Search result for

british

(74 entries)
(0.0192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -british-, *british*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
British[ADJ] ชาวอังกฤษ
Britisher[N] คนอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
british(บริท'ทิช) adj.,n. (เกี่ยวกับ) อังกฤษ,บริเทน,ชาวอังกฤษ,ภาษาอังกฤษ
british commonwealth of nn. เครือจักรภพอังกฤษ.

English-Thai: Nontri Dictionary
British(adj) เกี่ยวกับอังกฤษ
British(n) ชาวอังกฤษ,ภาษาอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
British Thermal Unit (Btu)หน่วยความร้อนระบบอังกฤษ (บีทียู) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
British thermal unit (BTU)หน่วยความร้อนอังกฤษ (บีทียู) [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
British Anti-Lewisiteบริติชแอนติเลวิไซต์ [การแพทย์]
British Councilบริติชเคานซิล [TU Subject Heading]
British Standardมาตรฐานของบริติส [การแพทย์]
British Testการทดสอบเข่าโดยการกดกระดูกสะบ้าท่าเข่าเหยียดผลบ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
British Deputy High Commissionรองข้าหลวงใหญ่แห่งสหราชอาณาจักร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I am returning to Trinidad... to liberate my brothers and sisters from the enslavement of the British colonialists.- ผมกำลังจะกลับไปตรินิแดด... เพื่อปลดเปลื้องพี่น้องของผมให้เป็นอิสระ จากการตกเป็นทาส ของการล่าอาณานิคมของอังกฤษ The Bank Job (2008)
You're probably undercover, spying on Black Power's insidious threat to the British way of life.สอดแนมลับ ๆ ถึงอำนาจการคุกคาม ของคนดำในการมีชีวิตในอังกฤษ The Bank Job (2008)
There's a British national staying with you, a certain Gale Benson.มีคนของอังกฤษพักอยู่กับคุณ ระบุถึงเกล เบนสัน The Bank Job (2008)
[His file in the British National Archive remains classified] [until the 1st of January 2054]ชีวิตของเขาในเอกสารสำคัญระหว่างชาติ ของอังกฤษ ยังคงถูกเก็บเป็นความลับ จนกว่าจะถึงวันที่ 1 มกราคม 2054 The Bank Job (2008)
I saw one in the British Museum.ฉันเคยเห็นอันหนึ่งที่ พิพิธภัณฑ์ ใน อังกฤษ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
No. No, he was British. My dad was an RAF pilot.ไม่จริง เขาเป็นคนอังกฤษ พ่อผมเป็นนักบินlสหราชอาณาจักร Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
He was Chief Minister of the British Trade Mission in Murmansk.เขาเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์อังกฤษในกรุงเมอร์มารค์ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
My husband is British Trade Minister, and we've been here for fourteen months.สามีฉันเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ของอังกฤษ และพวกเราอยู่ที่นี่มา 14 เดือนแล้ว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
It's James Bond, British secret service.หมอนี่ชื่อ เจมส์ บอนด์, หน่วย เอ็ม ไอ ซิก Quantum of Solace (2008)
And you're British?เธอเป็นคนอังกฤษเหรอ? The House Bunny (2008)
Well, we in the Nixon camp really didn't know that much about David Frost, other than he was a British talk show host with something of a playboy reputation.ครับ เราอยู่ในค่ายนิกสัน เราไม่เคยรู้อะไรมากนัก\ เกี่ยวกับนายเดวิท โฟส์ท รู้แ่ต่ว่าเขาเป็นพิธีกร ทอร์คโชว์ทางทีวีอังกฤษ Frost/Nixon (2008)
You're asking us to pay a British talk show host to interview an American president with absolutely no editorial controls whatsoever in return?คุณกำลังขอให้เราจ่ายเงินซื้อ รายการทอคโชว์สไตล์อังกฤษรึ เพื่อสัมภาษณ์ท่าน ปธน.อเมริกัน มันไม่มีอะไรประกันอย่างสิ้นเชิงเลย ว่าเราจะได้อะไรกลับคืนมา Frost/Nixon (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
britishAnd as with so many aspects of British life, there's a good historical reason for it.
britishAt one time Nigeria was a British colony.
britishBecause of its origins, Canadian English has features of both American and British English.
britishBorn in England, he speaks British English.
britishBritish and Japanese cars have steering wheels on the right side.
britishBritish English differs from American English in many ways.
britishBritish people are used to standing in queues.
britishBritish soccer fans sometimes get completely out of hand.
britishCan you take us to the British Museum?
britishDo you know who the British Ambassador to Japan is?
britishEven at the end of the nineteenth century, sailors in the British Navy were not permitted to use knives and forks because using them was considered a sign of weakness.
britishFriction between the Americans and the British mounted.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บีบีซี[N] BBC, See also: British Broadcasting, Syn. สถานีวิทยุกระจายเสียงบีบีซี
ชาวอังกฤษ[N] British, See also: English, Syn. คนอังกฤษ, ผู้ดีอังกฤษ, Example: คนอเมริกันคือชาวอังกฤษที่อพยพไปอยู่ที่ทวีปอเมริกา, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีบีซี[org.] (Bī.Bī.Sī.) EN: BBC (British Broadcasting Corporation)   FR: BBC ([f]
