ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adap

   
138 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adap-, *adap*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adapt[VT] ทำให้เหมาะ, See also: ทำให้กลมกลืน, ทำให้เข้ากับ, ปรับ, Syn. adapt, accommodate
adapt[VI] เหมาะ, See also: กลมกลืน, เข้ากับ, ปรับ
adapter[N] สิ่งที่ปรับให้สิ่งสองสิ่งเข้ากัน, Syn. adaptor
adaptor[N] สิ่งที่ปรับให้สิ่งสองสิ่งเข้ากัน, Syn. adapter
adapt as[PHRV] ดัดแปลงให้เป็น, See also: ปรับเปลี่ยนให้เป็น
adapt to[PHRV] ปรับให้เข้ากับ, See also: ปรับตัวเข้ากับ, ปรับให้สอดคล้องกับ, ทำตัวให้เหมาะสมกับ, Syn. acclimatize to, accommodate
adaptive[ADJ] ซึ่งปรับตัวได้, Syn. adaptable
adapt for[PHRV] ดัดแปลงให้เหมาะสมกับ, See also: ปรับให้เข้ากับ, ดัดแปลงให้เป็น
adaptable[ADJ] ที่ปรับตัวได้, Syn. adaptive
adapt from[PHRV] ดัดแปลงจาก (มักใช้ในรูป passive voice), See also: ปรับจาก, ปรับเปลี่ยนจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adapt(อะแดพทฺ') vt. ปรับตัว, ปรับให้เหมาะ, ดัดแปลง. -adaptive adj., Syn. adjust, fit)
adaptable(อะแดพ' ทะเบิล) adj. ปรับตัวได้, ปรับให้เหมาะได้ -adaptability n., Syn. adjustable ###A. rigid, inflexible)
adaptation(แอดแดพเท' เชิน) n. การปรับตัว, การปรับให้เหมาะ, สิ่งที่ได้จากการปรับให้เหมาะ, ภาวะที่เหมาะสม, ฉบับแก้ไขปรับปรุง, สิ่งที่แก้ไขปรับปรุง, การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม, การปรับตัวของรูม่านตา, Syn. version, adjustment ###A. rigid
adapter(อะแดพ' เทอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ปรับตัว,เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมส่วนที่มีขนาด่หรือแบบแตกต่างกันให้เข้ากันได้, อุปกรณ์. ตัวปรับต่อตัวปรับแผงวงจร (card) ที่มีสายไฟเชื่อมระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ ถ้าผิดขนาด ผิดรุ่นกัน จะต้องมี "ตัวปรับต่อ" เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ บางทีอาจเสียบไว้ในช่องเสียบ (expansion slot) เลยก็ได้
color graphic adapterตัวปรับต่อภาพสีใช้ตัวย่อว่า CGA หมายถึง ตัวปรับสำหรับภาพกราฟิกที่จะมองเห็นบนจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวปรับนี้เป็นมาตรฐานจอภาพของเครื่องไอบีเอ็ม แต่ภาพที่ปรากฏให้เห็นบนจอนั้นยังดูแข็ง ไม่ได้ผสมกลมกลืนสนิท ดูแล้วพาลจะปวดศรีษะได้ง่าย ๆ คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ จึงพัฒนาตัวปรับสีนี้ใหม่ มีชื่อ เรียกว่า EGA หรือ VGA
enhanced graphic adaptorenhanced graphics adapterตัวปรับภาพเพิ่มความคมใช้ตัวย่อว่า EGA (อ่านว่า อีจีเอ) เป็นมาตรฐานของจอภาพได้รับการพัฒนามาขั้นหนึ่งแล้ว ปัจจุบัน จอภาพยังคงได้รับการพัฒนาให้คมชัด และมีสีสวยขึ้นเรื่อย ๆ จอที่ดีกว่า คือจอ VGA หรือ Super VGA หรือที่เรียกว่า SVGA ดู VGA และ SVGA ประกอบ
enhanced graphics adapterตัวปรับภาพเพิ่มความคมEnhanced Graphic Adaptorใช้ตัวย่อว่า EGA (อ่านว่า อีจีเอ) เป็นมาตรฐานของจอภาพได้รับการพัฒนามาขั้นหนึ่งแล้ว ปัจจุบัน จอภาพยังคงได้รับการพัฒนาให้คมชัด และมีสีสวยขึ้นเรื่อย ๆ จอที่ดีกว่า คือจอ VGA หรือ Super VGA หรือที่เรียกว่า SVGA ดู VGA และ SVGA ประกอบ
