ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

visa

V IY1 Z AH0   
99 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -visa-, *visa*
Possible hiragana form: う゛ぃさ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
visa[N] วีซ่า, See also: เอกสารอนุมัติที่ประทับตราบนหนังสือเดินทาง
visa[VT] ประทับตราบนหนังสือเดินทาง
visage[N] ใบหน้า, Syn. face
visage[N] สิ่งที่ปรากฎให้เห็น, See also: ลักษณะ, Syn. appearance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
visa(วี'ซะ) n. วีซ่า,เอกสารอนุมัติที่ประทับตราบนหนังสือเดินทาง (passport) สำหรับบุคคลประเทศหนึ่งไปยังหรือผ่านอีกประเทศหนึ่ง. vt. ประทับตราดังกล่าว,ให้เอกสารดังกล่าว
visage(วิซ'ซิจฺ) n. ใบหน้า (โดยเฉพาะของมนุษย์หน้า,ลักษณะ,สิ่งที่ปรากฎให้เห็น., See also: visaged adj. -S.appearance,aspect
advisable(แอดไว' ซะเบิล) adj. ซึ่งแนะนำได้, เหมาะ, สมควร. -advisability. -advisableness n., Syn. suggested)
devisable(ดิไว'ซะเบิล) adj. ซึ่งสามารถประดิษฐ์ขึ้นได้,เคลื่อนย้ายได้
devisal(ดิไว'เซิล) n. การประดิษฐ์,การออกแบบวางแผน
envisage(เอนวิซ'ซิจฺ) vt. คิด,มองเห็น,เผชิญหน้า,จ้องหน้า., See also: envisagement n. ดูenvisage, Syn. conceive
improvisation(อิมพรอฟวิเซ' เชิน) n. การแสดงหรือประพันธ์อย่างไม่ได้มีการตระเตรียมมาก่อน, การว่ากลอนสด, สิ่งที่กระทำหรือ ประพันธ์ขึ้นอย่างทันทีทันควัน. -al adj.
inadvisable(อินดัดไว' ซะเบิล) adj. ไม่ฉลาด, ไม่สมควร, ไม่บังควร., See also: inadvisability, inadvisableness n. inadvisably adv., Syn. unwise, improper
revisal(รีไว'เซิล) n. การแก้ไขใหม่,การปรับปรุงใหม่,การชำระ,การเปลี่ยนแปลง,สิ่งที่ปรับปรุงแก้ไข

English-Thai: Nontri Dictionary
visa(n) การตรวจประทับตรา,วีซ่า
visa(vt) ตรวจประทับตรา
visage(n) หน้าตา,ใบหน้า
advisable(adj) สมควร,ซึ่งแนะนำได้,เหมาะ
inadvisable(adj) ไม่ฉลาด,ไม่สมควร,

