ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

saga

S AA1 G AH0   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -saga-, *saga*
Possible hiragana form: さが
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
saga[N] ตำนานการผจญภัยและความกล้าหาญ, Syn. epic, legend
sagacity[N] ความฉลาดและความสามารถในการตัดสินใจได้ดี, See also: ความหลักแหลม, ความปราดเปรื่อง, การมีไหวพริบ
sagacious[ADJ] เฉียบแหลม, See also: มีไหวพริบปฏิภาณ, เฉลียวฉลาดและตัดสินใจได้ดี
sagaciously[ADV] อย่างฉลาด
sagaciousness[N] ความเฉียบแหลม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
saga(ซา'กะ) n. นิยายเล่าลือเกี่ยวกับการผจญภัยและความกล้าหาญ,นิยายลำดับเหตุการณ์สมาชิกครอบครัวหรือวงค์ตระกูลหรือกลุ่มของสังคม ,การเล่าอย่างยืดยาว
sagacious(ซะเก'เชิส) adj. ฉลาด,เฉียบแหลม,หลักแหลม,มีไหวพริบ., See also: sagaciousness n., Syn. shrewd,wise,intelligent
sagacity(ซะแกส'ซิที) n. ความฉลาด,ความเฉียบแหลม,ความหลักแหลม,ไหวพริบ,ความปราดเปรื่อง, Syn. acumen,judgment

English-Thai: Nontri Dictionary
saga(n) นิยายเกี่ยวกับวีรชน
sagacious(adj) หลักแหลม,เฉลียวฉลาด,เฉียบแหลม
sagacity(n) ความหลักแหลม,ความเฉลียวฉลาด,ความเฉียบแหลม,ไหวพริบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sagaนิยายซากา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
saga novelนวนิยายซากา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can become a crucial part of the "heroes" saga --คุณสามารถเป็นส่วนสำคัญ ของการผจญภัยของ "heroes"นี้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I dedicate my much-applauded heartswarming saga to my brave friend Ear-rik.ฉันอุทิศของฉันอุ่นใจ นิยายเกี่ยวกับวีรชนการเฉลิมฉลองมาก เพื่อนของฉันกล้าหาญ, เอริก Happy Feet Two (2011)
Oh, me neither, because, you know, that saga occupied a lot of my free time.ผมด้วย เพราะรู้มั้ย แค่คิดเรื่องนั้นผมก็หมดเวลาว่างไปเยอะเลย You're the One That I Haunt (2011)
It's the saga of how wandering bands of hunters and gatherers found their way to the stars.มันเป็นความกล้าหาญของวิธีวง หลงของนักล่าและรวบรวม พบวิธีการของพวกเขากับดาว, Standing Up in the Milky Way (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sagaIt was the third year of Meiji when their family name was changed to Saga.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไหวพริบ[N] resourcefulness, See also: sagacity, astuteness, cleverness, adroitness, Syn. เชาวน์ไว, ความฉลาด, ความเฉลียวฉลาด, Example: เจ้าหน้าที่ผู้ทำสนธิสัญญาจะต้องมีศิลปะและไหวพริบในการเจรจา, Thai definition: ปัญญาไวรู้เท่าทัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉลาด[adj.] (chalāt) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd   FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux
เฉลียวฉลาด[adj.] (chalīochalāt) EN: perceptive ; discerning ; clever ; cute   FR: perspicace ; sagace ; intelligent
เฉียบแหลม[adj.] (chīeplaēm) EN: bright ; clever ; smart ; keen ; shrewd ; astute ; acute   FR: subtil ; sagace
หอก[n.] (høk) EN: spear   FR: lance [f] ; sagaie [f] ; haste [f] (vx)
หัวแหลม[adj.] (hūalaēm) EN: sharp ; smart ; clever ; sagacious ; shrewd   
เค็ม [adj.] (khem) EN: shrewd ; sharp ; sagacious   FR: astucieux ; habile ; sagace
คม[adj.] (khom) EN: keen ; clever ; bright ; intelligent ; witty ; sagacious ; acute   FR: spirituel ; astucieux ; perspicace
หลักแหลม[adj.] (laklaēm) EN: brilliant ; sharp ; keen ; clever ; shrewd ; smart ; astute ; sagacious ; penetrating   FR: perspicace ; pénétrant (fig.) ; sagace ; spirituel ; brillant
ปราดเปรื่อง[adj.] (prātpreūang) EN: brilliant ; bright ; sharp ; quick-witted ; smart ; clever ; sagacious ; intelligent   
ไหวพริบ[n.] (waiphrip) EN: resourcefulnes ; sagacity ; astuteness ; cleverness; adroitness ; intelligence ; aptitude   FR: tact [m] ; sagacité [f] ; intuition [f] ; intelligence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SAGA S AA1 G AH0
SAGAN S EY1 G AH0 N
SAGAR S AA0 G AA1 R
SAGAS S AA1 G AH0 Z
SAGANSKY S AH0 G AE1 N S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
saga (n) sˈaːgə (s aa1 g @)
Sagan (n) sˈɛɪgən (s ei1 g @ n)
sagas (n) sˈaːgəz (s aa1 g @ z)
sagacity (n) sˈəgˈæsɪtiː (s @1 g a1 s i t ii)
sagacious (j) sˈəgˈɛɪʃəs (s @1 g ei1 sh @ s)
sagaciously (a) sˈəgˈɛɪʃəsliː (s @1 g ei1 sh @ s l ii)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
捜す[さがす, sagasu] Thai: ค้นหา English: to seek
探す[さがす, sagasu] Thai: หา English: to look for
探す[さがす, sagasu] Thai: ค้นหา English: to search

