ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adventure

AE0 D V EH1 N CH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adventure-, *adventure*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adventure(n) การเก็งกำไร
adventure(n) การผจญภัย, See also: การเสี่ยงภัย
adventure(n) ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น, Syn. exploit, venture, escapade
adventure(vt) เสี่ยง, See also: เสี่ยงอันตราย, Syn. risk, venture
adventuresome(adj) กล้า, See also: ชอบผจญภัย, Syn. adventurous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt., vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
adventurer(แอดเวน' เชอเรอะ) n. ผู้เสี่ยงภัย, ผู้เสี่ยงโชค, นักฉวยโอกาส, นักผจญภัย
adventuresome(แอดเวน' เชอเซิม) adj. กล้า, ชอบผจญภัย, ชอบเรื่องภัย. -adventuresomely adv., adventuresomeness n., Syn. adventurous
adventuress(แอดเวน' เซอรัส) นักผจญภัยหญิง
misadventure(มิสเอิดเวน'เชอะ) n. โชคไม่ดี, โชคร้าย, Syn. mishap, misfortune

English-Thai: Nontri Dictionary
adventure(n) การผจญภัย, การเสี่ยงภัย, การฝ่าอันตราย
adventure(vi, vt) ผจญภัย, เสี่ยงภัย, ฝ่าอันตราย
adventurer(n) นักผจญภัย, นักเสี่ยงภัย, นักฉวยโอกาส, นักแสวงโชค
adventuresome(adj) ชอบผจญภัย, ชองเสี่ยงภัย, กล้า
misadventure(n) โชคร้าย, อุบัติเหตุ
peradventure(adv) บางที, บังเอิญ
peradventure(n) เหตุบังเอิญ, ความบังเอิญ, ความไม่แน่นอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adventureการเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adventure and adventurersการผจญภัยและนักผจญภัย [TU Subject Heading]
Adventure educationการศึกษาด้วยการผจญภัย [TU Subject Heading]
Adventure filmsภาพยนตร์ผจญภัย [TU Subject Heading]
Adventure travelการท่องเที่ยวแบบผจญภัย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No more adventures with you, Dr.Jones.การผจญภัยไม่มากกับคุณ Dr.Jones Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
You know, sharing your adventures is an interesting experience.ลูกรู้มัย, การร่วมผจญภัยกับลูก เป็นประสบการณ์ ที่น่าประทับใจ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
The way you sort of started out with the adventure part...พี่ต้องเริ่มแบ่งกลุ่ม เพื่อที่จะค้นหา... Hocus Pocus (1993)
Your adventure with Serge:เธอไปเที่ยวกับเสิร์จ: Wild Reeds (1994)
So my adventures came to an end, and with them the chance that one day, like my father, การผจญภัยของมาถึงจุดจบ และกับผมพวก วันหนึ่งโอกาสก็มาถึง เหมือนพ่อของผม Don Juan DeMarco (1994)
And since James's visitors begged him again and again... to hear the story of his adventure with the giant peach, he wished for a way to share it with everyone.และตั้งแต่นั้นผู้มาเยือนได้ ขอร้องเขาครั้งแล้วครั้งเล่า... ที่จะฟังเรื่องราวการผจญภัย กับลูกพีชยักษ์ เขาปรารถนาจะให้ทุกคนรับรู้ James and the Giant Peach (1996)
Never had any adventures or did anything unexpected.โดยแท้จริง ไม่เคยเผชิญอะไรร้ายๆ หรือทำอะไรสุ่มเสี่ยง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
But my own adventure turned out to be quite different.เเต่เเล้วการผจญภัยของข้าเอง กลับเป็นอีกเเบบ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
We'd love to join you and Scooby for another zany adventure but we need to hand in these slips before homeroom.เราอยากจะไปผจญภัยกับเธอกับ สกูบี นะ แต่ เราจำเป็นต้องส่งใบอนุญาตินี่ก่อน โฮมรูม Pilot (2001)
The adventure ends here, boys. But don't fret.การผจญภัยจบตรงนี้ แต่อย่ากลัว Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
This is the whole adventure I went through until nowนี่คือเรื่องของผมทั้งหมดจนถึงตอนนี้ Oldboy (2003)
- When does that adventure begin?- จะเดินทางเมื่อไหร่หละ 50 First Dates (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adventureAn absorbing tale of adventure.
adventureAt present, going abroad is no longer the adventure it used to be.
adventureBill has no sense of adventure.
adventureChildren are fond of adventure.
adventureCookie likes a story of adventure.
adventureDangers give relish to an adventure.
adventureFor you who love adventure, this kind of hiking will meet your need.
adventureGulliver traveled in quest of adventure.
adventureHe felt the lure of adventure.
adventureHe has an innate love of adventure.
adventureHe is fond of adventure.
adventureHe likes adventure.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักผจญภัย(n) adventurer, See also: adventurist, explorer, adventure seeker, Example: นักผจญภัยเดินทางย้อนลำน้ำโขงจากกัมพูชาไปถึงยูนาน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ชอบผจญภัย
