ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adventurer

AE0 D V EH1 N CH ER0 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adventurer-, *adventurer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adventurer(แอดเวน' เชอเรอะ) n. ผู้เสี่ยงภัย, ผู้เสี่ยงโชค, นักฉวยโอกาส, นักผจญภัย

English-Thai: Nontri Dictionary
adventurer(n) นักผจญภัย, นักเสี่ยงภัย, นักฉวยโอกาส, นักแสวงโชค

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here we are, fighting the most desperate war in history, and a few wop adventurers act the giddy goat.นี่เรากำลังต่อสู้สงคราม เกี่ยวกับสงครามหมดหวังมาก ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของ มนุษยชาติและ How I Won the War (1967)
And here comes the adventurer now.เขามาแล้วยอดนักผจญภัย Up (2009)
Without rest, adventurers of the oceans they are thrown towards other latitudes.หรือขวางทางกัน ด้วยความมุ่งมั่น นักท่องสมุทร เดินทางไปยังน่านน้ำอื่น Oceans (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adventurerIt seems, from books, that the colonizers and adventurers went sailing off to a new fine life, a new country, opportunities, and so forth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักผจญภัย(n) adventurer, See also: adventurist, explorer, adventure seeker, Example: นักผจญภัยเดินทางย้อนลำน้ำโขงจากกัมพูชาไปถึงยูนาน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ชอบผจญภัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักผจญภัย[nak phajonphai] (n) EN: adventurer ; adventurist ; explorer ; adventure seeker  FR: aventurier [ m ]
ผู้เสี่ยงโชค[phū sīeng chōk] (n, exp) EN: adventurer  FR: aventurier [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ADVENTURER AE0 D V EH1 N CH ER0 ER0
ADVENTURER AH0 D V EH1 N CH ER0 ER0
ADVENTURERS AE0 D V EH1 N CH ER0 ER0 Z
ADVENTURERS AH0 D V EH1 N CH ER0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adventurer (n) ˈədvˈɛntʃərər (@1 d v e1 n ch @ r @ r)
adventurers (n) ˈədvˈɛntʃərəz (@1 d v e1 n ch @ r @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
山師[やまし, yamashi] (n) (1) speculator; (2) adventurer; imposter; (3) prospector [Add to Longdo]
大陸浪人[たいりくろうにん, tairikurounin] (n) prewar Japanese adventurer (political activist) in mainland China [Add to Longdo]
投機師[とうきし, toukishi] (n) adventurer; speculator [Add to Longdo]
風雲に乗ずる[ふううんにじょうずる, fuuunnijouzuru] (exp, vz) (obsc) to take advantage of the troubled times (of an ambitious adventurer) [Add to Longdo]
風雲児[ふううんじ, fuuunji] (n) lucky adventurer; adventurer who takes advantage of troubled times; soldier of fortune [Add to Longdo]
冒険家[ぼうけんか, boukenka] (n) adventurer [Add to Longdo]
冒険者[ぼうけんしゃ, boukensha] (n) adventurer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adventurer \Ad*ven"tur*er\, n. [Cf. F. aventurier.]
   [1913 Webster]
   1. One who adventures; as, the merchant adventurers; one who
    seeks his fortune in new and hazardous or perilous
    enterprises.
    [1913 Webster]
 
   2. A social pretender on the lookout for advancement.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adventurer
   n 1: a person who enjoys taking risks [syn: {adventurer},
      {venturer}]
   2: someone who travels into little known regions (especially for
     some scientific purpose) [syn: {explorer}, {adventurer}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top