Japanese-English: EDICT Dictionary
あいた口が塞がらぬ;開いた口が塞がらぬ[あいたくちがふさがらぬ, aitakuchigafusagaranu] (exp,adj-f) (See 開いた口も塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
あいた口も塞がらぬ;開いた口も塞がらぬ[あいたくちもふさがらぬ, aitakuchimofusagaranu] (exp,adj-f) (See あいた口が塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
いささ川;いさら川;細小川[いささがわ(いささ川;細小川);いさらがわ(いさら川;細小川), isasagawa ( isasa kawa ; sai ogawa ); isaragawa ( isara kawa ; sai ogawa )] (n) (arch) trickling brook [Add to Longdo]
がさがさ[, gasagasa] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) rustling; dry or rough feeling; (P) [Add to Longdo]
ずり下がる[ずりさがる, zurisagaru] (v5r,vi) to slide down; to slip down [Add to Longdo]
ぶら下がり[ぶらさがり, burasagari] (n) (1) (id) cornering someone by lying in wait, e.g. for an unexpected interview or photograph; doorstepping; (adj-f) (2) hanging; dangling [Add to Longdo]
ぶら下がりインデント[ぶらさがりインデント, burasagari indento] (n) {comp} hanging indent [Add to Longdo]
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response [Add to Longdo]
ぶら下がる[ぶらさがる, burasagaru] (v5r,vi) to hang from; to dangle; to swing; (P) [Add to Longdo]
オキナメクラ[, okinamekura] (n) Myxine paucidens (species of hagfish from the Sagaminada Sea in Japan) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ぶら下がりインデント[ぶらさがりインデント, burasagari indento] hanging indent [Add to Longdo]
光立ち下がり時間[ひかりたちさがりじかん, hikaritachisagarijikan] optical fall time [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
下ル[さがる, sagaru] herabhaengen, fallen [Add to Longdo]
差額[さがく, sagaku] Differenz [Add to Longdo]
捜し回る[さがしまわる, sagashimawaru] umhersuchen [Add to Longdo]
捜し当てる[さがしあてる, sagashiateru] herausfinden, entdecken [Add to Longdo]
捜す[さがす, sagasu] suchen [Add to Longdo]
探し回る[さがしまわる, sagashimawaru] ueberall_suchen [Add to Longdo]
探す[さがす, sagasu] suchen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Saga \Sa"ga\ (s[=a]"g[.a]), n.; pl. {Sagas} (-g[.a]z). [Icel.,
   akin to E. saw a saying. See {Say}, and cf. {Saw}.]
   A Scandinavian legend, or heroic or mythic tradition, among
   the Norsemen and kindred people; a northern European popular
   historical or religious tale of olden time.
   [1913 Webster]
 
      And then the blue-eyed Norseman told
      A saga of the days of old.        --Longfellow.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sagum \Sa"gum\, n.; pl. {Saga}. [L. sagum, sagus; cf. Gr. ?. Cf.
   {Say} a kind of serge.] (Rom. Antiq.)
   The military cloak of the Roman soldiers.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 saga
   n 1: a narrative telling the adventures of a hero or a family;
      originally (12th to 14th centuries) a story of the families
      that settled Iceland and their descendants but now any
      prose narrative that resembles such an account

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 saga
  n.
 
