Search result for

feud

(92 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feud-, *feud*, feu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feud[N] ความอาฆาต, See also: ความพยาบาท, ความบาดหมาง, ความแตกร้าว, Syn. conflict, discord, disunion, Ant. accord, agreement
feud[VI] อาฆาต, See also: พยาบาท, บาดหมาง, แตกร้าว
feudal[ADJ] เกี่ยวกับระบบศักดินา
feud with[PHRV] ทะเลาะอย่างรุนแรงและยาวนานกับ
feudalism[N] ระบบศักดินา, See also: ระบบเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมในยุโรปช่วงศตวรรษที่ 5 ถึง ศตวรรษที่ 15
feudality[N] ความเป็นศักดินา
feudalize[VT] ทำให้เป็นระบบศักดินา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
feud(ฟิวดฺ) n.,vi. (การ) ทะเลาะวิวาท,อาฆาตพยาบาทกัน, Syn. quarrel
feudal(ฟิว'เดิล) adj. (เกี่ยวกับ) ทิ่ดินศักดินา,ทรัพย์สินที่เป็นมรดกตกทอด,ระบบศักดินา,ยุคกลาง (Middle Age) ,เกี่ยวกับการอาฆาตพยาบาทที่ต่อเนื่องกันเป็นเวลายาวนาน,เกี่ยวกับการทะเลาะวิวาท
feudalism(ฟิว'เดิลลิสซึม) n. ระบบศักดินา,วิธีการทางศักดินา,ลัทธิศักดินา. -feudalist n., See also: feudalistic adj.
feudist(ฟิว' ดิสทฺ) n. ผู้ทะเลาะวิวาท,ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายระบบศักดินา

English-Thai: Nontri Dictionary
feud(n) การพิพาทอย่างรุนแรง,ความพยาบาท,ความอาฆาต,การทะเลาะวิวาท
feudal(adj) เกี่ยวกับระบบศักดินา
feudalism(n) การปกครองระบบศักดินา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
feudalismระบบฟิวดัล, ระบบเจ้าครองนคร, ระบบเจ้าขุนมูลนาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Feudalismศักดินา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
feudalistic (adv ) เกี่ยวกับลิทธิศักดินา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Where I come from, there's something called a blood feud.ที่ที่ชั้นจากมา มันมีสิ่งที่เรียกว่า แค้นฝังเลือด Scylla (2008)
Where I come from, there's something called a blood feud.ที่ที่ฉันจากมา มันมีบางอย่างที่เรียกว่าความแค้นในสายเลือด Shut Down (2008)
When I was holding... a tea ceremony for Hideyoshi and all the other feudal lords...ขอรับ เสียงของคนที่จะเปลี่ยนโลกใบนี้ Goemon (2009)
An alien blood feud has been brought to our shores for which our soldiers are paying the price.พวกต่างดาว เคียดแค้น ฆ่าฟันกัน แต่คนที่ตาย ดันเป็นทหารของเรา Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Yeah, well, a girl like you should be on the arm of a designer on day and yachting around the Maldives the next not making up and breaking up with the same high-school boy and feuding with your frenemy.ใช่. อืม,ผู้หญิงอย่างเธอ ควรจะได้ควงดีไซเนอร์ Remains of the J (2009)
