ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-unstable-

AH0 N S T EY1 B AH0 L   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: unstable, *unstable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unstable[ADJ] ซึ่งไม่แน่นอน, See also: ซึ่งผันแปร, ซึ่งไม่สม่ำเสมอ
unstable[ADJ] ไม่แน่นอน, See also: ไม่มั่นคง, ไม่สม่ำเสมอ, Syn. unsteady, uncertain, Ant. firm
unstable[ADJ] เปลี่ยนแปลง, See also: ผันผวน, เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา, Syn. changeable, Ant. unchangeable
unstable[ADJ] ไม่สามารถวางใจได้, See also: ไม่สามารถแน่ใจได้, Syn. unreliable, Ant. reliable
unstable[ADJ] ที่มีอารมณ์ผันผวน, See also: ที่มีอารมณ์ไม่แน่นอน, อารมณ์แปรปรวน, ป่วยทางใจ, Syn. sensitive, Ant. stable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unstable(อันสเท'เบิล) adj. ไม่มั่นคง,ไม่แน่นอน,เปลี่ยนแปลง,ไม่สม่ำเสมอ, See also: unstableness n. unstably adv., Syn. unsteady,fluctuating ###A. stable

English-Thai: Nontri Dictionary
unstable(adj) ไม่แน่นอน,ไม่เที่ยง,ไม่มั่นคง,ไม่สม่ำเสมอ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're making a big mistake, Paul. This is an unstable system.คุณกำลังทำผิดพลาดใหญ่พอ นี่คือระบบที่ไม่เสถียร Dante's Peak (1997)
If you come snooping around my office, it could make me look unstable and it could hurt me.อาจทำให้ผมดูไม่มั่นคง และอาจส่งผลร้าย พบเพื่อนร่วมงานฉันหน่อยนะ I Heart Huckabees (2004)
Material made from self-regulating unstable molecules.วัสดุทำจาก self-unstable molecules. Fantastic Four (2005)
She said that Mr. Farmer is angry unstable delusional and that his overall mental health is in question.เธอบอกว่าคุณฟาร์มเมอร์โกรธ... ...อารมณ์แปรปรวน... ...อาการหลงผิด... The Astronaut Farmer (2006)
A drunk, unstable woman very well may.แต่ ผู้หญิงเมา และอารมณ์แปรปรวน เป็นไปได้มากกว่า Resistance Is Futile (2007)
A mentally unstable weapons designer,off his meds, and currently running around los angeles.นักออกแบบอาวุธจิตฟั่นเฟือน... ออกมาเพ่นพ่านทั่วเมืองแอลเอ Chuck Versus the Sandworm (2007)
But she was obviously attracted to unstable guys, which was perfect.แต่เธอก็ช่างดึงดูดใจ ต่อผู้ชายใกล้บ้า ที่เคยสมบูรณ์แบบ Numb (2007)
I injected myself with an unstable formula.ผมฉีดตัวเองด้วยยาที่ยังไม่คงตัว Chapter Seven 'Eris Quod Sum' (2008)
...they're unstable and they're vicious creatures...พวกมันไม่น่าไว้ใจและดุร้าย The Secret of Moonacre (2008)
One of the most unstable of all.หนึ่งในสารที่ำไม่เสถียรที่สุด Home (2009)
You and your private army enriching uranium, selling it to unstable countries.นายและกองกำลัง ส่วนตัวของนาย กำลังจะรวย เพราะการขายยูเรเนี่ยม ให้กับต่างชาติ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Abbey, why didn't you contact us if you suspected he was unstable after an admittedly violent episode?เอบบี้, ทำไหมคุณถึงไม่ติดต่อเรา ถ้าคุณสงสัยว่าจิตไม่มั่นคง. หลังการสะกดจิต The Fourth Kind (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unstableFuture prospects for ASEAN seem unstable, no matter how you look at it.
unstableThe political situation was, to say the least, extremely unstable during the next ten years of his reign.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สั่นคลอน[ADJ] unstable, See also: unsteady, infirm, shaky, insecure, wobbly, Syn. ง่อนแง่น, คลอนแคลน, Example: ผู้สื่อข่าวรุมถามถึงสภาพอันสั่นคลอนของเก้าอี้รัฐมนตรีมหาดไทย, Thai definition: ไม่มั่นคง
คลอนแคลน[ADJ] unstable, See also: unsteady, infirm, Syn. ง่อนแง่น, สั่นคลอน, วอกแว่ก, Ant. หนักแน่น, มั่นคง, Example: คนที่มีสภาพจิตใจคลอนแคลนและขาดความมั่นคงอยู่แล้วตั้งแต่วัยเด็กอาจปรับตัวเข้ากับสังคมยากเมื่อโตขึ้น, Thai definition: ไม่มั่นคง

CMU English Pronouncing Dictionary
UNSTABLE AH0 N S T EY1 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unstable (j) ˈʌnstˈɛɪbl (uh1 n s t ei1 b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不稳定[bù wěn dìng, ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ, / ] unstable, #7,680 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
haltlos {adj} | haltloser | am haltlosestenunstable | more unstable | most unstable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unstable \Un*sta"ble\, a. [Cf. {Instable}.]
   Not stable; not firm, fixed, or constant; subject to change
   or overthrow. -- {Un*sta"ble*ness}, n. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
   {Unstable equilibrium}. See {Stable equilibrium}, under
    {Stable}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unstable
   adj 1: lacking stability or fixity or firmness; "unstable
       political conditions"; "the tower proved to be unstable
       in the high wind"; "an unstable world economy" [ant:
       {stable}]
   2: highly or violently reactive; "sensitive and highly unstable
     compounds"
   3: affording no ease or reassurance; "a precarious truce" [syn:
     {precarious}, {unstable}]
   4: suffering from severe mental illness; "of unsound mind" [syn:
     {mentally ill}, {unsound}, {unstable}]
   5: disposed to psychological variability; "his rather unstable
     religious convictions"
   6: subject to change; variable; "a fluid situation fraught with
     uncertainty"; "everything was unstable following the coup"
     [syn: {fluid}, {unstable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top