game control adapterตัวปรับสำหรับเกมเป็นแผ่นวงจร (card) พิเศษใช้เสียบเพิ่มเข้าไปเพื่อปรับคอมพิวเตอร์ให้ใช้ก้านควบคุม (joystick) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ประกอบส่วนหนึ่งที่ใช้สำหรับการเล่นเกมบางประเภทได้ ดู joystick ประกอบ
graphics adapter cardตัวปรับภาพหมายถึงแผ่นวงจร (card) ที่เมื่อนำไปเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วทำให้จอภาพแสดงภาพได้ เท่าที่รู้จักกันในเวลานี้มีชื่อเรียกว่า CGA EGA VGA และ SVGA ถ้าปราศจากแผ่นวงจรเหล่านี้ แม้โปรแกรมจะเป็นโปรแกรมภาพ ก็จะแสดงภาพไม่ได้ ดู CGA EGA VGA และ SVGA
inadaptable(อินดะแดพ' ทะเบิล) adj.ไม่ปรับตัว, ปรับตัวไม่ได้., See also: inadaptability n.

English-Thai: Nontri Dictionary
adapt(vt) ดัดแปลง,ปรับ,ทำให้เหมาะสม
adaptability(n) ความสามารถในการปรับตัว,ความสามารถในการดัดแปลง
adaptable(adj) ดัดแปลงได้,ปรับได้,ปรับตัวได้
adaptation(n) การดัดแปลง,การปรับตัว,การปรับ
adaptor(n) เครื่องดัดแปลง,เครื่องปรับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adaptationการปรับตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adaptationการดัดแปลง, การปรับใช้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
adaptationการปรับตัว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adaptationการดัดแปลง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
adaptationการดัดแปลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adaptationการปรับตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
adaptation rightสิทธิที่จะดัดแปลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adaptation, darkการปรับสายตาในที่มืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adapterตัวปรับต่อ, ตัวปรับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
adapterตัวปรับต่อ, ตัวปรับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adapidaeอาดาปิเด [การแพทย์]
Adaptปรับตัว [การแพทย์]
Adaptability (Psychology)ความสามารถในการปรับตัว (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Adaptationฉบับดัดแปลง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Adaptationการปรับใช้ [เศรษฐศาสตร์]
Adaptationการปรับตัว [TU Subject Heading]
Adaptationความสามารถในด้านการปรับปรุง, การปรับสภาพ, การดัดแปลง, การปรับตัว, การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม [การแพทย์]
adaptationการปรับตัว, การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานของอวัยวะของสิ่งมีชีวิตเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Adaptation (Biology)การปรับตัว (ชีววิทยา) [TU Subject Heading]
