ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

传奇

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -传奇-, *传奇*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传奇[chuán qí, ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ, / ] legendary; fantasy saga; romance; short stories of the Tang and Song Dynasty, #4,812 [Add to Longdo]
传奇人物[chuán qí rén wù, ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ ㄖㄣˊ ㄨˋ, / ] legendary person; legend (i.e. person), #34,622 [Add to Longdo]
纳尼亚传奇[Nà ní yà chuán qí, ㄋㄚˋ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ, / ] The Chronicles of Narnia, Children's stories by C.S. Lewis [Add to Longdo]
都市传奇[dū shì chuán qí, ㄉㄨ ㄕˋ ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ, / ] urban legend (translation of recent western term); story or theory circulated as true; same as 都會傳奇|都会传奇 [Add to Longdo]
都会传奇[dū huì chuán qí, ㄉㄨ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ, / ] urban legend (translation of recent western term); story or theory circulated as true; same as 都市傳奇|都市传奇 [Add to Longdo]
魔宫传奇[Mó gōng chuán qí, ㄇㄛˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ, / ] Name of the Rose, 1986 movie based on novel by Umberto Eco [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But I can tell it from what I've heard. If rumor is true, Barbara is quite a girl.[CN] 但我能从我听到的知道 如果流言是真的,芭芭拉真的很传奇 The Awful Truth (1937)
I thought that maybe Buffalo Bill's millions might have something to do--[CN] 我想或许跟水牛比尔 (美国西部拓荒时代的传奇性人物) 上百万的钱有关系 The Awful Truth (1937)
I tell you, anyone who's touched this legend has turned it into a gold mine.[CN] 我告诉你,碰触这个传奇人物就会赚大钱 The Band Wagon (1953)
Drake's the story. I'm not. You see Johnny here...[CN] 德雷克是传奇 我不是 你问约翰尼... Dead Reckoning (1947)
Washington hasn't released a story. What gives?[CN] 华盛顿没有披露传奇 你能讲讲吗? Dead Reckoning (1947)
It's one of JJ's occasional beaux gestes.[CN] 那是JJ的一段传奇故事 Sweet Smell of Success (1957)
You don't need a diploma, you don't have to go to college and you can earn money rather quickly.[CN] 作家约翰·菲佛? 那个写了"一周传奇"的人? The Punch Bowl (1944)
But I want to angle it to bring out the analogy... betweentheFaustlegend and this man's story.[CN] 但是我要加入一个观点,带出 《浮士德》传奇和这位帅哥之间的类比 The Band Wagon (1953)
He's practically a historical character by now.[CN] 他现在简直就是传奇人物 The Band Wagon (1953)
- Do your parents know? - I told them.[CN] 你可以把它当成一场传奇 你说呢 Les Cousins (1959)
On the vast, dark stretches of the Libyan desert they ranged like their ancestors who had once made England mistress of the seas.[CN] 在利比亚沙漠 无垠的夜色中, 他们象传奇的海盗祖先一样, 四处巡游,征战. The Desert Rats (1953)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top