ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

basal

B EY1 S AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -basal-, *basal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
basal(adj) พื้นฐาน, See also: เป็นรากฐาน, เป็นมูลฐาน, แรกเริ่ม, Syn. basic
basalt(n) หินภูเขาไฟ, Syn. plutonic rock

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
basal(เบ'เซิล) adj. เกี่ยวกับฐาน, เป็นรากฐาน, แรกเริ่ม
basalt(บะซอลทฺ') n. หินภูเขาไฟสีดำชนิดหนึ่ง, See also: basaltic adj. ดูbasalt basaltine adj. ดูbasalt

English-Thai: Nontri Dictionary
basal(adj) เกี่ยวกับฐาน, เป็นมูลฐาน, แรกเริ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
basal body temperatureอุณหภูมิกายขณะพัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
basal body temperature methodวิธีวัดอุณหภูมิกาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
basal complex; basement complex; basement rockหินฐานซับซ้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
basal leaves; radical leavesใบกระจุกใกล้ราก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
basal metabolic rateอัตราการสร้างและสลายพื้นฐาน, อัตราการครองธาตุพื้นฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
basal nerveเส้นโคนใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
basal placentaพลาเซนตาที่ฐาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
basal pleurisyเยื่อหุ้มฐานปอดอักเสบ [ มีความหมายเหมือนกับ pleurisy, diaphragmatic ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
basal seat area; denture foundation; denture supporting area; tissue-bearing areaบริเวณรองรับฐานฟันปลอม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
basal tillตะกอนฐานธารน้ำแข็งไม่แสดงชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Basalขณะปกติ [การแพทย์]
Basal Angleมุมฐานของกะโหลกศีรษะ [การแพทย์]
basal bodyเบซัลบอดี, ดู kinetosome [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Basal Cell Layerชั้นเบซัลเซลล์, ชั้นเบซาลเซลล์ [การแพทย์]
Basal Cellsเซลล์ชั้นฐาน, เบซัลเซลล์ [การแพทย์]
Basal Cisternsฐานของสมอง [การแพทย์]
Basal Conditionsภาวะที่ไม่มีการดูดซึมอาหารจากลำไส้ [การแพทย์]
Basal Gangliaปมประสาทบาซัล, เบซัลแกงเกลีย [การแพทย์]
Basal Ganglia Diseasesปมประสาทบาซัล, โรค [การแพทย์]
Basal Ganglionsเบซาลแกงเกลียน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Right where the thalamus joins the basal ganglia.เยื่อสมองเชื่อมกับปมประสาท Punchline (1988)
And if you haven't heard basal ganglia, you haven't heard Shakespeare!ถ้าไม่เคยได้ยิน ก็ไม่รู้จักเช็คสเปียร์ Punchline (1988)
The basal ganglia, where something passing through the size of just a peanut... Don't do this!บางอย่างเท่าเมล็ดถั่ว ผ่านไปที่ปมประสาท... Punchline (1988)
Plus deeper structures. The basal ganglia.รวมไปถึงส่วนที่ลืกกว่านั้น ปมประสาทพื้นฐาน Compulsion (2005)
I'm going to find a similarly menial job where my basal ganglia are occupied with a routine task freeing my prefrontal cortex to work quietly in the background.ระดับล่างเดียวกัน ซึ่งใช้แค่สมองที่ควบคุม การเคลื่อนไหวทำงานจำเจ ทำให้สมองที่ควบคุุมความคิด The Einstein Approximation (2010)
- Traced him to a clinical trial for basal cell carcinoma treatment.แกะรอยไปถึง การรักษามะเร็งผิวหนัง Restless (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
basalI'm keeping a record of basal body temperature.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หินบะซอลต์[hin basøn] (n, exp) EN: basalt  FR: basalte [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BASAL B EY1 S AH0 L
BASALT B AH0 S AO1 L T
BASALTS B AH0 S AO1 L T S
BASALDUA B AA0 S AA0 L D UW1 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
basal (j) bˈɛɪsl (b ei1 s l)
basalt (n) bˈæsɔːlt (b a1 s oo l t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
玄武岩[xuán wǔ yán, ㄒㄩㄢˊ ㄨˇ ㄧㄢˊ, ] basalt (geol.); lava, #43,537 [Add to Longdo]
基底神经节孙损伤[jī dǐ shén jīng jié sūn sǔn shāng, ㄐㄧ ㄉㄧˇ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄙㄨㄣ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, / ] basal ganglia lesions [Add to Longdo]
基底细胞癌[jī dǐ xì bāo ái, ㄐㄧ ㄉㄧˇ ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄞˊ, / ] Basal cell carcinoma [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Basalt { m }basalt [Add to Longdo]
Grundplatte { f }basal plate [Add to Longdo]
basal { adj }basal [Add to Longdo]
basaltischbasaltic [Add to Longdo]
Grundumsatz { m } [ med. ]basal metabolic rate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
もやもや病[もやもやびょう, moyamoyabyou] (n) moyamoya disease (rare, progressive cerebrovascular disorder caused by blocked arteries in the basal ganglia) [Add to Longdo]
基礎体温[きそたいおん, kisotaion] (n) basal body temperature [Add to Longdo]
基礎代謝[きそたいしゃ, kisotaisha] (n) basal metabolism [Add to Longdo]
玄武岩[げんぶがん, genbugan] (n) basalt; whin(stone) [Add to Longdo]
生毛体[せいもうたい, seimoutai] (n) basal body; basal granule; kinetosome; blepharoplast [Add to Longdo]
大脳基底核[だいのうきていかく, dainoukiteikaku] (n) basal ganglia [Add to Longdo]
珍渦虫[ちんうずむし, chin'uzumushi] (n) xenoturbellan (either of two species of worm-like basal deuterostomes) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Basal \Ba"sal\, a.
   Relating to, or forming, the base.
   [1913 Webster]
 
   {Basal cleavage}. See under {Cleavage}.
 
   {Basal plane} (Crystallog.), a plane parallel to the lateral
    or horizontal axis.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 basal
   adj 1: especially of leaves; located at the base of a plant or
       stem; especially arising directly from the root or
       rootstock or a root-like stem; "basal placentation";
       "radical leaves" [syn: {radical}, {basal}] [ant:
       {cauline}]
   2: serving as or forming a base; "the painter applied a base
     coat followed by two finishing coats" [syn: {basal}, {base}]
   3: of primary importance [syn: {basal}, {primary}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 basal
  basic

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top