Search result for

การเรียก

(66 entries)
(0.0323 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การเรียก-, *การเรียก*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
detinueการเรียกคืนทรัพย์ที่ถูกยึดหน่วงไว้โดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
repetitionการเรียกคืนทรัพย์สิน (ที่ส่งมอบโดยสำคัญผิด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
misnomerการเรียกชื่อผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
call of the Houseการเรียกชื่อสมาชิกสภา (ตามลำดับอักษรชื่อ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
House, call of theการเรียกชื่อสมาชิกสภา (ตามลำดับอักษรชื่อ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
roll callการเรียกชื่อสมาชิกสภาตามลำดับรายชื่อ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
call waitingการเรียกซ้อนรอ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recursionการเรียกซ้ำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
usuryการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
usuryการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Margin callการเรียกหลักประกันเพิ่ม
การที่บริษัทหลักทรัพย์เรียกให้ลูกค้านำเงินสดมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติม เพื่อให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้า เทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ใน Margin Account ของลูกค้านั้นคิดเป็นอัตราส่วนไม่ต่ำกว่า Maintenance Margin Rate ที่ถือเป็นเกณฑ์ Margin Call สมมติว่า Maintenance Margin Rate ที่เป็นเกณฑ์ Margin Call เท่ากับ 35% สำหรับการกู้เงินซื้อหลักทรัพย์ หากว่านาย ก. ได้ซื้อหุ้นมูลค่า 100,000 บาท โดยวางหลักประกัน 50,000 บาท ไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ หากว่าราคาหลักทรัพย์ ที่ซื้อไว้ได้ตกต่ำลงเหลือ 75,000 บาท เป็นเหตุให้หลักประกันของลูกค้ามีมูลค่าเหลือ 25,000 บาท [คือ 50,000 - (100,000-75,000)] เมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ปัจจุบัน 75,000 บาท คิดเป็นเท่ากับ 33.33% ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ Margin Call ในกรณี นี้บริษัทหลักทรัพย์จะต้องเรียกให้ นาย ก. นำเงินมาวางมาร์จินเพิ่ม เพื่อให้มูลค่าหลักประกันเทียบกับยอดมูลค่าหลักทรัพย์ ปัจจุบันแล้วมีอัตราไม่ต่ำกว่า 35% ซึ่งในกรณีนี้มูลค่าหลักประกันโดยรวม จะต้องสูงกว่า 26,250 บาท (หรือ 35% ของ 75,000 บาท) ดังนั้นนาย ก. ต้องนำเงินมาวางเพิ่มไม่ต่ำกว่า 1,250 บาท (หรือ26,250-25,000 บาท) เป็นต้น หลักเกณฑ์นี้ได้นำมาใช้กับลูกค้า Short Sell ด้วย คือถ้าราคาหลักทรัพย์ที่ลูกค้าขายชอร์ตไว้เกิดสูงขึ้น เกิดผลขาดทุนจนมูลค่าหลักประกัน เทียบกับมูลค่าหุ้นที่ขายชอร์ตไว้ คิดเป็นอัตราที่ต่ำลงมาถึงระดับที่เป็นเกณฑ์ Margin Call แล้ว ก็ต้องมีการ เรียกหลักประกันเพิ่มเช่นเดียวกัน [ตลาดทุน]
Collecting of accountsการเรียกเก็บหนี้ [TU Subject Heading]
Nomenclature (Popular)การเรียกชื่อ [TU Subject Heading]