Adaptation, Biologicalการปรับตัวทางชีวภาพ, การปรับตัวทางชีววิทยา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If trash like you that can't keep up with the academic ability of regular students and can't adapt to living in a group screw up here, it's the end of the road!ถ้าของเสียเป็นเช่นพวกแกนั่นจะไม่ เป็นการรักษาความฉลาดของนักเรียนปกติเลย ...และไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับกลุ่ม ที่นี่ มันเป็นการสิ้นสุดของชีวิต Akira (1988)
I guess he had a lot on his mind, trying to adapt to life on the inside.ผมคิดว่าเขามีจำนวนมากที่อยู่ในใจของเขา พยายามที่จะปรับตัวเข้ากับชีวิตในภายใน The Shawshank Redemption (1994)
Dialogue adaptation by Jim Hubbert and Studio GhibliDialogue การปรับตัวโดย จิม Hubbert และสตูดิโอ Ghibli Princess Mononoke (1997)
You either drive yourself batty trying to change it or you adapt.ฉันจะไม่ขอพูดอะไรทั้งนั้น Rock Star (2001)
You adapted it, changed it. You became magnificent.คุณปรับปรุงมัน เปลัี่ยนแปลงมัน คุณทำให้มันเยี่ยมชึ้น Resident Evil: Apocalypse (2004)
While many of the Koga Ninja have adapted to modern society... residing in cities such as Edo (Tokyo) And Naniwa (Osaka).ส่วนใหญ่ของ โคกะ นินจาน่ะ เหมาะกับเมืองที่มีความทันสมัย.. เลยอาศัยอยู่ที่ เอโดะ ( โตเกียว) และ นานิวะ (โอซาก้า) Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
The synthetics act as a second skin, adapting to your body's individual needs.ยางสังเคราะห์จะเสมือนผิวอีกชั้น, แยกส่วนที่ร่างกายคุณต้องการ. Fantastic Four (2005)
Over time, they've adapted.ใช้เวลายาวนานมาก จนพวกมันปรับตัวกลมกลืน The Cave (2005)
Try using NP-safe adaptive search. - You okay? - Thanks for asking, Edgar.คุณโอเคนะ / ขอบใจที่ถามเอ็ดการ์ Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Eun-whan adapted it from a book.อึนวานดัดแปลงมันมาจากหนังสือ A Millionaire's First Love (2006)
My father always talked about how an entire species will go extinct while others, no more unique or complex, will change and adapt in extraordinary ways.พ่อของผมพูดเสมอๆว่า มนุษย์กำลังจะสูญพันธุ์ ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนเป็นความพิเศษได้ Chapter Four 'Collision' (2006)
Survive. Adapt. Escape.อยู่รอด ปรับตัว หลบหนี Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adapTeenagers must adapt to today's harsh realities.
adapThe young adapt to change easily.
adapHe couldn't adapt to new circumstances.
adapThe architect adapted the house to the needs of old people.
adapThey adapt themselves to the change quickly.
adapYou will soon adapt yourself to this new life.
adapThe curry they serve in Japan is milder than real Indian curry. They adapt it to Japanese tastes.
adapSuch an alert man as he couldn't have failed to adapt himself to the new situation.
adapI adapted the garage for use as a workshop.
adapComplaining about something is one way to adapt yourself to a new environment.
adapShe always adapted to new circumstance.
