ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adventitia

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adventitia-, *adventitia*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา adventitia มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *adventitia*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adventitia(แอดเวนทิซ' เชีย) ส่วนคลุมอวัยวะหรือโครงสร้าง -adventitial, adj.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adventitiaแอดเวนติเซีย, ชั้นนอก, ผนังชั้นนอก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Traumatic impressions on the adventitia, the outer lining of the artery.Traumatische Eindrücke auf der Adventitia... der Außenverkleidung der Arterie. Dead Man Walking (2011)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 adventitia \adventitia\ n.
   1. the membranous outer covering of an organ or blood vessel.
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adventitia
   n 1: an enveloping or covering membrane or layer of body tissue
      [syn: {tunic}, {tunica}, {adventitia}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top