   [WPI] A cuspy but bogus raving story about N random broken people.
 
   Here is a classic example of the saga form, as told by Guy L. Steele:
 
     Jon L. White (login name JONL) and I (GLS) were office mates at MIT for
     many years. One April, we both flew from Boston to California for a
     week on research business, to consult face-to-face with some people at
     Stanford, particularly our mutual friend Richard P. Gabriel (RPG).
 
     RPG picked us up at the San Francisco airport and drove us back to Palo
     Alto (going {logical} south on route 101, parallel to {El Camino
     Bignum}). Palo Alto is adjacent to Stanford University and about 40
     miles south of San Francisco. We ate at The Good Earth, a ?health food?
     restaurant, very popular, the sort whose milkshakes all contain honey
     and protein powder. JONL ordered such a shake ? the waitress claimed
     the flavor of the day was ?lalaberry?. I still have no idea what that
     might be, but it became a running joke. It was the color of raspberry,
     and JONL said it tasted rather bitter. I ate a better tostada there
     than I have ever had in a Mexican restaurant.
 
     After this we went to the local Uncle Gaylord's Old Fashioned Ice Cream
     Parlor. They make ice cream fresh daily, in a variety of intriguing
     flavors. It's a chain, and they have a slogan: ?If you don't live near
     an Uncle Gaylord's ? MOVE!? Also, Uncle Gaylord (a real person) wages a
     constant battle to force big-name ice cream makers to print their
     ingredients on the package (like air and plastic and other non-natural
     garbage). JONL and I had first discovered Uncle Gaylord's the previous
     August, when we had flown to a computer-science conference in Berkeley,
     California, the first time either of us had been on the West Coast.
     When not in the conference sessions, we had spent our time wandering
     the length of Telegraph Avenue, which (like Harvard Square in
     Cambridge) was lined with picturesque street vendors and interesting
     little shops. On that street we discovered Uncle Gaylord's Berkeley
     store. The ice cream there was very good. During that August visit JONL
     went absolutely bananas (so to speak) over one particular flavor,
     ginger honey.
 
     Therefore, after eating at The Good Earth ? indeed, after every lunch
     and dinner and before bed during our April visit ? a trip to Uncle
     Gaylord's (the one in Palo Alto) was mandatory. We had arrived on a
     Wednesday, and by Thursday evening we had been there at least four
     times. Each time, JONL would get ginger honey ice cream, and proclaim
     to all bystanders that ?Ginger was the spice that drove the Europeans
     mad! That's why they sought a route to the East! They used it to
     preserve their otherwise off-taste meat.? After the third or fourth
     repetition RPG and I were getting a little tired of this spiel, and
     began to paraphrase him: ?Wow! Ginger! The spice that makes rotten meat
     taste good!? ?Say! Why don't we find some dog that's been run over and
     sat in the sun for a week and put some ginger on it for dinner?!?
     ?Right! With a lalaberry shake!? And so on. This failed to faze JONL;
     he took it in good humor, as long as we kept returning to Uncle
     Gaylord's. He loves ginger honey ice cream.
 
     Now RPG and his then-wife KBT (Kathy Tracy) were putting us up (putting
     up with us?) in their home for our visit, so to thank them JONL and I
     took them out to a nice French restaurant of their choosing. I
     unadventurously chose the filet mignon, and KBT had je ne sais quoi du
     jour, but RPG and JONL had lapin (rabbit). (Waitress: ?Oui, we have
     fresh rabbit, fresh today.? RPG: ?Well, JONL, I guess we won't need any
     ginger!?)
 
     We finished the meal late, about 11PM, which is 2AM Boston time, so
     JONL and I were rather droopy. But it wasn't yet midnight. Off to Uncle
     Gaylord's!
 
     Now the French restaurant was in Redwood City, north of Palo Alto. In
     leaving Redwood City, we somehow got onto route 101 going north instead
     of south. JONL and I wouldn't have known the difference had RPG not
     mentioned it. We still knew very little of the local geography. I did
     figure out, however, that we were headed in the direction of Berkeley,
     and half-jokingly suggested that we continue north and go to Uncle
     Gaylord's in Berkeley.
 
