ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

complicate

K AA1 M P L AH0 K EY2 T   
76 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -complicate-, *complicate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
complicate[VT] ทำให้ยาก, See also: ทำให้ซับซ้อน, Syn. involve, make difficult
complicate[VI] ยาก, See also: ซับซ้อน
complicated[ADJ] ยากที่จะเข้าใจ, See also: ยากที่จะแก้ไข, Syn. complex, involved

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
complicate(คอม'พลิเคท) {complicated,complicating,complicates} vt. ทำให้ซับซ้อน,ทำให้ลำบาก,ทำให้ยุ่งเหยิง adj. ยุ่งเหยิง,ยุ่งยาก,ซับซ้อน,พับหรือซ้อนตัวเอง,พับหรือซ้อนตัวเองตามยาว, Syn. confuse,confound
complicated(คอม'พละเคทิด) adj. ซับซ้อน,ยุ่งเหยิง,ยุ่งยาก,ยากที่จะวิเคราะห์ เข้าใจหรืออธิบาย, See also: complicatedness n. ดูcomplicated, Syn. complex

English-Thai: Nontri Dictionary
complicate(vt) ทำให้ซับซ้อน,ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้ลำบาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
complicateพับตามยาว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
complicated fractureกระดูกหักแทรกซ้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
complicated labourการคลอดมีเหตุแทรก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Complicatedโรคแทรก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This complicates things a bit.ไอ้นี่ทำให้สับสน Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
It would just complicate things.มันจะกลายเป็นเรื่องยุ่งไปหนะสิ Super Rookie (2005)
Hey you! Don't complicate things.เฮ้ อย่าทำให้เรื่องซ้บซ้อนมากขึ้นนะ The City of Violence (2006)
That could complicate my life.นั่นอาจทำให้ผมใช้ชีวิตลำบาก Resistance Is Futile (2007)
There is no need to complicate it further.ไม่มีอะไรที่ต้องทำให้มันยุ่งยากไปกว่านี้อีกแล้ว Frontier(s) (2007)
Why complicate that with sex?ทำไมต้องเอาเรื่องมีอะไรกันมาทำให้มันยุ่งยากด้วยหละ? Zack and Miri Make a Porno (2008)
Why don't you just die before you complicate things?ทำไมพวกแกไม่ฆ่าตัวตาย แทนที่จะมาฆ่าข้า? The Machine Girl (2008)
It would only complicate things further.ต่อจากนี้ไปมันจะเป็นเพียงสิ่งที่สลับซับซ้อน Absolute Boyfriend (2008)
That will complicate our respective goals, won't it, James?และจะเป็นปัญหากับเป้าหมายที่เราตั้งไว้ ใช่ไหม เจมส์? Goodbye to All That (2008)
Well, that sure complicates things, commander.ท่าจะยุ่งกันใหญ่ล่ะสิผู้การ Rookies (2008)
This complicates things.นี่เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก Duel of the Droids (2008)
Now, try not to complicate things by breaking out again.เอาล่ะ อย่าทำให้เรื่องมันยาก โดยการหนีออกมาอีกล่ะ The Gungan General (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
complicateAlong the way will be fine. It's a complicated matter.
complicateAnd though a web looks complicated, it takes a spider little time to make one and catch insects.
complicateAsked about her job, she said, My job is too complicated to sum up in a word.
complicateComputers are capable of doing extremely complicated work.
complicateComputers are capable of doing very complicated work in a split second.
complicateDon't complicate the problem by raising new issues.
complicateHe devised a complicated clockwork toy.
complicateHe is good at solving complicated mathematical problems.
complicateHis being absent complicates matters.
complicateHis lie complicated matters.
complicateI have a complicated matter I want to discuss with you.
complicateLately the discount airline ticket system has gotten so complicated that there's a lot about it I can't figure out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลับซับซ้อน[V] complicate, See also: to be complex, Syn. ซับซ้อน, วกวน
ยุ่งยาก[ADJ] complicated, See also: complex, involved, convoluted, labyrinthine, Ant. ง่ายดาย, สะดวกสบาย, Example: ระบบนี้ยังมีข้อยุ่งยากทางด้านทฤษฎี, Thai definition: เกี่ยวกับความสลับซับซ้อน
ฟั่นเฝือ[ADJ] confused, See also: complicated, Syn. ยุ่ง, วุ่นวาย, พัวพัน, ยุ่งเหยิง, Example: คำที่ใช้กันอยู่นี้เป็นคำฟั่นเฝือที่อาจใช้ผิดกันอยู่บ่อยๆ
ย้อนยอก[V] complicate, See also: confuse, be complex, be intricate, Syn. ซับซ้อน, ยุ่งยาก, Example: เค้าโครงนิทานเรื่องนี้ย้อนยอกมาก
เชิงซ้อน[ADJ] complex, See also: complicated, Syn. ซับซ้อน, ซ้อนกัน, สลับซับซ้อน, Ant. เชิงเดียว, Example: ถั่วแดงมีสารคาร์โบไฮเดรตประเภทเชิงซ้อน
ซ้อนซับ[V] complicate, See also: be complex, make difficult, confuse, Syn. ซับซ้อน, Example: แผนการของเธอซ้อนซับจนฉันงง, Thai definition: ทับกันหลายชั้น
ซับซ้อน[V] complicate, See also: be complex, confuse, Syn. #สลับซับซ้อน, Example: แปลนโครงสร้างหอประชุมซับซ้อนมาก, Thai definition: ปะปนทับถมรวมกันอยู่หลายอย่างหลายเรื่อง, ยุ่งยากสับสนสะสางยาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิงซ้อน[adj.] (choēngsøn) EN: complex ; complicated   FR: complexe ; compliqué
ง่าย ๆ[v.] (ngāi-ngāi) EN: be simple ; be easy ; be uncomplicated   FR: être simple ; être facile
ปัญหาที่ซับซ้อน[n. exp.] (panhā thī sapsøn) EN: complicated problem ; Chinese puzzle   FR: casse-tête chinois [m]
แทรกซ้อน[v.] (saēksøn) EN: cause complications ; create side issues ; raise obstacles ; deliberately complicate an issue ; have complications   
สลับซับซ้อน[v.] (salapsapsøn) EN: complicate ; to be complex   FR: compliquer ; être complexe
สลับซับซ้อน[adj.] (salapsapsøn) EN: complicated ; complex   FR: compliqué ; complexe
ซับซ้อน[v.] (sapsøn) EN: be complicate ; be complex ; complicate   FR: être compliqué
ทำให้ยุ่งยาก[v. exp.] (thamhai yungyāk) EN: complicate   FR: compliquer
วิจิตรพิสดาร[adj.] (wijitphitsadān) EN: complicated ; overelaborate   
ยาก[adj.] (yāk) EN: difficult ; hard ; complicated ; not so easy ; advanced   FR: difficile ; ardu ; compliqué ; pénible