adapHe adapted himself to circumstances.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดัดแปลงแก้ไข[V] adapt, See also: adjust, modify, Syn. ดัดแปลง, Example: ชาวญี่ปุ่นได้นำลูกคิดหินของชาวจีนมาดัดแปลงแก้ไขเป็นลูกคิดโดยใช้วัสดุอื่นแทนลูกหินและใช้โลหะแทนเชือก, Thai definition: เปลี่ยนแปลงให้ต่างไปจากสภาพเดิม
การปรับตัว[N] adapting, See also: adjusting, reforming, Example: กระบวนการทางจิตใจของคนจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม จึงจะสามารถดำรงอยู่ได้, Thai definition: การทำตัวให้อยู่ในสภาพที่เหมาะหรือดีขึ้น
การปรับปรุง[N] adaptation, See also: improvement, development, Syn. การแก้ไข, Example: การให้บริการของรัฐควรจะต้องมีการปรับปรุงให้โรงพยาบาลมีคุณภาพกล่าวคือการให้บริการต้องมีความรวดเร็วการให้บริการ, Thai definition: การแก้ไขให้เรียบร้อยหรือดียิ่งขึ้น
อนุโลม[V] adapt, See also: modify, be able to be adapted, be adaptable, Example: กฎหมายบัญญัติให้นำประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีที่มีคดีมาสู่ศาลหรือมีผู้ยื่นคำร้องขอต่อศาล, Thai definition: นำมาใช้โดยอาศัยหลักการอย่างเดียวกันแต่ให้แก้ไขในรายละเอียดได้ตามควรแก่กรณี, Notes: (กฎหมาย)
ปรับตัว[V] adjust (oneself), See also: adapt, Syn. ปรับนิสัย, ปรับพฤติกรรม, Example: จิ้งจกปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่มันอยู่, Thai definition: ทำให้กลมกลืน
ประยุกต์ใช้[V] apply, See also: adapt, make practical use, Syn. ปรับใช้, ดัดแปลง, Example: นักวิทยาศาสตร์ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เข้ากับสภาพชีวิตในปัจจุบัน, Thai definition: ใช้ประโยชน์จากทฤษฎีหรือความรู้ที่มีอยู่
ซ่อมแปลง[V] modify, See also: adapt, Syn. ดัดแปลง, Example: เขาซ่อมแปลงเครื่องยนต์เพื่อนำมาขายต่อ, Thai definition: แก้ไขดัดแปลงของที่ชำรุดให้คืนดี
ประยุกต์[V] apply, See also: adapt, adjust, make practical use, Syn. ปรับใช้, Example: กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์เป็นการนำความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ทุกสาขาวิชาไปประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยการวิเคราะห์การรักษาและการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ, Thai definition: นำความรู้เชิงทฤษฎี หรือความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วมาใช้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโลม[v.] (anulōm) EN: adapt (to) ; comply (with) ; accomodate ; be adaptable ; modify   FR: accéder ; satisfaire ; adapter
ชะงัด[adj.] (cha-ngat) EN: efficacious ; effective ; certain ; specific   FR: efficace ; garanti ; adap
ดัด[v.] (dat) EN: modify ; correct ; adapt ; alter ; rectify ; straighten ; adjust ; make fit   FR: modifier ; corriger ; adapter ; redresser ; ajuster ; façonner
ดัดแปลง[v.] (datplaēng) EN: modify ; alter ; adapt ; adjust ; change ; refit   FR: modifier ; adapter ; altérer
ดัดแปลงแก้ไข[v. exp.] (datplaēngkaēkhai) EN: adapt ; adjust; modify   
จำแลง[v.] (jamlaēng) EN: transform ; convert ; disguise ; modify ; adapt   FR: se transformer en ; modifier ; adapter
การดัดแปลง[n.] (kān datplaēng) EN: modification ; adaptation   FR: modification [f]
การแก้ไข[n.] (kān kaēkhai) EN: adaptation ; amendment ; solution ; correction   
การปรับปรุง[n.] (kān prapprung) EN: adaptation ; improvement ; adjustment ; development   FR: remaniement [m]
การปรับตัว[n.] (kān praptūa) EN: adapting ; adjusting ; reforming ; adjustment ; adaptation   FR: ajustement [m] ; adaptation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADAPT    AH0 D AE1 P T
