ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

industry

IH1 N D AH0 S T R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -industry-, *industry*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
industry leaderผู้นำในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจแขนงหนึ่งๆ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
industry(n) ความอุตสาหะ (คำทางการและทางวรรณคดี), See also: ความมานะ, ความพยายาม, Syn. diligence, industriousness, Ant. idleness, laziness, sloth
industry(n) ธุรกิจ, See also: การพาณิชย์, การค้า, Syn. business, commerce
industry(n) อุตสาหกรรม, See also: ภาคอุตสาหกรรม, Syn. manufactures, capital

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
industry(อิน'ดัสทรี) n. ความขยันหมั่นเพียร, ความอุตสาหะ, อุตสาหกรรม, ธุรกิจการค้าทั่วไป, เจ้าของกิจการและผู้จัดการทั่วไป, การทำงานที่มีระบบ, Syn. diligence
industry standard architeใช้ตัวย่อว่า ISA (อ่านว่า อิซ่า) ซึ่งก็คือบัส (bus) แบบหนึ่งที่สร้างขึ้นมาใช้กับเครื่องไอบีเอ็ม เอที (IBM AT) คอมพิวเตอร์ที่เลียนแบบไอบีเอ็มมักใช้บัสนี้หรืออีซา (EISA) ดู EISA เปรียบเทียบ
cottage industryอุตสาหกรรมครอบครัว
extended industry standarextended industry standard architecture การออกแบบมาตรฐานแบบขยายใช้ตัวย่อว่า EISA (อ่านว่า อีซา) คอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มจะออกแบบและใช้บัส (bus) แบบ ISA (Industry Standard Architecture) เป็นมาตรฐาน แต่เครื่องที่เทียบเคียงกับเครื่องไอบีเอ็ม (IBM compatibles) นั้น แทนที่จะใช้ตามมาตรฐานนี้ กลับออกแบบบัสให้เพิ่มความเร็วขึ้น เรียกว่า อีซา เมื่อไอบีเอ็มผลิตคอมพิวเตอร์พีเอสทู (PS/2) จึงได้กำหนดมาตรฐานของบัสใหม่ โดยพัฒนาให้เร็วยิ่งขึ้นไปอีก เรียกว่า MCA ซึ่งย่อมาจาก micro channel architecture ดู MCA ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
industry(n) อุตสาหกรรม, ความพยายาม, ความบากบั่น, ความอุตสาหะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
industryอุตสาหกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
industry, cottageอุตสาหกรรมในครัวเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Industryอุตสาหกรรม, ความเพียรพยายาม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Heavy industry takes an interest in this endlessly renewable labour force.เหล่าอุตสาหกรรมหนักต่างก็สนใจ ในแรงงานใหม่ชนิดนี้ Night and Fog (1956)
Well, if you'd read your industry breakdown, ... ..you'd see that our success in the action-figure area... ..has climbed from 27 per cent to 45 per cent in the last two years.ผมเอาตารางเวลาทํางานให้เขาดู เขาบอกว่า... มันไม่ใช่ขบวนการบัญชีที่ถูกต้อง ขอผมผ่อนประสาทหน่อยเถอะ Big (1988)
Most of our customers come to this town with contracts to bring peace and prosperity to the arms industry for the next 50 years.ที่จะนำความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองให้กับอุตสาหกรรมแขนต่อไปอีก 50 ปี The Russia House (1990)
But it's private industry like yours that stands to benefit most... by moving inside the wire of Commandant Amon Goeth's camp--เป็น ร.ง.เอกชนเหมือนของคุณ ...ซึ่งก็ควรย้ายมารวมกัน Schindler's List (1993)
Will it work with an industry standard bio-port?มันจะทำงานกับ ไบโอ-พอร์ทพื้นฐานได้หรือ eXistenZ (1999)
I assume that you both have had these industry standard bio-ports that you mentioned installed.ผมคิดว่า คุณทั้งสองมีมัน ไบโอ-พอดส์พื้นฐานจากโรงงาน ซึ่งคุณต้องติดตั้งมัน eXistenZ (1999)
Furthermore industry has known about this at least most industries have known about this and have attempted to trivialize these risks.ยิ่งกว่านั้น อุตสาหกรรมก็รู้เรื่องพวกนี้ดี อุตสาหกรรมส่วนใหญ่รู้อยู่แก่ใจ แต่ยังพยายามกลบเกลื่อนความเสี่ยงเหล่านี้ The Corporation (2003)
We are now in the midst of a major cancer epidemic and I have no doubt and I have documented the basis for this that industry is largely responsible for this overwhelming epidemic of cancer in which one in every two men get cancer in their lifetimesปัจจุบันเราอยู่ท่ามกลางการระบาดครั้งใหญ่ของโรคมะเร็ง และผมไม่สงสัยเลย ผมมีเอกสารสนับสนุนเรื่องนี้ The Corporation (2003)
My work spans all industry sectorsงานของผมครอบคลุมทุกภาคส่วนของธุรกิจ The Corporation (2003)
So for example if a public steel industry runs at a loss it's providing cheap steel to other industries maybe that's a good thing.เช่น ถ้าโรงงานเหล็กของรัฐดำเนินกิจการขาดทุน มันสามารถขายเหล็กราคาถูกแก่อุตสาหกรรมอื่น นั่นอาจเป็นสิ่งที่ดีก็ได้ The Corporation (2003)
One family cannot combat an industry that spendsครอบครัวหนึ่งไม่สามารถต่อสู้กับอุตสาหกรรม The Corporation (2003)
