ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

legend

L EH1 JH AH0 N D   
92 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -legend-, *legend*, legen
English-Thai: Longdo Dictionary
legendaryซึ่งเป็นตำนาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
legend[N] คำจารึก, See also: คำสลัก, Syn. inscription
legend[N] คำบรรยายใต้ภาพ, See also: คำอธิบายภาพ, Syn. caption
legend[N] ตำนาน, See also: นิทาน, เรื่องเล่าต่อๆกันมา, Syn. fable, myth, saga
legend[N] บุคคลที่มีชื่อเสียง, Syn. celebrity
legend[N] เรื่องราวของบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีชื่อเสียง, See also: เรื่องราวของบุคคลที่น่าสนใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
legend(เลจ'เจินดฺ) n. ตำนาน,คำสลัก,คำอธิบายภาพ,ตารางอธิบายบนแผนที่แผนภูมิ,ผู้เป็นตัวเอกของเรื่อง, Syn. myth,fiction,fable
legendary(เลจ'เจินเดอรี) adj. เกี่ยวกับ legend (ดู) n. หนังสือรวบรวมเรื่องเล่าลือหรือตำนานต่าง ๆ, See also: legendarily adv., Syn. fanciful
legendize(เลจ'เจินไดซ) vt. ทำให้เป็นเรื่องเล่าลือกัน
legendry(เลจ'เจินดรี) n. หนังสือรวบรวมเรื่องเล่าลือหรือตำนานต่าง ๆ ,ตำนานต่าง ๆ ,เรื่องเล่าลือต่าง ๆ, Syn. legends

