Search result for

advent

(130 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -advent-, *advent*
English-Thai: Longdo Dictionary
advent calendar(n) ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advent[N] การมาถึง (ของสิ่งสำคัญหรือคนสำคัญ), See also: การปรากฎตัว (ของสิ่งสำคัญหรือคนสำคัญ), Syn. arrival, coming
Adventist[N] สมาชิกของศาสนาคริสต์ที่มีความเชื่อร่วมกัน, See also: สมาชิกของศาสนาคริสต์ที่เชื่อถือว่าพระเยซูคริสต์จะมาจุติในโลกอีก
adventure[N] การเก็งกำไร
adventure[N] การผจญภัย, See also: การเสี่ยงภัย
adventure[N] ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น, Syn. exploit, venture, escapade
adventure[VT] เสี่ยง, See also: เสี่ยงอันตราย, Syn. risk, venture
adventurous[ADJ] ชอบผจญภัย, See also: ชอบเสี่ยงภัย, Syn. adventuresome
adventitious[ADJ] ที่เพิ่มขึ้นมาเอง, See also: ที่เพิ่มหรืองอกขึ้นมาแบบไม่ปกติ
Advent Sunday[N] วันอาทิตย์ที่สี่ก่อนวันคริสต์มาส
adventuresome[ADJ] กล้า, See also: ชอบผจญภัย, Syn. adventurous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advent(แอด' เวนทฺ) n. การมาถีง, การปรากฎ, การกำเนิด, การจุติของพระเยซูคริสต์, Syn. arrival, appearance ###A. departure, end)
advent sundayวันอาทิตย์แรกของการจุติของพระเยซูในโลก (first Sunday in Advent)
adventist(แอด' เวนทิสทฺ) n. สมาชิกของนิกายคริสเตียนที่เชื่อถือว่าพระเยซูคริสจะมาจุติในโลกอีกครั้งที่สอง., Syn. Second Adventist
adventitia(แอดเวนทิซ' เชีย) ส่วนคลุมอวัยวะหรือโครงสร้าง -adventitial, adj.
adventitious(แอดเวนทิช' เชียส) adj. บังเอิญ, ไม่สำคัญ, ผิดปกติ (ตำแหน่งหรือท่า), Syn. accidental ###A. inherent, intrinsic, basic)
adventive(แอดเวน' ทิฟว) adj., n. ไม่ใช่ของท้องถิ่น, ไม่ใช่ของของพื้นเมือง, มาจากที่อื่น, สัตว์หรือพืชที่ไม่ใช่ท้องถิ่น
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt.,vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
adventurer(แอดเวน' เชอเรอะ) n. ผู้เสี่ยงภัย, ผู้เสี่ยงโชค, นักฉวยโอกาส, นักผจญภัย
adventuresome(แอดเวน' เชอเซิม) adj. กล้า,ชอบผจญภัย,ชอบเรื่องภัย. -adventuresomely adv., adventuresomeness n., Syn. adventurous)
adventuress(แอดเวน' เซอรัส) นักผจญภัยหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
advent(n) การมาถึง,การกำเนิด,การลงมาจุติ
adventitious(adj) ผิดปกติ,ไม่สำคัญ,บังเอิญ
adventive(adj) มาจากที่อื่น,ไม่ใช่ของท้องถิ่น,มาจากภายนอก
adventure(n) การผจญภัย,การเสี่ยงภัย,การฝ่าอันตราย
adventure(vi,vt) ผจญภัย,เสี่ยงภัย,ฝ่าอันตราย
adventurer(n) นักผจญภัย,นักเสี่ยงภัย,นักฉวยโอกาส,นักแสวงโชค
adventuresome(adj) ชอบผจญภัย,ชองเสี่ยงภัย,กล้า
adventurous(adj) ชอบผจญภัย,ชอบเสี่ยงภัย
misadventure(n) โชคร้าย,อุบัติเหตุ
peradventure(adv) บางที,บังเอิญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adventitiousพิเศษ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adventitious budตาพิเศษ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adventitious ideaพาหิรกมโนภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
adventitious rootรากพิเศษ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adventiveพลัดถิ่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adventureการเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adventitiaแอดเวนติเซีย, ชั้นนอก, ผนังชั้นนอก [การแพทย์]
Adventitiousเสียงหายใจผิดปกติ [การแพทย์]
Adventitious Soundเสียงหายใจที่ผิดปกติ, เสียงผิดปกติ, เสียงผิดปกติ, เสียงผิดปกติ, เสียงแทรกซ้อน [การแพทย์]
Adventure and adventurersการผจญภัยและนักผจญภัย [TU Subject Heading]
Adventure educationการศึกษาด้วยการผจญภัย [TU Subject Heading]
Adventure filmsภาพยนตร์ผจญภัย [TU Subject Heading]
Adventure travelการท่องเที่ยวแบบผจญภัย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
adventist (n ) ผู้ที่รอคอยการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ (เพื่อรับพวกเขาไปอยู่กับพระองค์บนสวรรค์ ตามพระสัญญาที่พระองค์ได้ให้ไว้ใน พระธรรมยอห์น 14:1-3 ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล)
Image:

