ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

simplify

S IH1 M P L AH0 F AY2   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -simplify-, *simplify*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
simplify[VT] ทำให้ง่ายขึ้น, See also: ทำให้กระจ่างขึ้น, ทำให้ยุ่งยากน้อยลง, Syn. clarify, ease, interpret, facilitate, unobstruct, Ant. confuse, hinder, obstruct, complicate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
simplify(ซิม'พละไฟ) vt. ทำให้ไม่ยุ่งเหยิง,ทำให้ง่ายขึ้น,ทำให้เข้าใจง่าย,ทำให้ชัดเจน., See also: simplification n. simplificative adj. simplifier,simplificator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
simplify(vt) ทำให้ไม่ยุ่งยาก,ทำให้ง่าย,ทำให้เข้าใจง่าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I always wanted to simplify it and make it more pure, and so I found ways of playing those chords where I'd eliminate certain notes.ผมมักจะทำให้มันง่ายขึ้น และทำให้มันบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น ผมจึงพบวิธีต่างๆ ในการเล่นคอร์ดเหล่านั้น โดยผมจะไม่เล่นโน้ตบางตัว It Might Get Loud (2008)
- Let me simplify it for you, madeline.ให้ผมช่วยคุณทำงาน ได้ง่ายๆนะ มาเดลีน Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
I'll never understand how you can simplify these battles into some kind of game.ข้าไม่เคยเข้าใจว่าเจ้า เปลี่ยนการรบนี้ให้เป็นเรื่องง่าย อย่างเช่นเกมชนิดหนึ่งได้อย่างไร Landing at Point Rain (2009)
This is why your Dad and I have decided to simplify things this year.นี่ไงพ่อและแม่เลย ตัดสินใจทำอะไรง่ายๆปีนี้ A Simple Christmas (2010)
Simplify things, rides and whatever.แค่เรื่องทั่วไปที่เขาทำกัน เรื่องรับส่งและก็เรื่องอื่นๆ Fire/Ice (2012)
Then maybe I need to simplify it for you.บางทีผมจะทำให้มันง่ายขึ้น Personal Effects (2012)
Okay? Just simplify the investigation.โอเคนะ แค่สืบสวนแบบธรรมดา The Bod in the Pod (2012)
I do what I do to simplify and improve other people's lives.ผมทำสิ่งที่ไปช่วยปรับปรุงชีวิตของคนอื่น ๆ นะ Nothing to Hide (2013)
Dr. Teller was on the verge of a breakthrough which would massively simplify this process.ดร. เทลเลอร์ กำลังจะค้นพบ... วิธีการสกัดที่สะดวก ลดขั้นตอนอย่างมาก The Man from U.N.C.L.E. (2015)
Let me simplify it for you.งั้นแบบภาษาชาวบ้าน xXx: Return of Xander Cage (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
SIMPLIFY S IH1 M P L AH0 F AY2
SIMPLIFYING S IH1 M P L AH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
simplify (v) sˈɪmplɪfaɪ (s i1 m p l i f ai)
simplifying (v) sˈɪmplɪfaɪɪŋ (s i1 m p l i f ai i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
简化[jiǎn huà, ㄐㄧㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] simplify, #8,884 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シンプリファイ[, shinpurifai] (n,vs) simplify [Add to Longdo]
噛みしだく[かみしだく, kamishidaku] (v5k,vt) (1) to crush with the teeth; to crunch; (2) to simplify [Add to Longdo]
噛み砕く;噛砕く[かみくだく, kamikudaku] (v5k,vt) (1) to crunch; to masticate; (2) to simplify; to explain plainly [Add to Longdo]
約する[やくする, yakusuru] (vs-s,vt) (1) {math} to promise; (2) to abridge; to simplify; to shorten; (3) to reduce [Add to Longdo]
容易にする[よういにする, youinisuru] (exp,vs-i) to facilitate; to make easy; to simplify [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Simplify \Sim"pli*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Simplified}; p. pr.
   & vb. n. {Simplifying}.] [Cf. F. simplifier, LL.
   simplificare. See {Simple}, and {-fy}.]
   To make simple; to make less complex; to make clear by giving
   the explanation for; to show an easier or shorter process for
   doing or making.
   [1913 Webster]
 
      The collection of duties is drawn to a point, and so
      far simplified.             --A. Hamilton.
   [1913 Webster]
 
      It is important, in scientific pursuits, to be caitious
      in simplifying our deductions.      --W.
                          Nicholson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 simplify
   v 1: make simpler or easier or reduce in complexity or extent;
      "We had to simplify the instructions"; "this move will
      simplify our lives" [ant: {complicate}, {perplex}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top