Unless you would like to start a feud between our two governments.หรือไม่พวกคุณก็จะเ้ริ่ม สร้างความบาดหมางระหว่าง รัฐบาลของเรา A Night at the Bones Museum (2009)
Clay assured me that the feud between SAMCRO and the Mayans was put to bed.เคลย์ให้ความเชื่อมั่นกับฉันว่าความแค้นระหว่าง SAMCRO และพวกมายันมันจบลงแล้ว Turas (2010)
Result of a battle between feuding drug cartels.ผลจากสงครามระหว่าง กลุ่มผู้ค้ายาเสพติด Rite of Passage (2010)
Let's not spark some age-old feud that doesn't apply to us.อย่าจุดไฟให้ความอาฆาตครั้งก่อน ที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเราเลย Memory Lane (2010)
It actually is a childish feud?พวกคุณกัดกันบ่อยจริงๆหรอ A Study in Pink (2010)
This petty feud between us is simply childish.ความโกรธกันเล็กๆน้อยๆของเรานี่มันไม่ต่างกับเด็ก A Study in Pink (2010)
I was planning on taking this feud all the way to the end.ตอนที่ฉันคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ใจฉันเต็มไปด้วยความแค้น Episode #1.6 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
feudOur feud traces back to our childhood.
feudIt is well known that up to the middle of the last century Japan was a feudal state.
feudIn feudal Japan, the lord with the largest land holdings was called a "daimyo."
feudIt seems a bit feudal to call him "sir".
feudBoth leaders should be brought together to ring down the curtain on generations of feuding between the two clans.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขุ่นแค้น[V] feud, See also: irritate to the extent of being revengeful, Syn. เคืองแค้น, ขัดแค้น, โกรธแค้น, Example: เขารู้สึกขุ่นแค้นคู่แข่งมากที่เอาชนะเขาด้วยกลโกง, Thai definition: โกรธอย่างเจ็บแค้นหรือผูกใจเจ็บ
ความอาฆาต[N] feud, See also: vindictiveness, malice, resentment, rancour, Syn. ความพยาบาท, Example: วัยรุ่นเป็นวัยเจ้าอารมณ์และมีบางรายถึงกับแสดงความอาฆาตหรือไม่ก็โต้ตอบอย่างรุนแรง, Thai definition: ความผูกใจเจ็บและอยากแก้แค้น
อาฆาตแค้น[V] feud, See also: spite, look upon with hatred, Syn. อาฆาต, พยาบาท, Example: เขาแสดงความมีใจกว้างขวาง โดยไม่ถือสา หรืออาฆาตแค้นฝ่ายตรงข้ามแต่อย่างใด เมื่อได้อยู่ในฐานะเจ้าพ่อผู้ยิ่งใหญ่, Thai definition: ผูกใจเจ็บและอยากแก้แค้น
อาฆาต[V] feud, See also: spite, look upon with hatred, Syn. อาฆาตแค้น, พยาบาท, Example: ศาสนาสอนให้คนมีจิตใจเมตตาต่อกัน ไม่ผูกพยาบาท อาฆาต จองเวรต่อกัน, Thai definition: ผูกใจเจ็บ และอยากแก้แค้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความแตกร้าว[N] feud, See also: quarrel, disagreeableness, Syn. ความแตกสามัคคี, ความแตกแยก, ความบาดหมาง, Ant. ความปรองดอง, ความสามัคคี, Example: กระแสข่าวที่ปรากฏออกมาเน้นโจมตีเรื่องความแตกร้าวภายในพรรค

