ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

産業

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -産業-, *産業*
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
産業[さんぎょう, sangyou] Thai: อุตสาหกรรม English: industry

Japanese-English: EDICT Dictionary
産業[さんぎょう, sangyou] (n,adj-no) industry; (P) [Add to Longdo]
産業スパイ[さんぎょうスパイ, sangyou supai] (n) industrial espionage [Add to Longdo]
産業[さんぎょうかい, sangyoukai] (n) the industrial world; (P) [Add to Longdo]
産業革命[さんぎょうかくめい, sangyoukakumei] (n) the Industrial Revolution [Add to Longdo]
産業環境管理協会[さんぎょうかんきょうかんりきょうかい, sangyoukankyoukanrikyoukai] (n) Japan Environmental Management Association for Industry; JEMAI [Add to Longdo]
産業機械[さんぎょうきかい, sangyoukikai] (n) industrial machinery [Add to Longdo]
産業技術[さんぎょうぎじゅつ, sangyougijutsu] (n) industrial science and technology; industrial techniques [Add to Longdo]
産業構造[さんぎょうこうぞう, sangyoukouzou] (n) industrial structure [Add to Longdo]
産業再生[さんぎょうさいせい, sangyousaisei] (n) industrial revival or recovery [Add to Longdo]
産業資本[さんぎょうしほん, sangyoushihon] (n) industrial capital [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Forming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.「情報スーパーハイウェイ」の真のインパクトは、情報インフラの構築により経済が従来のハードやモノづくり中心の実体経済から知識、情報、ソフトを主体とした経済に移行し、そこから生まれる新しい産業や経済活動にある。
In the automotive industry of the 1970's, Japan beat the U.S. at its own game.1970年代、日本は自動車産業の分野でアメリカのお株を奪った。
American industry makes various attempts to find and encourage brilliant students from abroad.アメリカの産業界は海外からの優秀な学生を発見し援助するためにさまざまな試みをする。
The fact that nowadays fewer men smoke is a headache for the Japanese tobacco industry.いま、日本のたばこ産業界は、大人の男たちのたばこ離れに頭をいためている。
The community will benefit from the new industry.この地方は新しい産業の恩恵を被ることになるだろう。
What is the main industry in this town?この町の主な産業は何ですか。
Computers have changed the industrial picture considerably.コンピューターが産業の様相を大きく変えた。
There are many jobs available in the computer industry.コンピューター産業ではいろいろな働き口がある。
The development of the computer industry has been very rapid.コンピューター産業の発展は非常に急速である。
Service industries include communication, transportation, distribution, finance and a host of other areas which do not involve production of goods.サービス産業には、通信、運輸、流通、金融をはじめものの生産には関係ないたくさんの分野が含まれる。
The country is supported by industry.その国は産業によって支えられている。
The industry is heavily dependent on government funding.その産業は政府の資金援助に大きく依存している。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My major is business, so once I graduate I'm gonna go into real estate.[JA] 卒業したら不動産業 After Porn Ends 2 (2017)
It's a bit like the industrial revolution in a tin foil package.[JA] 小さな産業革命と 呼んでもいい Barbecue (2017)
Uruguay's greatest wealth, undoubtedly, is its agriculture and its beef.[JA] ウルグアイの 経済を支える主要産業は 農業と畜産業 Barbecue (2017)
And those were the highlights of the 19th century Industrial Revolution.[JA] 19世紀は産業革命で盛り上がり The Space Between Us (2017)
Hey, sugar! It's Debbie Sue, your realtor down in El Paso.[JA] もしもし エルパソの不動産業者の デビー・スーですが Surf N Turf (2016)
You're here to find out why I said it was industrial espionage when you know it wasn't.[JA] 君は、私が 産業スパイだと言ったので その理由を知るために 探りにここへ来た。 Blood Bonds (2016)
You said the break-in was the work of "corporate spies,"[JA] あなたは、不法侵入が 「産業スパイ」の仕業と言ったが、 Blood Bonds (2016)
A revolution in the livestock industry.[JA] 家畜産業における革命です Okja (2017)
Could be DARPA, could be one of several private military contractors.[JA] 国が関与する研究所か または 軍事産業系の企業か? Surf N Turf (2016)
You see the girl in the red right there? Maybe she's a great estate agent potentially.[JA] あの子 不動産業者の資質があるかも Sex Doll (2016)
And then industry.[JA] そして産業 Welcome to Murphytown (2016)
We're the target of industrial espionage.[JA] 私たちは、 産業スパイの標的です。 Blood Bonds (2016)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
産業[さんぎょう, sangyou] industry [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
産業[さんぎょう, sangyou] Industrie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top