ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fable

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fable-, *fable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fable(n) นิทาน, See also: เรื่องเล่าที่ให้คติสอนใจและมักมีตัวละครเป็นสัตว์, ตำนาน, นิทานสอนใจ, ชาดก, Syn. traditional short story
fable(vt) เล่านิทาน, See also: เล่าเรื่องโกหก
fabled(adj) ที่เล่าหรือที่มีชื่อเสียงจากเรื่องราวในนิทาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fable(เฟ'เบิล) n. นิทานสั้น, นิทาน, ชาดก, ความเท็จ v. เล่านิทาน, โกหก., See also: fabler n.
fabled(เฟ' เบิลดฺ) adj. ซึ่งไม่มีตัวตน, เกี่ยวกับนิทาน
affable(แอฟ' ฟะเบิล) adj. เป็นมิตร, ง่าย , กรุณา

English-Thai: Nontri Dictionary
fable(n) นิทาน, นิยาย, ชาดก, เรื่องโกหก, ความเท็จ
fable(vi, vt) เล่านิทาน, เล่านิยาย, พูดโกหก, พูดเท็จ, ปั้นน้ำเป็นตัว, แต่งเรื่องขึ้น
affable(adj) อ่อนโยน, น่ารัก, สุภาพ
ineffable(adj) สุดจะพรรณนา, เหลือที่จะกล่าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fable; apologueนิทานอุทาหรณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fableนิทานคติธรรม, Example: นิทานอีสป มีต้นกำเนิดอยู่ที่อาณาจักรกรีกโบราณ ซึ่งเจ้าของเรื่องเล่าอันสุดแสนสนุกไม่ใช่นักปราชญ์แต่เป็นทาสที่ไร้การ ศึกษาแต่เปี่ยมไปด้วยเชาวน์ปัญญาต่างหากและชื่อของเขาคือ อีสป ซึ่งเป็นที่มาของชื่อนิทานอีสปนั่นเอง <p>อีสปเป็นชายผิวสีชาวแอฟริกาที่มีชีวิตอยู่ในนครรัฐกรีกและต้องการทำมาหากิน โดยการขายตัวเป็นทาส แต่โชคร้ายที่รูปร่างหน้าตาของเขาไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานที่พิจารณา คนที่มีความสามารถด้านการต่อสู้เป็นหลัก แต่พระเจ้ากลับประทานมันสมองอันเลอเลิศให้แก่อีสปเป็นการตอบแทน เขาจึงหันมาใช้สติปัญญาในการหาเลี้ยงชีพแทนการใช้กำลัง สุดท้ายแล้วอีสปก็สามารถเอาชนะใจคนกรีกได้ ด้วยการเล่าเรื่องธรรมดาๆ แต่สอดแทรกด้วยปรัชญา แง่คิด และคติสอนใจต่างๆ ซึ่งเมื่อใครได้ฟังก็สามารถเข้าใจได้ง่ายๆ อีกทั้งยังนำคติสอนใจที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันของ ตัวเองได้ด้วย <p>ลักษณะเด่นอีกอย่งหนึ่งของเรื่องราวจากอีสปก็คือ เขาจะใช้ตัวละครที่เป็นสิงสาราสัตว์ทั่วไป เช่น หมาป่ากับลูกแกะ, สุนัขกับเงา, ราชสีห์กับหนู หรือ สุนัขจิ้งจอกกับกา เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Fablesนิทานสอนใจ [TU Subject Heading]
Fables, Chineseนิทานสอนใจจีน [TU Subject Heading]
Fables, Thaiนิทานสอนใจไทย [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
fable(n) a short moral story (often with animal characters), Syn. parable, apologue, allegory
fabled(adj) celebrated in fable or legend, Syn. legendary
fabrication(n) a deliberately false or improbable account, Syn. fable, fiction
legend(n) a story about mythical or supernatural beings or events, Syn. fable

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Fable

n. [ F., fr. L. fabula, fr. fari to speak, say. See Ban, and cf. Fabulous, Fame. ] 1. A Feigned story or tale, intended to instruct or amuse; a fictitious narration intended to enforce some useful truth or precept; an apologue. See the Note under Apologue. [ 1913 Webster ]

Jotham's fable of the trees is the oldest extant. Addison. [ 1913 Webster ]

A fable may have talking animals anthropomorphically cast as humans representing different character types, sometimes illustrating some moral principle; as, Aesop's Fables. [ PJC ]

2. The plot, story, or connected series of events, forming the subject of an epic or dramatic poem. [ 1913 Webster ]

The moral is the first business of the poet; this being formed, he contrives such a design or fable as may be most suitable to the moral. Dryden. [ 1913 Webster ]

3. Any story told to excite wonder; common talk; the theme of talk. “Old wives' fables. ” 1 Tim. iv. 7. [ 1913 Webster ]

We grew
The fable of the city where we dwelt. Tennyson. [ 1913 Webster ]

4. Fiction; untruth; falsehood. [ 1913 Webster ]

It would look like a fable to report that this gentleman gives away a great fortune by secret methods. Addison. [ 1913 Webster ]

Fable

v. i. [ imp. & p. p. Fabled p. pr. & vb. n. Fabling ] To compose fables; hence, to write or speak fiction ; to write or utter what is not true. “He Fables not.” Shak. [ 1913 Webster ]

Vain now the tales which fabling poets tell. Prior. [ 1913 Webster ]

He fables, yet speaks truth. M. Arnold. [ 1913 Webster ]

Fable

v. t. To feign; to invent; to devise, and speak of, as true or real; to tell of falsely. [ 1913 Webster ]

The hell thou fablest. Milton. [ 1913 Webster ]