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาต[n.] (ākhāt) EN: feud ; grudge ; enmity ; hostility   FR: inimitié [f] ; aversion [f]
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อาฆาตแค้น[v. exp.] (ākhāt khaēn) EN: feud ; spite ; look upon with hatred   
ผูกเวร[v.] (phūk wēn) EN: hold grudge against ; seek revenge ; bear someone a grudge ; start a feud with ; enter into a feud ; engage in endless retributions   
ระบบศักดินา[n. exp.] (rabop sakdinā) EN: feudalism   
ศักดินา[n.] (sakdinā) EN: feudal   
ยุคศักดินา[n. exp.] (yuk sakdinā) EN: age of feudalism   

CMU English Pronouncing Dictionary
FEUD    F Y UW1 D
FEUDS    F Y UW1 D Z
FEUDAL    F Y UW1 D AH0 L
FEUDED    F Y UW1 D AH0 D
FEUDING    F Y UW1 D IH0 NG
FEUDALISM    F Y UW1 D AH0 L IH2 Z AH0 M
FEUDALISTIC    F Y UW2 D AH0 L IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
feud    (n) (f y uu1 d)
feuds    (n) (f y uu1 d z)
feudal    (j) (f y uu1 d l)
feudalism    (n) (f y uu1 d l i z @ m)
feudatory    (n) (f y uu1 d @ t @ r ii)
feudatories    (n) (f y uu1 d @ t @ r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fehde {f} | in Fehde liegenfeud | to be at feud [Add to Longdo]
Feudalherr {m} | Feudalherren {pl}seigneur | seigneurs; seigniors [Add to Longdo]
Feudalismus {m}feudalism [Add to Longdo]
feudal {adj} | feudaler | am feudalstenfeudal | more feudal | most feudal [Add to Longdo]
feudal {adv}feudally [Add to Longdo]
feudalherrschaftlichseigniorial [Add to Longdo]
feudalistischfeudalistic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フューダリズム[, fuyu-darizumu] (n) feudalism [Add to Longdo]
暗闘[あんとう, antou] (n,vs) secret feud [Add to Longdo]
一国一城[いっこくいちじょう, ikkokuichijou] (n) (1) (possession of) one feudal domain and one castle; being independent (acting without compromise or assistance); (2) establishing only one castle in each feudal domain (edict issued by the shogunate in 1615) [Add to Longdo]
一国一城の主[いっこくいちじょうのあるじ, ikkokuichijounoaruji] (n) feudal lord; head of a household; proudly independent person [Add to Longdo]
旧藩主[きゅうはんしゅ, kyuuhanshu] (n) former feudal lord [Add to Longdo]
旧幕[きゅうばく, kyuubaku] (n) the old feudal government; shogunate [Add to Longdo]
居城[きょじょう, kyojou] (n) castle of a daimyo; castle of feudal lord [Add to Longdo]
圭璧[けいへき, keiheki] (n) (arch) ritual jades worn by feudal lords in ancient China [Add to Longdo]
古強者;古武士;古兵[ふるつわもの;こへい(古兵);こぶし(古武士), furutsuwamono ; kohei ( ko hei ); kobushi ( ko bushi )] (n) (1) (こぶし only) feudal warrior; samurai; (2) old soldier; veteran; old hand [Add to Longdo]
五奉行[ごぶぎょう, gobugyou] (n) (See 五大老) the five commissioners (administrative organ of feudal Japan established by Toyotomi Hideyoshi) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世仇[shì chóu, ㄕˋ ㄔㄡˊ, ] feud [Add to Longdo]
宿仇[sù chóu, ㄙㄨˋ ㄔㄡˊ, 宿] feud; vendetta; old foe [Add to Longdo]
[cài, ㄘㄞˋ, ] feudal estate [Add to Longdo]
封地[fēng dì, ㄈㄥ ㄉㄧˋ, ] feudal fiefdom; land held as a vassal in feudal society; enfeoffment [Add to Longdo]
封建[fēng jiàn, ㄈㄥ ㄐㄧㄢˋ, ] feudal [Add to Longdo]
封建主[fēng jiàn zhǔ, ㄈㄥ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˇ, ] feudal ruler [Add to Longdo]
封建主义[fēng jiàn zhǔ yì, ㄈㄥ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] feudalism [Add to Longdo]
封建制度[fēng jiàn zhì dù, ㄈㄥ ㄐㄧㄢˋ ㄓˋ ㄉㄨˋ, ] feudalism [Add to Longdo]
封建社会[fēng jiàn shè huì, ㄈㄥ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] feudal society [Add to Longdo]
户部[hù bù, ㄏㄨˋ ㄅㄨˋ, / ] feudal Chinese Ministry of Revenue [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
封建制度[ほうけんせいど, houkenseido] Feudalsystem [Add to Longdo]
殿[どの, dono] Feudalherr [Add to Longdo]
[はん, han] FEUDALER_CLAN, FEUDALHERR [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feud \Feud\, n. [LL. feudum, feodum prob. of same origin as E.
   fief. See {Fief}, {Fee}.] (Law)
   A stipendiary estate in land, held of a superior, by service;
   the right which a vassal or tenant had to the lands or other
   immovable thing of his lord, to use the same and take the
   profits thereof hereditarily, rendering to his superior such
   duties and services as belong to military tenure, etc., the
   property of the soil always remaining in the lord or
   superior; a fief; a fee.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feud \Feud\ (f[=u]d), n. [OE. feide, AS. f[=ae]h[eth], fr.
   f[=a]h hostile; akin to OHG. f[=e]hida, G. fehde, Sw. fejd,
   D. feide; prob. akin to E. fiend. See Foe.]
   1. A combination of kindred to avenge injuries or affronts,
    done or offered to any of their blood, on the offender and
    all his race.
    [1913 Webster]
 
   2. A contention or quarrel; especially, an inveterate strife
    between families, clans, or parties; deadly hatred;
    contention satisfied only by bloodshed.
    [1913 Webster]
 
       Mutual feuds and battles betwixt their several
       tribes and kindreds.         --Purchas.
 
   Syn: Affray; fray; broil; contest; dispute; strife.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 feud
   n 1: a bitter quarrel between two parties
   v 1: carry out a feud; "The two professors have been feuding for
      years"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top