English-Thai: Nontri Dictionary
legend(n) นิทานโบราณ,ตำนาน,เรื่องเล่าลือ,คำสลัก,แผนภูมิ
legendary(adj) ซึ่งเป็นนิทาน,ซึ่งเป็นตำนาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
legendคำอธิบายสัญลักษณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
legendตำนาน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
legendคำอธิบายสัญลักษณ์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Legendre functionฟังก์ชันเลอช็องดร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Legendตำนาน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Legendsตำนาน [TU Subject Heading]
Legends, Buddhistตำนานทางพุทธศาสนา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
legendary serviceบริการที่น่าจดจำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's part of the legend of Sankara.มันเป็นส่วนหนึ่งของตำนานของสันการา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Something connected-- the villagers' rock and the old legend of the Sankara Stones.สิ่ง connected-- หินของชาวบ้าน และตำนานเก่าแก่ของสันการาหิน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
The legend says when the rocks are brought together, the diamonds inside them will glow.ตำนานกล่าวว่า เมื่อหินจะถูกนำมารวมกัน เพชรภายในพวกเขาจะเรืองแสง Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Legend had it that Milo had trained Chopper not just to sic, but to sic specific parts of the human anatomy.ว่ากันว่า ไมโลไม่ได้ฝึกหมาเขาให้โจมตีมั่วๆ แต่จะจู่โจม เฉพาะบางส่วน ของร่างกายมนุษย์ Stand by Me (1986)
And that is the legend of Hauptmann-Koenig's enchanted peasant girl.และนั่นก็เป็นตำนาน ของ โฮปต์แมนน์-โคนิก "สาวน้อยกลอยใจ" Mannequin: On the Move (1991)
The legend is true.ตำนานเป็นจริงเหรอเนี่ย Mannequin: On the Move (1991)
And that is the legend of Count Spretzle.และนั่นก็เป็นตำนานของเคานต์สเปร็ตเซิล Mannequin: On the Move (1991)
Legend has it that the bones of a hundred children were buried within these walls.ตำนานเล่ากันว่า กำแพงนี้ได้ฝังกระดูกของเด็กกว่าร้อยคนไว้ในนี้ Hocus Pocus (1993)
Legend says that on a full moon it will raise the spirits of the dead... when lit by a virgin on Halloween night."ตำนานเล่ากันว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวง มันจะปลุกวิญญาณให้ฟื้นจากความตาย... เมื่อถูกจุดโดยผู้บริสุทธิ์ ในคืนวันฮาโลวีน." Hocus Pocus (1993)
- Huh. So the legends are true.- แสดงว่าตำนานนั้นเป็นเรื่องจริง. Hocus Pocus (1993)
But legend speaks of a terrible conflict between the clansตำนานเก่าแก่เล่าถึงการต่อสู้ระหว่างตระกูล Rapa Nui (1994)
Do you remember the legend of the young man?คุณจำตำนานของชายคนหนึ่งได้ไหม Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
legendAccording to legend, the wood used to be haunted, so people would avoid it.
legendAccording to one legend, it gets its name from a priest.
legendA mysterious legend has been handed down about this lake.
legendBill is still a legendary figure in this company.
legendHistory has never fared well against legend.
legendMyths and legends should be handed down from generation to generation.
legendPresident Kennedy was killed, but his legend will live on forever.
legend"Probably just a stupid urban legend" "But they do say 'there's no smoke without fire', don't they?"
legendStory is household legend.
legendThe last part of the legend was added later.
legendThe legend gave the name to the place.
legendThe legend has come down in this district from olden times.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลับแล[N] legendary town which can be found by chance, See also: hidden city, Syn. เมืองลับแล, แดนลับแล, Example: หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านปิดราวกับเป็นเมืองลับแล, Thai definition: ชื่อเมืองที่เร้นลับ ถือกันว่าจะพบได้ก็แต่โดยบังเอิญ ถ้าตั้งใจไปไม่พบ
ตำนาน[N] legend, See also: chronicle, history, annals, record, history, historical record, Syn. พงศาวดาร, เรื่องเล่า, นิทาน, เกร็ด, Example: วัดมหาธาตุเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และตำนานที่สำคัญ, Count unit: เล่ม, เรื่อง, Thai definition: เรื่องแสดงกิจการอันมีมาแล้วแต่ปางหลัง, เรื่องราวนมนานที่เล่ากันสืบๆ มา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดนลับแล[X] (daēn laplaē) EN: legendary town which can be found by chance   
หงส์[n.] (hong) EN: Chinese legendary phoenix   
ครุฑ[n. prop.] (khrut) EN: Garuda   FR: Garuda (oiseau légendaire)
ลับแล[n.] (laplaē) EN: legendary town which can be found by chance   
นิทานปรัมปรา[n. exp.] (nithān paramparā) EN: myth ; legend ; fable   FR: vieux conte [m]
นิทานพื้นบ้าน[n. exp.] (nithān pheūnbān) EN: folktale ; regional folktale   FR: légende populaire [f]
นิยาย[n.] (niyāi) EN: myth ; tale ; story ; fiction ; fable ; fairy fable   FR: mythe [m] ; légende [f] ; histoire [f] ; récit [m] ; conte [m] ; fable [f]
นิยายปรัมปรา[n. exp.] (niyāi paramparā) EN: legend   
เรื่องตำนาน[n.] (reūang tamnān) FR: légende [f] ; histoire légendaire [f]
สัญลักษณ์ในแผนที่[n. exp.] (sanyalak nai phaēnthī) FR: légende d'un plan/d'une carte [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LEGEND L EH1 JH AH0 N D
LEGENDS L EH1 JH AH0 N D Z
LEGENDRE L EH1 G IH0 N D R EY0
LEGENDARY L EH1 JH AH0 N D EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
legend (n) lˈɛʤənd (l e1 jh @ n d)
legends (n) lˈɛʤəndz (l e1 jh @ n d z)
legendary (j) lˈɛʤəndriː (l e1 jh @ n d r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传奇[chuán qí, ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ, / ] legendary; fantasy saga; romance; short stories of the Tang and Song Dynasty, #4,812 [Add to Longdo]
嫦娥[Cháng é, ㄔㄤˊ ㄜˊ, ] legendary Moon goddess; PRC spacecraft moon probe, #23,490 [Add to Longdo]
传奇人物[chuán qí rén wù, ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ ㄖㄣˊ ㄨˋ, / ] legendary person; legend (i.e. person), #34,622 [Add to Longdo]
[zhèn, ㄓㄣˋ, / ] legendary bird whose feathers can be used as poison; poisonous; to poison sb, #36,388 [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] legendary ape of Sichuan and Yunnan, with a penchant for carrying off girls, #377,298 [Add to Longdo]
射雕英雄传[shè diāo yīng xióng zhuàn, ㄕㄜˋ ㄉㄧㄠ ㄧㄥ ㄒㄩㄥˊ ㄓㄨㄢˋ, / ] Legend of the Condor Heroes, wuxia (武侠, martial arts chivalry) novel by Jin Yong 金庸 and its screen adaptations [Add to Longdo]
猿玃[yuán jué, ㄩㄢˊ ㄐㄩㄝˊ, ] legendary ape of Sichuan and Yunnan, with a penchant for carrying off girls [Add to Longdo]
玃猿[jué yuán, ㄐㄩㄝˊ ㄩㄢˊ, ] legendary ape of Sichuan and Yunnan, with a penchant for carrying off girls [Add to Longdo]
隐土[yǐn tǔ, ㄧㄣˇ ㄊㄨˇ, / ] legendary land of hermits; secret land; the back of beyond [Add to Longdo]
隐身草[yǐn shēn cǎo, ㄧㄣˇ ㄕㄣ ㄘㄠˇ, / ] legendary grass conferring invisibility; fig. to conceal oneself or one's plans [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
神話[しんわ, shinwa] Thai: ตำนานเกี่ยวกับเทพเจ้า English: legend