We have huge industries public relations industry monstrous industry advertising and so on which are designed from infancy to try to mould people into this desired pattern.เรามีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นั่นคืออุตสาหกรรมโฆษณา การโฆษณา ฯลฯ ซึ่งออกแบบมา The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
industryAccess to worldwide communication industry resources.
industryA man of industry will succeed in life.
industryAmerican industry makes various attempts to find and encourage brilliant students from abroad.
industryBoeing's safety experts have joined others in the industry to form an international task force to try to eliminate one particular kind of air crash known as controlled flight into terrain, CFIT.
industryBusiness results of the company were much better than other companies in the industry.
industryCircumstances surrounding the textile industry have changed.
industryCompetition is very keen in the car industry.
industryDetroit is famous for its car industry.
industryFair competition needs to be ensured for a healthy growth of the industry.
industryHeavy industry always benefits from war.
industryHe owed his success to both ability and industry.
industryHe owned his success to both ability and industry.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุตสาหกรรม(n) industry, Example: ชนบทไทยมีทรัพยากรมากมายที่สามารถนำมาเป็นฐานของอุตสาหกรรมทุกประเภทได้ โดยเฉพาะอาหารกับยา, Thai Definition: กิจกรรมที่ใช้ทุนและแรงงาน เพื่อผลิตสิ่งของหรือจัดให้มีบริการ
ความอุตสาหะ(n) effort, See also: industry, endeavor, try, attempt, diligence, Syn. ความมานะ, ความพยายาม, ความเพียร, ความวิริยะ, ความมุ่งมั่น, ความหมั่นเพียร, Example: เมื่ออยู่ในวัยเรียน นักเรียนต้องใช้สติปัญญาและความอุตสาหะในการเรียนหนังสือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม(n) Industry Minister, Example: เมื่อปี พ.ศ. 2527 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศเชิญชวนให้เอกชนยื่นคำขอสิทธิสำรวจ และทำเหมืองแร่ทองคำ, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพัฒนาอุตสาหกรรม[kān phatthanā utsāhakam] (n, exp) EN: industrial development ; industry development  FR: développement industriel [ m ]
เกษตรอุตสาหกรรม[kasēttra-utsāhakam] (n) EN: agro-industry
ความอุตสาหะ[khwām utsāha] (n) EN: effort ; industry ; endeavour = endeavor (Am.) ; try ; attempt ; diligence
กระทรวงการอุตสาหกรรม[Krasūang Kān Utsāhakam] (org) EN: Ministry of Industry  FR: ministère de l'Industrie [ m ]
กระทรวงอุตสาหกรรม[Krasūang Utsāhakam] (org) EN: Ministry of Industry  FR: ministère de l'Industrie [ m ]
ธุรกิจบันเทิง[thurakit banthoēng] (n, exp) EN: entertainment industry
ธุรกิจบริการ[thurakit børikān] (n, exp) EN: service industry ; service business ; service rendering business
อุตสาหกรรม[utsāhakam] (n) EN: industry ; industrial enterprise  FR: industrie [ f ] ; entreprise industrielle [ f ]
อุตสาหกรรมบันเทิง[utsāhakam banthoēng] (n, exp) EN: entertainment industry
อุตสาหกรรมเบา[utsāhakam bao] (n, exp) EN: light industry  FR: industrie légère [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INDUSTRY IH1 N D AH0 S T R IY0
INDUSTRY'S IH1 N D AH0 S T R IY0 Z
INDUSTRYWIDE IH1 N D AH0 S T R IY0 W AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
industry (n) ˈɪndəstriː (i1 n d @ s t r ii)
industrywide (n) ˈɪndʌstriːwˈaɪd (i1 n d uh s t r ii w ai1 d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
行业[háng yè, ㄏㄤˊ ㄧㄝˋ,   /  ] industry; business #492 [Add to Longdo]
产业[chǎn yè, ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ,   /  ] industry; estate; property; industrial #573 [Add to Longdo]
工业[gōng yè, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ,   /  ] industry #869 [Add to Longdo]
工商[gōng shāng, ㄍㄨㄥ ㄕㄤ,  ] industry and commerce #2,820 [Add to Longdo]
实业[shí yè, ㄕˊ ㄧㄝˋ,   /  ] industry; commercial enterprise #7,549 [Add to Longdo]
企业集团[qǐ yè jí tuán, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ,     /    ] industry association #12,284 [Add to Longdo]
工商界[gōng shāng jiè, ㄍㄨㄥ ㄕㄤ ㄐㄧㄝˋ,   ] industry; the world of business #19,587 [Add to Longdo]
工业的巨头[gōng yè de jù tóu, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄉㄜ˙ ㄐㄩˋ ㄊㄡˊ,      /     ] industry mogul [Add to Longdo]
业界[yè jiè, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄝˋ,   /  ] industry [Add to Longdo]
业界标准[yè jiè biāo zhǔn, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄝˋ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ,     /    ] industry standard [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
産業[さんぎょう, sangyou] TH: อุตสาหกรรม  EN: industry