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
visaตรวจลงตรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
visaการตรวจลงตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
visaการตรวจลงตรา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
visaการตรวจลงตรา " การประทับตราหรือข้อความในหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวโดยเจ้าพนักงานของรัฐ เพื่อแสดงว่า ผู้เดินทางได้รับอนุญาตให้เข้ามาพำนัก เดินทางผ่าน และเดินทางออกจากราชอาณาจักร - courtesy visa การตรวจลงตราประเภทอัธยาศัยไมตรี การตรวจลงตราประเภทนี้จำกัดเฉพาะคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว ซึ่ง (1) ปฏิบัติหน้าที่เพื่อการอื่นนอกเหนือจากการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ทางการทูต กงสุล หรือราชการ (สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ หรือหนังสือเดินทางสหประชาชาติที่เทียบเท่าหนังสือเดินทางทูต หรือหนังสือ เดินทางราชการ) และ (2) เข้ามาในฐานะเป็นพระราชอาคันตุกะ ราชอาคันตุกะ แขกของรัฐบาล หรือหน่วยของรัฐ (สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา) - diplomatic visa การตรวจลงตราประเภททูต - immigrant visa การตรวจลงตราประเภทคนเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร - non-immigrant visa การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว - non-quota immigrant visa การตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าว ซึ่งเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี การตรวจลงตราประเภทนี้จะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ 1 ปี - official visa การตรวจลงตราประเภทราชการ - re-entry visa การตรวจลงตราประเภทให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้อีก - tourist visa การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว - transit visa การตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร - visa on arrival การตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง " [การทูต]
Visaการตรวจลงตรา กล่าวคือ เป็นเครื่องหมายแสดงการรับรองที่ประทับอยู่ในหนังสือเดินทางว่า หนังสือเดินทางฉบับนั้นได้รับการตรวจตราแล้ว ในกรณีที่ผู้ถือหนังสือดังกล่าวยื่นขอเดินทางเข้าไปในประเทศที่ให้การตรวจลง ตรา และทุกอย่างถูกต้องจึงให้ผู้นั้นเดินทางไปยังประเทศดังกล่าวได้อนุสัญญากรุง เวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุลได้บัญญัติไว้ในข้อ 5 ของวรรค D ว่า หน้าที่ทางกงสุลข้อหนึ่งคือ ?ออกหนังสือเดินทางและเอกสารเดินทางให้แก่คนชาติของรัฐผู้ส่ง และตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือออกเอกสารที่เหมาะสมให้แก่บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปยังรัฐผู้ส่ง?พึง เข้าใจว่า แม้หนังสือเดินทางจะได้รับการตรวจลงตราแล้วก็ตาม ก็มิได้เป็นการประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า ผู้ถือหนังสือนั้นจะได้รับการยินยอมให้เดินทางเข้าไปในรัฐที่ให้การตรวจลง ตรา คือ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในรัฐนั้นอาจห้ามมิให้เข้าประเทศได้ ทั้ง ๆ ที่ได้รับการตรวจตราแล้วก็ตาม แต่การกระทำเช่นนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นน้อยมากการตรวจลงตราหรือวีซ่านั้น แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท คือ1) การตรวจลงตราทางการทูต ซึ่งออกให้แก่บุคคลในคณะทูตและกงสุล รวมทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของต่างประเทศ2) การตรวจลงตราทางราชการ ออกให้แก่ข้าราชการที่ไม่รวมอยู่ในประเภทที่ 1) ซึ่งจะเดินทางไปธุระราชการ และ3) การตรวจลงตราธรรมดา ออกให้แก่บุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่รวมอยู่ในประเภทที่ 1) และ 2) มีหลายประเทศได้ให้การตรวจลงตราชั่วคราว การตรวจลงตราสำหรับลูกเรือเดินทะเล การตรวจลงตราสำหรับพ่อค้าต่างประเทศ การตรวจลงตราสำหรับนักศึกษา และการตรวจลงตราสำหรับผู้อพยพลี้ภัย เป็นต้น [การทูต]
Visa Waiver Agreementความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา [การทูต]
Visakabucha Dayวันวิสาขบูชา [TU Subject Heading]
Visasวีซา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or, uh, visa versa.อาจจะถูกต้องในเวลาที่ผิด หรือเอ่อในทางกลับกัน Pinocchio (1940)
