ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วกวน

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วกวน-, *วกวน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วกวน[V] wind, See also: meander, go round, circle, beat about the bush, Syn. วนเวียน, วกไปวนมา, อ้อมค้อม, Example: ทางสายนี้วกวนจนฉันเวียนหัว มากี่ครั้งก็จำไม่ได้สักที, Thai definition: ไม่ตรงไปตรงมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วกวนก. ลดเลี้ยวไปมา, คดไปคดมา, เช่น ทางเข้าออกวกวน, อ้อมไปอ้อมมา, ย้อนไปย้อนมา, เช่น ให้การวกวน เขียนหนังสือวกวนอ่านไม่เข้าใจ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The drive wound away in front of me, twisting and turning as it had always done.ถนนเลื้อยคดเคี้ยวอยู่เบื้องหน้าของฉัน ยังคงคดโค้งเเละวกวนดั่งเช่นเคย Rebecca (1940)
We owe them so much.แผนที่ตัวกวน Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Those weasels! Never told me about any Marauder's Map. He won't keep it.สองคนนั้นไม่เคยบอกฉัน เรื่องแผนที่ตัวกวนนั่นเลย Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Now you're talking in circles.คุณนี่พูดจาวกวนนะ The Host (2006)
These Zulus are devious. I don't understand what they're saying.พวกซูลูนี่พูดวกวน ผมไม่เข้าใจว่าเขาพูดอะไร Faith Like Potatoes (2006)
I've never seen so many dense and convoluted ideas in my life, but we need to search them all for clues to his identity.ผมไม่เคยเห็นความคิดที่หนาทึบและวกวนขนาดนี้มาก่อน แต่เราก็ต้องค้นมันให้ทั่ว เพื่อหาเบาะแสของตัวตนเขาให้ได้ That Night, a Forest Grew (2007)
The trail gets twisty and my house is the only one left up here.โอ้ ก็เกิดขึ้นกันได้ ทางเดินมันวกวน และบ้านฉันเป็นหลังเดียวที่เหลือบนนี้ Bedtime Stories (2007)
Come on, Harold, up we go.แต่ตอนนี้ฉันอยู่ในคุกอ่าวกวนเตนาโม Harold (2008)
No, no, I'll watch it with you. Cool. - All right.คุณส่งลูกชายเราไปอ่าวกวนเตนาโมเหรอ Harold (2008)
[ car door closes ] 12-pack.แล้วเราก็โดนเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ก่อการร้าย เราถูกส่งไปอ่าวกวนเตนาโม... Harold (2008)
Let's see what happens when we flush them all at the same time. Ready?แกรู้อะไรที่แกให้ฉันมั้ย เข้าคุกที่อ่าวกวนเตนาโมไง Harold (2008)
In a roundabout kind of way.มันก็ค่อนข้างวกวนน่ะนะ Episode #2.6 (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วกวน[v. exp.] (wok won) EN: wind ; meander ; go round ; circle ; beat about the bush   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
zigzag[VI] เคลื่อนที่เป็นรูปฟันปลา, See also: วกวน, เลี้ยวไปมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambages(แอมเบ' เจซ) n. ทางวกวน, การพูดจาอ้อมค้อม (roundabout ways)
ambagious(แอมเล' เจียส) adj. วกวน, อ้อ้มค้อม. -ambagiousness n. (roundabout)
anfractuosity(แอนแฟรคซุออส' ซิที) n. ภาวะวกวน, ทางวกวน (state of being anfractuous)
anfractuous(แอนแฟรค' ซูอัส) adj. วกวน
circuitous(เซอคิท'ทัส) adj. อ้อมค้อม,วกเวียน,วกวน,โดยอ้อม., See also: circuitousness n.
digressvi. วกวนนอกเรื่อง,พูดหรือเขียนนอกประเด็น,หันไปทางข้าง, See also: digresser n.
digressionn. การวกวนนอกประเด็น,คำพูด (คำเขียน) ที่ออกนอกประเด็น,ข้อปลีกย่อย
digressiveadj. ซึ่งวกวนนอกประเด็น
labyrinth(แลบ'บะรินธฺ) n. ห้องหูชั้นใน,ทางวกวน,เขาวงกต,สิ่งที่วกเวียน,ความยุ่งยากสับสน, Syn. intricacy,maze,coil
roundabout(เรานดฺ'อะเบาทฺ) adj. อ้อม,อ้อมค้อม,วกวน,เป็นวงกลม,อ้วนกระปุกหลุก n. ม้าเวียนขึ้นลงสำหรับเด็กเล่น,วงเวียนที่ต้องขับรอบ,คำพูดวกวน,การพูดวกวน, Syn. circular

English-Thai: Nontri Dictionary
circuitous(adj) เป็นวง,รอบ,เวียน,วกวน,อ้อมค้อม
circumlocution(n) การพูดน้ำท่วมทุ่ง,การพูดวกวน
digress(vi) เฉไป,วกวน,ออกนอกเรื่อง,ออกนอกประเด็น
digression(n) ความวกวน,ข้อปลีกย่อย,การพูดนอกประเด็น
labyrinthine(adj) ซับซ้อน,ยุ่งยาก,วกวน,ยุ่ง
maze(n) ความสับสนใจ,ความวกวน
mazy(adj) คดเคี้ยว,วกวน,เหมือนเขาวงกต
meander(vi) คดเคี้ยว,วกวน,ท่องเที่ยวไป,เร่รอน
ramble(vi) เดินเล่น,เที่ยวไป,วกวน,เลื้อย,พูดเรื่อยเปื่อย
roundabout(adj) วกวน,อ้อมค้อม,เป็นวงกลม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top