     RPG said ?Fine!? and we drove on for a while and talked. I was drowsy,
     and JONL actually dropped off to sleep for 5 minutes. When he awoke,
     RPG said, ?Gee, JONL, you must have slept all the way over the bridge!
     ?, referring to the one spanning San Francisco Bay. Just then we came
     to a sign that said ?University Avenue?. I mumbled something about
     working our way over to Telegraph Avenue; RPG said ?Right!? and
     maneuvered some more. Eventually we pulled up in front of an Uncle
     Gaylord's.
 
     Now, I hadn't really been paying attention because I was so sleepy, and
     I didn't really understand what was happening until RPG let me in on it
     a few moments later, but I was just alert enough to notice that we had
     somehow come to the Palo Alto Uncle Gaylord's after all.
 
     JONL noticed the resemblance to the Palo Alto store, but hadn't caught
     on. (The place is lit with red and yellow lights at night, and looks
     much different from the way it does in daylight.) He said, ?This isn't
     the Uncle Gaylord's I went to in Berkeley! It looked like a barn! But
     this place looks just like the one back in Palo Alto!?
 
     RPG deadpanned, ?Well, this is the one I always come to when I'm in
     Berkeley. They've got two in San Francisco, too. Remember, they're a
     chain.?
 
     JONL accepted this bit of wisdom. And he was not totally ignorant ? he
     knew perfectly well that University Avenue was in Berkeley, not far
     from Telegraph Avenue. What he didn't know was that there is a
     completely different University Avenue in Palo Alto.
 
     JONL went up to the counter and asked for ginger honey. The guy at the
     counter asked whether JONL would like to taste it first, evidently
     their standard procedure with that flavor, as not too many people like
     it.
 
     JONL said, ?I'm sure I like it. Just give me a cone.? The guy behind
     the counter insisted that JONL try just a taste first. ?Some people
     think it tastes like soap.? JONL insisted, ?Look, I love ginger. I eat
     Chinese food. I eat raw ginger roots. I already went through this
     hassle with the guy back in Palo Alto. I know I like that flavor!?
 
     At the words ?back in Palo Alto? the guy behind the counter got a very
     strange look on his face, but said nothing. KBT caught his eye and
     winked. Through my stupor I still hadn't quite grasped what was going
     on, and thought RPG was rolling on the floor laughing and clutching his
     stomach just because JONL had launched into his spiel (?makes rotten
     meat a dish for princes?) for the forty-third time. At this point, RPG
     clued me in fully.
 
     RPG, KBT, and I retreated to a table, trying to stifle our chuckles.
     JONL remained at the counter, talking about ice cream with the guy
     b.t.c., comparing Uncle Gaylord's to other ice cream shops and
     generally having a good old time.
 
     At length the g.b.t.c.: said, ?How's the ginger honey?? JONL said,
     ?Fine! I wonder what exactly is in it?? Now Uncle Gaylord publishes all
     his recipes and even teaches classes on how to make his ice cream at
     home. So the g.b.t.c.: got out the recipe, and he and JONL pored over
     it for a while. But the g.b.t.c.: could contain his curiosity no
     longer, and asked again, ?You really like that stuff, huh?? JONL said,
     ?Yeah, I've been eating it constantly back in Palo Alto for the past
     two days. In fact, I think this batch is about as good as the cones I
     got back in Palo Alto!?
 
     G.b.t.c.: looked him straight in the eye and said, ?You're in Palo
     Alto!?
 
     JONL turned slowly around, and saw the three of us collapse in a fit of
     giggles. He clapped a hand to his forehead and exclaimed, ?I've been
     hacked!?
 
   [My spies on the West Coast inform me that there is a close relative of the
   raspberry found out there called an ?ollalieberry? ?ESR]
 
   [Ironic footnote: the {meme} about ginger vs. rotting meat is an urban
   legend. It's not borne out by an examination of medieval recipes or period
   purchase records for spices, and appears full-blown in the works of Samuel
   Pegge, a gourmand and notorious flake case who originated numerous food
   myths. The truth seems to be that ginger was used to cover not rot but the
   extreme salt taste of meat packed in brine, which was the best method
   available before refrigeration. ?ESR]
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SAGA
     Standards und Architekturen fuer eGovernment Anwendungen (IDA)
     

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 saga
  1. fairy tale
  2. legend

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Saga /zagaː/ 
  saga

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top