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Legende {f} | Legenden {pl}legend | legends [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャプション[, kyapushon] (n) caption; legend; cutline; (P) [Add to Longdo]
レジェンド[, rejiendo] (n) legend [Add to Longdo]
英雄伝説[えいゆうでんせつ, eiyuudensetsu] (n) (1) heroic legendary tale; (2) Legend of Heroes (video game series) [Add to Longdo]
黄金国[おうごんこく, ougonkoku] (n) El Dorado; legendary land of wealth [Add to Longdo]
家系伝説[かけいでんせつ, kakeidensetsu] (n) family legend [Add to Longdo]
画讃;画賛;画讚(oK)[がさん, gasan] (n) legend over a picture; inscription (legend, writing) on a painting [Add to Longdo]
桑田碧海[そうでんへきかい, soudenhekikai] (exp) The word is a scene of constant changes (as a mulberry field changing into a blue sea). (Chinese legend) [Add to Longdo]
桑田滄海[そうでんそうかい, soudensoukai] (exp) The word is a scene of constant changes (as a mulberry field changing into a blue sea). (Chinese legend) [Add to Longdo]
言い伝え;言伝え[いいつたえ, iitsutae] (n) tradition; legend [Add to Longdo]
古伝[こでん, koden] (n) legend; tradition [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャプション[きゃぷしょん, kyapushon] caption, legend, cutline [Add to Longdo]
凡例[はんれい, hanrei] legend (for a graph, map, diagram) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Legend \Leg"end\, v. t.
   To tell or narrate, as a legend. --Bp. Hall.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Legend \Leg"end\ (l[e^]j"[e^]nd or l[=e]"j[e^]nd; 277), n. [OE.
   legende, OF. legende, F. l['e]gende, LL. legenda, fr. L.
   legendus to be read, fr. legere to read, gather; akin to Gr.
   le`gein to gather, speak. Cf. {Collect}, {Dialogue},
   {Lesson}, {Logic}.]
   [1913 Webster]
   1. That which is appointed to be read; especially, a
    chronicle or register of the lives of saints, formerly
    read at matins, and in the refectories of religious
    houses.
    [1913 Webster]
 
   2. A story respecting saints; especially, one of a marvelous
    nature. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. Any wonderful story coming down from the past, but not
    verifiable by historical record; a myth; a fable.
    [1913 Webster]
 
       And in this legend all that glorious deed
       Read, whilst you arm you.       --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   4. An inscription, motto, or title, esp. one surrounding the
    field in a medal or coin, or placed upon an heraldic
    shield or beneath an engraving or illustration.
    [1913 Webster]
 
   {Golden legend}. See under {Golden}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 legend
   n 1: a story about mythical or supernatural beings or events
      [syn: {legend}, {fable}]
   2: brief description accompanying an illustration [syn:
     {caption}, {legend}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 legend
  legend

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 legend /leːgənt/
  laying; reclining

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top