ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adaptation

AE2 D AH0 P T EY1 SH AH0 N   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adaptation-, *adaptation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adaptation[N] การปรับตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adaptation(แอดแดพเท' เชิน) n. การปรับตัว, การปรับให้เหมาะ, สิ่งที่ได้จากการปรับให้เหมาะ, ภาวะที่เหมาะสม, ฉบับแก้ไขปรับปรุง, สิ่งที่แก้ไขปรับปรุง, การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม, การปรับตัวของรูม่านตา, Syn. version, adjustment ###A. rigid

English-Thai: Nontri Dictionary
adaptation(n) การดัดแปลง,การปรับตัว,การปรับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adaptationการปรับตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adaptationการดัดแปลง, การปรับใช้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
adaptationการปรับตัว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adaptationการดัดแปลง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
adaptationการดัดแปลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adaptationการปรับตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
adaptation rightสิทธิที่จะดัดแปลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adaptation, darkการปรับสายตาในที่มืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adaptationฉบับดัดแปลง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Adaptationการปรับใช้ [เศรษฐศาสตร์]
Adaptationการปรับตัว [TU Subject Heading]
Adaptationความสามารถในด้านการปรับปรุง, การปรับสภาพ, การดัดแปลง, การปรับตัว, การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม [การแพทย์]
adaptationการปรับตัว, การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานของอวัยวะของสิ่งมีชีวิตเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Adaptation (Biology)การปรับตัว (ชีววิทยา) [TU Subject Heading]
Adaptation, Biologicalการปรับตัวทางชีวภาพ, การปรับตัวทางชีววิทยา [การแพทย์]
Adaptation, Chronicการปรับอย่างเนิบๆ [การแพทย์]
Adaptation, Crossการปรับตัวของการรับรู้รสต่อสารกระตุ้นชนิดอื่น [การแพทย์]
Adaptation, Ocularการปรับสายตา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dialogue adaptation by Jim Hubbert and Studio GhibliDialogue การปรับตัวโดย จิม Hubbert และสตูดิโอ Ghibli Princess Mononoke (1997)
You know, make sure that there are no... adaptations or anything.คือว่า ให้แน่ใจว่าไม่มี... อะไรแปลกๆ Teeth (2007)
Oh, guys look, this isn't a literal adaptation hereคือ พวกนาย ฟังนะ นี่ไม่ใช่การดัดแปลงบทมาตรงๆอะ Zack and Miri Make a Porno (2008)
It's just a little adaptation I've made just to make better use of time.ก็เป็นส่วนที่ผมดัดแปลงนิดหน่อย ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์น่ะ It Might Get Loud (2008)
Abed, did you know that Cougar Town is an American adaptation of a 1990s British sitcom?อาเบด เธอรู้มั้ยว่า Cougar Town คือซีรี่ย์สอเมริกันที่ดัดแปลงมาจาก ซิทคอมอังกฤษในช่วงปี 1990? Biology 101 (2011)
There are many differing opinions on adaptation studies and development...มีทางออกอีกหลายทาง จากการศึกษาเรื่อง พัฒนาการและการปรับตัว Now You See Me (2011)
Look at that. Just gorgeous adaptations for flight.ดูนี่ซิครับ มันช่างสวยงามจริงๆ Magus (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adaptationThis film is an adaptation of a novel.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การปรับปรุง[N] adaptation, See also: improvement, development, Syn. การแก้ไข, Example: การให้บริการของรัฐควรจะต้องมีการปรับปรุงให้โรงพยาบาลมีคุณภาพกล่าวคือการให้บริการต้องมีความรวดเร็วการให้บริการ, Thai definition: การแก้ไขให้เรียบร้อยหรือดียิ่งขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การดัดแปลง[n.] (kān datplaēng) EN: modification ; adaptation   FR: modification [f]
การแก้ไข[n.] (kān kaēkhai) EN: adaptation ; amendment ; solution ; correction   
การปรับปรุง[n.] (kān prapprung) EN: adaptation ; improvement ; adjustment ; development   FR: remaniement [m]
การปรับตัว[n.] (kān praptūa) EN: adapting ; adjusting ; reforming ; adjustment ; adaptation   FR: ajustement [m] ; adaptation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADAPTATION AE2 D AH0 P T EY1 SH AH0 N
ADAPTATIONS AE2 D AE0 P T EY1 SH AH0 N Z
ADAPTATIONS AE2 D AH0 P T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adaptation (n) ˌædæptˈɛɪʃən (a2 d a p t ei1 sh @ n)
adaptations (n) ˌædæptˈɛɪʃənz (a2 d a p t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
适配[shì pèi, ㄕˋ ㄆㄟˋ, / ] adaptation [Add to Longdo]
适配层[shì pèi céng, ㄕˋ ㄆㄟˋ ㄘㄥˊ, / ] adaptation layer [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anpassung {f} | Anpassungen {pl}; Bearbeitungen {pl}adaptation | adaptations [Add to Longdo]
Adaptation {f}; Anpassung {f} [med.]adaptation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アダプテーション[, adapute-shon] (n) adaptation [Add to Longdo]
アダプテーションレイヤ[, adapute-shonreiya] (n) {comp} adaptation layer [Add to Longdo]
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] (n) {comp} adaptation function [Add to Longdo]
アダプテーション層[アダプテーションそう, adapute-shon sou] (n) {comp} adaptation layer [Add to Longdo]
暗順応[あんじゅんのう, anjunnou] (n) (See 明順応) dark adaptation [Add to Longdo]
演義[えんぎ, engi] (n) expansion; amplification; commentary; adaptation [Add to Longdo]
応化[おうげ;おうけ, ouge ; ouke] (n) (1) (abbr) (See 応用化学) applied chemistry; (n,vs) (2) (See 適応) adaptation [Add to Longdo]
改作[かいさく, kaisaku] (n,vs) adaptation (of story) [Add to Longdo]
換骨奪胎[かんこつだったい, kankotsudattai] (n,vs) adaptation (e.g. of a poem or novel); rewriting; recasting; modification; rehashing [Add to Longdo]
原書[げんしょ, gensho] (n) original document (not a copy or adaptation); book in its original language (esp. a European language); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アダプテーションレイヤ[あだぷてーしょんれいや, adapute-shonreiya] adaptation layer [Add to Longdo]
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] adaptation function [Add to Longdo]
アダプテーション層[アダプテーションそう, adapute-shon sou] adaptation layer [Add to Longdo]
接続機器[せつぞくきき, setsuzokukiki] adaptation equipment [Add to Longdo]
速度変換[そくどへんかん, sokudohenkan] rate adaptation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adaptation \Ad`ap*ta"tion\, n. [Cf. F. adaptation, LL.
   adaptatio.]
   1. The act or process of adapting, or fitting; or the state
    of being adapted or fitted; fitness. "Adaptation of the
    means to the end." --Erskine.
    [1913 Webster]
 
   2. The result of adapting; an adapted form.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adaptation
   n 1: a written work (as a novel) that has been recast in a new
      form; "the play is an adaptation of a short novel" [syn:
      {adaptation}, {version}]
   2: the process of adapting to something (such as environmental
     conditions) [syn: {adaptation}, {adaption}, {adjustment}]
   3: (physiology) the responsive adjustment of a sense organ (as
     the eye) to varying conditions (as of light)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 adaptation /adaptasjɔ̃/ 
  adaptation; adjustment

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top