ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หมวด

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมวด-, *หมวด*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมวด(n) group, See also: amount, mass, cluster, Syn. กลุ่ม, หมู่, พวก, Example: บรรณารักษ์กำลังช่วยกันจัดหนังสือเป็นหมวดๆ, Count Unit: หมวด, Thai Definition: ใช้กับสิ่งที่จัดรวมกัน
หมวด(clas) category, See also: group, type, division, section, sort, class, grade, Syn. กลุ่ม, หมู่, พวก, Example: หนังสือเหล่านี้สามารถจำแนกได้เป็น 12 หมวด, Thai Definition: ลักษณนามที่ใช้กับสิ่งที่จัดรวมกัน
หมวดหมู่(n) classification, See also: category, grouping, sort, type, Syn. พวก, หมู่, หมวด, Example: นักภาษาศาสตร์ทำการแบ่งภาษาต่างๆ ในโลกออกเป็นหมวดหมู่ตามโซนและต้นตระกูลภาษา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หมวด(หฺมวด) น. กลุ่มที่ประกอบด้วยหลายหมู่ เช่น หมวดหนังสือ วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยหมู่หนังสือเคมี หมู่หนังสือฟิสิกส์ เป็นต้น
หมวดกำลังพลของทหาร ตำรวจ เป็นต้น มีจำนวนไม่เกิน ๔ หมู่ มีหัวหน้าเรียกว่า ผู้บังคับหมวด หรือทั่ว ๆ ไปเรียกว่า ผู้หมวด, ถ้าเป็นทหารบกหรือตำรวจจะต้องมียศเป็นร้อยตรี ร้อยโท หรือร้อยตำรวจตรี ร้อยตำรวจโท, ถ้าเป็นทหารเรือหรือทหารอากาศจะต้องมียศเป็นเรือตรี เรือโท
หมวดเรียกสิ่งที่ขมวดไว้เป็นจุกเดียวกัน.
นิบาตหมวดธรรม, ชุมนุมหลักธรรม, เช่น เอกกนิบาต = หมวดหรือชุมนุมหลักธรรมที่มี ๑ ข้อ ทุกนิบาต = หมวดหรือชุมนุมหลักธรรมที่มี ๒ ข้อ.
ปิฎกหมวดแห่งคำสอนในพระพุทธศาสนา.
วาหินีหมวด
เศรณีหมวด, หมู่, พวก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
divisionหมวด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
coal formationหมวดถ่านหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
multifile volumeหมวดหลายแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
formationหมวดหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cognitive Domainหมวดปัญญา [การแพทย์]
kingdomอาณาจักร, หมวดหมู่ใหญ่ที่สุดของสิ่งมีชีวิต  เช่น อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์ อาณาจักรโพรทิสตา เป็นต้น แต่อาณาจักรจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยตามลำดับดังนี้คือ ไฟลัม(ในกรณีที่เป็นสัตว์) หรือ ดิวิชัน(ในกรณีที่เป็นพืช) คลาส ออร์เดอร์ แฟมิลี จีนัส สปีชีส์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Kingdom Plantaeอาณาจักรพืช, หมวดหมู่ที่รวมพืชทุกชนิดเข้าไว้ด้วยกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Kingdom Protistaอาณาจักรโพรทิสตา, หมวดหมู่ที่รวมโพรทิสต์ทั้งหมดไว้ด้วยกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Kingdom Animaliaอาณาจักรสัตว์, หมวดหมู่ที่รวมสัตว์ทั้งหมดไว้ด้วยกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Items, Lineหมวดรายการ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lieutenant.ผู้หมวดคะ And How Does That Make You Kill? (2008)
Each platoon, troop or tactical unit will detail one man to carry the triangle at all times.แต่ละหมวดทหารหรือหน่วย ทางยุทธวิธี จะมีรายละเอียดของผู้ชายคน หนึ่ง เพื่อดำเนินสามเหลี่ยมทุกครั้ง How I Won the War (1967)
Seven. Lieutenant Zip died this morning.7 คนค่ะ หมวดซิปเพิ่งตายเมื่อเช้า Airplane! (1980)
- It's Lieutenant Hurwitz.- หมวดเฮอร์วิทซ์น่ะ Airplane! (1980)
I am Capt. Felix Maxwell, night security commander.ฉันคือหมวด เฟลิกซ์ แมกซ์เวลล์ หัวหน้าร.ป.ภ. กะดึก Mannequin (1987)
Capt. Felix Maxwell takes this from no mannequin!ผู้หมวดเฟลิกซ์ แมกซ์เวล... ...จะจัดการแบบไม่ให้เหลือซากนังหุ่นนี่อีกต่อไป! Mannequin (1987)
- Is it 3rd Platoon? - Captain Hill says Alpha's hit.หมวด 3 อยู่แถวนั้นรึเปล่า Casualties of War (1989)
- You better watch your back here.ผู้หมวดระวังตัวหน่อยนะครับ Casualties of War (1989)
The lieutenant had difficulty getting his head out of his ass and left us in the jungle like a bunch of crazed motherfuckers.ผู้หมวดฉันตัดสินใจอะไรไม่ถูก เลยปล่อยให้พวกเรา เดินจงกลมอยู่ในป่า Casualties of War (1989)
The lieutenant will brief me.รอให้ผู้หมวดบอกฉันก่อน Casualties of War (1989)
This is Diaz. He's Brown's replacement.นี่ดิแอชจากหมวด 3 มาแทนบราวน์ Casualties of War (1989)
Reilly said in an hour.ผู้หมวดสั่งให้ไปพบใน 1 ชั่วโมง Casualties of War (1989)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมวด[mūat] (n) EN: group ; amount ; mass ; cluster ; category ; platoon ; section  FR: groupe [ m ] ; sélection [ f ] ; catégorie [ f ] ; peloton [ m ]
หมวดหมู่[mūatmū] (n) EN: classification

