ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rudimentary

R UW2 D AH0 M EH1 N T ER0 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rudimentary-, *rudimentary*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rudimentary(adj) ซึ่งเป็นพื้นฐาน, See also: เบื้องต้น, Syn. basic, elemental, initial
rudimentary(adj) เป็นขั้นพื้นฐาน, Syn. beginning, elementay
rudimentary(adj) ยังไม่เจริญเต็มที่, See also: ยังไม่สมบูรณ์, Syn. embryonic, immature

English-Thai: Nontri Dictionary
rudimentary(adj) เป็นพื้นฐาน, เกี่ยวกับขั้นต้น, ขั้นปฐม, แรกเริ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rudimentaryไม่เจริญ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rudimentary; vestigial-เหลือค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I started them on simple calisthenics, worked up to rudimentary game skills, and finally, advanced competitive theory.ผมเริ่มด้วยกายกรรมเพื่อสุขภาพง่ายๆ จนถึงทักษะการแข่งขันพื้นฐาน และในที่สุด ทฤษฎีการแข่งขันขั้นสูง Airplane! (1980)
I will try to teach John some rudimentary manners... and a greater understanding of the language.ฉันจะพยายามที่จะสอนให้ จอห์นมารยาทพื้นฐานบางอย่าง ... และความเข้าใจมากขึ้นของภาษา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
One of a wizard's most rudimentary skills is levitation or the ability to make objects fly.หนึ่งในความสามารถพื้นฐาน ของพ่อมดแม่มดคือวิชาตัวเบา หรือมีฝีมือที่ทำให้วัตถุ บิน Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
This is the original icon for male. It's a rudimentary phallus.นี่คือรูปลักษณ์ดั้งเดิมแทนเพศชาย มันบ่งบอกลักษณะของรูปลึงค์ The Da Vinci Code (2006)
There was no conscience, no reason, even a rudimentary sense of life or death, right or wrong.ไม่มีความรู้สึกผิดบาป ไม่มีการใช้เหตุผล แม้แต่ความรู้สึกพื้นฐานอย่างการมีชีวิต หรือความตาย ถูกหรือว่าผิด Halloween (2007)
We'd need at least four for even the most rudimentary game of rover, and they don't make lawn darts anymore.เราต้องการอย่างน้อยสี่คน นั่นเป็นพื้นฐานของเกมโรเวอร์สีแดง และพวกเขาไม่ทำลูกดอกสนามอีกแล้ว Ghosts (2008)
A rudimentary version of the ancient languageสิ่งที่มันบอกอยู่นี้ ไม่ใช่ภาษา มนุษย์โบราณ Air: Part 1 (2009)
So preoccupied with his own obsessions that he's foregone all but the most rudimentary of human connections.ดังนั้น เขาจึงหมกหมุ่น กับสิ่งที่อยู่แต่ภายในจิตใจของเขา เขารู้ล่วงหน้าทั้งหมด แต่ ส่วนมากเป็นพื้นฐาน ของการมีมนุยษ์สัมพันธ์ Blinded by the Light (2009)
I suppose if someone could teach sign language to Koko the gorilla I could teach you some rudimentary physics.ฉันว่าถ้าจะมีใครสอนภาษามือ ให้กับโคโคที่เป็นกอริล่า... The Gorilla Experiment (2009)
I've already programmed rudimentary instructionsฉันได้เริ่มโปรแกรมคำสั้งขั้นพื้นฐาน Sabotage (2010)
If you speak even the most rudimentary form of the English language, then you'll understand this, - ทำไม? เกิดอะไรขึ้น? - ไม่รู้เหมือนกัน The Art of Getting By (2011)
So they're conscious of their environment in some very rudimentary fashion.ดังนั้นพวกเขากำลังสติของ สภาพแวดล้อมของพวกเขา ในบางแฟชั่นพื้นฐานมาก Is There Life After Death? (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งู ๆ ปลา ๆ[ngū-ngū plā-plā] (adv) EN: having a smattering of knowledge ; a little bit ; not much ; rudimentary

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RUDIMENTARY R UW2 D AH0 M EH1 N T ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rudimentary (j) rˌuːdɪmˈɛntriː (r uu2 d i m e1 n t r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
痕跡器官[こんせききかん, konsekikikan] (n) vestigial (rudimentary) organ [Add to Longdo]
初歩的[しょほてき, shohoteki] (adj-na) elementary; basic; rudimentary [Add to Longdo]
脊索[せきさく, sekisaku] (n, adj-no) notochord (rudimentary spinal chord) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rudimentary \Ru`di*men"ta*ry\, a. [Cf. F. rudimentaire.]
   1. Of or pertaining to rudiments; consisting in first
    principles; elementary; initial; as, rudimental essays.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) Very imperfectly developed; in an early stage of
    development; embryonic.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rudimentary
   adj 1: being or involving basic facts or principles; "the
       fundamental laws of the universe"; "a fundamental
       incomatibility between them"; "these rudimentary truths";
       "underlying principles" [syn: {fundamental},
       {rudimentary}, {underlying}]
   2: being in the earliest stages of development; "rudimentary
     plans"
   3: not fully developed in mature animals; "rudimentary wings"
     [syn: {vestigial}, {rudimentary}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top