Recall of Diplomatsการเรียกตัวนักการทูตกลับประเทศของตน คือ ผู้แทนทางการทูตอาจถูกรัฐบาลของตนริเริ่มเรียกตัวกลับประเทศได้ด้วยเหตุผล ต่าง ๆ เช่น ผู้แทนทางการทูตนั้นขอลาออก หรือลาออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญ หรือถูกโยกย้ายไปประจำอีกแห่งหนึ่ง หรือเกิดความไม่พอใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าหากรัฐบาลปรารถนาจะเรียกหัว หน้าคณะผู้แทนทางการทูตกลับโดยถาวรเนื่องจากไม่พอใจในตัวเขา โดยมากเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกัน คือ รัฐบาลจะเปิดโอกาสให้หัวหน้าคณะทูตผู้นั้นทำหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งเสีย มากกว่าที่จะใช้วิธีสั่งปลด อันเป็นการกระทำที่รุนแรงกว่ามากนอกจากนี้ หัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตหรือเอกอัครราชทูตอาจถูกรัฐบาลเรียกตัวกลับตามคำ ขอร้องของรัฐบาลประเทศผู้รับ เนื่องจากกระทำตนไม่เป็นที่พึงปราถนาของประเทศผู้รับ (Persona non grata) ก็ได้ ตามปกติ คำขอร้องจากรัฐผู้รับขอให้เรียกตัวกลับนั้น มักได้รับการตอบสนองโดยดีในทันทีจากรัฐผู้ส่ง แต่ถ้าหากรัฐผู้ส่งปฏิเสธคำขอร้องดังกล่าวนั้น รัฐผู้รับอาจขับให้ออก (Dismiss) จากประเทศก็ได้ [การทูต]
Demand, Consciousการเรียกร้องบางอย่างโดยรู้ตัว [การแพทย์]
Demand, Subconsciousการเรียกร้องบางอย่างโดยไม่รู้ตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is not a request. We have been summoned.มันไม่ใช่การขอร้อง เราได้รับการเรียกตัว The Other Boleyn Girl (2008)
Over the collins broad, if you can believe that;การเรียกร้องเพื่อตระกูลคอลลินส์ ถ้าคุณเชื่ออย่างนั้น Changeling (2008)
If you are looking for a ransom, I can tell you, I don't have money.ถ้าแกต้องการเรียกค่าไถ่ บอกเลยว่าฉันไม่มีให้ Taken (2008)
The calling to be a prophet.การเรียกหา คำพยากรณ์ Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
five minutes until roll call, general.อีก 5 นาทีจะมีการเรียกกองหนุนครับ ท่านนายพล Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
This could be a prelude to a set of demands.เขาอาจแค่ต้องการเรียกร้อง Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
There are no demands here, sir.นี่ไม่ใช่การเรียกร้องครับท่าน Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
By pulling the fleet back.โดยการเรียกกองทหารของเรากลับมา Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
I'm sure you're aware that, uh, that kind of request is highly unethical.ฉันแน่ใจว่าคุณรู้แล้วว่าการเรียกร้องนี้เป็นเรื่องผิดจริยธรรม Look What He Dug Up This Time (2009)
What do you mean, like kidnappings?หมายความว่าอย่างไร, เหมือนการเรียกค่าไถ่หรือ? The Fourth Kind (2009)
These so-called "little people"นี้คือการเรียกว่าชีวิตคนที่ต่ำต้อยกว่า Invitation Only (2009)
We know what's on the table.พวกเราคงรู้กันแล้วสาเหตุการเรียกมาประชุม Balm (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเรียก[n.] (kān rīek) FR: appel [m]
การเรียกครั้งสุดท้าย[n. exp.] (kān rīek khrang sutthāi) EN: last call   FR: dernier appel [m]
การเรียกคืน[n. exp.] (kān rīek kheūn) EN: recall action   
การเรียกชื่อ[n. exp.] (kān rīek cheū) EN: labelling   FR: appellation [f] ; dénomination [f]
การเรียกประมูลราคา[n. exp.] (kān rīek pramūn rākhā) EN: invitation to tender ; invitation to bid   FR: appel d'offres [m]
การเรียกร้อง[n.] (kān rīekrøng) EN: claim   
การเรียกร้องค่าเสียหาย[n. exp.] (kān rīekrøng khāsīahāi) EN: claim for damages   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bid[N] การให้ราคา, See also: การเรียกราคา, จำนวนที่ให้ราคา
