Search result for

calling

(30 entries)
(0.0676 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calling-, *calling*, call
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Serena and Blair calling a cease-fire.เซรีน่าและแบร์ล ตงลงที่จะสงบศึกกันก่อน New Haven Can Wait (2008)
I'm calling it on account of boredom.ชั้นว่ามันชักจะเป็นเรื่องน่าเบื่อแล้ว Chuck in Real Life (2008)
Which isabelle settled by calling warren buffett.ไหน อิสซาเบลล่า ทำให้แนบแน่นขึ้นโดยการโทรมา Pret-a-Poor-J (2008)
And why text before calling if you don't need- และทำไมจะต้องส่งข้อความมาหาก่อนโทรมาถ้านายไม่ต้องการมัน There Might be Blood (2008)
Are you calling for aaron?เธอโทรหาเอรอนหรือเปล่า ? There Might be Blood (2008)
Um, I was just calling to thank you for the ring,อืม ฉันแค่โทรมาขอบคุณเธอเรื่องแหวน There Might be Blood (2008)
And those people aren't calling to tell me how mad they areและคนพวกนั้นก็ไม่ได้โทรมาบอกหนูนี่ ว่าพวกเขาโกรธหนูแค่ไหน There Might be Blood (2008)
That I ruined their party. They're calling to tell meนี่หนูเพิ่งทำปาร์ตี้พัง พวกเค้ากำลังโทรตามหนู There Might be Blood (2008)
The bread keeps popping out, and you keep calling it toast.ขนมปังยังคงพองขึ้น แล้วคุณก็เรียกว่าขนมปังยาว Adverse Events (2008)
Thanks for calling.ขอบคุณที่โทรมา Birthmarks (2008)
Sacred calling.เสียงเรียกที่หวาดกลัว Birthmarks (2008)
Yeah, that'd be great, you calling a 12-year-old girl for a sleepover.-ดีค่ะ ดีมากเลย คุณเรียกเด็กหญิงอายุ 12 ปี มานอนหลับหรือ Joy (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
callingA Mr Kimura is calling you.
callingAnd the name of the person you're calling, please?
callingCalling to me inside of my heart.
callingCan you hear I'm calling?
callingEverybody is calling for sweeping reforms.
callingHe finally found his calling.
callingHe found that teaching was his calling.
callingHe got mad at me for calling him 'shorty'.
callingHe heard someone calling for help.
callingHe insulted me by calling me a donkey.
callingHe lost his temper and began calling me names.
callingHe was running and calling for help.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufrufbefehl {m} [comp.]calling instruction [Add to Longdo]
Berufung {f} | Berufungen {pl}calling | callings [Add to Longdo]
herrufendcalling over [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Call \Call\ (k[add]l), v. t. [imp. & p. p. {Called} (k[add]ld);
   p. pr. & vb. n. {Calling}] [OE. callen, AS. ceallian; akin to
   Icel. & Sw. kalla, Dan. kalde, D. kallen to talk, prate, OHG.
   kall[=o]n to call; cf. Gr. ghry`ein to speak, sing, Skr. gar
   to praise. Cf. {Garrulous}.]
   1. To command or request to come or be present; to summon;
    as, to call a servant.
    [1913 Webster]
 
       Call hither Clifford; bid him come amain --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To summon to the discharge of a particular duty; to
    designate for an office, or employment, especially of a
    religious character; -- often used of a divine summons;
    as, to be called to the ministry; sometimes, to invite;
    as, to call a minister to be the pastor of a church.
    [1913 Webster]
 
       Paul . . . called to be an apostle  --Rom. i. 1.
    [1913 Webster]
 
       The Holy Ghost said, Separate me Barnabas and Saul
       for the work whereunto I have called them. --Acts
                          xiii. 2.
    [1913 Webster]
 
   3. To invite or command to meet; to convoke; -- often with
    together; as, the President called Congress together; to
    appoint and summon; as, to call a meeting of the Board of
    Aldermen.
    [1913 Webster]
 
       Now call we our high court of Parliament. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To give name to; to name; to address, or speak of, by a
    specifed name.
    [1913 Webster]
 
       If you would but call me Rosalind.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And God called the light Day, and the darkness he
       called Night.             --Gen. i. 5.
    [1913 Webster]
 
   5. To regard or characterize as of a certain kind; to
    denominate; to designate.
    [1913 Webster]
 
       What God hath cleansed, that call not thou common.
                          --Acts x. 15.
    [1913 Webster]
 
