosion.เราเคยร่วมสงครามแมนจูเรียด้วยกัน มีระเบิดครั้งหนึ่ง Memoirs of a Geisha (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
modestAfter winning the Nobel prize, she remained as modest as ever.
modestChris is very attractive and wealthy, but not very modest.
modestGenerally speaking, Japanese women are modest.
modestHe is a plain, modest person.
modestHe is a very modest man.
modestHis modesty is worth respecting.
modestHis modesty prevented him from making his feelings known to her.
modestHis nephew was brought up to be modest and considerate.
modestI ate a modest breakfast of toast and coffee and one egg.
modestModesty is befitting to a young girl.
modestMr Smith, as I knew him, was a modest man.
modestShe assumes an air of modesty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มักน้อย(adj) unambitious, See also: modest, unostentatious, Ant. มักมาก, Thai Definition: เกี่ยวกับการปรารถนาน้อย, ต้องการน้อย
มักน้อย(adv) unambitiously, See also: modestly, unostentatiously, Ant. มักมาก, Example: เขาใช้ชีวิตอย่างมักน้อย รู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่, Thai Definition: อย่างปรารถนาน้อย, ต้องการน้อย
ขี้เกรงใจ(adj) diffident, See also: modest, timid, lacking in self-assurance, lacking confidence, Example: หัวหน้างานที่เป็นคนขี้เกรงใจมักไม่ค่อยกล้ามอบหมายงานให้ลูกน้องไปทำ, Thai Definition: ที่ไม่อยากจะให้ผู้อื่นรู้สึกลำบากเดือดร้อนรำคาญใจ
ความอ่อนน้อม(n) modesty, See also: very polite, respect, Example: เขาเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตัวและปราศจากความเห็นแก่ตัว, Thai Definition: การแสดงกริยาวาจานบนอบ เคารพ ไม่เย่อหยิ่ง
ตับปิ้ง(n) shield suspended over the pubic portion of a small girl, See also: modesty shield of gold or silver for little girl, ornamental gold or silver shield suspend, Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, กระจับปิ้ง, จะปิ้ง, Example: คุณแม่เก็บตับปิ้งของลูกสาวไว้ให้ลูกสาวดูตอนโต, Count Unit: อัน, แผ่น, Thai Definition: เครื่องปิดที่ลับของเด็กหญิง ทำด้วยเงิน ทอง หรือนาก เป็นต้น
ตับปิ้ง(n) shield suspended over the pubic portion of a small girl, See also: modesty shield of gold or silver for little girl, ornamental gold or silver shield suspend, Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, กระจับปิ้ง, จะปิ้ง, Example: คุณแม่เก็บตับปิ้งของลูกสาวไว้ให้ลูกสาวดูตอนโต, Count Unit: อัน, แผ่น, Thai Definition: เครื่องปิดที่ลับของเด็กหญิง ทำด้วยเงิน ทอง หรือนาก เป็นต้น
ความเจียมเนื้อเจียมตัว(n) modesty, See also: humbleness, Syn. ความเจียมตัว, Example: ลูกสะใภ้ควรมีความเจียมเนื้อเจียมตัวเพื่อให้พ่อแม่ของสามีเอ็นดู, Thai Definition: ความรู้จักประมาณตัว
เจียม(adv) modestly, See also: humbly, moderately, Example: เขารำพึงบนเวทีอย่างเจียมตนว่าที่ถูกประกาศชื่อเป็นเรื่องของกรรมเก่า
เจียมตัว(adv) humbly, See also: modestly, moderately, Example: ฉันต้องนั่งเจียมตัวดื่มกาแฟเป็นเพื่อนกับคุณนายด้วย
เจียมเนื้อเจียมตัว(adj) modest, See also: humble, moderate, , Example: เขาเป็นคนเจียมเนื้อเจียมตัว เงียบขรึม ซึมเศร้า เพราะ เก็บกดความรู้สึกไม่ดีต่างๆ ไว้เพียงคนเดียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอียงอาย[īeng-āi] (v) EN: be shy ; be bashful ; be diffident ; be modest ; be coy ; be demure
เอียงอาย[īeng-āi] (adj) EN: shy ; bashful ; diffident ; modest ; coy ; demure  FR: timide ; modeste ; sage
เอียงอาย[īeng-āi] (adv) EN: shyly ; bashfully ; diffidently ; modestly ; coyly ; demurely  FR: timidement ; modestement ; sagement
เจียม[jīem] (v) EN: be reserved ; keep under restraint ; be restrained in words and action ; be modest ; be humble ; be moderate  FR: être réservé ; faire preuve de réserve
เจียมกะลาหัว[jīem kalāhūa] (v, exp) EN: be modest ; be moderate ; be humble ; know one's place
เจียมเนื้อเจียมตัว[jīem neūa jīem tūa] (v, exp) EN: be modest ; be humble ; be moderate ; know one's place  FR: être modeste ; être humble
เจียมตัว[jīem tūa] (v, exp) EN: be humble ; be modest ; be moderate ; know one's place  FR: être humble ; être modeste
ความประพฤติชั่ว[khwām praphreut chūa] (n, exp) EN: immodesty ; bad behavior
ความถ่อมตัว[khwām thǿmtūa] (n) EN: humbleness ; modesty ; meekness  FR: humilité [ f ]
ไม่ถือตัว[mai theūtūa] (adj) EN: informal ; modest ; friendly ; readily accessible

