ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adventure

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adventure-, *adventure*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adventure(n) การเก็งกำไร
adventure(n) การผจญภัย, See also: การเสี่ยงภัย
adventure(n) ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น, Syn. exploit, venture, escapade
adventure(vt) เสี่ยง, See also: เสี่ยงอันตราย, Syn. risk, venture
adventuresome(adj) กล้า, See also: ชอบผจญภัย, Syn. adventurous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt., vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
adventurer(แอดเวน' เชอเรอะ) n. ผู้เสี่ยงภัย, ผู้เสี่ยงโชค, นักฉวยโอกาส, นักผจญภัย
adventuresome(แอดเวน' เชอเซิม) adj. กล้า, ชอบผจญภัย, ชอบเรื่องภัย. -adventuresomely adv., adventuresomeness n., Syn. adventurous
adventuress(แอดเวน' เซอรัส) นักผจญภัยหญิง
misadventure(มิสเอิดเวน'เชอะ) n. โชคไม่ดี, โชคร้าย, Syn. mishap, misfortune

English-Thai: Nontri Dictionary
adventure(n) การผจญภัย, การเสี่ยงภัย, การฝ่าอันตราย
adventure(vi, vt) ผจญภัย, เสี่ยงภัย, ฝ่าอันตราย
adventurer(n) นักผจญภัย, นักเสี่ยงภัย, นักฉวยโอกาส, นักแสวงโชค
adventuresome(adj) ชอบผจญภัย, ชองเสี่ยงภัย, กล้า
misadventure(n) โชคร้าย, อุบัติเหตุ
peradventure(adv) บางที, บังเอิญ
peradventure(n) เหตุบังเอิญ, ความบังเอิญ, ความไม่แน่นอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adventureการเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adventure and adventurersการผจญภัยและนักผจญภัย [TU Subject Heading]
Adventure educationการศึกษาด้วยการผจญภัย [TU Subject Heading]
Adventure filmsภาพยนตร์ผจญภัย [TU Subject Heading]
Adventure travelการท่องเที่ยวแบบผจญภัย [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
adventure(n) a wild and exciting undertaking (not necessarily lawful), Syn. dangerous undertaking, risky venture, escapade
adventurer(n) a person who enjoys taking risks, Syn. venturer
adventuress(n) a woman adventurer
gamble(v) take a risk in the hope of a favorable outcome, Syn. adventure, risk, take chances, take a chance, chance, hazard, run a risk
venture(v) put at risk, Syn. jeopardize, stake, adventure, hazard

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Adventure

v. i. To try the chance; to take the risk. [ 1913 Webster ]

I would adventure for such merchandise. Shak. [ 1913 Webster ]

Adventure

n. [ OE. aventure, aunter, anter, F. aventure, fr. LL. adventura, fr. L. advenire, adventum, to arrive, which in the Romance languages took the sense of “to happen, befall.” See Advene. ] [ 1913 Webster ]

1. That which happens without design; chance; hazard; hap; hence, chance of danger or loss. [ 1913 Webster ]

Nay, a far less good to man it will be found, if she must, at all adventures, be fastened upon him individually. Milton. [ 1913 Webster ]

2. Risk; danger; peril. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

He was in great adventure of his life. Berners. [ 1913 Webster ]

3. The encountering of risks; hazardous and striking enterprise; a bold undertaking, in which hazards are to be encountered, and the issue is staked upon unforeseen events; a daring feat. [ 1913 Webster ]

He loved excitement and adventure. Macaulay. [ 1913 Webster ]

4. A remarkable occurrence; a striking event; a stirring incident; as, the adventures of one's life. Bacon. [ 1913 Webster ]

5. A mercantile or speculative enterprise of hazard; a venture; a shipment by a merchant on his own account. [ 1913 Webster ]


A bill of adventure (Com.), a writing setting forth that the goods shipped are at the owner's risk.
[ 1913 Webster ]

Syn. -- Undertaking; enterprise; venture; event. [ 1913 Webster ]