การผจญภัย(n) adventure, See also: risk, venture, chance, undertaking, Syn. การเสี่ยงภัย, การเสี่ยงอันตราย, Example: เขาชอบดูหนังที่เกี่ยวกับการผจญภัยในอวกาศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจกล้า[jaiklā] (adj) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome
การผจญภัย[kān phajonphai] (n) EN: adventure ; risk ; venture ; chance ; undertaking  FR: aventure [ f ]
การเสี่ยงอันตราย[kān sīeng antarāi] (n, exp) EN: adventure
การเสี่ยงภัย[kān sīengphai] (n) EN: adventure
ขำกลิ้งลิงกับหมา[khamkling ling kap mā] (x) EN: The Adventures of Pan and James : A Chimpanzee and Bulldog on Errands
เคราะห์ร้าย[khrǿrāi] (n) EN: misfortune ; unfortunate ; adversity ; bad luck ; misadventure ; mischance  FR: malheur [ m ] ; malchance [ f ]
นักผจญภัย[nak phajonphai] (n) EN: adventurer ; adventurist ; explorer ; adventure seeker  FR: aventurier [ m ]
ผจญภัย[phajonphai] (v) EN: take adventure ; encounter ; face danger ; take the risk ; dare  FR: s'aventurer
ผู้เสี่ยงโชค[phū sīeng chōk] (n, exp) EN: adventurer  FR: aventurier [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ADVENTURE AE0 D V EH1 N CH ER0
ADVENTURE AH0 D V EH1 N CH ER0
ADVENTURER AE0 D V EH1 N CH ER0 ER0
ADVENTURER AH0 D V EH1 N CH ER0 ER0
ADVENTURES AE0 D V EH1 N CH ER0 Z
ADVENTURERS AE0 D V EH1 N CH ER0 ER0 Z
ADVENTURERS AH0 D V EH1 N CH ER0 ER0 Z
ADVENTURESOME AE0 D V EH1 N CH ER0 S AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adventure (v) ˈədvˈɛntʃər (@1 d v e1 n ch @ r)
adventured (v) ˈədvˈɛntʃəd (@1 d v e1 n ch @ d)
adventurer (n) ˈədvˈɛntʃərər (@1 d v e1 n ch @ r @ r)
adventures (v) ˈədvˈɛntʃəz (@1 d v e1 n ch @ z)
adventurers (n) ˈədvˈɛntʃərəz (@1 d v e1 n ch @ r @ z)
adventuress (n) ˈədvˈɛntʃərɪs (@1 d v e1 n ch @ r i s)
adventuresome (j) ˈədvˈɛntʃəsəm (@1 d v e1 n ch @ s @ m)
adventuresses (n) ˈədvˈɛntʃərɪsɪz (@1 d v e1 n ch @ r i s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哈克贝利・芬历险记[Hā kè bèi lì· Fen1 li4 xian3 ji4, ㄏㄚ ㄎㄜˋ ㄅㄟˋ ㄌㄧˋ· <span class='pronunc-pinyin'>Fēn lì xiǎn jì</span>, <span class="pronunc-zhuyin" style="font-size:smaller">ㄈㄣ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄢˇ ㄐㄧˋ</span>, / ] Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain 馬克·吐溫|马克·吐温 [Add to Longdo]
汤姆・索亚历险记[Tāng mǔ· Suo3 ya4 li4 xian3 ji4, ㄊㄤ ㄇㄨˇ· <span class='pronunc-pinyin'>Suǒ yà lì xiǎn jì</span>, <span class="pronunc-zhuyin" style="font-size:smaller">ㄙㄨㄛˇ ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄢˇ ㄐㄧˋ</span>, / ] Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain 馬克·吐溫|马克·吐温 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abenteuerlustige { m, f }; Abenteuerlustigeradventure seeker [Add to Longdo]
Abenteuer { n } | Abenteuer { pl }adventure | adventures [Add to Longdo]
Abenteuerfilm { m }; Abenteurerfilm { m }adventure movie [Add to Longdo]
Abenteuergeschichte { f }; Abenteurergeschichte { f }adventure story [Add to Longdo]
Abenteuerspielplatz { m }adventure playground [Add to Longdo]
Abenteuerroman { m }adventure novel [Add to Longdo]
Abenteuerurlaub { m }adventure holiday; adventure vacation [Add to Longdo]
Wagnis { n } | Wagnisse { pl }adventure | adventures [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
冒険[ぼうけん, bouken] (n, vs) risk; venture; adventure; (P) #2,303 [Add to Longdo]
アドベンチャー[adobencha-] (n) adventure; (P) #6,489 [Add to Longdo]
アドベンチャーゲーム[adobencha-ge-mu] (n) { comp } adventure game [Add to Longdo]
アドベンチャースポーツ[adobencha-supo-tsu] (n) adventure sports [Add to Longdo]
アバンチュール;アヴァンチュール[abanchu-ru ; avanchu-ru] (n) adventure (fre [Add to Longdo]
山師[やまし, yamashi] (n) (1) speculator; (2) adventurer; imposter; (3) prospector [Add to Longdo]
大冒険[だいぼうけん, daibouken] (n) great adventure [Add to Longdo]
大陸浪人[たいりくろうにん, tairikurounin] (n) prewar Japanese adventurer (political activist) in mainland China [Add to Longdo]
投機師[とうきし, toukishi] (n) adventurer; speculator [Add to Longdo]
漂流記[ひょうりゅうき, hyouryuuki] (n) castaway story (e.g. Robinson Crusoe); drifter's adventure tale [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adventure \Ad*ven"ture\ (?; 135), n. [OE. aventure, aunter,
   anter, F. aventure, fr. LL. adventura, fr. L. advenire,
   adventum, to arrive, which in the Romance languages took the
   sense of "to happen, befall." See Advene.]
   [1913 Webster]
   1. That which happens without design; chance; hazard; hap;
    hence, chance of danger or loss.
    [1913 Webster]
 