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
modest
modesta
modesto
modesty
modestia
modestly
modestine

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
modest
modesty
modestly

WordNet (3.0)
modest(adj) marked by simplicity; having a humble opinion of yourself, Ant. immodest
modest(adj) not large but sufficient in size or amount, Syn. small
modest(adj) free from pomp or affectation
modest(adj) not offensive to sexual mores in conduct or appearance, Ant. immodest
modestly(adv) with modesty; in a modest manner, Ant. immodestly
modesty(n) freedom from vanity or conceit, Syn. modestness, Ant. immodesty
modesty(n) formality and propriety of manner, Syn. reserve
humble(adj) low or inferior in station or quality, Syn. lowly, modest, low, small
meek(adj) humble in spirit or manner; suggesting retiring mildness or even cowed submissiveness, Syn. modest, mild
minor(adj) limited in size or scope, Syn. small, small-scale, pocket-sized, pocket-size, modest

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Modest

a. [ F. modeste, L. modestus, fr. modus measure. See Mode. ] 1. Restraining within due limits of propriety; not forward, bold, boastful, or presumptious; rather retiring than pushing one's self forward; not obstructive; as, a modest youth; a modest man. [ 1913 Webster ]

2. Observing the proprieties of the sex; not unwomanly in act or bearing; free from undue familiarity, indecency, or lewdness; decent in speech and demeanor; -- said of a woman. [ 1913 Webster ]

Mrs. Ford, the honest woman, the modest wife. Shak. [ 1913 Webster ]

The blushing beauties of a modest maid. Dryden. [ 1913 Webster ]

3. Evincing modestly in the actor, author, or speaker; not showing presumption; not excessive or extreme; moderate; as, a modest request; modest joy. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Reserved; unobtrusive; diffident; bashful; coy; shy; decent; becoming; chaste; virtuous. [ 1913 Webster ]

Modestly

adv. In a modest manner. [ 1913 Webster ]

Modesty

n. [ L. modestia: cf. F. modestie. See Modest. ] 1. The quality or state of being modest; that lowly temper which accompanies a moderate estimate of one's own worth and importance; absence of self-assertion, arrogance, and presumption; humility respecting one's own merit. [ 1913 Webster ]

2. Natural delicacy or shame regarding personal charms and the sexual relation; purity of thought and manners; due regard for propriety in speech or action. [ 1913 Webster ]

