ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

SNAP

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -SNAP-, *SNAP*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I want you to know that you'll have... the full cooperation of my organization, SNAP.[JA] SNAPは 君達に全面協力を Spotlight (2015)
From SNAP?[JA] SNAP Spotlight (2015)
Yeah, I did, I went to a couple of SNAP meetings.[JA] ああ SNAPでね Spotlight (2015)
Yeah. It's called SNAP. It's Survivors Network of those Abused by Priest.[JA] 神父による虐待の 被害者(SNAP Spotlight (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูลฮาวาย [n. exp.] (būn Hāwāi) EN: Brazilina snapdragon ; Blue Hawaii   
ปลาแดง[n. exp.] (plā daēng) EN: red snapper   
รีบเร่ง[v.] (rīp-reng) EN: rush ; hasten ; be hasty ; be snap   FR: se dépêcher ; se hâter ; être pressé ; s'activer
รูปถ่าย[n.] (rūpthāi) EN: photograph ; picture ; photo ; shot ; snap ; snapshot   FR: photographie [f] ; photo [f]
ตะพาบน้ำ[n. exp.] (taphāp nām) EN: snapping turtle   
ถั่วลันเตาหวาน [n. exp.] (thūa lantao wān = thūa lantāo wān) EN: Sugar Snap Pea   
หยิบฉวย[v.] (yipchūay) EN: snatch ; snap   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top