Search result for

เป็นพื้น

(25 entries)
(0.0283 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นพื้น-, *เป็นพื้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นพื้น[ADV] basically, See also: fundamentally, mainly, principally, Syn. เป็นหลัก, Example: ขนมไทยใช้แป้งและน้ำตาลเป็นพื้น, Thai definition: เป็นส่วนสำคัญ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's as much our turf as yours.มันก็เป็นพื้นที่เราเหมือนกัน WarGames: The Dead Code (2008)
I need to know who has jurisdiction on this site.เป็นพื้นที่เขตของใคร The Day the Earth Stood Still (2008)
It's the perfect location. Nearly undetectable, easily defensible.เป็นพื้นที่ ที่ดี ตรวจจับไม่ได้ ป้องกันก็ง่าย G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
And what we're doing is fundamentally and absolutely necessary!และสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ มันจะเป็นพื้นฐานและจำเป็นอย่างยิ่ง Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Oh, underwear is a basic human right.โอ้ว! ชุดชั้นในมันเป็นพื้นฐานของมนุษย์นะ Confessions of a Shopaholic (2009)
A trickle instead of your river.เป็นพื้นที่แห้งแล้ง.. แทนที่จะกลายเป็นสายน้ำ.. The Breath (2009)
Lady, this is private property.คุณผู้หญิง ที่นี่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล Lucifer Rising (2009)
The technology can be reverse engineered and used as a platform.เป็นเทคโนโลยีวิศวกรรมย้อนกลับ และใช้เป็นพื้นฐาน Adam Raised a Cain (2009)
Rather than build our organization with Scylla as the permanent cornerstone, she wanted to use the technology to make a quick profit.แทนที่จะสร้างองค์กรของเรา ด้วยซิลล่าซึ่งเป็นพื้นฐานที่ถาวร, เธอต้องการใช้เทคโนโลยี S.O.B. (2009)
Attention, attention This is a restricted areaโปรดทราบ, โปรดทราบ ที่นี่เป็นพื้นที่ควบคุม Hostage Crisis (2009)
It's a secure area.มันเป็นพื้นที่ปลอดภัย Chuck Versus the First Kill (2009)
It has an extremely high concentration of drug trafficking,prostitution,and homeless people.เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วย ยาเสพติด การค้ามนุษย์ โสเภณี และคนไร้บ้าน To Hell... And Back (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นพื้น[adv.] (pen pheūn) EN: for the most part ; basically ; fundamentally ; mainly ; principally   FR: pour la majeure partie ; fondamentalement

English-Thai: Longdo Dictionary
reclaimed land(n) การถมทะเลหรือคลองให้เป็นพื้นดิน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bread-and-butter[ADJ] สำคัญมาก, See also: เป็นพื้นฐาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
categorical imperativen. กฎที่ว่าการกระทำของคนนั้นควรเป็นการบริหารซึ่งเป็นพื้นฐานของกฎทั่วไป
classic(แคลส'ซิค) adj. ยอดเยี่ยม,ดีเด่น,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเอก,ดีถึงขนาด,อมตะ,เป็นพื้นฐาน,เป็นหลัก,มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์หรือวรรณคดี,เป็นแบบอย่าง,เป็นประเพณี,เกี่ยวกับภาษากรีกและลาติน,แบบกรีกและโรมัน,เกี่ยวกับเอกลักษณ์หรือลีลาโบราณ. n. นักเขียนชั้นหนึ่ง,นักวรรณค
staple(สเท'เพิล) n. สินค้าหลัก,วัตถุดิบหลัก,ผลิตภัณฑ์หลัก,อาหารหลัก (เช่นขนมปัง/ข้าวหรือเกลือ) ,ใย (ขนสัตว์ ฝ้ายป่าน ปอหรืออื่น ๆ) ,ส่วนสำคัญ,หัวข้อสำคัญ. adj. สำคัญ,ที่เป็นพื้น,เป็นหลัก,เป็นแก่น vt. แยกชนิดตามอาหารหลัก วัตถุหลักหรือเส้นใย n. ลวดรูปตัว'U'หรือตะปูรูป 'U'
subjacent(ซับเจ'เซินทฺ) adj. อยู่ใต้,ข้างล่าง,เป็นพื้นฐาน,เป็นรอง., See also: subjacency n., Syn. underlying
substantial(ซับสแทน'เชิล) adj.,n. (สิ่งที่) มากมาย,ยิ่งใหญ่,มีเนื้อหา,มีใจความ,มีแก่นสาร,มีตัวตน,เป็นเนื้อหนังมังสา,เป็นพื้นฐาน,มั่งคั่ง,มีอิทธิพล,อุดมสมบูรณ์,แน่นหนา,เป็นความจริง,เป็นของจริง.., See also: substantiality n. substantialness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
elemental(adj) เป็นส่วนประกอบ,เกี่ยวกับธาตุ,เป็นปัจจัย,สำคัญ,เป็นพื้นฐาน
plane(adj) ราบ,แบน,เป็นแนวราบ,เป็นพื้นระนาบ
rudimentary(adj) เป็นพื้นฐาน,เกี่ยวกับขั้นต้น,ขั้นปฐม,แรกเริ่ม
staple(adj) เป็นหลัก,สำคัญยิ่ง,เป็นพื้น,เป็นแก่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top