ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

walkout

W AO1 K AW2 T   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -walkout-, *walkout*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
walkout[N] การหยุดงานเพื่อประท้วง, Syn. strike
walkout[N] การเดินออกไปเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วย, See also: การเดินออกจากที่ประชุมเพื่อประท้วง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
walkout(วอค'เอาทฺ) n. การประท้วงโดยเดินออกจากที่ประชุม S. strike

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
walkoutThe railroad workers are going on walkout tomorrow.
walkoutTransportation workers staged a walkout to protest pay cuts.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การนัดหยุดงาน[n. exp.] (kān nat yut ngān) EN: strike ; calling for a strike ; walkout ; protest   FR: appel à la grève [m]
นัดกันหยุดงาน[v. exp.] (nat kan yut ngān) EN: go on strike ; walkout   

CMU English Pronouncing Dictionary
WALKOUT    W AO1 K AW2 T
WALKOUTS    W AO1 K AW2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
walkout    (n) wˈɔːkaut (w oo1 k au t)
walkouts    (n) wˈɔːkauts (w oo1 k au t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Streik {m}; Ausstand {m}; Arbeitseinstellung {f} | Streiks {pl}walkout | walkouts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
罷業[ひぎょう, higyou] (n) strike; walkout [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 walkout
   n 1: a strike in which the workers walk out
   2: the act of walking out (of a meeting or organization) as a
     sign of protest; "there was a walkout by the Black members as
     the chairman rose to speak"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top