ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -嘤-, *嘤*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[嘤, yīng, ] onomatopoetic, a bird call; to seek friends
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  婴 (yīng ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 4,224

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yīng, , / ] calling of birds, #13,474 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gee, Boingo, I'm really sorry. Are you still running the cable car?[CN] 呀 啵 我真的很难过 你还在开缆车吗 Hoodwinked! (2005)
Can we steal the box that easily?[CN] 一声就能偷走宝盒吗? Just Another Pandora's Box (2010)
- Hey, Boingo.[CN] -嘿 啵 Hoodwinked! (2005)
Then they go booooing![CN] 那他们就啵啵啵啵啵 Breaking Away (1979)
- Put, "To my biggest and cutest fan."[CN] -就写"致我最疯狂可爱的粉丝啵" Hoodwinked! (2005)
Westerners have huge wieners they kick ass[CN] 洋人条好劲 Whatcha Wearin'? (2012)
♪ Now the kids will be packed with my Boingo snacks[CN] 现在孩子们将会喜欢啵小吃 Hoodwinked! (2005)
Just put, "To my biggest and cutest fan, Boingo."[CN] 就写"致我最疯狂可爱的粉丝啵" Hoodwinked! (2005)
A little something I like to call "Boingonium."[CN] 我想把它称作"啵调料" Hoodwinked! (2005)
And pants-breaking Boing-oing-oing![CN] - 也伤身啊 啵! Platonish (2013)
You could shoo and get on the ship as an immortal?[CN] 不是一声就能上船 Just Another Pandora's Box (2010)
When your children were babies, how did you hold them?[CN] 当孩子们还待哺的时候, 你是怎么抱他们的? Phenomenon (1996)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top