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.คุณมีอำนาจที่จะทำให้ ชีวิตมีอิสระและสวยงาม ที่จะทำให้ชีวิตนี้ มีเรื่องเล่าที่ยอดเยี่ยม The Great Dictator (1940)
Here we are, fighting the most desperate war in history, and a few wop adventurers act the giddy goat.นี่เรากำลังต่อสู้สงคราม เกี่ยวกับสงครามหมดหวังมาก ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของ มนุษยชาติและ How I Won the War (1967)
And none the worse for our adventures.และไม่มีใครที่เลวร้ายยิ่งสำหรับการ ผจญภัยของเรา Yellow Submarine (1968)
-So is the future of science, with that rabble-rouser fomenting a senseless military adventure.อนาคตวิทยาการก็มีภัย เพราะพวกนักปฏิวัติบ้าลัทธิทางการทหาร Beneath the Planet of the Apes (1970)
I followed you on many adventures... but into the great unknown mystery...ผมทำตามที่คุณในการผจญภัยจำนวนมาก ... แต่เป็นความลึกลับที่ไม่รู้จักดี ... Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I could have been your greatest adventure.ฉันจะได้รับการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
No more adventures with you, Dr.Jones.การผจญภัยไม่มากกับคุณ Dr.Jones Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Well, now, that was an adventure.เอาล่ะ มันแค่การผจญภัย The Princess Bride (1987)
It's the advent of Lord Akira!อากิระ ได้กำเนิดแล้ว! Akira (1988)
You can sell different adventures. Just pop in a brand-new disk, and you get a whole new set of options.Pop in a new disk and get a new set of options. Big (1988)
You know, sharing your adventures is an interesting experience.ลูกรู้มัย, การร่วมผจญภัยกับลูก เป็นประสบการณ์ ที่น่าประทับใจ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Some fantastic adventure, right? Something really crazy? All I was doing was giving him advice.คนเดียวที่ส่งโปสการ์ดให้ชั้นตลอดๆ Hero (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adventAn absorbing tale of adventure.
adventAt present, going abroad is no longer the adventure it used to be.
adventBill has no sense of adventure.
adventCarriages gradually disappeared with the advent of the motorcar.
adventChildren are fond of adventure.
adventCookie likes a story of adventure.
adventDangers give relish to an adventure.
adventFortune favors adventurous people.
adventFor you who love adventure, this kind of hiking will meet your need.
adventGulliver traveled in quest of adventure.
adventHe felt the lure of adventure.
adventHe has an innate love of adventure.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักผจญภัย[N] adventurer, See also: adventurist, explorer, adventure seeker, Example: นักผจญภัยเดินทางย้อนลำน้ำโขงจากกัมพูชาไปถึงยูนาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชอบผจญภัย
ผาดโผน[ADV] adventurously, See also: daringly, dangerously, Syn. โลดโผน, หวาดเสียว, Example: เขาได้รับการฝึกฝนให้เล่นกายกรรมผาดโผนมาตั้งแต่เด็ก, Thai definition: เคลื่อนไหวไปมาอย่างรวดเร็วและเสี่ยงอันตราย
การผจญภัย[N] adventure, See also: risk, venture, chance, undertaking, Syn. การเสี่ยงภัย, การเสี่ยงอันตราย, Example: เขาชอบดูหนังที่เกี่ยวกับการผจญภัยในอวกาศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชอบผจญภัย[adj.] (chøp phajonphai) EN: adventurous   FR: aventureux
ใจกล้า[adj.] (jaiklā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome   
การผจญภัย[n.] (kān phajonphai) EN: adventure ; risk ; venture ; chance ; undertaking   FR: aventure [f]
การเสี่ยงอันตราย[n. exp.] (kān sīeng antarāi) EN: adventure   
การเสี่ยงภัย[n.] (kān sīengphai) EN: adventure   
ขำกลิ้งลิงกับหมา[X] (khamkling ling kap mā) EN: The Adventures of Pan and James : A Chimpanzee and Bulldog on Errands   
เคราะห์ร้าย[n.] (khrǿrāi) EN: misfortune ; unfortunate ; adversity ; bad luck ; misadventure ; mischance   FR: malheur [m] ; malchance [f]
โลดโผน[adj.] (lōtphōn) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil   FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux
นักผจญภัย[n.] (nak phajonphai) EN: adventurer ; adventurist ; explorer ; adventure seeker   FR: aventurier [m]
ผจญภัย[v.] (phajonphai) EN: take adventure ; encounter ; face danger ; take the risk ; dare   FR: s'aventurer