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPLICATE K AA1 M P L AH0 K EY2 T
COMPLICATED K AA1 M P L AH0 K EY2 T AH0 D
COMPLICATES K AA1 M P L IH0 K EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
complicate (v) kˈɒmplɪkɛɪt (k o1 m p l i k ei t)
complicated (v) kˈɒmplɪkɛɪtɪd (k o1 m p l i k ei t i d)
complicates (v) kˈɒmplɪkɛɪts (k o1 m p l i k ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
复杂[fù zá, ㄈㄨˋ ㄗㄚˊ, / ] complicated; complex, #1,800 [Add to Longdo]
曲折[qū zhé, ㄑㄩ ㄓㄜˊ, ] complicated; winding, #10,284 [Add to Longdo]
[fán, ㄈㄢˊ, ] complicated; many; in great numbers, #11,259 [Add to Longdo]
复杂化[fù zá huà, ㄈㄨˋ ㄗㄚˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] complicate; complicating, #26,968 [Add to Longdo]
繁复[fán fù, ㄈㄢˊ ㄈㄨˋ, / ] complicated, #29,233 [Add to Longdo]
[jiū, ㄐㄧㄡ, ] complicated, confused; dispute, #445,280 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こね回す;捏ね回す;捏回す[こねまわす, konemawasu] (v5s,vt) to knead; to mix; to complicate; to turn into a mess [Add to Longdo]
こね返す;捏ね返す;捏返す[こねかえす, konekaesu] (v5s,vt) to knead; to mix; to complicate; to turn into a mess [Add to Longdo]
こんがらかる;こんがらがる[, kongarakaru ; kongaragaru] (v5r) to become entangled; to become complicated; to get mixed up; to screw up; to get caught up in [Add to Longdo]
ややこしい[, yayakoshii] (adj-i) puzzling; tangled; complicated; complex; (P) [Add to Longdo]
ナイーブ[, nai-bu] (adj-na,n) naive; innocent; sensitive; uncomplicated; unpretentious; straightforward; (P) [Add to Longdo]
簡単(P);簡短(oK)[かんたん, kantan] (adj-na,n) simple; easy; brief; uncomplicated; (P) [Add to Longdo]
交錯した[こうさくした, kousakushita] (adj-f) entangled; mingled; intricate; complicated [Add to Longdo]
込み入った[こみいった, komiitta] (adj-f) intricate; complicated [Add to Longdo]
込み入る;込入る[こみいる, komiiru] (v5r,vi) to push in; to be crowded; to be complicated [Add to Longdo]
手が込む;手が混む[てがこむ, tegakomu] (exp,v5m) (See 手の込んだ) to be intricate; to be elaborate; to be complicated; to be complex [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Complicate \Com"pli*cate\, a. [L. complicatus, p. p. of
   complicare to fold together. See {Complex}.]
   1. Composed of two or more parts united; complex;
    complicated; involved.
    [1913 Webster]
 
       How poor, how rich, how abject, how august,
       How complicate, how wonderful is man! --Young.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) Folded together, or upon itself, with the fold
    running lengthwise.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Complicate \Com"pli*cate\, v. t. [imp. & p. p. {Complicated}; p.
   pr. & vb. n. {Complicating}.]
   To fold or twist together; to combine intricately; to make
   complex; to combine or associate so as to make intricate or
   difficult.
   [1913 Webster]
 
      Nor can his complicated sinews fail.   --Young.
   [1913 Webster]
 
      Avarice and luxury very often become one complicated
      principle of action.           --Addison.
   [1913 Webster]
 
      When the disease is complicated with other diseases.
                          --Arbuthnot.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 complicate
   v 1: make more complicated; "There was a new development that
      complicated the matter" [syn: {complicate}, {perplex}]
      [ant: {simplify}]
   2: make more complex, intricate, or richer; "refine a design or
     pattern" [syn: {complicate}, {refine}, {rarify}, {elaborate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top