ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

话卡

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -话卡-, *话卡*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
畅谈话卡[chàng tán huà kǎ, ㄔㄤˋ ㄊㄢˊ ㄏㄨㄚˋ ㄎㄚˇ, / ] long-term calling card (telephone) [Add to Longdo]
话卡[huà kǎ, ㄏㄨㄚˋ ㄎㄚˇ, / ] calling card (telephone) [Add to Longdo]
话卡[diàn huà kǎ, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄎㄚˇ, / ] telephone card [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Be specific.[CN] -说清楚 -他们知道电话卡的事 Funhouse (2000)
You're now in the business of selling prepaid calling cards. Immigrants especially, no offense.[CN] 贩卖预付电话卡的生意 Funhouse (2000)
Man owes me 50 thou', and he's scamming my phone card.[CN] 欠我五万还借电话卡 Johnny Mnemonic (1995)
Tell me the truth, Carla. Did you two already do something?[CN] 说实话卡拉 你是不是已经做了? Cheeky (2000)
Ever heard of fake phone cards?[CN] 听过假电话卡吧? Tokyo Eyes (1998)
Beware Of Counterfeit Phone Cards.[CN] 谨防假电话卡 Tokyo Eyes (1998)
I've got a calling card.[CN] 我有电话卡. The Incredibly True Adventure of Two Girls in Love (1995)
A green calling card.[CN] 一张绿色的电话卡 Three Colors: Blue (1993)
If he's that difficult to see, perhaps we ought to leave a calling card.[CN] 如果很难见到他, 也许我们应该留下电话卡 The Day the Earth Stood Still (1951)
- I used my calling card.[CN] 我用的是我的电话卡 Flirting with Disaster (1996)
Your phone card![CN] 你的电话卡 Run Lola Run (1998)
You become "acme telephone card company".[CN] 你就成了顶呱呱电话卡公司 Funhouse (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top