Search result for

caption

(38 entries)
(0.019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -caption-, *caption*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caption[N] คำบรรยายใต้ภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caption(แคพ'เชิน) {captioned,captioning,captions} n. หัวข้อ,ข้อความจ่าหน้า,คำอธิบายภาพ vt. เพิ่มหัวข้อ,จ่าหน้า, Syn. heading, title, head

English-Thai: Nontri Dictionary
caption(n) คำอธิบายภาพ,คำบรรยายภาพ,หัวข้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
caption๑. การจับ๒. หัวเรื่องของเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Captionคำบรรยายแทนเสียง
ภาพและทางเลือกอื่นที่เป็นข้อความที่ประสานเวลากับข้อมูลเสียงซึ่งเป็นเสียงบทสนทนาและเสียงอื่น เพื่อให้เข้าใจถึงเนื้อหาสื่อนั้น
หมายเหตุ 1 คำบรรยายแทนเสียง ได้แก่ คำบรรยายบทสนทนา และคำบรรยายเสียงประกอบอื่น เช่น ดนตรี เสียงหัวเราะ ฯลฯ โดยอาจให้ตำแหน่งของคำบรรยายบอกที่มาของเสียงในภาพด้วย
หมายเหตุ 2 คำบรรยายแทนเสียงแบบปิดจะมีความหมายเดียวกัน แต่ผู้ใช้สามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้
หมายเหตุ 3คำบรรยายแทนเสียงแบบเปิดจะไม่สามารถปิดคำบรรยายได้ ตัวอย่างเช่น ภาพเคลื่อนไหวที่มีคำบรรยายเป็นภาพของข้อความที่ฝังตัวในภาพนั้นๆ
หมายเหตุ 4คำบรรยายแทนเสียงจะต้องชัดเจนและไม่กีดขวางการมองเห็นภาพ
หมายเหตุ 5เสียงบรรยายอาจมีคำบรรยายแทนเสียงหรือไม่ก็ได้ หากเสียงบรรยายนั้นบรรยายข้อมูลที่นำเสนอด้วยภาพอยู่แล้ว
[Assistive Technology]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
captionหัวข้อ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Captioning provided by abc studios and abc, inc....... Crime Doesn't Pay (2009)
Captioned by closed captioning services, inc...... Crime Doesn't Pay (2009)
Captioning sponsored by CBS PARAMOUNT NETWORK TELEVISIONGasp (2009)
Captioning sponsored by CBS PARAMOUNT NETWORK TELEVISIONSigh (2009)
GLEE "Preggers" CLOSED CAPTIONED ♪ All the single ladies ♪ ♪All the single ladies♪* สาวโสดทั้งหลายจ๊ะ * * สาวโสดทั้งหลายจ๊ะ * Preggers (2009)
Captioned by access.wgbh.org group at WGBHGlee Season1 Episode04 Preggers (2009)
captioning sponsored by 20th century fox Competition.การแข่งขัน Vitamin D (2009)
Captioning sponsored by 20th CENTURY FOX TELEVISION and FOX BROADCASTING COMPANYand FOX BROADCASTING COMPANY พ่อครับ เราใกล้ถึงรึยัง And Then There Were Fewer (2010)
Captioning sponsored by 20TH CENTURY FOX and TOYOTA.GLEE Season 2 Episode 1 "Audition" Audition (2010)
Captioning sponsored by 20TH CENTURY FOX and FORD. Drive One...... Duets (2010)
Captioning sponsored by 20TH CENTURY FOX and FORD.Captioning sponsored by 20TH CENTURY FOX Never Been Kissed (2010)
CAPTIONS PAID FOR BY DISCOVERY COMMUNICATIONS YOU, ME, THE SUN, STARS --คุณฉันดวงอาทิตย์ดาว Beyond the Darkness (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำอธิบาย[N] explanation, See also: caption, exposition, explication, elucidation, Syn. คำชี้แจง, Example: คำอธิบายนี้ถ้าจะให้เข้าใจชัดเจนต้องนำไปลองปฏิบัติจริงๆ, Count unit: เรื่อง, ข้อ, ประการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำอธิบาย[n. exp.] (kham athibāi) EN: explanation ; caption ; exposition ; explication ; elucidation ; explanatory remark   FR: explication [f] ; éclaircissement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CAPTION    K AE1 P SH AH0 N
CAPTIONS    K AE1 P SH AH0 N Z
CAPTIONED    K AE1 P SH AH0 N D
CAPTIONING    K AE1 P SH AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
caption    (n) (k a1 p sh @ n)
captions    (n) (k a1 p sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オープンキャプション[, o-punkyapushon] (n) open caption [Add to Longdo]
キャプション[, kyapushon] (n) caption; legend; cutline; (P) [Add to Longdo]
テロップ[, teroppu] (n) (orig) television opaque projector (telop), used for subtitles and captions, now used for the subtitles and captions themselves; (P) [Add to Longdo]
見出し[みだし, midashi] (n) (1) heading; headline; title; caption; (2) index; (3) (abbr) (See 見出し語) headword; (P) [Add to Longdo]
詞書き;言葉書き;詞書[ことばがき, kotobagaki] (n) foreword to a collection of poems; preface; explanatory notes; captions [Add to Longdo]
時効取得[じこうしゅとく, jikoushutoku] (n) usucaption; acquisitive prescription; positive prescription [Add to Longdo]
標題[ひょうだい, hyoudai] (n) (See 題名) title; heading; headline; caption; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
字幕[zì mù, ㄗˋ ㄇㄨˋ, ] caption; subtitle, #10,523 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャプション[きゃぷしょん, kyapushon] caption, legend, cutline [Add to Longdo]
見出し[みだし, midashi] heading, caption, subtitle, index [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Caption \Cap"tion\, n. [L. captio, fr. caper to take. In senses
   3 and 4, perhaps confounded in meaning with L. caput a head.
   See {Capacious}.]
   1. A caviling; a sophism. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This doctrine is for caption and contradiction.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of taking or arresting a person by judicial
    process. [R.] --Bouvier.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) That part of a legal instrument, as a commission,
    indictment, etc., which shows where, when, and by what
    authority, it was taken, found, or executed. --Bouvier.
    --Wharton.
    [1913 Webster]
 
   4. The heading of a chapter, section, or page. [U. S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 caption
   n 1: taking exception; especially a quibble based on a captious
      argument; "a mere caption unworthy of a reply"
   2: translation of foreign dialogue of a movie or TV program;
     usually displayed at the bottom of the screen [syn:
     {subtitle}, {caption}]
   3: brief description accompanying an illustration [syn:
     {caption}, {legend}]
   v 1: provide with a caption, as of a photograph or a drawing

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top