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Industrie { f }; Gewerbe { n } | Industrien { pl } | fleischverarbeitende Industrieindustry | industries | meat processing industry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
事業[じぎょう(P);ことわざ, jigyou (P); kotowaza] (n) (1) project; enterprise; business; industry; operations; (2) (ことわざ only) (See 仕業・しわざ) act; deed; conduct; (P) #333 [Add to Longdo]
産業[さんぎょう, sangyou] (n, adj-no) industry; (P) #1,094 [Add to Longdo]
工業[こうぎょう, kougyou] (n) (manufacturing) industry; (P) #1,273 [Add to Longdo]
実業[じつぎょう, jitsugyou] (n) industry; business; (P) #1,924 [Add to Longdo]
興行[こうぎょう, kougyou] (n, vs) entertainment industry; show business; (P) #2,619 [Add to Longdo]
業界[ぎょうかい, gyoukai] (n) business world; business circles; (the) industry; (P) #3,346 [Add to Longdo]
業種[ぎょうしゅ, gyoushu] (n) type of industry; (P) #4,280 [Add to Longdo]
商工[しょうこう, shoukou] (n) commerce and industry; (P) #5,958 [Add to Longdo]
漁業[ぎょぎょう, gyogyou] (n, adj-no) fishing (industry); (P) #6,099 [Add to Longdo]
風俗[ふうぞく, fuuzoku] (n) (1) manners; customs; (2) sex service; sex industry; (P) #7,324 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウォッチャー[うおっちゃー, uoccha-] (industry) watcher, analyst [Add to Longdo]
拡張業界標準アーキテクチャ[かくちょうぎょうかいひょうじゅんアーキテクチャ, kakuchougyoukaihyoujun a-kitekucha] Extended Industry Standard Architecture (EISA) [Add to Longdo]
業界規範[ぎょうかいきはん, gyoukaikihan] industry standard, industry norm [Add to Longdo]
業界精通者[ぎょうかいせいつうしゃ, gyoukaiseitsuusha] industry expert [Add to Longdo]
業界標準[ぎょうかいひょうじゅん, gyoukaihyoujun] industry standard [Add to Longdo]
業界標準アーキテクチャ[ぎょうかいひょうじゅんアーキテクチャ, gyoukaihyoujun a-kitekucha] Industry Standard Architecture (ISA) [Add to Longdo]
業界標準化[ぎょうかいひょうじゅんか, gyoukaihyoujunka] industry standardization [Add to Longdo]
産業[さんぎょう, sangyou] industry [Add to Longdo]
社団法人情報サービス産業協会[しゃだんほうじんじょうほうサービスさんぎょう, shadanhoujinjouhou sa-bisu sangyou] JISA, Japan Information Service Industry Association [Add to Longdo]
通信事業[つうしんじぎょう, tsuushinjigyou] communications industry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Industry \In"dus*try\, n.; pl. {Industries}. [L. industria, cf.
   industrius diligent; of uncertain origin: cf. F. industrie.]
   [1913 Webster]
   1. Habitual diligence in any employment or pursuit, either
    bodily or mental; steady attention to business; assiduity;
    -- opposed to {sloth} and {idleness}; as, industry pays
    debts, while idleness or despair will increase them.
    [1913 Webster]
 
       We are more industrious than our forefathers,
       because in the present times the funds destined for
       the maintenance of industry are much greater in
       proportion to those which are likely to be employed
       in the maintenance of idleness, than they were two
       or three centuries ago.        --A. Smith.
    [1913 Webster]
 
   2. Any department or branch of art, occupation, or business;
    especially, one which employs much labor and capital and
    is a distinct branch of trade; as, the sugar industry; the
    iron industry; the cotton industry.
    [1913 Webster]
 
   3. (Polit. Econ.) Human exertion of any kind employed for the
    creation of value, and regarded by some as a species of
    capital or wealth; labor.
 
   Syn: Diligence; assiduity; perseverance; activity;
     laboriousness; attention. See {Diligence}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 industry
   n 1: the people or companies engaged in a particular kind of
      commercial enterprise; "each industry has its own trade
      publications"
   2: the organized action of making of goods and services for
     sale; "American industry is making increased use of computers
     to control production" [syn: {industry}, {manufacture}]
   3: persevering determination to perform a task; "his diligence
     won him quick promotions"; "frugality and industry are still
     regarded as virtues" [syn: {diligence}, {industriousness},
     {industry}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top