Adventure

v. t. [ imp. & p. p. Adventured p. pr. & vb. n. Adventuring ] [ OE. aventuren, auntren, F. aventurer, fr. aventure. See Adventure, n. ] 1. To risk, or hazard; jeopard; to venture. [ 1913 Webster ]

He would not adventure himself into the theater. Acts xix. 31. [ 1913 Webster ]

2. To venture upon; to run the risk of; to dare. [ 1913 Webster ]

Yet they adventured to go back. Bunyan, [ 1913 Webster ]

Discriminations might be adventured. J. Taylor. [ 1913 Webster ]

Adventureful

a. Given to adventure. [ 1913 Webster ]

Adventurer

n. [ Cf. F. aventurier. ] [ 1913 Webster ]

1. One who adventures; as, the merchant adventurers; one who seeks his fortune in new and hazardous or perilous enterprises. [ 1913 Webster ]

2. A social pretender on the lookout for advancement. [ 1913 Webster ]

Adventuresome

a. Full of risk; adventurous; venturesome. -- Ad*ven"ture*some*ness, n. [1913 Webster]

Adventuress

n. A female adventurer; a woman who tries to gain position by equivocal means. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Some fantastic adventure, right? Something really crazy? All I was doing was giving him advice.คนเดียวที่ส่งโปสการ์ดให้ชั้นตลอดๆ Hero (1992)
The way you sort of started out with the adventure part...พี่ต้องเริ่มแบ่งกลุ่ม เพื่อที่จะค้นหา... Hocus Pocus (1993)
Walk from place to place, meet people, get in adventures.เดินจากสถานที่ที่พบปะผู้คนได้รับในการผจญภัย Pulp Fiction (1994)
Your adventure with Serge:เธอไปเที่ยวกับเสิร์จ: Wild Reeds (1994)
Fiction, adventure.นิยายผจญภัย The Shawshank Redemption (1994)
So my adventures came to an end, and with them the chance that one day, like my father, การผจญภัยของมาถึงจุดจบ และกับผมพวก วันหนึ่งโอกาสก็มาถึง เหมือนพ่อของผม Don Juan DeMarco (1994)
"Adventurers beware. Do not begin unless you intend to finish."นักผจญภัยระวัง ถ้าคิดจะเล่น ต้องเล่นให้จบ... Jumanji (1995)
You have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.คุณมีอำนาจที่จะทำให้ ชีวิตมีอิสระและสวยงาม ที่จะทำให้ชีวิตนี้ มีเรื่องเล่าที่ยอดเยี่ยม The Great Dictator (1940)
Here we are, fighting the most desperate war in history, and a few wop adventurers act the giddy goat.นี่เรากำลังต่อสู้สงคราม เกี่ยวกับสงครามหมดหวังมาก ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของ มนุษยชาติและ How I Won the War (1967)
And none the worse for our adventures.และไม่มีใครที่เลวร้ายยิ่งสำหรับการ ผจญภัยของเรา Yellow Submarine (1968)
-So is the future of science, with that rabble-rouser fomenting a senseless military adventure.อนาคตวิทยาการก็มีภัย เพราะพวกนักปฏิวัติบ้าลัทธิทางการทหาร Beneath the Planet of the Apes (1970)
I followed you on many adventures... but into the great unknown mystery...ผมทำตามที่คุณในการผจญภัยจำนวนมาก ... แต่เป็นความลึกลับที่ไม่รู้จักดี ... Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adventureAn absorbing tale of adventure.
adventureAt present, going abroad is no longer the adventure it used to be.
adventureBill has no sense of adventure.
adventureChildren are fond of adventure.
adventureCookie likes a story of adventure.
adventureDangers give relish to an adventure.
adventureFor you who love adventure, this kind of hiking will meet your need.
adventureGulliver traveled in quest of adventure.
adventureHe felt the lure of adventure.
adventureHe has an innate love of adventure.
adventureHe is fond of adventure.
adventureHe likes adventure.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักผจญภัย(n) adventurer, See also: adventurist, explorer, adventure seeker, Example: นักผจญภัยเดินทางย้อนลำน้ำโขงจากกัมพูชาไปถึงยูนาน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ชอบผจญภัย
การผจญภัย(n) adventure, See also: risk, venture, chance, undertaking, Syn. การเสี่ยงภัย, การเสี่ยงอันตราย, Example: เขาชอบดูหนังที่เกี่ยวกับการผจญภัยในอวกาศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจกล้า[jaiklā] (adj) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome
การผจญภัย[kān phajonphai] (n) EN: adventure ; risk ; venture ; chance ; undertaking  FR: aventure [ f ]
การเสี่ยงอันตราย[kān sīeng antarāi] (n, exp) EN: adventure
การเสี่ยงภัย[kān sīengphai] (n) EN: adventure
ขำกลิ้งลิงกับหมา[khamkling ling kap mā] (x) EN: The Adventures of Pan and James : A Chimpanzee and Bulldog on Errands
เคราะห์ร้าย[khrǿrāi] (n) EN: misfortune ; unfortunate ; adversity ; bad luck ; misadventure ; mischance  FR: malheur [ m ] ; malchance [ f ]
นักผจญภัย[nak phajonphai] (n) EN: adventurer ; adventurist ; explorer ; adventure seeker  FR: aventurier [ m ]
ผจญภัย[phajonphai] (v) EN: take adventure ; encounter ; face danger ; take the risk ; dare  FR: s'aventurer
ผู้เสี่ยงโชค[phū sīeng chōk] (n, exp) EN: adventurer  FR: aventurier [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
adventure
adventure
adventurer
adventurer
adventures
adventurers
adventurers
adventuresome