Flashing smiles instead of visas Why, it couldไม่ต้องมีวีซ่า แค่ยิ้มออกมาก็เพียงพอ The Little Prince (1974)
But since Danny was afraid they'd take him away on account of some business concerning documents and visas the boy lived his early years always hiding in the belly of the Virginianเพราะแดนนี่กลัวว่าจะโดนแย่งเขาไป เพราะปัญหาเรื่องเอกสารกับวีซ่า เด็กเลยต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆ The Legend of 1900 (1998)
I was so high, I didn't notice my visa had run out.ฉันสะเพร่ายิ่งนัก ฉันไม่ได้เอะใจเลยว่าวิซ่าฉันหมดอายุ Brokedown Palace (1999)
You start off listening to Amy Grant but then before you know it it's 3 am and you got your Visa card and you're giving it to the scary bitch on TV with the lavender hair.ตั้งแต่เรื่องที่เธอฟังเอมี่ แกรนท์ แล้วยังไงน่ะเหรอ ตอนตี3 เธอยังถือเครดิตการ์ดอยู่เลย แต่ไม่รู้คิดยังไง หล่อนเอามันไปให้ยัยผมสีลาเวนเดอร์นั่น Latter Days (2003)
I have exit visas for the following families.ผมได้วีซ่าออกนอกประเทศ ของรายชื่อครอบครัวต่อไปนี้ Hotel Rwanda (2004)
Waiting for her visa papers.กำลังรอวีซ่าน่ะ Jenny, Juno (2005)
YOUR VISA WILL COME THROUGH. YOU'LL BE HOME SOON.คุณได้วีซ่าเมื่อไร คุณก็จะได้กลับบ้าน Family/Affair (2007)
HE HELPS PEOPLE GET THEIR VISAS ALL THE TIME.เขาช่วยให้คนได้วีซ่ามาตลอด Family/Affair (2007)
I MEAN, YOU'LL GET YOUR VISA ON YOUR OWN.หนูหมายถึง พ่อจะได้วีซ่าด้วยตัวเอง Family/Affair (2007)
DID YOUR VISA COME THROUGH? NO.วีซ่าของพ่อผ่านแล้วหรอ Family/Affair (2007)
What about visas or green cards or whatever?แล้ววีซ่าหรือกรีนการ์ดล่ะ หรืออะไรก็ได้ Left Turn Ahead (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
visaCan I pay with my VISA?
visaCan I switch over from a sightseeing visa to a business one?
visaCould you please issue me a visa again?
visaDo you accept VISA?
visaDo you accept Visa card?
visaHow long is this visa good for?
visaHow long is this visa valid?
visaI am going to apply for a visa today.
visaI applied for a visa.
visaI'd like to pay for this with my Visa card.
visaIf you study in the United States, you need to get a Student visa status.
visaI got this visa at the American Consulate in Kobe.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วีซ่า[N] visa, Example: ภาพคนไทยที่เข้าแถวยาวเหยียดแต่เช้ามืดเพื่อขอวีซ่าเข้าอเมริกา เป็นการสะท้อนสังคมไทยสมัยนั้นได้ดี, Thai definition: บันทึกที่เป็นหลักฐานว่าหนังสือเดินทางนั้นได้ทำถูกต้องแล้วและมีการประทับตรา, Notes: (อังกฤษ)
เค้าหน้า[N] face, See also: visage, appearance, countenance, look, Syn. โครงหน้า, รูปหน้า, หน้าตา, Example: เด็กคนนี้มีเค้าหน้าคุ้นๆ เหมือนใครก็นึกไม่ออกเสียที
หน้า[N] face, See also: visage, countenance, mug, Example: ชายร่างใหญ่กำยำผู้นี้มีแผลเป็นที่หน้า แต่น้อยคนนักที่จะกล้าเรียกเขาว่า อ้ายหน้าบาก”, Count unit: หน้า, Thai definition: ส่วนของศีรษะตั้งแต่หน้าผากลงมาจดคาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบหน้า[n.] (bainā) EN: face ; visage   FR: visage [m]
เช็ดหน้า[v. exp.] (chet nā) EN: scrub one's face ; rub the face dry ; wipe one's face   FR: essuyer le visage
โฉมหน้า[n.] (chōmnā) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind   FR: aspect [m] ; physionomie [m]
ดำริ[v.] (damri) EN: contemplate ; intend ; plan   FR: avoir l'intention de ; envisager
หันหน้า[v. exp.] (han nā) EN: turn one's head ; turn to face   FR: tourner le visage
จ้องดูหน้า[v. exp.] (jøngdū nā) FR:visager
คำร้องขอวีซ่า[n. exp.] (khamrøngkhø wīsā) EN: application for a visa   FR: demande de visa [f]
คาดคิด[v.] (khātkhit) EN: expect ; anticipate ; hope   FR: envisager ; projeter
ล้างหน้า[v. exp.] (lāng nā) EN: wash one's face   FR: se laver le visage ; se débarbouiller ; faire sa toilette
ล้างหน้าล้างตา[xp] (lāng nā lāng tā) EN: wash one's face   FR: se laver le visage