CMU English Pronouncing Dictionary
ADVENT    AE1 D V EH2 N T
ADVENTURE    AH0 D V EH1 N CH ER0
ADVENTURE    AE0 D V EH1 N CH ER0
ADVENTIST    AE1 D V EH2 N T AH0 S T
ADVENTISTS    AE1 D V EH2 N T AH0 S S
ADVENTISTS    AE1 D V EH2 N T AH0 S
ADVENTISTS    AE1 D V EH2 N T AH0 S T S
ADVENTURER    AE0 D V EH1 N CH ER0 ER0
ADVENTURER    AH0 D V EH1 N CH ER0 ER0
ADVENTURES    AE0 D V EH1 N CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
advent    (n) (a1 d v @ n t)
advents    (n) (a1 d v @ n t s)
Adventist    (n) (a1 d v @ n t i s t)
adventure    (v) (@1 d v e1 n ch @ r)
Adventists    (n) (a1 d v @ n t i s t s)
adventured    (v) (@1 d v e1 n ch @ d)
adventurer    (n) (@1 d v e1 n ch @ r @ r)
adventures    (v) (@1 d v e1 n ch @ z)
adventurers    (n) (@1 d v e1 n ch @ r @ z)
adventuress    (n) (@1 d v e1 n ch @ r i s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Adventskalender(n) |der, pl. Adventskalender| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Advent {m}advent [Add to Longdo]
Adventsingen {n}Advent choral concert [Add to Longdo]
Adventskalender {m}Advent calendar [Add to Longdo]
Adventswochenende {n}weekend in Advent [Add to Longdo]
Adventszeit {f}advent season [Add to Longdo]
Fröbelstern {m}; gefalteter AdventssternAdvent Star; Moravian star [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドベンチャー[, adobencha-] (n) adventure; (P) [Add to Longdo]
アドベンチャーゲーム[, adobencha-ge-mu] (n) {comp} adventure game [Add to Longdo]
アドベンチャースポーツ[, adobencha-supo-tsu] (n) adventure sports [Add to Longdo]
アドベンチャラス;アドゥベンチャラス[, adobencharasu ; adoubencharasu] (adj-f) adventurous [Add to Longdo]
アバンチュール;アヴァンチュール[, abanchu-ru ; avanchu-ru] (n) adventure (fre [Add to Longdo]
音仮名[おんがな, ongana] (n) (obsc) (prior to the advent of kana) kanji used to represent readings of words, selected for their on-yomi, regardless of meaning [Add to Longdo]
訓仮名[くんがな, kungana] (n) (obsc) (prior to the advent of kana) kanji used to represent readings of words, selected for their kun-yomi, regardless of meaning [Add to Longdo]
好機到来[こうきとうらい, koukitourai] (n) advent of a golden opportunity [Add to Longdo]
降臨[こうりん, kourin] (n,vs) advent; descent [Add to Longdo]
再降臨[さいこうりん, saikourin] (n) Second Advent [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冒险主义[mào xiǎn zhǔ yì, ㄇㄠˋ ㄒㄧㄢˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] adventurism (a left-wing error against Mao's line during the 1930s) [Add to Longdo]
哈克贝利・芬历险记[Hā kè bèi lì, ㄏㄚ ㄎㄜˋ ㄅㄟˋ ㄌㄧˋ· Fen1 li4 xian3 ji4, / ] Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain 馬克·吐溫|马克·吐温 [Add to Longdo]
汤姆・索亚历险记[Tāng mǔ, ㄊㄤ ㄇㄨˇ· Suo3 ya4 li4 xian3 ji4, / ] Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain 馬克·吐溫|马克·吐温 [Add to Longdo]
耶稣降临节[Yē sū Jiàng lín jié, ㄧㄝ ㄙㄨ ㄐㄧㄤˋ ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Advent (Christian period of 4 weeks before Christmas) [Add to Longdo]
降临节[Jiàng lín jié, ㄐㄧㄤˋ ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Advent (Christian period of 4 weeks before Christmas) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Advent \Ad`vent\, n. [L. adventus, fr. advenire, adventum: cf.
   F. avent. See {Advene}.]
   1. (Eccl.) The period including the four Sundays before
    Christmas.
    [1913 Webster]
 