ADAPSO    AH0 D AE1 P S OW0
ADAPTS    AH0 D AE1 P T S
ADAPTOR    AH0 D AE1 P T ER0
ADAPTEC    AH0 D AE1 P T EH2 K
ADAPTED    AH0 D AE1 P T AH0 D
ADAPTER    AH0 D AE1 P T ER0
ADAPTERS    AH0 D AE1 P T ER0 Z
ADAPTIVE    AH0 D AE1 P T IH0 V
ADAPTING    AH0 D AE1 P T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adapt    (v) ˈədˈæpt (@1 d a1 p t)
adapts    (v) ˈədˈæpts (@1 d a1 p t s)
adapted    (v) ˈədˈæptɪd (@1 d a1 p t i d)
adapter    (n) ˈədˈæptər (@1 d a1 p t @ r)
adaptor    (n) ˈədˈæptər (@1 d a1 p t @ r)
adapters    (n) ˈədˈæptəz (@1 d a1 p t @ z)
adapting    (v) ˈədˈæptɪŋ (@1 d a1 p t i ng)
adaptors    (n) ˈədˈæptəz (@1 d a1 p t @ z)
adaptable    (j) ˈədˈæptəbl (@1 d a1 p t @ b l)
adaptation    (n) ˌædæptˈɛɪʃən (a2 d a p t ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
适配器[shì pèi qì, ㄕˋ ㄆㄟˋ ㄑㄧˋ, / ] adapter (device), #40,820 [Add to Longdo]
转用[zhuǎn yòng, ㄓㄨㄢˇ ㄩㄥˋ, / ] adapt for use for another purpose, #41,527 [Add to Longdo]
自适应[zì shì yìng, ㄗˋ ㄕˋ ㄧㄥˋ, / ] adaptive [Add to Longdo]
适配[shì pèi, ㄕˋ ㄆㄟˋ, / ] adaptation [Add to Longdo]
适配层[shì pèi céng, ㄕˋ ㄆㄟˋ ㄘㄥˊ, / ] adaptation layer [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adapter {m}; Anpassungseinrichtung {f}; Anpassungsvorrichtung {f}; Zwischenstecker {m} {adj} | Adapter {pl}adapter | adapters [Add to Longdo]
Adapter {m}adapter unit [Add to Longdo]
Adaptronik {f}; Anpassungstechnik {f} [techn.]adaptronic [Add to Longdo]
adaptieren | adaptierend | adaptiertto adapt | adapting | adapted [Add to Longdo]
adaptiv {adj}adaptive [Add to Longdo]
Adaptation {f}; Anpassung {f} [med.]adaptation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM [Add to Longdo]
だだっ広い;徒広い[だだっぴろい, dadappiroi] (adj-i) very (excessively) spacious; unduly wide; sprawling [Add to Longdo]
アダプター(P);アダプタ[, adaputa-(P); adaputa] (n) adapter; (P) [Add to Longdo]
アダプタカード[, adaputaka-do] (n) {comp} adaptor card [Add to Longdo]
アダプテーション[, adapute-shon] (n) adaptation [Add to Longdo]
アダプテーションレイヤ[, adapute-shonreiya] (n) {comp} adaptation layer [Add to Longdo]
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] (n) {comp} adaptation function [Add to Longdo]
アダプテーション層[アダプテーションそう, adapute-shon sou] (n) {comp} adaptation layer [Add to Longdo]
アダプティヴ[, adaputeivu] (n) adaptive [Add to Longdo]
アダプト[, adaputo] (vs) to adapt [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アダプタ[あだぷた, adaputa] adapter [Add to Longdo]
アダプタカード[あだぷたかーど, adaputaka-do] adaptor card [Add to Longdo]
アダプテーションレイヤ[あだぷてーしょんれいや, adapute-shonreiya] adaptation layer [Add to Longdo]
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] adaptation function [Add to Longdo]
アダプテーション層[アダプテーションそう, adapute-shon sou] adaptation layer [Add to Longdo]
ターミナルアダプター[たーみなるあだぷたー, ta-minaruadaputa-] terminal adapter [Add to Longdo]
チャネル間アダプタ[チャネルかんアダプタ, chaneru kan adaputa] channel-to-channel adapter [Add to Longdo]
チャネル間結合装置[チャネルかんけつごうそうち, chaneru kanketsugousouchi] CTCA, Channel To Channel Adapter [Add to Longdo]
ネットワークアダプタ[ねっとわーくあだぷた, nettowa-kuadaputa] network adapter [Add to Longdo]
光チャネルアダプタ[ひかりチャネルアダプタ, hikari chaneruadaputa] Optical Channel Adapter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top