CMU English Pronouncing Dictionary
VISA V IY1 Z AH0
VISAS V IY1 Z AH0 Z
VISA'S V IY1 Z AH0 Z
VISAGE V IH1 Z AH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
visa (v) vˈiːzə (v ii1 z @)
visas (v) vˈiːzəz (v ii1 z @ z)
visaed (v) vˈiːzəd (v ii1 z @ d)
visage (n) vˈɪzɪʤ (v i1 z i jh)
visaged (j) vˈɪzɪʤd (v i1 z i jh d)
visages (n) vˈɪzɪʤɪz (v i1 z i jh i z)
visaing (v) vˈiːzərɪŋ (v ii1 z @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
签证[qiān zhèng, ㄑㄧㄢ ㄓㄥˋ, / ] visa; certificate; to certify, #8,318 [Add to Longdo]
威士[Wēi shì, ㄨㄟ ㄕˋ, ] VISA (credit card), #202,760 [Add to Longdo]
维士卡[wéi shì kǎ, ㄨㄟˊ ㄕˋ ㄎㄚˇ, / ] Visa Card [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sichtvermerk {m} | Sichtvermerke {pl} | mit Sichtvermerk versehenvisa | visas | visaed [Add to Longdo]
Visage {f}mug [Add to Longdo]
Visavis {n}; Gegenüber {n}; vis-à-visvis-à-vis; the opposite [Add to Longdo]
Visum {n} | Visa {pl}; Visen {pl}visa | visas [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
VISAカード[ビザカード, bizaka-do] (n) Visa (credit) card [Add to Longdo]
インプロ[, inpuro] (n) (1) (abbr) (See インプロビゼーション) improvisation; (2) improvisational theatre [Add to Longdo]
インプロビゼーション;インプロヴァイゼィション;インプロヴィゼーション[, inpurobize-shon ; inpurovaizeishon ; inpurovize-shon] (n) improvisation; improvization [Add to Longdo]
ビザ(P);ビザー;ビーザ[, biza (P); biza-; bi-za] (n) visa; (P) [Add to Longdo]
音容[おんよう, onyou] (n) visage; voice and countenance [Add to Longdo]
可否[かひ, kahi] (n,adj-no) (1) propriety; right and wrong; advisability; (2) pro and con; ayes and noes; (P) [Add to Longdo]
観光ビザ[かんこうビザ, kankou biza] (n) tourist visa [Add to Longdo]
顔;容[かんばせ, kanbase] (n) (1) (arch) countenance; visage; (2) face; honor (honour); dignity [Add to Longdo]
顔ばせ[かおばせ, kaobase] (n) (arch) countenance; visage [Add to Longdo]
形(P);容;貌[かたち(P);よう(容), katachi (P); you ( you )] (n) (1) (形, 容 only) form; shape; figure; (2) visage; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vis'e \Vi*s['e]"\, n. [F. vis['e], p. p. of viser to put a visa
   to, fr. L. visus seen, p. p. of videre to see.]
   A document or an indorsement made on a passport by the proper
   authorities of certain countries, denoting that the passport
   has been examined, and that the person who bears it is
   permitted to proceed on her journey. Same as {visa}; -- an
   older spelling now used less frequently than {visa}.
   [1913 Webster + PJC]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Visa \Vi"sa\, v. t. [imp. & p. p. {Visaed}; p. pr. & vb. n.
   {Visaing}.]
   To indorse, after examination, with the word vis['e], as a
   passport; to vis['e].
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Visa \Vi"sa\, n. [F.]
   A written stamp or document obtained by a citizen of one
   country from the proper authorities of another country,
   denoting that that person's passport has been examined, and
   that the person who bears the visa is permitted to enter or
   pass through the second country. It is usually in the form of
   an endorsement on the passport of the person seeking
   permission to enter a foreign country; however, in some cases
   a separate document is issued that does not create a mark in
   the passport. Same as {Vis['e]}.
   [1913 Webster + PJC] Visa card

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Visa \Vi"sa\ (v[=e]"z[.a]), Visa card \Vi"sa card`\ (v[=e]"z[.a]
   k[aum]rd`), prop. n.
   A credit card issued with the Trade Name "Visa" on it; as, he
   charged the dinner to his Visa. Visa is a competitor of
   {Master Card}, {Discover}, {MBNA}, and {American Express},
   and other credit card companies.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 visa
   n 1: an endorsement made in a passport that allows the bearer to
      enter the country issuing it
   v 1: provide (a passport) with a visa
   2: approve officially; "The list of speakers must be visaed"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 visa /viza/ 
  visa; visé

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 visa
  song

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Visa /viːzaː/ 
  visas

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top