   {Advent Sunday} (Eccl.), the first Sunday in the season of
    Advent, being always the nearest Sunday to the feast of
    St. Andrew (Now. 30). --Shipley.
    [1913 Webster]
 
   2. The first or the expected second coming of Christ.
    [1913 Webster]
 
   3. Coming; any important arrival; approach.
    [1913 Webster]
 
       Death's dreadful advent.       --Young.
    [1913 Webster]
 
       Expecting still his advent home.   --Tennyson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 advent
   n 1: arrival that has been awaited (especially of something
      momentous); "the advent of the computer" [syn: {advent},
      {coming}]
   2: the season including the four Sundays preceding Christmas
   3: (Christian theology) the reappearance of Jesus as judge for
     the Last Judgment [syn: {Second Coming}, {Second Coming of
     Christ}, {Second Advent}, {Advent}, {Parousia}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 ADVENT
  /ad'vent/, n.
 
   The prototypical computer adventure game, first designed by Will Crowther
   on the {PDP-10} in the mid-1970s as an attempt at computer-refereed fantasy
   gaming, and expanded into a puzzle-oriented game by Don Woods at Stanford
   in 1976. (Woods had been one of the authors of {INTERCAL}.) Now better
   known as Adventure or Colossal Cave Adventure, but the {TOPS-10} operating
   system permitted only six-letter filenames in uppercase. See also
   {vadding}, {Zork}, and {Infocom}.
 
   Figure 1. Screen shot of the original ADVENT game
 
   Orange River Chamber
   You are in a splendid chamber thirty feet high. The walls are frozen rivers
 of
   orange stone. An awkward canyon and a good passage exit from east and west
   sidesof the chamber.
 
   A cheerful little bird is sitting here singing.
 
   >drop rod
   Dropped.
 
   >take bird
   You catch the bird in the wicker cage.
 
   >take rod
   Taken.
 
   >w
   At Top of Small Pit
   At your feet is a small pit breathing traces of white mist. A west passage
 ends
   here except for a small crack leading on.
 
   Rough stone steps lead down the pit.
 
   >down
 
   In Hall of Mists
   You are at one end of a vast hall stretching forward out of sight to the
 west.
   There are openings to either side. Nearby, a wide stone staircase leads
   downward. The hall is filled with wisps of white mist swaying to and fro
 almost
   as if alive. A cold wind blows up the staircase. There is a passage at the
 top
   of a dome behind you.
 
   Rough stone steps lead up the dome.
 
 
   This game defined the terse, dryly humorous style since expected in text
   adventure games, and popularized several tag lines that have become
   fixtures of hacker-speak: ?A huge green fierce snake bars the way!? ?I see
   no X here? (for some noun X). ?You are in a maze of twisty little passages,
   all alike.? ?You are in a little maze of twisty passages, all different.?
   The ?magic words? {xyzzy} and {plugh} also derive from this game.
 
   Crowther, by the way, participated in the exploration of the Mammoth &
   Flint Ridge cave system; it actually has a Colossal Cave and a Bedquilt as
   in the game, and the Y2 that also turns up is cavers' jargon for a map
   reference to a secondary entrance.
 
   ADVENT sources are available for FTP at ftp://ftp.wustl.edu/doc/misc/
   if-archive/games/source/advent.tar.Z. You can also play it as a Java applet
   . There is a good page of resources at the Colossal Cave Adventure Page.
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Advent [atvɛnt] (n) , s.(m )
   advent
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 advent [ɑtfɛnt]
   advent
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 advent
   advent
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top