Her blush is guiltiness, not modesty. Shak. [ 1913 Webster ]


Modesty piece, a narrow piece of lace worn by women over the bosom. [ Obs. ] Addison.
[ 1913 Webster ]

Syn. -- Bashfulness; humility; diffidence; shyness. See Bashfulness, and Humility. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谦虚[qiān xū, ㄑㄧㄢ ㄒㄩ,   /  ] modest #11,366 [Add to Longdo]
虚心[xū xīn, ㄒㄩ ㄒㄧㄣ,   /  ] modest #14,217 [Add to Longdo]
[qiān, ㄑㄧㄢ, / ] modest #16,265 [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, ] modest; supple #28,895 [Add to Longdo]
自谦[zì qiān, ㄗˋ ㄑㄧㄢ,   /  ] modest; self-deprecating #64,314 [Add to Longdo]
穆索尔斯基[Mù suǒ ěr sī jī, ㄇㄨˋ ㄙㄨㄛˇ ㄦˇ ㄙ ㄐㄧ,      /     ] Modest Mussorgsky (1839-1881), Russian composer, composer of Pictures at an Exhibition #369,356 [Add to Longdo]
莫杰斯特[Mò jié sī tè, ㄇㄛˋ ㄐㄧㄝˊ ㄙ ㄊㄜˋ,     /    ] Modest (name); Modeste (name) [Add to Longdo]
虚心使人进步骄傲使人落后[xū xīn shǐ rén jìn bù jiāo ào shǐ rén luò hòu, ㄒㄩ ㄒㄧㄣ ㄕˇ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄠ ㄠˋ ㄕˇ ㄖㄣˊ ㄌㄨㄛˋ ㄏㄡˋ,   使      使    /   使      使   ] Modesty leads to progress, arrogance makes you drop behind (favorite slogan of Mao Dzedong 毛澤東|毛泽东, noted for his modesty). [Add to Longdo]
虚心使人进步,骄傲使人落后[xū xīn shǐ rén jìn bù, jiāo ào shǐ rén luò hòu, ㄒㄩ ㄒㄧㄣ ㄕˇ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ, ㄐㄧㄠ ㄠˋ ㄕˇ ㄖㄣˊ ㄌㄨㄛˋ ㄏㄡˋ,   使       使    /   使       使   ] Modesty can make people progress, conceit make people lag behind. [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anspruchslos; bescheiden { adj } | anspruchsloser | am anspruchslosesten | anspruchslos lebenmodest | more modest | most modest | to lead a modest life [Add to Longdo]
bescheiden { adj } | nicht bescheidenmodest | unmodest [Add to Longdo]
Olivpapagei { m } [ ornith. ]Modest Parrot [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あられもない[araremonai] (adj-i) (1) unladylike; unbecoming; immodest; (2) unthinkable; impossible; ridiculous [Add to Longdo]
しおらしい[shiorashii] (adj-i) meek; gentle; modest; sweet [Add to Longdo]
へりくだった[herikudatta] (exp) condescending; modest [Add to Longdo]
ゲンロクダイ[genrokudai] (n) brown-banded butterflyfish (Chaetodon modestus); modest butterflyfish [Add to Longdo]
奥床しい;奥ゆかしい[おくゆかしい, okuyukashii] (adj-i) refined; graceful; modest; cultivated; elegant; reserved; restrained [Add to Longdo]
下手に出る[したてにでる, shitatenideru] (exp, v1) to behave modestly [Add to Longdo]
忌憚[きたん, kitan] (n, vs) reserve; modesty [Add to Longdo]
恭倹[きょうけん, kyouken] (adj-na, n) respectfulness and modesty; deference [Add to Longdo]
恭謙[きょうけん, kyouken] (adj-na, n) (uk) modesty; humility [Add to Longdo]
謹飭;謹勅[きんちょく, kinchoku] (n, adj-na) deep modesty; deep discretion [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top