ชาวอังกฤษ[n. prop.] (Chāo Angkrit) EN: British ; English   FR: Anglais [m] ; ressortissant anglais [m] ; citoyen anglais [m]
สายการบินบริติช แอร์เวย์ส[TM] (Sāikānbin Britich Aēwēs) EN: British Airways   FR: British Airways [f]
สถานทูตอังกฤษประจำกรุงเทพฯ[n. prop.] (Sathānthūt Angkrit Prajam Krungthēp) EN: British Embassy in Bangkok   FR: Ambassade de Grande-Bretagne à Bangkpk [f]
สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย [n. prop.] (Sathānthūt Angkrit Prajam Prathēt Thai) EN: British Embassy in Thailand   FR: Ambassade de Grande-Bretagne en Thaïlande [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRITISH    B R IH1 T IH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
British    (j) (b r i1 t i sh)
Britisher    (n) (b r i1 t i sh @ r)
Britishers    (n) (b r i1 t i sh @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
britischer Standard für Gewinde [techn.]British Standard Pipe thread (BSP) [Add to Longdo]
Britisches Territorium im Indischen Ozean [geogr.]British Indian Ocean Territory (io) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
イギリス英語[イギリスえいご, igirisu eigo] (n) (See 英々語) British English (i.e. English as spoken in the UK) [Add to Longdo]
イギリス経験論[イギリスけいけんろん, igirisu keikenron] (n) British empiricism [Add to Longdo]
イギリス諸島[イギリスしょとう, igirisu shotou] (n) British Isles [Add to Longdo]
イギリス製[イギリスせい, igirisu sei] (n,adj-no) British made; made in Britain [Add to Longdo]
イギリス帝国[イギリスていこく, igirisu teikoku] (n) British Empire [Add to Longdo]
イギリス東インド会社[イギリスひがしインドがいしゃ, igirisu higashi indo gaisha] (n) British East India Company [Add to Longdo]
イギリス放送協会[イギリスほうそうきょうかい, igirisu housoukyoukai] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
イギリス領ギアナ[イギリスりょうギアナ, igirisu ryou giana] (n) British Guiana [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
英国人[Yīng guó rén, ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ, / ] British person; British people, #11,851 [Add to Longdo]
英国广播公司[Yīng guó Guǎng bō Gōng sī, ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄍㄨㄥ ㄙ, 广 / ] British Broadcasting Corporation; BBC, #31,685 [Add to Longdo]
英国石油公司[Yīng guó shí yóu gōng sī, ㄍㄨㄛˊ ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] British Petroleum, BP, #59,070 [Add to Longdo]
英属维尔京群岛[Yīng shǔ Wéi ěr jīng Qún dǎo, ㄕㄨˇ ㄨㄟˊ ㄦˇ ㄐㄧㄥ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, / ] British Virgin Islands, #85,995 [Add to Longdo]
英国文化协会[Yīng guó wén huà xié huì, ㄍㄨㄛˊ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] British council, #134,239 [Add to Longdo]
英国广播电台[Yīng guó Guǎng bō Diàn tái, ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄞˊ, 广 / ] British Broadcasting Corporation; BBC, #279,346 [Add to Longdo]
英国电讯公司[Yīng guó Diàn xùn Gōng sī, ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧㄢˋ ㄒㄩㄣˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] British telecom; BT, #313,830 [Add to Longdo]
不列颠哥伦比亚[Bù liè diān Gē lún bǐ yà, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ ㄍㄜ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] British Columbia, Pacific province of Canada [Add to Longdo]
不列颠哥伦比亚省[Bù liè diān Gē lún bǐ yà shěng, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ ㄍㄜ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ ㄕㄥˇ, / ] British Columbia, Pacific province of Canada [Add to Longdo]
不列颠诸岛[Bù liè diān zhū dǎo, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ ㄓㄨ ㄉㄠˇ, / ] British Isles [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ブリティッシュテレコム[ぶりていっしゅてれこむ, buriteisshuterekomu] British Telecom (BT) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 British \Brit"ish\, n. pl.
   People of Great Britain.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 British \Brit"ish\ (br[i^]t"[i^]sh), a. [AS. Brittisc,
   Bryttisc.]
   Of or pertaining to Great Britain or to its inhabitants; --
   sometimes restricted to the original inhabitants.
   [1913 Webster]
 
   {British gum}, a brownish substance, very soluble in cold
    water, formed by heating dry starch at a temperature of
    about 600[deg] Fahr. It corresponds, in its properties, to
    dextrin, and is used, in solution, as a substitute for gum
    in stiffering goods.
 
   {British lion}, the national emblem of Great Britain.
 
   {British seas}, the four seas which surround Great Britain.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 British
   adj 1: of or relating to or characteristic of Great Britain or
       its people or culture; "his wife is British"
   n 1: the people of Great Britain [syn: {British}, {British
      people}, {Brits}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top