Search result for

อุตสาหกรรม

(79 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อุตสาหกรรม-, *อุตสาหกรรม*
Longdo Dictionary ภาษานอร์เวย์ (NO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
industri[อิน-ดุส-ทริ] (n ) อุตสาหกรรม

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
นิคมอุตสาหกรรม (n ) Industrial Estate
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (n name org uniq ) Provincial Industry Office

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุตสาหกรรม[N] industry, Example: ชนบทไทยมีทรัพยากรมากมายที่สามารถนำมาเป็นฐานของอุตสาหกรรมทุกประเภทได้ โดยเฉพาะอาหารกับยา, Thai definition: กิจกรรมที่ใช้ทุนและแรงงาน เพื่อผลิตสิ่งของหรือจัดให้มีบริการ
อุตสาหกรรมเบา[N] light industry, Ant. อุตสาหกรรมหนัก, Example: ญี่ปุ่นประกาศจะระบายอุตสาหกรรมหนักออกจากประเทศ โดยให้เหลือเพียงอุตสาหกรรมเบาเท่านั้น
อุตสาหกรรมหนัก[N] heavy industry, Ant. อุตสาหกรรมเบา, Example: ในอนาคตประเทศที่พัฒนาแล้วจะเลิกทำอุตสาหกรรมหนัก แล้วหันมาทำอุตสาหกรรมเบาแทน
อุตสาหกรรมศิลป์[N] industrial arts, Thai definition: วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดความชำนาญในการประดิษฐ ์และเกิดความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือและเครื่องกล
อุตสาหกรรมเกษตร[N] agro-industry, Example: ในปีนี้อุตสาหกรรมการเกษตรต้องปรับตัวครั้งใหญ่ เพราะประสบปัญหาต่อเนื่องกันหลายประการ
อุตสาหกรรมการผลิต[N] manufacture industry, Example: ประเทศเกษตรกรรมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากการเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมการผลิต
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว[N] tourist industry, Example: การสร้างสนามบินที่ภาคตะวันออกจะช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเติบโตขึ้น
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต[N] Bachelor of Industrial Technology, See also: B.Ind. Tech., Syn. อส.บ.

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อุตสาหกรรม(อุดสาหะกำ) น. กิจกรรมที่ใช้ทุนและแรงงานเพื่อผลิตสิ่งของหรือจัดให้มีบริการ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมชื่อกระทรวงที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการอุตสาหกรรม การมาตรฐานเกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรม และทรัพยากรธรณี.
อุตสาหกรรมศิลป์(อุดสาหะกำสิน) น. วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดความชำนาญในการประดิษฐ์และเกิดความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือและเครื่องกล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
industryอุตสาหกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
industrial artอุตสาหกรรมศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
industrial artsอุตสาหกรรมศิลป์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
infant industryอุตสาหกรรมแรกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cottage industryอุตสาหกรรมในครัวเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
industry, cottageอุตสาหกรรมในครัวเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rubber industry and tradeอุตสาหกรรมยาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural industriesอุตสาหกรรมการเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric industriesอุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronic industriesอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hard disk drive industryอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Automobile supplies industryอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Motor vehicle industryอุตสาหกรรมยานยนต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Textile industryอุตสาหกรรมสิ่งทอ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Petrochemical Industryอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
อุตสาหกรรมที่นำเอาวัตถุดิบซึ่งมีองค์ประกอบของสารไฮโดรคาร์บอนไปเข้ากระบวนการเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น ปิโตรเลียมที่ใช้เป็นวัตถุดิบได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท น้ำมันดิบ แนฟทา ก๊าซอีเทน โพรเพน บิวเทน เป็นต้น มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะเม็ดและผงพลาสติก สำหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพลาสติกนานาชนิด [ปิโตรเลี่ยม]
Upstream Petroleum Industryอุตสาหกรรมต้นสาย
การสำรวจ การผลิตและการขนส่งปิโตรเลียม [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
His head got chopped off In an industrial accident.เขาไม่ได้ตายเพราะมะเร็ง หัวเขาถูกตัด จากอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม Not Cancer (2008)
Jodi makes art with found and industrial materials in a way that no one, man or woman, ever even thought of doing.โจดี้สร้างศิลปะด้วยวัสดุเชิงอุตสาหกรรม ในแบบที่ไม่มีใคร ทั้งชายและหญิง คิดจะทำมาก่อน Loyal and True (2008)
Here, and in all other industrialized nations, it is transformed into livestock feed or biofuels.ที่นี่ และประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆ มันเป็นอาหารของปศุสัตว์ หรือเชื้อเพลิงชีวภาพ Home (2009)
Shipyards churn out oil tankers, container ships and gas tankers to cater for the demands of globalized industrial production.อู่ต่อเรือผลิตถังน่ำมัน,เรือขนส่ง และถังก๊าซ เพื่อปรนเปรอความต้องการ ของอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก Home (2009)
In Saudi Arabia, the dream of industrial farming in the desert has faded.ในประเทศซาอุดิอารเบีย ความฝันของอุตสาหกรรมการเกษตรในทะเลทรายได้จางหายไป Home (2009)
It is an agricultural industry.มันคืออุตสาหกรรมการเกษตร Home (2009)
Transport, industry, deforestation, agriculture...การขนส่ง, อุตสาหกรรม, การตัดไม้ทำลายป่า, เกษตรกรรม... Home (2009)
But there is no industry here.แต่ไม่มีอุตสาหกรรมที่นี่ Home (2009)
The Boy with the Arab Strap... continues to puzzle industry analysts.The Boy with the Arab Strap ที่พุ่งสูงในมิชิแกน จะสร้างความประหลาดใจให้กับนักวิจัยอุตสาหกรรมแล้ว 500 Days of Summer (2009)
Strong industries have developed in shipping and computers.อุตสาหกรรมที่เติบโตเร็ว ได้แก่.. ธุรกิจส่งออก.. และคอมพิวเตอร์ Invictus (2009)
He's heading north into the industrial corridor.กำลังมุ่งหน้าไปทางเหนือไปยังเขตโรงงานอุตสาหกรรม Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Woodside Industrial Complex.นิคมอุตสาหกรรม วู๊ดไซด์ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุตสาหกรรม[n.] (utsāhakam) EN: industry ; industrial enterprise   FR: industrie [f] ; entreprise industrielle [f]
อุตสาหกรรม[adj.] (utsāhakam) EN: industrial   FR: industriel
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว[n. exp.] (utsāhakam kān thøngthīo) EN: touristic industry ; tourist trade   FR: industrie touristique [f]
อุตสาหกรรมการบิน[n. exp.] (utsāhakam kānbin) EN: aviation industry   FR: industrie aéronautique [f]
อุตสาหกรรมการผลิต[n. exp.] (utsāhakam kān phalit) EN: manufacture industry   FR: industrie manufacturière [f]
อุตสาหกรรมด้านอาหาร[n. exp.] (utsāhakam dān āhān) EN: food industry   FR: industrie alimentaire [f]
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว[n. exp.] (utsāhakam thøngthīo) EN: ourist industry   FR: industrie du tourisme [m]
อุตสาหกรรมที่กำลังขยายตัว[n. exp.] (utsāhakam thī kamlang khayāitūa) EN: growth industry   FR: industrie en pleine croissance [f]
อุตสาหกรรมบริการ[n. exp.] (utsāhakam børikān) EN: service industries   
อุตสาหกรรมบันเทิง[n. exp.] (utsāhakam banthoēng) EN: entertainment industry   

