ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

remarkably

R IH0 M AA1 R K AH0 B L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remarkably-, *remarkably*, remarkab
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remarkably(adv) อย่างไม่ธรรมดา, See also: อย่างพิเศษ, อย่างประหลาด, Syn. wonderfully

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Funny... a submarine remarkably like our own.แปลก เรือดำน้ำอย่างน่าทึ่งเช่นของ เราเอง Yellow Submarine (1968)
But the body itself is remarkably good, so I'll strip back some varnish here...แต่ตัวมันยังคงสภาพดีมาก ๆ ดังนั้นผมจึงแค่เช็ดกับแซะน้ำมันเคลือบออก The Red Violin (1998)
A remarkably large one.A remarkably large one. Anna and the King (1999)
This is remarkably impressive.นี่มัน... น่าทึ่งมากเลย Bicentennial Man (1999)
When applied to the large corporation it's that the corporation is was inevitable that it's indispensable that it is somehow remarkably efficient and that it is responsible for the sort of for progress and the good life.เมื่อนำมาใช้กับบรรษัทขนาดใหญ่ การโฆษณาชวนเชื่อนั้นก็คือ บรรษัทเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ The Corporation (2003)
Noah and Allie gave a remarkably convincing portrayal of a boy and a girl traveling down a very long road with no regard for the consequences.โนอาห์กับอัลลีย์ได้มอบรูปภาพสุดพิเศษของเด็กชายและหญิง ท่องเที่ยวลงไป/ตามหนทางที่ยาวไกล ไม่มีการจับจ้อง/ที่ผลสุดท้าย The Notebook (2004)
Then I guess the big mystery is who gathered all those remarkably different cultures together and taught them all how to park their cars on their lawns?ใครที่รวบรวมวัฒนธรรมทั้งหมดไว้ด้วยกัน แล้วสอนพวกเขา ให้จอดรถบนสนาม Crash (2004)
Why does your new partner look remarkably similar to Briareos... before he became a cyborg?ทำไม คู่หู่ใหม่ของเธอ ถึงหน้าเหมือนกับไบรอาเรียส ...ก่อนที่เขาจะกลายเป็นไซบอร์ก? Appleseed Ex Machina (2007)
A lot of his work is remarkably accurate.ผมชื่นชมจริงๆที่คุณทำให้พวกเขา Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)
You seem remarkably composed.คุณดูทำใจได้แล้วนะ Welcome to Kanagawa (2008)
And started talking to me and he was remarkably lucid.และเริ่มคุยกับผม เขาดูปกติมาก Pilot (2008)
And extenzalife's market has remained remarkably stable.และตลาดเอกซ์เทนซ่าไลฟ์ ยังคงมีความมั่นคงอย่างน่าประหลาดใจ The Dreamscape (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
remarkably"If you don't get in our way any more, I could see my way to letting bygones be bygones." "That's remarkably generous ..."
remarkablyProduction has remarkably increased.
remarkablyShe is remarkably attractive.
remarkablyThat wants to know remarkably.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดหูผิดตา[phit hū phit tā] (adv) EN: noticeably ; markedly ; remarkably
ผิดสังเกต[phitsangkēt] (adv) EN: noticeably ; remarkably ; unusually

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REMARKABLY R IH0 M AA1 R K AH0 B L IY0
REMARKABLY R IY0 M AA1 R K AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remarkably (a) rˈɪmˈaːkəbliː (r i1 m aa1 k @ b l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐんと[gunto] (adv) (on-mim) remarkably; noticeably [Add to Longdo]
めっきり[mekkiri] (adv) remarkably; (P) [Add to Longdo]
一際;一きわ[ひときわ, hitokiwa] (adv) conspicuously; noticeably; remarkably; still more; especially [Add to Longdo]
灼たか;灼か[あらたか, arataka] (adj-na) (arch) clearly miraculous; remarkably miraculous [Add to Longdo]
著しく[いちじるしく, ichijirushiku] (adv) considerably; remarkably; strikingly [Add to Longdo]
目に見えて[めにみえて, menimiete] (exp, adv) remarkably; noticeably [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remarkable \Re*mark"a*ble\ (-?-b'l), a. [F. remarquable.]
   Worthy of being remarked or noticed; noticeable; conspicuous;
   hence, uncommon; extraordinary.
   [1913 Webster]
 
      'T is remarkable, that they
      Talk most who have the least to say.   --Prior.
   [1913 Webster]
 
      There is nothing left remarlable
      Beneath the visiting moon.        --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Observable; noticeable; extraordinary; unusual; rare;
     strange; wonderful; notable; eminent.
     [1913 Webster] -- {Re*mark"a*ble*ness}, n. --
     {Re*mark"a*bly}, adv.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 remarkably
   adv 1: to a remarkable degree or extent; "she was unusually
       tall" [syn: {unusually}, {remarkably}, {outstandingly},
       {unco}] [ant: {commonly}, {normally}, {ordinarily},
       {unremarkably}, {usually}]
   2: in a signal manner; "signally inappropriate methods" [syn:
     {signally}, {unmistakably}, {remarkably}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top