Fabler

n. A writer of fables; a fabulist; a dealer in untruths or falsehoods. Bp. Hall. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Analyse this fable by La Fontaine.มาเรียนวิเคราะห์นิทาน ลาฟองแตน Wild Reeds (1994)
You're like the oak in the fable. Be careful.เธอเหมือนต้นโอ๊กในนิทาน ระวังตัวด้วย Wild Reeds (1994)
How does our fable end?แล้วนิทานของเราจะจบอย่างไร Don Juan DeMarco (1994)
Soon, Master elf, you will enjoy the fabled hospitality of the Dwarves.อีกในไม่ช้า ท่านจะได้พบกับการต้อนรับของเหล่าคนแคระ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
New York's finest dining at the fabled Sea Bream restaurant on our mezzanine level.ไปกับดินเนอร์สุดหรูในนครนิวยอร์ค ที่ร้านอาหาร Sea Bream ณ บริเวณชั้นลอยของเรา ปวดกล้ามเนื้อหรอครับ? 1408 (2007)
[ crickets chirp ] It's one of Aesop's Fables?นายอยู่ไกลจากเท็กซัสนะ Harold (2008)
The Pharaoh of Egypt is going to lend one of the most fabled weapons in history to a 19-year-old kid he's never even heard of?ฟาร์โรห์แห่งอียิปต์ จะให้ยืมอาวุธในตำนาน แก่เด็กอายุ 19ปี ที่เขาไม่เคยแม้แต่จะได้ยินชื่อ The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Several fables speak of ancient swords...ตำนานหลายเรื่องกล่าวไว้ว่า มีดาบโบราณ Excalibur (2008)
Can you show me one of these fables?ท่านช่วยหาตำนานนั่นให้ข้าดูสักหน่อยได้ไหม? Excalibur (2008)
The principles of George Kennan, a personal hero of mine, like the fabled Murrow's Boys, หลักการของจอร์จ เคนแน่น ฮีโร่ส่วนตัวของผม อย่างเด็กของเมอร์โร่ว์ในตำนาน Burn After Reading (2008)
Like a fable, Night when a Milky Way goes through the other Milky Wayดั่งเรื่องเล่าขาน คืนที่ทางช้างเผือกได้เคลื่อนผ่านทางช้างเผือกอื่นๆ Episode #1.10 (2010)
It is as if you are living in a fantasy world of a fable.หากว่าคุณมีชีวิตอยู่ในโลกนิทามแฟนตาซี Episode #1.10 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fableThe following passage is a quotation from a well-known fable.
fableThe following passage was quoted from a well-known fable.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจดี[jaidī] (adj) EN: kind ; nice ; good-hearted ; generous ; benevolent ; kindhearted = kind-hearted ; good-natured ; benign  FR: bon ; gentil ; charitable ; généreux ; aimable ; doux ; qui a du coeur ; au coeur généreux ; brave ; amène ; affable ; plaisant
คตินิยาย[khati niyāi] (n) EN: allegory ; parable ; fable  FR: allégorie [ f ] ; parabole [ f ]
นิทาน[nithān] (n) EN: tale ; story ; yarn ; fable  FR: histoire [ f ] ; récit [ m ] ; fable [ f ] ; conte [ m ] ; anecdote [ f ]
นิทานอีสป[nithān Īsop] (n, exp) FR: fables d'Ésope [ f ]
นิทานปรัมปรา[nithān paramparā] (n, exp) EN: myth ; legend ; fable   FR: vieux conte [ m ]
นิยาย[niyāi] (n) EN: myth ; tale ; story ; fiction ; fable ; fairy fable  FR: mythe [ m ] ; légende [ f ] ; histoire [ f ] ; récit [ m ] ; conte [ m ] ; fable [ f ]
อ่อนโยน[ønyōn] (adj) EN: gentle ; tender ; soft  FR: courtois ; affable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
fable
fabled
fables

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fable
fabled
fables

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
寓言[yù yán, ㄩˋ ㄧㄢˊ,  ] fable #27,159 [Add to Longdo]
蓬壶[Péng hú, ㄆㄥˊ ㄏㄨˊ,   /  ] fabled island in Eastern sea, abode of immortals; same as Penglai 蓬萊|蓬莱 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
例え(P);譬え;喩え[たとえ, tatoe] (n) (1) (esp. 例え) example; (2) (esp. 譬え, 喩え) simile; metaphor; allegory; fable; parable; (P) #11,907 [Add to Longdo]
イソップ童話[イソップどうわ, isoppu douwa] (n) Aesop's Fables [Add to Longdo]
イソップ物語[イソップものがたり, isoppu monogatari] (n) Aesop's Fables [Add to Longdo]
ファブレス[faburesu] (n) fabless (wasei [Add to Longdo]
フェーブル[fe-buru] (n) fable [Add to Longdo]
愛想のいい;愛想のよい;愛想の良い[あいそのいい(愛想のいい;愛想の良い);あいそのよい(愛想のよい;愛想の良い), aisonoii ( aisou noii ; aisou no yoi ); aisonoyoi ( aisou noyoi ; aisou no yoi )] (adj-i) affable; amiable; sociable; agreeable [Add to Longdo]
伊曾保物語[いそほものがたり, isohomonogatari] (n) Aesop's Fables (published initially by the Jesuits in 1593) [Add to Longdo]
飲みやすい;飲み易い[のみやすい, nomiyasui] (adj-i) easy to drink; easy to swallow; quaffable [Add to Longdo]
温雅[おんが, onga] (adj-na, n) graceful; affable [Add to Longdo]
火中の栗を拾う[かちゅうのくりをひろう, kachuunokuriwohirou] (exp, v5u) (id) (orig. from the fable The Monkey and the Cat by Jean de La Fontaine) to take a risk for someone; to endanger oneself for someone; to gather chestnuts from a fire [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top