   6. To state, or estimate, approximately or loosely; to
    characterize without strict regard to fact; as, they call
    the distance ten miles; he called it a full day's work.
    [1913 Webster]
 
       [The] army is called seven hundred thousand men.
                          --Brougham.
    [1913 Webster]
 
   7. To show or disclose the class, character, or nationality
    of. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This speech calls him Spaniard.    --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   8. To utter in a loud or distinct voice; -- often with off;
    as, to call, or call off, the items of an account; to call
    the roll of a military company.
    [1913 Webster]
 
       No parish clerk who calls the psalm so clear. --Gay.
    [1913 Webster]
 
   9. To invoke; to appeal to.
    [1913 Webster]
 
       I call God for a witness.       --2 Cor. i. 23
                          [Rev. Ver. ]
    [1913 Webster]
 
   10. To rouse from sleep; to awaken.
     [1913 Webster]
 
        If thou canst awake by four o' the clock.
        I prithee call me. Sleep hath seized me wholly.
                          --Shak.
     [1913 Webster]
 
   {To call a bond}, to give notice that the amount of the bond
    will be paid.
 
   {To call a party} (Law), to cry aloud his name in open court,
    and command him to come in and perform some duty requiring
    his presence at the time on pain of what may befall him.
    
 
   {To call back}, to revoke or retract; to recall; to summon
    back.
 
   {To call down}, to pray for, as blessing or curses.
 
   {To call forth}, to bring or summon to action; as, to call
    forth all the faculties of the mind.
 
   {To call in},
     (a) To collect; as, to call in debts or money; ar to
       withdraw from cirulation; as, to call in uncurrent
       coin.
     (b) To summon to one's side; to invite to come together;
       as, to call in neighbors.
 
   {To call (any one) names}, to apply contemptuous names (to
    any one).
 
   {To call off}, to summon away; to divert; as, to call off the
    attention; to call off workmen from their employment.
 
   {To call out}.
     (a) To summon to fight; to challenge.
     (b) To summon into service; as, to call out the militia.
       
 
   {To call over}, to recite separate particulars in order, as a
    roll of names.
 
   {To call to account}, to demand explanation of.
 
   {To call to mind}, to recollect; to revive in memory.
 
   {To call to order}, to request to come to order; as:
     (a) A public meeting, when opening it for business.
     (b) A person, when he is transgressing the rules of
       debate.
 
   {To call to the bar}, to admit to practice in courts of law.
    
 
   {To call up}.
     (a) To bring into view or recollection; as to call up the
       image of deceased friend.
     (b) To bring into action or discussion; to demand the
       consideration of; as, to call up a bill before a
       legislative body.
 
   Syn: To name; denominate; invite; bid; summon; convoke;
     assemble; collect; exhort; warn; proclaim; invoke;
     appeal to; designate.
 
   Usage: {To Call}, {Convoke}, {Summon}. Call is the generic
      term; as, to call a public meeting. To convoke is to
      require the assembling of some organized body of men
      by an act of authority; as, the king convoked
      Parliament. To summon is to require attendance by an
      act more or less stringent anthority; as, to summon a
      witness.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calling \Call"ing\, n.
   1. The act of one who calls; a crying aloud, esp. in order to
    summon, or to attact the attention of, some one.
    [1913 Webster]
 
   2. A summoning or convocation, as of Parliament.
    [1913 Webster]
 
       The frequent calling and meeting of Parlaiment.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. A divine summons or invitation; also, the state of being
    divinely called.
    [1913 Webster]
 
       Who hath . . . called us with an holy calling. --2
                          Tim. i. 9.
    [1913 Webster]
 
       Give diligence to make yior calling . . . sure. --2
                          Pet. i. 10.
    [1913 Webster]
 
   4. A naming, or inviting; a reading over or reciting in
    order, or a call of names with a view to obtaining an
    answer, as in legislative bodies.
    [1913 Webster]
 
   5. One's usual occupation, or employment; vocation; business;
    trade.
    [1913 Webster]
 
       The humble calling of ter female parent.
                          --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   6. The persons, collectively, engaged in any particular
    professions or employment.
    [1913 Webster]
 
       To impose celibacy on wholy callings. --Hammond.
    [1913 Webster]
 
   7. Title; appellation; name. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I am more proud to be Sir Rowland's son
       His youngest son, and would not change that calling.
                          --Shak.
 
   Syn: Occupation; employment; business; trade; profession;
     office; engagement; vocation.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 calling
   n 1: the particular occupation for which you are trained [syn:
      {career}, {calling}, {vocation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top