call[N] การเรียก, See also: การตะโกนเรียก, Syn. yell, cry, whoop
call-out[N] การเรียกใช้บริการ, See also: การเรียกมาเพื่อให้บริการหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้
call-up[N] การเรียกเข้าประจำการ, See also: การเรียกเกณฑ์ทหาร, Syn. conscription, the draft
claim[N] การเรียกร้อง, Syn. demand, request, call
convocation[N] การเรียกมาชุมนุม, See also: การเรียกประชุม, Syn. calling together
cry[N] การเรียกร้องของมวลชน, See also: ความต้องการของมวลชน
importunity[N] การรบเร้า (คำทางการ), See also: การเรียกร้องไม่หยุด, การเซ้าซี้, Syn. persistence, petition, request
misnomer[N] การเรียกชื่อผิด, See also: การตั้งชื่อไม่เหมาะสม, การตั้งชื่อผิด, Syn. misnaming, miscalling
pretension[N] การเรียกร้อง, Syn. demand, declaration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advocation(แอดโวเค' เชิน) n. =advocacy, การเรียกให้ปรากฏ, Syn. summoning)
azan(อาซาน') n. การเรียกให้สวดมนต์ (วันละห้าครั้ง) ของชาวมุสลิม
bbs(บีบีเอส) ย่อมาจาก bulletin board system หรือที่แปลว่า ระบบแผงข่าว เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น บีบีเอสของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
bidding(บิด'ดิง) n. คำสั่ง,การออกคำสั่ง,การเรียกมา,การเชื้อเชิญ,การประมูลราคา,ราคาที่ประมูล,การเรียกไพ่, Syn. command
bulletin board systemระบบการบริการเครือข่ายที่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีผลประโยชน์ร่วมให้ส่งและรับข้อมูลหรือได้รับซอฟแวร์ เป็นต้น ระบบแผงข่าวศูนย์รวมข่าวใช้ตัวย่อว่า BBS (อ่านว่า บีบีเอส) เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น ระบบแผงข่าวของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
calling(คอล'ลิง) n. การเรียกร้อง,อาชีพ,การเยี่ยม,สิ่งดลใจ,การประชุม, Syn. vocation
centralized systemระบบศูนย์กลางหมายถึง วิธีการประมวลผลที่ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จะใช้ผ่านศูนย์กลางจากเครื่องปลายทาง (terminal) การเรียกหาข้อมูลหรือโปรแกรมที่จะใช้ จะเรียกจากศูนย์กลางทั้งหมดดู terminal ประกอบ
collection(คะเลค'เชิน) n. การสะสม,การรวบรวม,เงินสะสม,สิ่งที่เก็บรวบรวมไว้,การจัดเก็บ,การเรียกเก็บ,เงินที่เรี่ยไรมา
compellation(คอมพะเล'เชิน) n. การเรียกชื่อ,การเรียกชื่อเสียงเรียงนาม,ชื่อเสียงเรียงนาม
conjuration(คอนจฺเร'เชิน) n การอ้อนวอน,การอธิษฐาน,การเรียกผี,เวทมนตร์คาถา,การเล่นกล, Syn. incantation,spell,magic

English-Thai: Nontri Dictionary
beck(n) การให้สัญญาณ,การเรียก,การกวักมือ,การผงกศีรษะ
calling(n) อาชีพ,การเรียกร้อง,การเยี่ยมเยียน,การไปมาหาสู่
claim(n) สิทธิ,คำร้อง,การเรียกร้องสิทธิ์,การอ้างสิทธิ
conjuration(n) การร่ายคาถา,การอ้อนวอน,การปลุกผี,การใช้เวทมนตร์,การเรียกผี
convocation(n) การชุมนุมทางศาสนา,การเรียกประชุม,ที่ประชุม,ความสนุกสนาน
counterclaim(n) การแย้ง,การเรียกร้องแย้ง
countermand(n) การเรียกกลับ,การถอนคืน,การยกเลิก,การบอกเลิก
demand(n) ความต้องการ,คำขอร้อง,อุปสงค์,การเรียกร้อง
designation(n) การแต่งตั้ง,ชื่อ,ตำแหน่ง,การตั้ง,การเรียกขาน,การระบุ
encore(n) การร้องขอให้ทำอีก,การเรียกร้องให้แสดงอีก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
recursion (n ) การเรียกตัวเองซ้ำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top