English-Thai: Longdo Dictionary
industry leaderผู้นำในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจแขนงหนึ่งๆ
WIP(n slang) ย่อมาจาก work-in-process หมายถึง ชิ้นงานหรือกระบวนการที่กำลังผลิตอยู่ใช้ในทางอุตสาหกรรม เช่น Work in process (WIP) is the value accumulated in the balance sheet throughout a project.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
filmdom[N] อุตสาหกรรมภาพยนตร์
industrial arts[N] อุตสาหกรรมศิลป์, See also: การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของคนงานในภาคอุตสาหกรรม
industry[N] อุตสาหกรรม, See also: ภาคอุตสาหกรรม, Syn. manufactures, capital
manufacturing[N] อุตสาหกรรมการผลิต, See also: การผลิต, การสร้าง
moviedom[N] อุตสาหกรรมภาพยนตร์, Syn. filmdom
silver screen[N] อุตสาหกรรมภาพยนตร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afl-cioabbr. American Federation of Labor and congress of Industrial Organization สหภาพแรงงานและองค์การสภาอุตสาหกรรมแห่งอเมริกา
aldol(แอล' ดอล) n. beta-hydraxy-butyric aldehyde, ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
american national standarสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ANSI (อ่านว่า แอนซี) เป็นชื่อของสถาบันเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น
ansi(แอนซี) ย่อมาจาก American National Standards Institute ซึ่งราชบัณฑิตสถานบัญญัติว่า "สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา" เป็นสถาบันเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้นดู ANSI C, ANSI character set, ANSI graphics
baron(บาร์'เริน) n. บารอน,ยศขุนนางชั้นต่ำที่สุดในสภาขุนนาง,คหบดีใหญ่,นักอุตสาหกรรม,ผู้ดี
broadway(บรอด'เวย์) n. ชื่อถนนสายใหญ่ในกรุงนิวยอร์ก,ย่านโรงละครโรงภาพยนต์ที่อยู่ในบริเวณถนนดังกล่าว adj. เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงภาพยนต์หรือโรงละคร, See also: broadwayite n.
carbon blackn. คาร์บอนดำสนิทที่ใช้เป็นสีย้อมใช้ในอุตสาหกรรมและเป็นตัวกรองสี
cottage industryอุตสาหกรรมครอบครัว
industrial(อินดัส'เทรียล) adj. ขยัน,หมั่นเพียร,อุตสาหะ,เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
industrialise(อินดัส'เทรียลไลซ) vt. ทำให้เป็นอุตสาหกรรม. vi. กลายเป็นอุตสาหกรรม., See also: industrialisation,industrialiszation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
industrial(adj) ในทางอุตสาหกรรม,ขยัน,หมั่นเพียร
industry(n) อุตสาหกรรม,ความพยายาม,ความบากบั่น,ความอุตสาหะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hospitality industry (n ) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับงานบริการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
工業[こうぎょう, kougyou] (n) อุตสาหกรรม
輪業[りんぎょう, ringyou] (n) อุตสาหกรรมจักรยาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
観光事業[かんこうじぎょう, kankoujigyou] (n ) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
産業[さんぎょう, sangyou] Thai: อุตสาหกรรม English: industry

German-Thai: Longdo Dictionary
Industrie(die) |die, pl. Industrien| อุตสาหกรรม

French-Thai: Longdo Dictionary
industrie du cuir(n) อุตสาหกรรมเครื่องหนัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top