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adventure
adventured
adventurer
adventures
adventurers
adventuress
adventuresome
adventuresses

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哈克贝利・芬历险记[Hā kè bèi lì· Fēn lì xiǎn jì, ㄏㄚ ㄎㄜˋ ㄅㄟˋ ㄌㄧˋ· ㄈㄣ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄢˇ ㄐㄧˋ,          /         ] Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain 馬克·吐溫|马克·吐温 [Add to Longdo]
汤姆・索亚历险记[Tāng mǔ· Suǒ yà lì xiǎn jì, ㄊㄤ ㄇㄨˇ· ㄙㄨㄛˇ ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄢˇ ㄐㄧˋ,         /        ] Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain 馬克·吐溫|马克·吐温 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abenteuerlustige { m, f }; Abenteuerlustigeradventure seeker [Add to Longdo]
Abenteuer { n } | Abenteuer { pl }adventure | adventures [Add to Longdo]
Abenteuerfilm { m }; Abenteurerfilm { m }adventure movie [Add to Longdo]
Abenteuergeschichte { f }; Abenteurergeschichte { f }adventure story [Add to Longdo]
Abenteuerspielplatz { m }adventure playground [Add to Longdo]
Abenteuerroman { m }adventure novel [Add to Longdo]
Abenteuerurlaub { m }adventure holiday; adventure vacation [Add to Longdo]
Wagnis { n } | Wagnisse { pl }adventure | adventures [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
冒険[ぼうけん, bouken] (n, vs) risk; venture; adventure; (P) #2,303 [Add to Longdo]
アドベンチャー[adobencha-] (n) adventure; (P) #6,489 [Add to Longdo]
アドベンチャーゲーム[adobencha-ge-mu] (n) { comp } adventure game [Add to Longdo]
アドベンチャースポーツ[adobencha-supo-tsu] (n) adventure sports [Add to Longdo]
アバンチュール;アヴァンチュール[abanchu-ru ; avanchu-ru] (n) adventure (fre [Add to Longdo]
山師[やまし, yamashi] (n) (1) speculator; (2) adventurer; imposter; (3) prospector [Add to Longdo]
大冒険[だいぼうけん, daibouken] (n) great adventure [Add to Longdo]
大陸浪人[たいりくろうにん, tairikurounin] (n) prewar Japanese adventurer (political activist) in mainland China [Add to Longdo]
投機師[とうきし, toukishi] (n) adventurer; speculator [Add to Longdo]
漂流記[ひょうりゅうき, hyouryuuki] (n) castaway story (e.g. Robinson Crusoe); drifter's adventure tale [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top