       Nay, a far less good to man it will be found, if she
       must, at all adventures, be fastened upon him
       individually.             --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Risk; danger; peril. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He was in great adventure of his life. --Berners.
    [1913 Webster]
 
   3. The encountering of risks; hazardous and striking
    enterprise; a bold undertaking, in which hazards are to be
    encountered, and the issue is staked upon unforeseen
    events; a daring feat.
    [1913 Webster]
 
       He loved excitement and adventure.  --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. A remarkable occurrence; a striking event; a stirring
    incident; as, the adventures of one's life. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   5. A mercantile or speculative enterprise of hazard; a
    venture; a shipment by a merchant on his own account.
    [1913 Webster]
 
   {A bill of adventure} (Com.), a writing setting forth that
    the goods shipped are at the owner's risk.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Undertaking; enterprise; venture; event.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adventure \Ad*ven"ture\, v. t. [imp. & p. p. {Adventured}; p.
   pr. & vb. n. {Adventuring}.] [OE. aventuren, auntren, F.
   aventurer, fr. aventure. See {Adventure}, n.]
   1. To risk, or hazard; jeopard; to venture.
    [1913 Webster]
 
       He would not adventure himself into the theater.
                          --Acts xix.
                          31.
    [1913 Webster]
 
   2. To venture upon; to run the risk of; to dare.
    [1913 Webster]
 
       Yet they adventured to go back.    --Bunyan,
    [1913 Webster]
 
       Discriminations might be adventured. --J. Taylor.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adventure \Ad*ven"ture\, v. i.
   To try the chance; to take the risk.
   [1913 Webster]
 
      I would adventure for such merchandise. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adventure
   n 1: a wild and exciting undertaking (not necessarily lawful)
      [syn: {adventure}, {escapade}, {risky venture}, {dangerous
      undertaking}]
   v 1: take a risk in the hope of a favorable outcome; "When you
      buy these stocks you are gambling" [syn: {gamble},
      {chance}, {risk}, {hazard}, {take chances}, {adventure},
      {run a risk}, {take a chance}]
   2: put at risk; "I will stake my good reputation for this" [syn:
     {venture}, {hazard}, {adventure}, {stake}, {jeopardize}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top