ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

calling card

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calling card-, *calling card*, calling car
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calling card[N] นามบัตร, Syn. visiting card

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calling cardn. นามบัตร,บัตรผู้มาเยี่ยม., Syn. visiting card

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-He gave you another calling card?ท่านให้นามบัตรคุณอีกใบ Oh, God! (1977)
"According to this second gentleman... "...who flashes a calling card with God's name on it...ตามที่ชายคนที่ 2 บอก เขามีนามบัตรของพระเจ้าด้วย Oh, God! (1977)
This is gonna be huge. This is gonna be my calling card.มันต้องเจ๋งแน่ๆ มันต้องเป็นใบเบิกทางของฉันเลยหล่ะ The Girl Next Door (2004)
- Eli's calling card.-อ้าว ว่าไงพวก? The Girl Next Door (2004)
But they left us a Calling card. Look at this.แต่มันทิ้งร่องลอยไว้ให้ ดูนี่สิ Lost Son (2004)
You remember my calling card, don't you?แกยังจำสัญลักษณ์ประจำตัวข้าได้ใช่มั๊ยล่ะ Inkheart (2008)
Like it was left on purpose? I mean, you know, sometimes a serial killer will leave an object behind, like a calling card.ที่ฉันคิดคือ บางครั้ง ฆาตกรต่อเนื่องจะทิ้งอะไรไว้บางอย่าง เหมือนเป็นเครื่องหมาย Sex and Violence (2009)
It's like a calling card or a shout-out or something.มันเหมือนนามบัตร หรือเรียกว่าอะไรสักอย่างนี่แหล่ะ Breakage (2009)
This is my portfolio. It's kind of my calling card.นี่แฟ้มผลงานผม อันนี้อันเด่นของผมเลย When in Rome (2010)
My kids are my calling card.ลูกคือไพ่ใบเดียวของฉัน How About a Friendly Shrink? (2010)
If you left a calling card, how would you sign it?ถ้านายทิ้งบัตรโทรศัพท์ไว้ นายจะเซ็นต์ว่าไง? Withdrawal (2010)
His calling card is a 7.62 millimeter gun laced with curare.เค้าใช้ปืนขนาด 7.62 มิลลิเมตร เคลือบด้วยคูรารี่ Lone Gunmen (2012)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
话卡[huà kǎ, ㄏㄨㄚˋ ㄎㄚˇ, / ] calling card (telephone) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[し, shi] (n) (See 名刺) calling card [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テレホンカード[てれほんかーど, terehonka-do] telephone card, calling card [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 calling card
   n 1: a card that is used instead of cash to make telephone calls
      [syn: {calling card}, {phone card}]
   2: a printed or written greeting that is left to indicate that
     you have visited [syn: {calling card}, {visiting card},
     {card}]
   3: a distinguishing characteristic or behavior; "bombs are a
     terrorist's calling cards"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top