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
category(n) หมวด, See also: หมู่, หมวดหมู่, ประเภท, Syn. class, type
platoon(n) หมวด, See also: กลุ่มคน, Syn. company, detachment, military unit
section(n) หมวด, See also: มาตรา, หมู่, ข้อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
categorise(แคท'ทะกอไรซ) v { categorized, categorised, categorising, categorizing, categorizes, categorises } จัดเป็นหมวดหมู่, ลำดับขั้น, แบ่งออกเป็นประเภท, See also: categorist n. ดูcategorise categorization n. ดูcategorise, Syn. classif
categorize(แคท'ทะกอไรซ) v { categorized, categorised, categorising, categorizing, categorizes, categorises } จัดเป็นหมวดหมู่, ลำดับขั้น, แบ่งออกเป็นประเภท, See also: categorist n. ดูcategorise categorization n. ดูcategorise, Syn. classif
classification(แคลสซิฟิเค'เชิน) n. การแบ่งออกเป็นหมวดหมู่., See also: classificatory adj. -al adj.
classified(แคลส'ซิไฟดฺ) adj. ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทหรือหมวดหมู่, สำหรับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น, เป็นความลับ. n. แจ้งความเล็ก ๆ ในหน้าหนังสือพิมพ์, Syn. confidential
classify(แคลส'ซิไฟ) ฐclassified, classifying, classifies } vt. แยกประเภท, แยกหมวดหมู่, จัดให้เป็นประเภทความลับ., See also: classifiable adj. ดูclassify
codifies }vt. ประมวล, จัดเป็นหมวดหมู่
codify { codifiedvt. ประมวล, จัดเป็นหมวดหมู่
codifyingvt. ประมวล, จัดเป็นหมวดหมู่
file(ไฟลฺ) { filed, filing, files } n. แผงหรือแฟ้มเก็บเอกสาร, ปึกเอกสาร, เอกสารเป็นเรื่อง ๆ หนึ่ง, หมวดเอกสาร, แถวเรียง, ตารางเรียง, ตะไบ, คนเจ้าเล่ห์. -Phr. (on file ซึ่งจัดไว้เป็นเครื่อง ๆ ในแฟ้มเก็บเอกสาร) . vt. จัดเข้าแฟ้ม, เก็บเอกสาร, ยื่นคำร้อง. vi. เดินเป็นแถวตรง, ยื่น หมายถึง ข้อสนเทศหรือข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในสื่อที่มีคุณสมบัติเป็น แม่เหล็กไม่ว่าจะเป็นจานบันทึกธรรมดา หรือจานแข็ง (hard disk) ก็ตาม ข้อสนเทศที่นำไปเก็บนั้น จะถูกนำไปเก็บไว้เป็นเรื่อง ๆ ไป อาจจะเป็นโปรแกรม ข้อมูล หรือภาพ (graphics) ก็ได้ แต่ละเรื่องต่างก็ต้องมีชื่อเป็น ของตนเอง ที่ต้องไม่ซ้ำกัน เรียกว่า "แฟ้มข้อมูล"
platoon(พละทูน') n. หมวด, หมวดทหาร, หมวดตำรวจ หมวดเล็ก, กลุ่มคน, กลุ่มนักฟุตบอลประจำหน้าที่หนึ่ง ๆ vt. จัดเป็นหมวด, จัดเป็นกลุ่ม, จัดเป็นกอง, Syn. unit, group

English-Thai: Nontri Dictionary
classification(n) การแบ่งประเภท, การจัดหมวดหมู่, การแยกประเภท
classify(vt) แบ่งประเภท, จัดหมวดหมู่, จัดประเภท, แยกประเภท, แบ่งชั้น
codify(vt) ทำเป็นประมวล, ทำเป็นระเบียบ, รวบรวม, เข้ารหัส, จัดหมวดหมู่
platoon(n) กองทหาร, หมวดทหาร, กลุ่มคน
section(n) ตอน, ส่วน, แผนก, มาตรา, วรรค, หมวด, วงการ
subsume(vt) จัดหมวดหมู่, รวมพวก, พินิจพิเคราะห์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top